Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sejarah - SPM

Sejarah - SPM

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 1,181|Likes:
Published by kudri
x der pape nak cakap hehe
x der pape nak cakap hehe

More info:

Published by: kudri on Nov 11, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2010

pdf

text

original

 
GALERI TOKOH
•BerasaldariTunisia.NamasebenarnyaialahAbdRahmanIbnMuhammad•NamapopularnyaialahIbnKhaldunmanakalanamaintelektualnyaWalial-Dinyangmerujukkepadajasadanperanannyasebagai
Guardian of the Religion
•PernahmenjadiSetiausahakepadabeberapaorangSultanMaghribi.MengetuaidelegasiSultanMuhammadV,Granada,bagimemeteraiperjanjiandamaidenganpemerintahKristiandiSeville,Sepanyolpadatahun1362M..•PernahmenjadiperdanamenterikepadaSultanAbuAbdullahdiBougie.Beliau jugapernahdilantikmenjadiketuakadiMazhabMalikidiMesir.•Merupakanpemikiryangunggul,sejarawandanahlisosiologiIslam.PernahmenjadipensyarahdanprofeSsordiUniversitial-Azhardanbeberapauniversitilain.•Menganggapbahawakehidupanbandarialahkehidupanbertamadun.•Penulisannyabanyakberasaskanpengalamansebenaryangdilaluinya•Menganalisiskonseptamadunsecaraanalitikal.Cubamembandingkankehidupanbandarsertamenyentuhtentangpembentukandankejatuhansesebuahdinastiataukerajaan.•KaryanyaMuqaddimahmembandingkanciri-ciriperadabanrendah(primitifataudesa)denganperadabantinggiyangberpusatdibandar.•Memerintahdaritahun1792-1750S.M..BerasaldaripadaketurunanAmorite.•MerupakanrajakeenamDinastiBabylon.Membinabanyaknegarakota.•BerjayamenyatukanseluruhLembahTigrisdanEuphratesdibawahsatupemerintahan.MenjadirajaseluruhMesopotomia.•ZamanpemerintahannyamerupakankemuncakkegemilangantamadunpurbaMesopotamia.Padazamanpemerintahannya,berlakudasarperluasankuasa,kemajuanbidangsains,perkembanganbidangmatematikdanperkembanganekonomi.•SumbangannyayangpalingberhargaialahKodUndang-UndangHammurabiyangdianggapsetundang-undangterawaldunia.Mengandugi280penghakimanyangmeliputiundang-undangawamdanjenayah.•Taktikpeperanganbarudiperkenalkaniaitupenggunaankeretakudasecarameluas.•Kebajikantenteradiambilberat.Golongantenteradikurniakanbinatangdantanahyangtidakbolehdipindahmilik.
Ibn Khaldun(1332-1406M)Hammurabi
 
•Seorangsaintis,ahlizik,arkitek.
•PenasihatkepadaFiraunDjoser.•Memperkenalkanteknikpembinaanbangunandenganmenggunakanbatubata.•Merupakanpengamalilmuperubatan.•DisamakandengandewapenyembuhiaituDewaAslepius.•Pengarangbukusainsdansastera.•MengilhamkanpembinaanpiramidSakkarayangmerupakanpiramidyangtertuadanbinaanbatuyangpertamadidunia.•Lahirpadasekitartahun259S.M..NamaasalnyaialahRajaChen.•MerupakanpengasasDinastiChin.Tempohpemerintahannya226-210S.M..
•Perananutamanyaadalahmenyatukanwilayahgeogradanmeluaskanjajahan
taklukChinasepertiyangwujudpadahariini.•MengarahkanpembinaanTembokBesarChinabagimengelakkanseranganorangbarbar.•Menghapuskansistemfeudaldanmengukuhkansistemkerajaanpusat.Beliaumenggantikansistemwilayahyangdiperintaholehkaumbangsawandengansistemprovinsi.Mengamalkansistemundang-undangyangketatberasaskanfahamanlegalisme.Buku-bukuConfuciusdibakarkeranabertentangandengandasaryangdiamalkanolehnya.•Hanyabukuyangbergunasepertibukuperubatan,istiadatdanpertaniansertarekodsejarahChinsahajayangtidakdimusnahkan.•Mengarahkantenterasupayamerampasalat-alatsenjatadisetiaprumahsupayatidakberlakupenentangan.Sarjanayangtidakakurperintahnyaakanditanamhidup-hidup.•Golonganyangbersubahatakandihukum.Sesiapayangmembincangkanfalsafahdaripadabuku-bukufahamanConfuciusdanTaoakandibunuhdikhalayakramai.•Mengebumikan460orangyangberfahamanConfuciusdiibukotaSienYang.
ImhotepShih Huang Ti
 
Julius Caesar Alexander The Great(356 – 323 S.M.)
•Lahirpadatahun100S.M..Terkenalsebagaiketuatenterayanghandaldannegarawanyangpintar.BeliauberjayamenjadikanRomsebagaikuasayanghebatdandigeruni.•Terkenaldengankata-kata
veni 
,
vedi 
dan
vinci 
(akudatang,akulihatdanakutakluk).Padazamannya,empayarRommeliputiMacedonia,Yunani,Syria,Mesir,Gaul(Perancis)danpuak-puakJerman.•Mengasaskansekolahyangdinamakan
School Of The Druids
yangbertujuanuntukmenarikgolonganmudameneruskanpendidikansehinggaberusia20tahun.•KalendarRomdiubahsuaimenjadikalendarGregoriayangmenjadiasaskalendarMasihiyangkitagunakanhariini.NamabulanJulaidiambilsempenanamaJuliusCaesar.•Padatahun62S.M.beliautelahdilantikmenjadipraetor(pemerintahtentera).Padatahun59S.M.beliaumenjadiseorangkonsul.•MengisytiharkandirinyasebagidiktatorsetelahmengalahkanJeneralPompei.•Dibunuhpadatahun44S.M.olehpenyokongJeneralPompei.•Menaikitakhtapadatahun336S.M..MerupakansalahseorangjeneralyangagungdanmempunyaitanahjajahanyangluasyangmeliputitigabenuaiaituEropah,AfrikadanAsia.•Setiapkalibeliaumeluaskanempayarnya,beliautelahmembukajalanbaruyangmenggalakkanperdaganganantarabangsa.Halinidapatmewujudkanpasaranekonomiyanglebihluas.•PernahmenjadianakmuridkepadaahlifalsafahYunaniiaituAristotle.•MenjadirajaapabilaayahnyaPhiliplldariMacedoniameninggaldunia.•MengepalaigabungantenteraMacedoniadanYunanimenaklukempayarParsi.•Merupakanperancangstrategiyangbijakdantidakpernahtewasdalamsebarangpertempuranyangditempuhinya.•ZamanpemerintahannyamemperlihatkanpenyebarandanperkembangankebudayaanHellenistikyangmengadunkanbudayaYunanidenganbudayaTimur.•Beliaumeninggalduniaketikaberusia33tahundisebabkanmengidapmalaria.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nor Azlina liked this
Sin Yee liked this
yuenkei liked this
haeiri liked this
WanYi Chan liked this
izumimaruko liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->