Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Document 2

Document 2

Ratings: (0)|Views: 207,652|Likes:
Published by karvas_branislav

More info:

Published by: karvas_branislav on Jan 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
Vážená panidovo¾ujeme si Vám oznámi, že sa na nás obrátili naši klienti – pán Mgr. Jaroslav Hašèák, narodený ....,811 04 Bratislava, štátny obèan Slovenskej republiky, a pán Ing. Zoltán Varga, narodený...., 851 01Bratislava, štátny obèan Slovenskej republiky - a poverili nás zastupovaním v nižšie uvedenej veci.Dòa 8. 1. 2012 sme boli informovaní, že na Vašej webovej stránke, resp. webovom sídle „anet24.com“ bolizverejnené dokumenty týkajúce sa tzv. kauzy "Gorila", ktoré pod¾a nepodložených tvrdení obsahujú prepisyúdajného odpoèúvania našich klientov. Na uvedenom webovom sídle sme identifikovali nasledujúcekomunikaèné spojenia (linky), obsahujúce nižšie popísaný právne nedovolený obsah (ïalej len „obsah“):http://www.anet24.com/world/384-pepis-odposlechu-kauzy-gorila-v-ni-je-smaen-i-robert-fico.html,http://www.anet24.com/world/383-dali-pepisy-odposlech-v-korupni-kauze-gorila.html,http://www.anet24.com/world/376-pepis-odposlech-transpetrol-versus-haak.html,http://www.anet24.com/world/374-pepis-odposlech-telefonnich-hovor.html,http://www.anet24.com/world/373-pepis-telefonniho-hovoru-malcharka-s-haakem.html,http://www.anet24.com/world/371-podnikatel-haak-pouuje-ministra-malcharka.htmlTento právne nedovolený obsah je na Vami spravovanom webovom sídle pod uvedenými adresami naïalejumiestnený a teda rozširovaný.Týmto Vás vyzývame, aby ste bez zbytoèného odkladu odstránili, zabezpeèili odstránenie a/alebo zamedzilprístup k predmetnému obsahu z Vašich webových stránok (webového sídla).Uloženie a rozširovanie predmetného obsahu prostredníctvom Vašich webových stránok je v rozporeso všeobecne záväznými právnymi predpismi (ako bližšie uvádzame nižšie).Poskytovate¾ služieb zodpovedá za informácie poskytnuté príjemcom služieb a uložené na jeho žiadosdo pamäte elektronických zariadení slúžiacich na vyh¾adávanie informácií, ak poskytovate¾ služieb vieo protiprávnom obsahu uložených informácií alebo o protiprávnom konaní príjemcu služieb a nevykonáodstránenie protiprávneho stavu bez zbytoèného odkladu. Ak sa poskytovate¾ dozvie o protiprávnosti takých informácií, je povinný odstráni ich z elektronickejkomunikaènej siete alebo aspoò zamedzi k nim prístup; súd môže nariadi poskytovate¾ovi služieb ichodstránenie z elektronickej komunikaènej siete aj vtedy, ak sa poskytovate¾ služieb o ich protiprávnostinedozvedel.Predmetný obsah zasahuje do osobnostných práv našich klientov pod¾a ust. § 11 a nasl. Obèianskehozákonníka (rovnako aj pod¾a Obèanského zákoníka platného v Èeskej republike), a to z nasledujúcichdôvodov. Autenticitu zverejnených „dokumentov“, ktoré tvoria v prevažnej miere predmetný obsah, nemožno ove-ri.Uvedené vyplýva aj z medializovaných informácií (vrátane informácií od verejných èinite¾ov), pod¾a ktorýchaudiozáznamy, na základe ktorých mali by tieto dokumenty vyhotovené, boli znièené. Ak by sa však aj tieto„dokumenty“ hypoteticky týkali rozhovorov našich klientov (navzájom alebo s tretími osobami), už zosamotného obsahu týchto „dokumentov“ by vyplývalo, že by neboli doslovným prepisom takýchto rozhovorov,ale by predstavovali kombináciu prepisu, prerozprávania, interpretácie a domnienok autora textu, ktoré vyjadrením jeho subjektívneho vnímania veci, ovplyvneného neraz aj objektívnymi prekážkami(napr. nedostatoèná poèute¾nos) a snahou dotvára obsah deja (napr. „domyslením si“ toho, èo sa právedeje, resp. je vypovedané, hoci to autor v skutoènosti nevidí a nepoèuje).Zverejnenie nepravdivých informácií o fyzickej osobe je vždy spôsobilé privodi ujmu v jej osobnostnej sférez h¾adiska jej postavenia v spoloènosti . Navyše, zverejnenie informácií týkajúcich sa súkromia fyzickej osoby je vždy neoprávneným zásahom do osobnostných práv.Predmetné „dokumenty“ uvádzajú alebo implikujú, že naši klienti sa zúèastòovali nelegálnej alebonedovolenej èinnosti. Oznaèenie správania sa fyzickej osoby v akomko¾vek spoloèenskom postavení zaprotiprávne je vždy objektívne spôsobilé závažne zasiahnu do jej osobnostnej sféry. Postup zisovaniaprotiprávnej èinnosti a urèenie viny a trestu je zverený príslušným orgánom (orgánom èinným v trestnomkonaní), prièom takýto postup je vždy ovládaný ústavným princípom prezumpcie neviny (èl. 50 ods. 2 ÚstavySlovenskej republiky); v tejto súvislosti však treba zdôrazni, že proti našim klientom nie je ani len vedenétrestné konanie.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->