Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lek_spr_H_M_ 2010

Lek_spr_H_M_ 2010

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by Marián Al-Mahdí

More info:

Published by: Marián Al-Mahdí on Jan 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/21/2014

pdf

text

original

 
 
FAKULTNÁ NEMOCNICA TREN
Č
ÍN
Psychiatrická klinika, Legionárska 28, 911 71 Tren
č
ín
Hedviga Malinová,
neskôr vydatá Mgr.
Ž
áková – Malinová, nar. –––––, bytom –––––- ––-, –  – –– ––– 
 
Lekárska správa vydaná na
ž
iados
ť
menovanej.Súhrn.Ambulantná psychiatrická lie
č
 ba v období 02.11.2006-22.05.2008, celkovo 47 diagnosticko-terapeutick 
ý
ch hodín, sedenia v trvaní 75 minút a
ž
3 hod 50 minút, v intervaloch 4-38 dní. Prisedeniach prítomná ako pozorovate
ľ
ka a zapisovate
ľ
ka klinická psychologi
č
ka Mgr. H–- V––  –, ktorá vykonala viaceré psychodiagnostické testy a
š
kály.
 Diagnostick 
 ý
záver 
: Posttraumatická stresová porucha F 43.1 (WHO ICD-10)
Súvisiace faktory. Faktory, ktoré ovplyv
ň
ujú zdravotn
 ý
stav a vedú k potrebe zdravotníckych slu
 ž 
ieb ( kódy „Z“ v ICD-10 WHO
):Z 65.4 Obe
ť
kriminálneho
č
inu alebo mu
č
enia. ( Fyzick 
ý
m násilím bola obmedzená v slobode pohybu; donucovaná k nechcenému správaniu – vyzliekanie, odovzdávanie cennostía osobn
ý
ch dokladov; údery do tváre a fyzické násilie pôsobiace na iné
č
asti tela; vystavenos
ť
 situácii, v ktorej sa nedá odhadnú
ť
rozsah a vyústenie
ď
al
š
ieho násilia.)Z 65.8
Ď
al
š
ie
š
 pecifické problémy spojené s ur 
č
en
ý
mi psychosociálnymi okolnos
ť
ami.(Medializované o
č
ier 
ň
ovanie zo strany vysok 
ý
ch predstavite
ľ
ov
š
tátu- napr. vtedaj
š
ieho premiéra, ministra vnútra, policajného prezidenta; zneva
ž
ujúce dezinformácie v médiácha útoky na
ľ
udskú dôstojnos
ť
na internetov
ý
ch stránkach.)Z 65.3 Problémy spojené s
ď
al
š
ími právnymi okolnos
ť
ami, napr. trestné stíhanie. (Je trestnestíhaná GP za „krivé svedectvo“ , pri
č
om nie je
š
 pecifikované v
č
om mala klama
ť
.)Z 60.5 Je ter 
č
om nepriate
ľ
ského diskriminovania a prenasledovania. (Útok v kontexte pou
ž
ívania ma
ď
arského jazyka, „na Slovensku po slovensky!“; po prebratí z bezvedomiazisten
ý
nápis na blúzke: „Ma
ď
ari za Dunaj SK bez parazitov“; stresujúci spôsob policajnéhovy
š
etrovania e
š
te v postavení obete; z obete sa pre políciu a GP stáva „páchate
ľ
kou“; slovnézneva
ž
ujúce útoky na verejnosti; sofistikované zastra
š
ovanie neznámymi páchate
ľ
mi – vniknutie do súkromia, signál,
ž
e je ohrozen
ý
na
ž
ivote jej partner.)Z 60.8 Iné
š
 pecifikované problémy t
ý
kajúce sa sociálneho prostredia. (Je svedkom utrpenianajbli
žš
ích /zvlá
šť
rodi
č
ov a partnera/ kvôli problémom, do ktor 
ý
ch sa dostala nie vlastnouvinou.)
Stupe
ň
postihnutia
 pod
ľ
a posudzovanej stupnice Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO -DS): A=0; B=2,5; C=1; D=2.
Terapia:
psychoterapia – suportívna forma s vyu
ž
itím
š
 pecifického na spracovanie traumyzameraného postupu ( EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing)a autogénny tréning pod
ľ
a J. H. Schultza za ú
č
elom zv
ýš
enia odolnosti vo
č
i pretrvávajúcimstresorom ( pacientka je trestne stíhaná; trestné stíhanie lúpe
ž
ného prepadnutia bolo zastavenés t
ý
m,
ž
e „ skutok sa nestal“ a pacientka je následne trestne stíhaná,
ž
e nehovorila pravdu, pri
č
om Generálna prokuratúra ne
š
 pecifikovala v
č
om mala klama
ť
; celá rodina je ustarostená,1/11
 
v napätí; pod
ľ
a WHO ICD-10 pretrvávajúce pôsobenie faktorov Z 65.3; Z 60.8 a parciálne ajZ 65.8 ).
 Podrobnej
 š 
ie o diagnostike, terapii, priebehu a katamnéze
.Pacientka bola odporu
č
ená ku mne na diagnostické posúdenie a zvá
ž
enie terapeutick 
ý
chmo
ž
ností psychiatrom prezidentom Ligy za du
š
evné zdravie SR primárom MUDr. P––- B––– - a sprostredkovane JUDr. Romanom Kvasnicom, jej advokátom .Zis
ť
ujem,
ž
e 31.08.2006 bola na
vy
 š 
etrení u ambulantného psychiatra v blízkosti bydliska
, pod
ľ
a lekárskeho záznamu, ktor 
ý
mám k dispozícii, uvádzala,
ž
e ju napadli, vyhrá
ž
ali sa jej,zbili ju, na niektoré udalosti si nepamätá, cíti strach, stále jej telefonujú z médií, pritom ona by najrad
š
ej na v
š
etko zabudla. „ Nikdy som si nemyslela,
ž
e budem potrebova
ť
pomoc psychiatra.“ Psychiater kon
š
tatuje vy
šš
iu úzkos
ť
, pozornos
ť
zacielenú na danú udalos
ť
,diagnostikuje reaktívnu anxiózne-depresívnu poruchu. Terapeuticky odporú
č
a psychoterapiu, predpisuje antidepresívum Cipralex 10mg ráno a benzodiazepín Xanax 0,5mg ráno a ve
č
er.Pri kontrolnom vy
š
etrení 11.09.2006 pacientka uviedla,
ž
e ju policajti v sobotu ránoo 7:00hod zobrali na identifikáciu páchate
ľ
ov, av
š
ak potom o tom nepadlo ani slovo,
š
iesti sana
ň
u osopili,
ž
e ju dajú do vy
š
etrovacej väzby,
ž
e si to v
š
etko len vymyslela. Psychiater kon
š
tatuje dekompenzáciu stavu vplyvom „teroru policajtov“ v N. Zis
ť
uje insomniu, anxietu.Do medikamentóznej terapie pridáva hypnotikum Stilnox. 18.09.2006 psychiater v D.S.uvádza,
ž
e pacientka hovorí,
ž
e má za sebou najhor 
š
í t
ýž
de
ň
„tie klamstvá, ktor 
ý
mi maoso
č
ujú, zná
š
am
ť
a
ž
ko, viem,
ž
e mám pravdu, sna
ž
ím sa ju dokáza
ť
, ale akoby vä
čš
ina bola proti mne,
ž
e ma nezbili,...verím,
ž
e pravda zví
ť
azí, to jediné ma dr 
ž
í.“ Psychiater kon
š
tatujedepresívne ladenie, miestami prchavú lakrimozitu, pocity neistoty, nedôvery, sklamania, pretrváva insomnia, tenzia.Pri
 prvom orienta
č 
nom psychiatrickom vy
 š 
etrení v Tren
č 
íne
( 02.11.2006) zis
ť
ujem jasnéznámky posttraumatickej stresovej poruchy, preto jej odporú
č
am
ď
al
š
iu diagnostiku a cielenú psychoterapiu ( medikamentózna lie
č
 ba v t
ý
chto prípadoch je málo ú
č
inná ). Informujem ju,
ž
e má viaceré mo
ž
nosti, mô
ž
e pokra
č
ova
ť
u svojho doteraj
š
ieho spádového psychiatra alebov prípade,
ž
e nie je
š
 peciálne
š
kolen
ý
v psychotraumatológii, prichádza do úvahy spoluprácas
ď
al
š
ím psychiatrom alebo klinick 
ý
m psychológom s psychoterapeutick 
ý
ma psychotraumatologick 
ý
m vzdelaním v blízkosti jej bydliska. Dochádzanie od DunajskejStredy do Tren
č
ína by bolo náro
č
né. Pacientka po úvahách dáva prednos
ť
lie
č
 be v Tren
č
íne,vozenie dohovára s otcom a Petrom ( jej budúci man
ž
el).
 Prv
 ý
ch 10 sedení 
bolo zameran
ý
ch na roz
š
írenie anamnézy, precizovanie klinickej diagnózy,symptómového obrazu, stup
ň
a postihnutia, posúdenia premorbídnej osobnosti (=osobnosti pred teraj
š
ím ochorením), intelektov
ý
ch funkcií, opätovné posudzovanie jej pravdovravnosti,dôveryhodnosti.Spolu s diagnostick 
ý
m procesom prebiehali stabiliza
č
né intervencie ako protiváha návalomneovládate
ľ
n
ý
ch traumatick 
ý
ch spomienok s ve
ľ
mi nepríjemn
ý
m emo
č
n
ý
m ( úzkos
ť
, bezmocnos
ť
) a telesn
ý
m korelátom (bú
š
enie srdca, nepríjemné teplo na chrbte a v bruchu,tras, bolesti stehien, bolesti hlavy). Pod
ľ
a opisu pacientky, tieto fle
š
 beky boli obvyklespú
šť
ané situáciami pripomínajúcimi útok ( ktor 
ý
si nechám popísa
ť
neskôr), napr. ke
ď
ís
ť
po meste a vidí pred sebou postavy mu
ž
ov, zvlá
šť
s hol
ý
mi hlavami, ke
ď
má prejs
ť
odautobusu cez park do
š
koly, ke
ď
si predstaví ,
ž
e by mala ís
ť
niekde mimo domu sama, ke
ď
 má vojs
ť
do internátu a na izbu ( úzkostná predstava ,
ž
e by tam mohli by
ť
ukrytí úto
č
níci),situáciami, ke
ď
by mala vonku medzi
ľ
u
ď
mi prehovori
ť
,
č
i u
ž
ma
ď
arsky alebo slovensky.S
ť
a
ž
uje si tie
ž
na stavy podrá
ž
denosti, ktoré nedoká
ž
e ovláda
ť
a objavujú sa aj v komunikácii2/11
 
s jej blízkymi, napr. s otcom a priate
ľ
om Petrom. Udáva preru
š
ovan
ý
spánok,
ť
a
ž
kostisústredi
ť
sa na zmysluplnú
č
innos
ť
napr. u
č
enie. Má sklon vyh
ý
 ba
ť
sa v
š
etk 
ý
m my
š
lienkama situáciám, ktoré pripomínajú psychotraumu, nevie si spomenú
ť
na niektoré detailytraumatizujúcej situácie.Citujem pacientku z úvodu prvého vy
š
etrenia v Tren
č
íne 02.11.2006:„Chcem by
ť
silná, ale nie som; ke
ď
som sama ve
ľ
a pla
č
em... stále
ž
ijem v strese, najmä mámodpor k tomu mestu, nerada tam chodím... u
ž
od soboty mám stres,
ž
e v pondelok mám ís
ť
do
š
koly...áno, pred t
ý
m útokom to bolo normálne... bojím sa tam ís
ť
, by
ť
tam, bojím sa ís
ť
naulicu,
ž
e stretnem t
ý
ch dvoch, necítim sa tam v bezpe
č
í, stra
š
ne sa bojím ís
ť
tam...,
ž
e budú nam
ň
a
č
aka
ť
na internáte; v
ž
dy som len so spolu
ž
ia
č
kou, bez nej nikam...ve
ľ
mi dobrákamo
š
ka... necítim sa tam v bezpe
č
í, sama nechodím... trvá to 9 t
ýž
d
ň
ov ( od 25.08.2006).Ke
ď
idem s priate
ľ
kou cez ten park sna
ž
ím sa myslie
ť
na nie
č
o iné, alebo za
č
nem spieva
ť
, lenv hlave...niekedy to pomáha, vä
čš
inou nie..“Ke
ď
má hodnoti
ť
intenzitu zá
ť
a
ž
e negatívnymi emóciami pri znovuvybavení spomienok natraumu na
š
kále SUD (= Subjective Unit of Discomfort) od 0 – 10, pri
č
om 0= pohoda,
ž
iadna
ť
a
ž
, 10= je maximálna zá
ť
a
ž
akú si vie predstavi
ť
, tak udáva stupe
ň
7-8.Uvádza,
ž
e bola 25.08.2006 v rann
ý
ch hodinách pri ceste cez park do
š
koly na postupovúskú
š
ku z ma
ď
arského jazyka prepadnutá dvomi mu
ž
mi, ktor 
ý
ch prvé slová boli „NaSlovensku po slovensky!“. Bola násilne strhnutá z cesty, poni
ž
ovaná , bitá, po páde na zema údere do brucha si viac nepamätá, prebrala sa, ke
ď
tam u
ž
úto
č
níci neboli, cítila nevo
ľ
nos
ť
,nutkanie na vracanie, slabos
ť
, bolesti hlavy, mala problém zorientova
ť
sa,
č
o sa stalo,
č
o márobi
ť
.Zle zná
š
a dezinformácie v médiách, ke
ď
nejakú zachytí v televízii, rozhlase, novinách alebona internetov
ý
ch diskusiách poci
ť
uje nepokoj, impulz vybehnú
ť
na ulicu a kri
č
a
ť
, „Preboha
ľ
udia, neverte tomu, sú to klamstvá!“ Pod
ľ
a opisu pani Hedvigy Malinovej sa dezinformáciet
ý
kali problematiky telefonovania verzus netelefonovania, zablokovania bankomatovej kartyverzus nezablokovania, spôsobu a
č
asu úrazu, spôsobu ako sa dostal jej biologick 
ý
materiálna obálku, spôsobu ako sa dostal nápis na jej blúzku a viacer 
ý
ch in
ý
ch zále
ž
itostí.V
klinickej symptomatike
zis
ť
ujem: úzkos
ť
ou, bezmocnos
ť
ou, hnevom a hnusom obsadenáspomienka na zá
ž
itok prepadnutia, ktoré sa udialo 25.08.2006. Príznaky nechcenéhoznovupre
ž
ívania – opätovne sa vracajúce a vtierajúce sa spomienky na udalos
ť
, -psychická
ť
a
ž
v situáciách, ktoré pripomínajú traumatickú udalos
ť
, -nepríjemné telesné pocity prispomienke na traumu. Tendencia k vyh
ý
 bavému správaniu: -vedomé vyh
ý
 banie samy
š
lienkam a pocitom, ktoré súvisia s traumou, -vedomé vyh
ý
 banie sa aktivitám a situáciám,ktoré vyvolávajú spomienky na traumu, -neschopnos
ť
spomenú
ť
si na detaily traumy aj mimo
č
asového úseku mnestickej medzery spôsobenej otrasom mozgu, ktor 
ý
diagnostikovalneurológ. Pretrvávajúci hyperarousal (= nabudenos
ť
): -
ť
a
ž
kosti so zaspávaním a kontinuitouspánku, -drá
ž
divá nálada, -
ť
a
ž
kosti s koncentráciou pozornosti. Epizodicky smútok a pla
č
.Úplná amnézia (=medzera v pamäti) t
ý
kajúca sa úderov, ktoré spôsobili poranenie na koreninosa a v oblasti
ľ
avej lícnej kosti ako aj toho,
č
o sa dialo
ď
al
š
ích cca 15-20 min (nepamätá siako sa stalo,
ž
e mala krvné podliatiny na stehnách, nevie ni
č
o písaní na blúzku –na fakultespolu
ž
ia
č
ky a profesori zistili,
ž
e má na chrbtovej
č
asti blúzky napísané „Ma
ď
ari za Dunaj SK  bez parazitov“- a nemá
ž
iadnu spomienku ani na odchod úto
č
níkov).Pod
ľ
a nálezov
lekárov z FN Nitra
(uvádzam
 zo zdravotnej dokumentácie alebo v
 ý
 povedí pod  prísahou
):3/11

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->