Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KrishnaYajurVedaTaittiriya

KrishnaYajurVedaTaittiriya

Ratings: (0)|Views: 40|Likes:
Published by parameswar_bhat
Taittariya Krishna Yjurveda..
Taittariya Krishna Yjurveda..

More info:

Categories:Types, Speeches
Published by: parameswar_bhat on Jan 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2012

pdf

text

original

 
p[qm'k;<@m(  aq p[qmk;<@ºp[qm" p[p;#k" 1 îÄWeTvoô‡je R Tv;ÿv;ôyvÿ" Sqop;ôyvÿ" Sq de  Övo vÿ" sivÖt; p[ ;pR  Ãytu  û ≈eœÿtm;yÖkmR  Ãa; Py;ÿy?vm…fly; dev.;ôgmU jR  ÃSvtIô" pyÿSvtI" p[j;vÿtIrnmIôv; aÿ+m; m; vÿ" StÖ  en ÈÃxtÖm;`xÿ˝so ®Ö{Syÿhe  Öit" p·rÿvo vO,ˇ_⁄/[  u  ûv; aÖ‚SmNgopÿt* Sy;t bÖ◊I‡yR jÿm;nSy pÖxU  Np;ÿih  –1–DSyÿ`oôWdÿ…sÖp[Tyu ÿ∑Ö˝r=Ö" p[Tyu ÿ∑;ôar;ÿtyÖ" p[  eymÿg;≤ıôW,;ÿihR rCzÖ mnu ÿn; ’ût; Svô/y;ôivtÿ∑;ôt a; vÿh≤Nt kôvyÿ" pu  ûrSt;ÿ∂º  Öve>yoô ju∑ÿ…môh bÖihR r;Ösdede  Öv;n;' Ãp·rpU   ûtmÿ…s vÖWR vO ÿım…sÖdevÿbihR    ôm;R  Tv;ô NvÑ; itôyR KpvR  Ãter;?y;sm;‡Czπ   ôˇ; te  Öm; ·rÿW'  ÖdevÿbihR " xÖtvÿLx'   ô iv roÿh shßÿvLx;ôiv vÖy˝ ®ÿhem pO…qôVy;" sÖMpOcÿ" p;ih  suM.Ot;ÿTv;ôs'.ÿr;ÖMy‡idÿTyÖ  wr;ò;ÿsI‡N{;ô <yw•hÿn'pU   ûW; te ÿg[  Ö‚Nq' gÿ  [Qn;tu  ûs tÖ  em;Sq;ôid‡N{ÿSy Tv; b;ô¸>y;ômu¥ÿCzÖ  πbOSptÿ  emU  R ›;R  hÿr;Myu  û‡vR  Ã Nt·rÿ =ÖmiNvÿih dev'mmÿ…s –2– xu N/ÿ?vÖ 'dwVy;ÿy kmàR ,edevyÖJy;yw ÿm;tÖ·rêÿno `ÖmoR  Ãå…sô ¥*rÿ…s pO…qôVyÿ…s ivôê/;ÿy; a…s prÄme/;ª;ôνhÿSvÖm;  ◊;ô‡vR sU  ÿn;'iv]Öm…s xÖt/;ÿr'  ÄvsU  ÿn;'iv]ÿm…s sÖhßÿ/;r˝ ¸ût" Stoôko ¸ûto {ôPsoÿå¶ye ÿbOten;k;ÿSv;h;ô¥;v;ÿpO…qôvI>y;ô˝ s;  ivÖê;yu  û" s; ivôêVyÿc;ô" s; ivÖêk¡m;ô R s' pO ÿCy?vmOt;vrIÂÖ…mR ,IômR /u ÿmˇm; mÖ N{; /nÿSy s;ôtyÖ  esoÿmeTv; 
twiˇrIys'iht; 
1
 
tÿCmIN{;ÿy d…/Öiv„,oÿVy˝ rÿ =Sv –3– kmR ,e ÿv;'de  Öve>yÿ" xk¡   É 'veW;ÿy Tv;ôp[Tyu ÿ∑Ö˝ r=Ö" p[Tyu ÿ∑;ôar;ÿtyoô /U rÿ…sÖ/U vR   Ö/U vR  Ã Nt'  Ö/U vR   Öt'yoÿåSm;N/U vR  ÃitÖt'/U  ÿvR   Öy'y'/U v;R  Ã‡STv' de  Öv;n;ÿm…sôs≤òÿtm'  Öpipÿ  [tm'  Öju∑ÿtmÖ 'viˆÿtm'deÙtÿmÓu ÿtm…s  hivÖ/;R  'νhÿSvôm; ◊;ÿ‡…mR   Ö]SyÿTv;ôc=ÿ  uW;ôp[  e =e   ôm; .em;R s'ivÿKq;ô m; Tv;ÿih˝…sW‡mu  û® v;t;ÿy de  ÖvSyÿTv; sivÖtu" p[ ÿve ÿå…ênoÿb;R   Ö¸>y;' Ã pU  ÿ„,o hSt;ÿ>y;mÖ¶ye  Öju∑'  ÖinvR  Ãp;My‡¶IWom;ÿ>y;‡imôd'de  Öv;n;ÿ‡…mÖd‡mu ÿ n" sÖh Sf;ôTywTv;ôn;r;ÿTyw  Ösuvÿ…. iv :ye ÿW'vwê;nÖr' Jyoitô‡ÎR ˝hÿ Nt;'   ôduy;ô R ¥;v;ÿpO…qôVyo‡®Ö R  Nt·rÿ =ÖmiNvôÁ‡idÿTy;STvoôpSqÿ  e s;dy;ôMy‡¶e ÿVy˝ rÿ =Sv –4– de  Övo vÿ" sivÖtoTpu ÿn;ôTv…Czÿ{e, pÖiv]ÿ  evsoô" sU yR  ÃSy rÄ‚Xm….ô‡r;poÿ devIrg[  epuvo ag[  egu  ûvoåg[ ÿîÖm'D'nÿt;g[ ÿ  eDpÿit'/ˇ  yu  û„m;inN{oÿåvO,It vOtU ye Ã R yU   ûy…mN{ÿmvO,I?v'vOtU ye  Ö R p[ o≤=ÿt;" Sq;ô‡å¶yÿ  evoôju∑Ö 'p[ o=;ÿMyÖ¶IWom;ÿ>y;ô˝ xu N/ÿ?vô 'dwVy;ÿkmR  Ã,e devyÖJy;Öy; avÿ/U ˝ r=oåvÿ/U t;ôar;ÿyoåidÿTy;ôSTvgÿ…sÖp[itÿTv;  pO…qôvI ve ÿÊv‡…/ôWvÿ,m…s v;nSpôTy'p[itÖ Tv;idÿTy;ôSTvGve ÿÊvÖ‡¶eStÖnU rÿ…s v;ôco ivôsjR  Ãn'de  ÖvvIÿtyeTv;  gO;ÖMy‡i{ÿr…s v;nSpôTy" s îÖd'de  Öve>yoÿVy˝ su  ûx…mÿx…mô„ve‡WÖm;  dojÖ R m; vÿd ¥u  ûm√ÿdt vÖy˝ sÿÏ;ût'jÿ  e„m vÖWR vO ÿım…sôp[itÿTv;  WR vÿ Oı'veˇu  ûpr;ÿpU ˝ r=Ö" pr;ÿpU t;ôar;ÿtyoôr=ÿs;'.;ôgoÿå…s  v;ôyuvoô R iv ivÿnˇ_⁄de  Övo vÿ" sivôt; ihrÿ <yp;…,ô" p[itÿgO;tu–5–
[Yajur Veda]
twiˇrIys'iht; 
2
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENTVEDIC LITERATURE COLLECTION
 
avÿ/U ˝ r=oåvÿ/U t;ôar;ÿyo‡åidÿTy;ôSTvgÿ…sÖp[itÿTv; pO…qôvI ve ÿˇu idÖv" Sk¡M.ôinrÿ…sÖp[itÖTv;idÿTy;ôSTvGve ÿˇu…/ôW,;ÿå…s pvR   ÖTy; p[itÿ Tv; idÖv" Sk¡M.ôinvà e R ˇu…/ôW,;ÿå…s p;vR   eyI p[itÿTv; pvR   Öitve Ã R ˇude  ÖvSyÿ Tv; sivÖtu" p[ ÿve ÿå…ênoÿb;R    ô¸>y;' ÃpU   û„,o hSt;ÿ>y;ôm…/ÿvp;…m /;ô Nyÿm…s  …/nu  ûih de  Öv;Np[ ;ô,;yÿTv;p;ôn;yÿTv; Vy;ôn;yÿTv; dIÖ`;R mnu  ûp[…sÿitÖm;yu ÿWe /;'de  Övo vÿ" sivôt; ihrÿ <yp;…,ô" p[itÿgO;tu–6– /Oi∑ÿr…sÖb[˜ÿCz;‡p;ÿ¶e  Öå…¶m;ôm;d' ÃjihÖin„£ôVy;dÿ˝ se  Ö/;‡de ÿyj' Ã vhÖindR  ÃG/˝ r=oôindR  ÃG/;ôar;ÿtyo /[  u  ûvmÿ…s pO…qôvI'Îû˝h;yu ÿÎR ˝h    [j;'νÃh sj;ôt;nÖSmwyjÿm;n;yÖpyU  R  Ãh /Ö]R mÿSyÖ Nt·rÿ ='νh p[ ;ô,' Îÿ˝h;p;ôn'νÃh sj;ôt;nÖSmwyjÿm;n;yÖpyU  Ã R h /Ö®,ÿm…sôidv' ÃνhÖ c=u ÿ" νhÖ≈o]' Ãνh sj;ôt;nÖSmwyjÿm;n;yÖpyU  Ã R /m;R  Ã…sôidxoÿ νhÖyoin' Ãνh p[  Öj;'νÃh sj;ôt;nÖSmwyjÿm;n;yÖpyU  R  Ã…ctÿ" Sq  p[  Öj;mÖSmw…ymÖSmwsÿj;ôt;nÖSmwyjÿm;n;yÖpyU  Ã R .OgU  ÿ,;ômi©ÿrs;'   ôtpÿs;  tPy?vÖ 'y;inÿme R p;l;ÿ Nyup…cô Nv≤Ntÿve  Ö/sÿ" ) pU   û„,St;Nyipÿ  [ îÿ N{v;ôyU iv mu ÿçt;m(–7– s'vÿp;…môsm;poÿ≤∫rÿGmtÖsmoWÿ/yoôrse ÿ re  ÄvtIôjR gÿtI….ômR /u ÿmtIômR /u ÿmtI…." sOJy?vmÖ‡Œ" p·rÖp[j;ÿt;" Sqô smÖ≤∫" pO ÿCy?v'  ÖjnÿyTywTv;ôs'y*ÿMyô‡¶ye ÿTv;ô‡å¶IWom;ÿ>y;' %SyÖ≤xroÿå…s `ÖmoR  Ãå…s ivôê;yu ÿ®Ä® p[ ÿqSvoô® te ÿDpÿit" p[qt;ô ' Tvc' ÃgOI„v;ô‡Nt·rÿ˝ r=oôåNt·rÿt;ôar;ÿtyo de  ÖvSTv;ÿsivôt; 
[Yajur Veda]
’„, yjuve R 
3
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENTVEDIC LITERATURE COLLECTION

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->