Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
IMG 0001 NEW NEw -Program Masonic Satesc

IMG 0001 NEW NEw -Program Masonic Satesc

Ratings:
(0)
|Views: 49|Likes:
Published by Tavi M. Manolache

More info:

Published by: Tavi M. Manolache on Jan 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/18/2012

pdf

text

original

 
CUVANTMASONIC:::*:'l
g
CUVANTMASONIC
ENTRUL
REGIONAL
DN
STUDII
FRANCMASONICE
PARIS
.BUCURESTI
Editeaziprima
revisti
francmason-icd
de
dupi
1989,
destinath
opiniei
publice,
numiti
Cuv6nt
Masonic.Revista
Cuv6nt
Masonic
este
o
aparilie
bianuali
qi
are
ca
principal
scop
prezentareafenomenului francmasonic
din
RomAnia
gi
din
lume.Revista
este
realizati
pentru
a
inl5tura din
opinia
romAneascI reaua
credin!5
gi
fabulafiile,
care
pun
in
umbri
principiile
fundamentale
pe
care
se
hazeazd
aceast6
societate.
or.ri.bIdLLuldar|bFIffitd,daDncu|.'-r,|.0c..-s|arb.nedF
g
l:i$:'il^."
tssN
1224-8142
 
Cenlrul Reqlonol
do
Sludll Froncmosonlca
Porls
-
Bucurogll
Editorial
dr.
Viorel Dlnacu
Pregedinte
al
Centrului
Regional
de
Studii
Francmasonice
PafiS
-
BUCUfeSti
Mare Maestru al
Marii Loji
Na{ionale
a
Romaniei,
Prea
Ilustru fr. Dr. Viorel Dinacu
Masoneria,
in
decursul
istoriei
sale,
ca
li
institutie,
a
suferit
mutalii
pe
totparcursulevolutiei
sale
in
general,
iar
ca
nivel
ezoteric, umanist,
a
talcuit
permanentmistere,
in
special.
Institrltia
francmasoneriei oamenilor
a
inceput de la
breslele
de
constructori,
masoneria operativS,
care
a
reprezentat
perioada
de
glorie,
prin
impresionantele
constructii, existente
qi
astdzi, care
prin
simbolurileexistente, exprimate
in
tone de
c54i,
de
mesaje
scrise,
sunt
lasate
generatiilor
noastre.
Aici
noi,
fratii
din
Marea
Lojd
Nalionali
a
Romnniei,
implicagi
inactivitili
de
studiere
si
cercetare,
in
cadrul
Centrului Regional
de
Studii
Francmasonice
Paris-
Bucureqti,
depunemtoate
eforturile
de
a
inlelege cum
a
fost
posibil,
la
acea
vreme,construirea
unor astfel
de
edificii
Ei
ce
pregitire
trebuiau
sa
aibl,
cunoscdnd arteleregale,
astrologia,geometria,aritmetica. Practic
perma-
nentgasimconexiuni ale
intregului
univers,
exprimate
prin
simboluri,
numere,
q.a.m.d.
Francmasoneria
in
tot
acest
timp,
dar
mai
ales
dupd,
in
cadrul
francmasoneriei speculative,
ca
qi
individ
-
frate,a suferit
o
serie
intreage de
devialii,
de cele
rnai
multe
ori
la
bazi fiind fratii,politicul
qi
religia,
practictrederi.
scindiri. revendiciri.
s.rn.d.
Toate
aceste
se
cunosc
foarte bine
din
lucririle:
Istoria
Francmasoneriei
de
Albert
Mackey,
La
Franc-
Magonnerie Templidre et Occultiste aux
XVIII
et
XIX
sibcles, de Renn6 Forestier
(1970).
toate
fiind
recoman-
date
fragilordin
Marea
LojI
NalionalX
a
Romdniei
qi
nu
numai,
iar
Istoria
Francmasoneriei de
Albert
Mackey
a
fost
tradusl
qi
editatl de
Marea
Loji
Nalionali
a
RomXniei.
DatoritA
acestor
puternice
frimAntiri
ale
fralilor,
in
celemai
multe
cazuri, francmasoneria
a
fost
interzisi,
in
multe
tiri,
fralii
au
fost
arestali,
mulli
omor61i,
familii
distruse,
averi
confiscate.
RlspAndirea
Totalitarismului
a
facut ca
principiile
promovatede
francmasonerie
sd
fie
interzise, astfel
ca
aproape
45
de
ani.
a
fost o
dictaturi
in
toatd regula,
iar
de
frd{ie nu
s-a
mai
auzit
nimic.
Oare
si
fi
fost
linigteadinaintea
furtunii?
Pentru
ce
ieqind
brusc
Ia
lumini, dupl
inlSturarea
dictaturilor,
in
toate
lirile
din
Sud
Estul Europei,
9inufraternitate,
ca
qi
principii
de
conduiti
etice
li
morald,
de
via1i,
nefiind
cunoscuteqi
cultivategeneraliilor
din
cei
45
de
ani
de
interdiclie,
au
creat
dificultdti
celor
iniliali
astezi, care nu
inteleg
cd
practicAnd
ritualul,
coloana
de
sustinere
a
Ordinului
Masonic,
vomintelege
simbolurile
care au
incorporate
in
ele
acea
ltiinti
nevizuti,
cultura
masonici,greude ingurgitat,pentruenorm
de
multifrati,
azi.
Cauza
sau
cauzele
suntcele
nrovocate
din
necunoalteregi
setea
depromovarea.
nonvalorilor
careeste
de
cind
lumea, francmasoneria
fiind
o
trambulind,
pentrufoarte
rnulli,
de lansare
in
afaceri,
politici,
etc.
Efectele
pe
care
le
vedem
astlzi,
sunt
peste
tot
in
tdrile
din
Sud Estul
Europei,
acelea
a
delimiterii
francmasoneriei
curate, regulare,
tradilionale,spirituale
gimorale, de
aqa
numita
francmasoneriede
mas[,
unde
au
intratpe
band[
rulantl,
toli
inaptii
intelectual
qi
moral.
adici
nonvalorile.
Efectele continud
qi
vor
provoca
noiqi
ample
fr[mdntdri
in
viitor,
pentru
ce
vorbarorndnului
"din
calea
prostului
sI
te dai
la
o
parte"
este adevarati,
pentru
cd
aceastl
"
fraue",
se
transfonni
in
antima-
sonerie,
pentru
cE vdzhnd
ce
sunt
respinqi, eliminati,marginalizali,
mulli
vor
punela cale
fel
qi
fel
de
acliuni,
de
la cele verbale
p6.nI
la
crime: istoria
relatind
qi
astfel
de
razbunari.
A
inceput
acum
7
ani
in
Romdnia
delimitarea
de
corxp[ia
din
francmasoneria
de
atunci, Marea
LojaNationala
a
Romaniei. delimitandu-se
si
continuind
lucrarea
masonicd,
ritual[,
regulara,
traditional[,
spirituald
qimorall,
-
s-aprodus
si
acum
6
luni
in
Republica
Moldova, unde
noi
am
constituit
in
04
octombie
6008, Marea
Lojd
Nalionali
a
Republicii
Moldova,
care
s-a
delimitat tot
de
coruptia
existenti
in
ultimii l0
ani.
In
Federalia Rus5,
am
participat
in
12
octombrie
6008 la
Constituirea
Marii Loji
Unite
a
Federaliei
Ruse,
format[
din
4loji
din
Or.:
Petersbourgsi
din
7
loji
din
Or
.:
Moscova,
care s-au
delimitat
de
corupgia
qi
incilcarea regulilor
masonice,
din
masoneria
existentl
astdzi.
a$a-zis
regularl.
anglosaxond.
Informat
fiindqi
despre
cum
se
dezvoltA
acest
fenomen,
in
toate celelalte
tiri
din
Sud
Estul
Europei,
cred
ci
acest fenomen
al
delimidrii
adevirului
de
umal,
I
dintr-o
datl
ideile
de
libertate. egalitate
gi
 
Cuvdntmqsonic
minciunl,
a
binelui
de
r6u,
a
luminii
de
intunenc'
se
vaoroduce
in
avalanqa
dintr-o
lare
in
alta
"'-i"norn.nrl
naiural.normal.firescde
aceastedata'
"rt"
uttiain
cele
mai
ample
miqciri
omeneqtide
astbzi
'
.ui"
uu
,tu
la
baza
reveniriiomenirii
la
credinli'
spiritualitate.
valori
umane.s.a'm
d'
-"-
piun.-uron".la
romAnd
astazi,
practic
top
fratii'
trebuie
s[
Stie
ce
se
petrece acum
in
maimulte
1lri'
cI
i."U"i"
"at
rnA
rapid
si
se
delimiteze
de
tabira
antima-
toniJi
.ut=
abia
deacum
incolo
ii
va
manipulape
fraliide
bunb
credingd
in
diferiteacliuni,dintrecele
mat
90de
ani
de
laMarea
Unire
"Acum
t,dzuri
ochii
niei
nitttuirea
neanuluironlnesc"
(Popde
Bdsesti)
I
Decembrie1918
reprezintlimplinirealuptei
de
veacuri
a
romXnilor
pentru
intrcgirestatali'
--Lu
I
b"i.-tti"
i918,
romanii
au
fructificat
prin
Marea
Unireconjuncturafavorabild
cleatiin
ulma
vlctolllloleniunt.i
Jtatutl
decare
luasempartelarezboi
li
au
qtiut.sd
infeptuiasce
intregilea
statali
in
vittutea
pnnclprulurnationalititilor
5i
autodetenninirii
popoarelor'
'ltalianil
Giuseppe
Mazzini
proorocise
romanrlorinaintede
anul
1848
ca
nu
vor
izbutl
sa-El
cuceleasca
"""iai"t"",
iiu"natea
!i
dreptateadecatduPa
ce
vor
fi
cdzut:
[arulRusiei
qi
impdlatu]
Austriei"'
Sfiisitul
primului
rlzboi
mondial
adusese
rmpre-
iutii
JJ
n.oiit"ta
trebuinld
pentluimplinirea
ucestui
ideaL
'-
Dupice're
prabuEi
laiismul'
in
rnul
l9l7'
incepu
sd
miieu\ii
tr
rasdiit
cea
dintii
razd
de
spennlr:
deslucerea
'gu'*tubi"ide
c[tunelelariste.
organizarea
ei
intr-o
ReDubliciDemocratici
Moldovenerscf,'
apol
ca
^repuo-
lic;
neatilnati.A
urm3l
holiraleadin
27muttte
/
9 ilprllte
fSiS,ptincrr€
Sfalul
latii
dela
Chiginiu
a
dellat.rl
ci:
-griot;bl"
se
une;re
p.ttrtu
totderunacu
Rotninir"'
"
piiUusi."o
in
livoiulia
dinoctombrie
l9l8
a
monathiei
"u.i.o-""'eut=
a
dat
putinl[
t'om0nilor
din
Bucovina'
ii"".if"t"'i"
5i
Banat
si-;i
rosteasci
:i
ei
cur'inlul
Vointir
de
virta
laola-lta
s-a
rostit
rniitelprin
ConSlesul
Uenerll.rl
Bucovinei,
intrunitin
sala
sinodali
a
palllu-lul
ltllllopollel
din
Cerniruli
la
l5/18
noiembrie
l9l6:
unrrea
""i."Jirion"th
si
penrru vecie
a
Bucovinei
in
vechile
ei
il;;;;il
ia
'C'elemulColucin
5i
Nisrru
cu
ReslruiRomrnia."
Se
apropia
sfillilul
rizboiulur'
L'uropaera
rnca
in
na.iti.
Niciirahsilvania.nici
Banatul
n-au
linras
rzo-
latedefrimAntdlile
Ievolutionare
''
Astfel,
ComitetulNalional
al
Romdnilot'
dtn
ftunrliuuniu
5i
Banat
intrunitla
Oradea
in
l2
outonrblie
iSl8.
ptln.ond.iul
lui
VusileGo1dilau
licut
o
inchetere
ilrarind
ci:
'nu
tnai
recunosc
parlamentultll
il
guvelnulu.l
din
Budcpesta
dteptulsit
reprezinte
nllluneu
lonlana
'
incheiere
inaintati
parlamentului
ungal
de
AlexarloruVaidaVoievod.
-i.
guOup.tro
in
18
octombrie
l9l8
iausfer'lit
lrata-
tiu.G'dintr.
r"pt.tentanlii
PartiduluiNalional
Roman5i
ai
tnumane.
Cred
inviitor
c[
num[rul
fralilor,
practlcantl
ar
nru-
alului
Masonic
de
Rit
Scolian
Antic
Ai
Acceptat'
va
cieste
in
urmatorii
ani.
se
va
organiza
qimai
bine.'varepiezenta
o
fo4i
morali.
spirituald.
de
inalta
emulaue
inietectuall.
Ca
fii
ai
luminii,toli
aceqtia
vor
forma
post-
u*"n,ut
noiicivilizalii.
a
omului
putemic'-
inzestrat
cu
lona
nevazutaa
unuidestinal
omenini'cel
marelevat'
rotiiinlt
p"
cele
trei
pnncipii
fundamentale
ale
francma-
sonirieiuniversale:
libenate.egalitate'
fraternitate'
secteiromane
a
PartiduluiSocial
-
DemocratdinUngaria'
i"a"Jfii"ta
ConsiliulNalional
Roman
Centmlcel
ce
va
"*0u..
ir'ip,o
"olionali
pentrudeslvArqirea
statali
pini
la
t"Pl,l..oond
cu
p'imele
zile
din
noiembrie'
ln
Transilvania
.onJuG=o
locaiitalilor
a
fost
prelualade
consilii
nalionale
si
girzi
nationalelocale
"'-F;;;i;i
d"
la
nouarealitate,
la
l0
noiembrie
l9l8'
contliiui
Nutionot
Roman
Central
a adresat
o note
ultima-
ii*"*uu.rnr.ifuiKalol;i.
pletinzandputere
deplina
de
nuve,lnat..
S-a
propus
incepererlralativelor
de
la
Arao'
b.i.euiii
tota'ii
au
spus
deschis
qi
rdspicat
problema
i*"initrr
ii"".il"aniei'
de
Ungariairatatiuelq
de
la
Arad
""
tii.il.,
consiliul
Nalional
Romin
central
face
cunoscut
ot=ni,iir."convocirii
Adunarii
Nltionale
;i
dispune.clin
ie,rien
de
12
zile
si
se
frci
in
toxteJudelelelocrlrle
oe
iomani
ateseri
de
delegali
cercurli
pentru.
Adunarea
Nationald.dtlIutml'd
fie
convocrli
in
scu(
ttmp
la
Albr
I
Ulla.
'
Al"n.r"u
orasului
AlbaIuliacaloc
dedesfi;ttrare-a
V"'
ii-iO"nari
i\alionale
nu
a
fost
intamplatoare
El
"ini"i.u
O.originealarinda
poporului
roman'de
cel
mai
i"noii.t
otur
il
Daciei
rornine.
deprima.unireinlaptuird
tle
Mihai
Viteazul
la
1600.de
nraltiriullui
Holea
Sr
(
lolcl'
i"i"',*ti"
i"i
L"ram
Iancu
-
figuri
legendare
aleistorieineamuluinostlu
--
Contoon"ntu
adunlrii.
aqa
cumrczultd
din
convocare
.ro,-iii'a
de
ielegali.
600;leqi
de
circumscripliile
elec-
torale
si
restul
delegatidedrePt'
'-
Conuo."'=u
Maiii'RduniriNrlionrle
afost
publicatd
in
zialul
"Romanul",slarnind
unval
de
bucurteln
zllele
pre-
."i*aa""t"
l"lI
Decembriedocumentele:
proiecty!
.d9
n.i8irril
:i
Declamlia
au
fost
supuse
dezbatefii
Pr'rnidului
Nationrl
i{omdn
5i
organizaqiilot
socral
-
democrilreromdne
dinTransilvania.
'"'i",i*p
ce
delegalii
definitivau
"Declaralia"
-qi
'n.r"r"ii"i.rt
zeci
de-rnii
de
romani
lirani'
intelectuali'lucratori.custeaguli
tricolore'
venind
din
Apusenl'
blnor'
SAtmar,
viile
Crigurilor'
Someqului,
Mureqului'
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->