Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sejarah - SPM

Sejarah - SPM

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 1,205|Likes:
Published by kudri
x der pape nak cakap hehe
x der pape nak cakap hehe

More info:

Published by: kudri on Nov 11, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2010

pdf

text

original

 
GALERI TOKOH
•BerasaldariTunisia.NamasebenarnyaialahAbdRahmanIbnMuhammad•NamapopularnyaialahIbnKhaldunmanakalanamaintelektualnyaWalial-Dinyangmerujukkepadajasadanperanannyasebagai
Guardian of the Religion
•PernahmenjadiSetiausahakepadabeberapaorangSultanMaghribi.MengetuaidelegasiSultanMuhammadV,Granada,bagimemeteraiperjanjiandamaidenganpemerintahKristiandiSeville,Sepanyolpadatahun1362M..•PernahmenjadiperdanamenterikepadaSultanAbuAbdullahdiBougie.Beliau jugapernahdilantikmenjadiketuakadiMazhabMalikidiMesir.•Merupakanpemikiryangunggul,sejarawandanahlisosiologiIslam.PernahmenjadipensyarahdanprofeSsordiUniversitial-Azhardanbeberapauniversitilain.•Menganggapbahawakehidupanbandarialahkehidupanbertamadun.•Penulisannyabanyakberasaskanpengalamansebenaryangdilaluinya•Menganalisiskonseptamadunsecaraanalitikal.Cubamembandingkankehidupanbandarsertamenyentuhtentangpembentukandankejatuhansesebuahdinastiataukerajaan.•KaryanyaMuqaddimahmembandingkanciri-ciriperadabanrendah(primitifataudesa)denganperadabantinggiyangberpusatdibandar.•Memerintahdaritahun1792-1750S.M..BerasaldaripadaketurunanAmorite.•MerupakanrajakeenamDinastiBabylon.Membinabanyaknegarakota.•BerjayamenyatukanseluruhLembahTigrisdanEuphratesdibawahsatupemerintahan.MenjadirajaseluruhMesopotomia.•ZamanpemerintahannyamerupakankemuncakkegemilangantamadunpurbaMesopotamia.Padazamanpemerintahannya,berlakudasarperluasankuasa,kemajuanbidangsains,perkembanganbidangmatematikdanperkembanganekonomi.•SumbangannyayangpalingberhargaialahKodUndang-UndangHammurabiyangdianggapsetundang-undangterawaldunia.Mengandugi280penghakimanyangmeliputiundang-undangawamdanjenayah.•Taktikpeperanganbarudiperkenalkaniaitupenggunaankeretakudasecarameluas.•Kebajikantenteradiambilberat.Golongantenteradikurniakanbinatangdantanahyangtidakbolehdipindahmilik.
Ibn Khaldun(1332-1406M)Hammurabi
 
•Seorangsaintis,ahlizik,arkitek.
•PenasihatkepadaFiraunDjoser.•Memperkenalkanteknikpembinaanbangunandenganmenggunakanbatubata.•Merupakanpengamalilmuperubatan.•DisamakandengandewapenyembuhiaituDewaAslepius.•Pengarangbukusainsdansastera.•MengilhamkanpembinaanpiramidSakkarayangmerupakanpiramidyangtertuadanbinaanbatuyangpertamadidunia.•Lahirpadasekitartahun259S.M..NamaasalnyaialahRajaChen.•MerupakanpengasasDinastiChin.Tempohpemerintahannya226-210S.M..
•Perananutamanyaadalahmenyatukanwilayahgeogradanmeluaskanjajahan
taklukChinasepertiyangwujudpadahariini.•MengarahkanpembinaanTembokBesarChinabagimengelakkanseranganorangbarbar.•Menghapuskansistemfeudaldanmengukuhkansistemkerajaanpusat.Beliaumenggantikansistemwilayahyangdiperintaholehkaumbangsawandengansistemprovinsi.Mengamalkansistemundang-undangyangketatberasaskanfahamanlegalisme.Buku-bukuConfuciusdibakarkeranabertentangandengandasaryangdiamalkanolehnya.•Hanyabukuyangbergunasepertibukuperubatan,istiadatdanpertaniansertarekodsejarahChinsahajayangtidakdimusnahkan.•Mengarahkantenterasupayamerampasalat-alatsenjatadisetiaprumahsupayatidakberlakupenentangan.Sarjanayangtidakakurperintahnyaakanditanamhidup-hidup.•Golonganyangbersubahatakandihukum.Sesiapayangmembincangkanfalsafahdaripadabuku-bukufahamanConfuciusdanTaoakandibunuhdikhalayakramai.•Mengebumikan460orangyangberfahamanConfuciusdiibukotaSienYang.
ImhotepShih Huang Ti
 
Julius Caesar Alexander The Great(356 – 323 S.M.)
•Lahirpadatahun100S.M..Terkenalsebagaiketuatenterayanghandaldannegarawanyangpintar.BeliauberjayamenjadikanRomsebagaikuasayanghebatdandigeruni.•Terkenaldengankata-kata
veni 
,
vedi 
dan
vinci 
(akudatang,akulihatdanakutakluk).Padazamannya,empayarRommeliputiMacedonia,Yunani,Syria,Mesir,Gaul(Perancis)danpuak-puakJerman.•Mengasaskansekolahyangdinamakan
School Of The Druids
yangbertujuanuntukmenarikgolonganmudameneruskanpendidikansehinggaberusia20tahun.•KalendarRomdiubahsuaimenjadikalendarGregoriayangmenjadiasaskalendarMasihiyangkitagunakanhariini.NamabulanJulaidiambilsempenanamaJuliusCaesar.•Padatahun62S.M.beliautelahdilantikmenjadipraetor(pemerintahtentera).Padatahun59S.M.beliaumenjadiseorangkonsul.•MengisytiharkandirinyasebagidiktatorsetelahmengalahkanJeneralPompei.•Dibunuhpadatahun44S.M.olehpenyokongJeneralPompei.•Menaikitakhtapadatahun336S.M..MerupakansalahseorangjeneralyangagungdanmempunyaitanahjajahanyangluasyangmeliputitigabenuaiaituEropah,AfrikadanAsia.•Setiapkalibeliaumeluaskanempayarnya,beliautelahmembukajalanbaruyangmenggalakkanperdaganganantarabangsa.Halinidapatmewujudkanpasaranekonomiyanglebihluas.•PernahmenjadianakmuridkepadaahlifalsafahYunaniiaituAristotle.•MenjadirajaapabilaayahnyaPhiliplldariMacedoniameninggaldunia.•MengepalaigabungantenteraMacedoniadanYunanimenaklukempayarParsi.•Merupakanperancangstrategiyangbijakdantidakpernahtewasdalamsebarangpertempuranyangditempuhinya.•ZamanpemerintahannyamemperlihatkanpenyebarandanperkembangankebudayaanHellenistikyangmengadunkanbudayaYunanidenganbudayaTimur.•Beliaumeninggalduniaketikaberusia33tahundisebabkanmengidapmalaria.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nor Azlina liked this
Nur Zuhairah Bt Zulkapli liked this
Sin Yee liked this
yuenkei liked this
haeiri liked this
WanYi Chan liked this
izumimaruko liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->