Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
vishnu sashtra namam

vishnu sashtra namam

Ratings: (0)|Views: 21,169|Likes:
Published by telugubhakti
vishnu sashtra namam
vishnu sashtra namam

More info:

Published by: telugubhakti on Jan 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

 
 $−sx  tñ sv x  qsx  ¤¦¦¦úx  qs©yª« sV FyLS¸R ¶VßáLi ¿Á[¸R ¶VV©« sx  msöV²R ¶V ª« sLR iVx  qsgS x  mshj iLi¿R Áª« sÌÁzqs©« s r¡òú»yÌÁV C ÀÁ©« sõ x  msox  qsòNR PLiÍÜ[Bª« s*ÊÁ²T ¶©yLiVV. ˳  Ï ÁgR iª« sLi»R ½V¬s −súgR ix  ¤¦¦¦®ªsW ÛÍÁ[µy ÀÁú»R ½x  msÈÁ®ªsW DLiÀÁ x  mspÌÁ»][@ÌÁLiNR PLj iLiÀÁ µk ¶x  msª« sVV ®ªsÖÁgj iLiÀÁ FyLS¸R ¶VßáLi ¿Á[¸R ¶Vª« sÌÁ¸R ¶VV©« sV.
 
$−sx  tñ sv x  qsx  ¤¦¦¦úx  qs©yª« sV r¡òú»R ½ª± sV
x  ¤¦¦¦Lj iM JLiaR PVNý  Sª« sV÷LR iµ³  R ¶LR iLi
−s
x  tñ svLi aR PbPª« sLñ  R iLi ¿R Á»R ½VLR iV÷éÇÁLi úx  msx  qs©« sõ ª« sµR ¶©« sLi µ³  yù¹¸¶[ V»` ½ x  qsLR i*
−s
|mnsWõx  ms aSLi»R ½¹¸¶[ V ee ¸R ¶Vx  qsùµj ¶*LR iµR ¶ ª« sNSòQûµyùM FyLj ix  tsQµyùM x  msLR iaR P+»R ½Li
−s
x  mnsVõLi ¬sx  mnsVõLi¼½ x  qs»R ½»R ½Li
−s
x  tsQ*ZNP[ =©« sLi »R ½ª« sWúaR P¹¸¶[ V ee ªyùx  qsLi ª« szqsx  tí sQ©« sFyòLR iLi aR P##ZNP[   òM F¢ú»R ½ª« sVNR PÌÁøx  tsQLi x  msLSaR PLS»R ½øÇÁLi ª« sLi®µ¶[aR PVNR P»y»R ½Li »R ½F¡¬sµ³  j ¶ª± sV ee ªyùry¸R ¶V
−s
x  tñ svLR iWFy¸R ¶V ªyùx  qsLR iWFy¸R ¶V
−s
x  tñ sQ®ªs[  ©« s®ªsW \   ®ªs úÊÁx  ¤¦¦¦ø ¬sµ³  R ¶¹¸¶[ V ªyzqsuí  y¸R ¶V ©« s®ªsW©« sª« sVM ee @
−s
NSLS¸R ¶V aR PVµô  ð  y¸R ¶V ¬s»yù¸R ¶V x  msLR iª« sW»R ½ø®©s[  x  qs\   ®µ¶NR PLR iWx  ms LR iWFy¸R ¶V
−s
x  tñ sQ®ªs[x  qsLR i*ÑÁx  tñ sQ®ªs[ee ¸R ¶Vx  qsùx  qsøLR ißá ª« sWú¾»½[©« s ÇÁ©« sø x  qsLiryLR iÊÁLiµ³  R ¶©y»` ½
−s
ª« sVV¿R Áù¾»½[©« sª« sVx  qsòQ\   |qs#ø
−s
x  tñ sQ®ªs[úx  ms˳  Ï Á
−s
x  tñ sQ®ªs[ee eeJLi ©« s®ªsW
−s
x  tñ sQ®ªs[úx  ms˳  Ï Á
−s
xtñ sQ®ªs[ee$\   ®ªsaR PLiFy¸R ¶V©« s Dªy¿R Á úaR PV»y*µ³  R ¶LSø©« sZaP[}tsQßá Fyª« s©y¬s¿R Áx  qsLR i*aR PM ¸R ¶VVµ³  j ¶ztî sQLR iM aS©« ©« sª« sLi x  mso©« slLi[ªy˳  Ï Áù˳ Øx  tsQ»R ½ ee ¸R ¶VVµ³  j ¶ztî sQLR i Dªy¿R Á NT P®ªs[ VNR PLi \   ®µ¶ª« s»R ½Li ÍÜ[ZNP[NT PLiªy}msùNR PLi x  msLS¸R ¶VßáLi x  qsVòª« s©« M NR Pª± sV NR Pª« sVLR iè©« M úFyx  msoõ¸R ¶VVLSø©« sªyaR PV+˳  Ï ÁLi ee N][µ³  R ¶LR iøM x  qsLR i*µ³  R ¶LSøßØLi ˳  Ï Áª« s»R ½M x  msLR i®ªsWª« sV»R ½M NT PLiÇÁx  ms©« sVø¿R Áù¾»½[ÇÁLi»R½VLê  R i©« sø x  qsLiryLR i ÊÁLiµ³  R ¶©y»` ½ ee $Õ³  d Áx  tsQø Dªy¿R Á ÇÁgR i»R ½öQû˳  Ï ÁVLi ®µ¶[ª« s®µ¶[ª« sª« sV©« sLi»R ½Li x  msoLR iVu¡»R ½òª« sVLi x  qsVòª« s©yõª« sV x  qsx  ¤¦¦¦ú}qsßá x  msoLR iVx  tsQM x  qs»R ½»][¼ó ½»R ½M ee
 
»R ½®ªs[ Vª« s¿yLR iè¸R ¶V¬sõ»R ½ùLi ˳  Ï ÁNSòQùx  msoLR iVx  tsQª« sVª« sù¸R ¶Vª± sV µ³  yù¸R ¶V©± s x  qsVòª« s©« sõª« sVx  qsùLi¿R Á ¸R ¶VÇÁª« sW©« sx  qsò®ªs[ Vª« s¿R Á ee @©yµj ¶¬sµ³  R ¶©« sLi −sx  tñ svLi x  qsLR i*ÍÜ[NR Pª« sV}¤¦¦¦aR P*LR iLi ÍÜ[NSµ³  R ¶ùQOR PQLi x  qsVòª« s¬sõ»R ½ùLi x  qsLR i*µR ¶VMÆصj ¶g][˳  Ï Á##®ªs[»` ½ ee úÊÁx  ¤¦¦¦øßáùLi x  qsLR i*µ³  R ¶LR iøÇì  ÁLi ÍÜ[NS©yLi NU PLj ª« sLô  ð  R i©« sLi ÍÜ[NR P©y´R ¶Li ª« sVx  ¤¦¦¦µR ¶W÷é»R ½Li x  qsLR i*˳  Ï ÁW»R ½Ë³Ï Áª¯[µR ¶÷骫 sª± sV ee Gx  tsQ ®ªs[ V x  qsLR i*µ³  R ¶LSøßØLi µ³  R ¶L][ ø2µ³  j ¶NR P »R ½®ªsWª« sV»R ½M ¸R ¶VµR ¶÷éQQNSòQù x  msoLi²R ¶Lk iNSOR PQLi x  qsòQ\   ®ªsLR ilLi[ è ©« sõLR iMx  qsµy ee x  msLR iª« sVLi ¹¸¶W ª« sVx  ¤¦¦¦¾»½[   òÇÁM x  msLR iª« sVLi ¹¸¶W ª« sVx  ¤¦¦¦»R ½òx  msM x  msLR iª« sVLi ¹¸¶W ª« sVx  ¤¦¦¦µR ¶÷Qûx¤¦¦¦ø x  msLR iª« sVLi ¸R ¶VM x  msLS¸R ¶Vß᪱ sV ee x  ms−sú»yßØLi x  ms−sú»R ½Li ¹¸¶W ª« sVLigR iÎØ©yLi ¿R Á ª« sVLigR iÎÏ ÁLi \   ®µ¶ª« s»R ½Li ®µ¶[ª« s»y©yLi ¿R Á ˳  ÏÁW»y©yLi ¹¸¶W2ª« sù¸R ¶VM zms»yee ¸R ¶V»R ½M x  qsLS*ßÓ á ˳  Ï ÁW»y¬s ˳  Ï Áª« s©yòQùµj ¶ ¸R ¶VVgSgR i®ªs[ V ¸R ¶VzqsøLiaR Pè úx  msÎÏ Á¸R ¶VLi ¸R ¶WLi
¼½
x  mso©« slLi[ª« s ¸R ¶VVgR iOR PQ¹¸¶[ Vee »R ½x  qsùÍÜ[NR P úx  msµ³  y©« sx  qsù ÇÁgR i©yõ´R ¶x  qsù ˳  Ï ÁWx  ms¾»½[  −suñ  ¡LSõª« sV x  qsx  ¤¦¦¦úx  qsLi ®ªs[ V aR PXßáVFyx  ms ˳  Ï Á¸R ¶Wx  msx  ¤¦¦¦ª± sVee ¸R ¶W¬s ©yª« sW¬s g_ßجs −sÆØù»y¬s ª« sV¥¦¦¦»R ½ø©« sM ÊÁVVztsQÕ³ ÁM x  msLj igk i»y¬s »y¬s ª« sOSQQù−sV ˳  Ï ÁW»R ½¹¸¶[ Vee ÊÁVVztsQLSõª« sWõLi x  qsx  ¤¦¦¦úx  qsx  qsù ®ªs[µR ¶ªyùr¡ ª« sV¥¦¦¦ª« sVV¬sM ¿³  R ÁLiµ][2©« sVx  tí sv£  ms »R ½´y ®µ¶[ª¯[˳  Ï ÁgR iªy©± s ®µ¶[ª« sNU Px  qsV»R ½Mee @ª« sVX»yLi aR PWµR ¶÷骯[Õd ÁÇÁLi aR PNT lLô i[ª« sNT P©« sLiµR ¶©« sM ú¼½ryª« sW x  ¤¦¦¦XµR ¶¸R ¶VLi »R ½x  qsù aSLi»R ½ùlLó i[−s¬s¸R ¶VVÇÁù¾»½[ee −sx  tñ svLi ÑÁx  tñ svLi ª« sV¥¦¦¦−sx  tñ svLi úx  ms˳  Ï Á−sx  tñ svLi ª« sV}¤¦¦¦aR P*LR iLi @®©s[NR PLR iWx  ms \   ®µ¶»yùLi»R ½Li ©« sª« sW−sV x  msoLR iVu¡»R ½òª« sVª± sVee @x  qsù $−suñ  ¡Lô  j iª« sùx  qsx  ¤¦¦¦úx  qs©yª« sVr¡òú»R ½ ª« sV¥¦¦¦ª« sVLiú»R ½x  qsù, $®ªs[µR ¶ªyùr¡ ˳  Ï ÁgR iªy©± s ÊÁVVztsQM, @©« sVx  tí sv£  ms ¿³  R ÁLiµR ¶M, $ª« sV¥¦¦¦−sx  tñ svM x  msLR iª« sW»yø $ª« sV©yõLS¸R ¶VßÜ[®µ¶[ª« s»y, @ª« sVX»yLiaR PWµR ¶÷骯[  ˳ Ø©« sVLj i¼½ Õd ÁÇÁLi, ®µ¶[ª« sNU P ©« sLiµR ¶©« siM úx  qs}tí sQ¼½ aR PNT M, DµR ¶÷骫 siM O][Q˳  Ï ÁßÜ[®µ¶[ª« s B¼½ x  msLR i®ªsW ª« sVLiú»R ½M, aR PÃå Á ˳  Ï ÁX©« sõLiµR ¶NU P ¿R ÁúNU P¼½ NU PÌÁNR PLi, aSL` iÃÁùµ³  R ¶©y* gR iµyµ³  R ¶LR i B»R ½ùx  qsòQûª± sV, LR i´yÃæ ÁFyßÓ á LR iO][Q˳  Ï Áù B¼½ ®©s[ú»R ½ª± sV, ú¼½ryª« sW ryª« sVgR iM ry®ªs[ V¼½ NR Pª« s¿R Áª± sV, A©« s©ô  « sª± sV x  msLR iúÊÁ}¤¦¦¦ø¼½ ¹¸¶W¬sM, ÊÁVV»R ½VM x  qsVµR ¶LR i+©« sM NSÌÁ B¼½ µj ¶gR i÷Liµ³  R ¶M, $−saR P*LR iWx  msM B¼½ µ³  yù©« sª± sV, $ª« sV¥¦¦¦−sx  tñ sv ú{ms»R ½ùlLói[  x  qsx  ¤¦¦¦úx  qs©yª« sV ÇÁ}ms −s¬s¹¸¶WgR iM

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
bchandrika liked this
Villuri Sudheer liked this
siva sivaprasad liked this
kumardg liked this
3121975 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->