Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23379, 19.1.2012]

Oslobođenje [broj 23379, 19.1.2012]

Ratings: (0)|Views: 296 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
Odluka Ministarstvafinansija i trezora Slu~aj “Viktor Bubanj”
NAKON OBUSTAVLJANJA ISTRAGE PROTIV VISOKORANGIRANIH
OSLOBO\ENJE
^ETVRTAK, 19. 1. 2012.
Godina LXVIII
Broj 23.379Cijena: 1 KM/6 KN
BH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
 www.oslobodjenje.ba
DANAS PRILOG
KO JE UBIO
SEDAM PRIPADNIKAJNA U DOBROVOLJA^KOJ?
Topa:
Normalno je na vatru reagirati vatrom
Backovi}:
Oficir JNA je rekao da je u Dobrovolja~kojpucao sve dok nije ispraznio sve {ar`ere
[vraki}:
Hvala Bogu pa mi nismo pre{li Drinu!
2-3. strana
U UTORAK GLASANJE
o nacrtu zakona o unutra{njim poslovima
6-7. strana
SjednicaVladeFederacije BiH
Beogradupu tiopro tes tnuno tuPodgorici
OCIJENIO DA BI NESTA NAK RS-aBIOCI VILIZA CIJSKI ISKORAK 
Nikolaidis
posva|ao Srbi ju iCrnu Goru
14. strana
Vojni udar
na Iran bi bio
ka tas trofa
Godi{nja pres-kon ferenci ja ruskog  {e fa diplomati je Ser ge ja Lavrova
17. strana
 Trojka negiralakrivnju za zlo~ine
2. strana
BiH ne otpla}ujevanjski dug 
9. strana
 
OSLOBO\ENJE
~etvrtak,
19.
 januar/sije~anj2012.
2
U @I@I
Ragu` umjesto Merd`e
Nakon ju~era{nje sjednice Predsjedni{tva HDZ-a 1990, za danas su kona~no zakazane i konsultaci je lidera te stranke Bo`e Ljubi}a sa predsjedava ju}im Vi je}a minis- tara BiH Vjekoslavom Bevandom u Sara jevu. Na konsultaci jama se o~eku je da }e Ljubi} Bevan- di ofici jelno predlo`iti kandidate svo je stranke za fun- kci je ko je su im pripale u Vi je}u ministara BiH. Pred- sjedni{tvo HDZ-a 1990 ju~er je i zvani~no odredilo da Damir Ljubi}, biv{i federalni ministar poljoprivrede, bu- de kandidat za dr`avnog ministra ljudskih prava i izbje- glica, a dosada{nji dr`avni ministar prometa i komu- nikaci ja Rudo Vidovi} zamjenik ministra u istom reso- ru. Odlu~eno je da Martin Ragu`, zamjenik predsjedni- ka stranke, bude delegat iz reda hrvatskog naroda u Domu naroda PSBiH, umjesto Josipa Merd`e, ko ji odla- zi na novu funkci ju. Dosad su konsultaci je sa Bevandom obavili lideri SDP-a BiH Zlatko Lagumd`ija, SDA Sulejman Tihi}, te HDZ-a BiH Dragan ^ovi}. Zvani~ni kandidati SDP-a BiH su Zlatko Lagumd`ija za ministra vanjskih poslova i zamjenika predsjedava ju}eg, Damir Had`i} za minis- tra prometa i komunikaci ja, Ermina Salki~evi}-Dizda- revi} za zamjenicu ministra vanjske trgovine i ekonom- skih odnosa, Denisa Sarajli}-Magli} za zamjenicu mi- nistra civilnih poslova i Mladen ]avar za zamjenika mi- nistra sigurnosti. SDA je za ministra odbrane predlo`ila Muhameda Ibrahimovi}a, za ministra sigurnosti Sa- dika Ahmetovi}a, a Fuada Kasumovi}a za zamjenika ministra finansi ja. HDZBiH je predlo`io Bari{u ^ola- ka za ministra pravde i Marinu Pende{ za zamjenicu ministra odbrane.
M. \. R.
PREDSJEDNI[TVO HDZ-a 1990
VIJESTI
Besim Muderizo vi}, Ramiz  Av do vi} i Iliuan-Nicolae Vintila  ju~er su pred Sudom Bosne iHercego vine negirali kriv nju za ratne zlo~ine protiv ci vila za ko-  je ih tereti Tu`ila{tvo BiH. Optu`nica Tu`ila{tva BiH, ko ju je Sud pot vrdio 15. decembra 2011. godine, Muderizo vi}a, Av do vi}a i  Vintilu tereti za kri vi~no djelo ratni zlo~in protiv ci vilnog stano vni{tva, po~injen u zatvoru u nekada{njoj kasarni „Viktor Bubanj“ u Sara je vu.
 Svjesni sudionici
U optu`nici se na vodi da je Muderizo vi} bio zamjenik upra-  vnika na petom spratu Okru`nog zatvora u Sara je vu i komandir  vojnog zatvora u biv {oj kasarni “Viktor Bubanj”, Av do vi} ko- mandir stra`e na petom spratu Okru`nog zatvora u Sara je vu i u  vojnom zatvoru u biv {oj kasar- ni “Viktor Bubanj”, a Vintila ku- har i stra`ar u vojnom zatvoru u biv {oj kasarni “Viktor Bubanj. Optu`nica tereti Muderizo vi}a,  Av do vi}a i Vintilu da su kao svje- sni sudionici sudjelo vali u udru`enom zlo~ina~kom podu-hvatu, ko ji je po~eo u ma ju 1992. godine i tra jao do kra ja no vembra 1992. godine, a ~iji je cilj bio zaro- blja vanje ci vila srpske nacional- nosti iz Sara je va u nehumanim uslo vima u vojnom zatvoru u biv - {oj kasarni “Viktor Bubanj, proti-  vno odredbama @enev ske kon-  venci je o za{titi ci vilnih osoba za  vri jeme rata. Muderizo vi}, Av do vi} i Vintila se terete da su, radi realizaci je tog za-  jedni~kog cilja, sudjelo vali u uspostav ljanju i odr`avanju siste- ma zlostav ljanja ci vila srpske na- cionalnosti, tako {to su pri vedene ci vile srpske nacionalnos ti sa po- dru~ja Sara je va prihvatali i protiv - zakonito zatvarali u biv {oj kasar- ni “Viktor Bubanj”, gdje su bili izlo`eni namjernom nano{enju sna`nog fzi~kog i du{e vnog bola, mu~enju, nano{enju po vreda f- zi~kog integriteta ili zdrav lja i pri- silja vanju na prinudni rad. Na ovaj je na~in, precizira se u op- tu`nici, smrtno stradalo osamna- est zatvorenika.
Ro~i{te za 30 dana
U biv {oj kasarni “Viktor Bu- banj”, ut vr|eno je, bilo je zaroblje- no najmanje 200 ci vila srpske na- cionalnosti, ko jima ni je bilo obja{- njeno zbog ~ega su zarobljeni, ni- ti je protiv ve}ine njih vo|en kri- vi~ni postupak.Na ju~era{njem ro~i{tu, ko jim je predsjeda vao sudi ja Zoran Bo`i}, odre|eno je da }e se narednoodr`ati za 30 dana.Muderizo vi} i Av do vi} su uha- p{eni 21. oktobra 2011. godine, a Sud je nakon toga odredio da ih se pritvori zbog bo jazni da bi borav kom na slobodi mogli ometati istragu i uticati na svje- doke i ostale osumnji~ene ko ji se nalaze na slobodi, ali i jer se ra- di o kri vi~nom djelu za ko je se mo`e izre}i kazna zatvora od 10 godina ili vi{e.
D. MOCNAJ
 Slu~aj “Viktor Bubanj”
Optu`eni u sudnici s advokatima
Trojka negirala
krivnju za zlo~ine
Optu`nica tereti Muderizovi}a, Avdovi}a i Vintiluza krivi~no djelo ratni zlo~in protiv civilnogstanovni{tva, po~injen u zatvoru u nekada{njojkasarni “Viktor Bubanj” u Sarajevu
200 ZAROBLJENIH U biv{oj kasarni “Viktor Bubanj”,ut vr|eno je, bilo jezarobljeno najmanje 200 ci vila srpskenacionalnos ti, ko jima ni je bilo obja{njeno zbog~ega su zarobljeni, ni ti je pro tiv ve}inenjih vo|en kri vi~nipos tupak 
Dan nakon naredbe Tu`ila{tva BiH o obusta vi istrage protiv  Ejupa Gani}a, generala Armi je RBiH Hasana Eendi}a, Jo vana Di vjaka i ostalih osumnji~enih za ratni zlo~in ma ja 1992. u Do- bro volja~koj ulici, jedan od osu- mnji~enih D`evad Topi} Topaka`e kako optu`nicu ni je tre- balo niti podizati. - Defniti vno, u Dobro vo- lja~koj ulici ma ja 1992. godine ni je naprav ljen ratni zlo~in. U toj koloni vozila JNA bili su i pripadnici UN- PROFOR-a. Da jebilo zlo~ina, izvi- jestili bi o tome. Napokon, Ha{ki je tribunal ustano vio da je napadnut legi- timan vojni cilj - vojna kolona, tri puta je vra}ao optu`nicu! Na kra ju je Tu`ila{tvo BiH, podpritiskom iz RS-a,podiglo optu`nice protiv ljudi ko ji su bili u Dobro-  volja~koj. Ni je bi- lo dokaza da smonapra vili zlo~in, istraga je stopira- na. Osobno, nisam sebo jao, znam da nisam
 
Ko je ubio su Dobrovolj
- Republika Srpska ne}e osta- ti ni jema na odluku Tu`ila{tva BiH o obustav ljanju istrage u slu~aju Dobro volja~ka, jer je to za nju poni`enje i dokaz da jepra vosu|e, odnosno Tu`ila{tvo BiH, stvoreno da bi ~uvalo zlo~ince kakvi su Ejup Gani}, Jo-  van Di vjak i ostali ko ji su ~inili zlo~ine na po~etku rata, rekao je predsjednik RS-a Milorad Dodik. Naglasio je da je ovo potpuni do- kaz zloupotrebe pra vosudnog sistema u cjelini. “Sada je jasno da su Milorada Bara{ina smi jenili sa unkci je gla vnog tu`ioca BiH da slu~ajnone bi podigao optu`nice, jer bi onda morali da dokazu ju su- protno”, kazao je Dodik. Ministar prav de Republike Srpske D`erard Selman izja vio jeda je oda vno trebalo shvatiti da pra vo i prav da ne stanu ju u pra-  vosudnim instituci jama na ni vou BiH. Ovakve pra vosudne institu- ci je, na veo je on, na ni vou BiH ne mogu opstati. Predsjednik De- mokratske parti je Dragan ^avi} oci jenio je skandaloznom odlu- ku Tu`ila{tva BiH, isti~u}i da topot vr|uje da je Tu`ila{tvo BiHpostalo „fli jala Ha{kog tu`ila{- tva“ i da naj vi{e doprinosi podi- zanju me|uetni~kih tenzi ja i rastu me|unacionalnog nepo-  vjerenja unutar BiH. - Ova odluka, ko jom se am- nestira ju ci vilni i vojni ruko vodi- oci Republike BiH sa Ejupom Gani}em, Stjepanom Kljui}em i Jo vanom Di vjakom na ~elu od komandne odgo vornosti za ubistvo 42 nenaoru`ana vojnika i ofcira biv {e JNA, ranja vanje jo{ 73 i zaroblja vanje, mu~enje i zlostav ljanje 215 vojnika i ofci- ra JNA, gasi svaku nadu da je u BiH zado voljenjem prav de mo- gu}e do}i do pomirenja, rekao je ^avi}.
G. K.
NAKON OBUSTAVLJANJA
Topa:
Normalno je na vatru reagirati vatrom
Backovi}:
pucao sve dok nije ispraznio sve {ar`ere
 [vraki}:
Hvala
Dodik: Sada je jasno za{to je smijenjen Bara{in
Tu`ila{tvoBiH obustavilo  je istragu protiv
14
osoba
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
~etvrtak,
19.
 januar/sije~anj2012.
3
RADMANOVI] - HAR^ENKO[PIRI] - MOONBUDIMIR – INZKOBE]IROVI] – DE CARDONA
Put za novi napredak
^lan Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} pri- mio je ambasadora Ruske Federaci je u BiH Aleksan- dra Bocan-Har~enka. Razgovarano je o aktuel noj po- liti~koj situaci ji u BiH, s posebnim osvrtom na reali- zaci ju politi~kog dogovora {est lidera parlamentarnih stranaka BiH, uz konstataci ju da je napravljen zna~ajan politi~ki iskorak ko ji otvara put za novi na- predak u budu}nosti. Razmi jenjena su mi{ljenja i o djelovanju me|unarodne za jednice u BiH, posebno o radu Vi je}a za implementaci ju mira u BiH i izra`eno o~ekivanje da bi na narednom zasjedanju PIK-a mo- glo do}i do okon~anja supervizi je za Br~ko.
Vije}e ministara {to prije
Predsjedava ju}i Vi je}a ministara BiH u tehni~kom mandatu Nikola [piri} primio je ambasadora SAD-a u BiH Patricka Moona. Obostrano su izrazili zadovolj- stvo {to je kona~no postignut politi~ki dogovor o pro- vo|enju izbornih rezultata i o~ekivanje da }e proces konstituisanja novog saziva Vi je}a ministara te}i bez zasto ja. Dotakli su se i pitanja bud`eta instituci ja BiH, kao i ispunjavanja njenih me|unarodnih obaveza. [pi- ri} je istakao da je problem sa servisiranjem spoljnog duga bespotrebno nastao, te da je pravo pitanje za- {to je do njega uop{te i do{lo ako se ima u vidu da je BiH kreditno sposobna.
 Tje{nja saradnja
Predsjednik FBiH @ivko Budimir primio je visokog predstavnika u BiH Valentina Inzka. Analizirana su aktualna doga|anja u BiH te ustro jem Vi je}a minis- tara izrazili o~ekivanja za pokretanje brojnih nu`nih politi~kih i gospodarskih procesa. Budimir je nagla- sio kako te`i{te djelovanja u FBiH treba biti na uspos- tavljanju boljih odnosa me|u narodima i gra|anima te pobolj{anju polo`aja hrvatskog naroda. On je is- taknuo kako je potrebno ostvariti i tje{nju suradnju izme|u entiteta. Inzko je naglasio da svi narodi u FBiH mora ju biti u mogu}nosti da koriste ustavna prava i mehanizme za{tite.
Pro{iriti saradnju
Predsjedava ju}i Predstavni~kog doma Parlamen- ta BiH Denis Be}irovi} i itali janski ambasador u BiH Raimondo de Cardona istakli su da Itali ja zauzima vi- soko mjesto u spoljnotrgovinskoj razmjeni BiH, {to bi se moglo znatno pro{iriti nakon imenovanja Vi je}a mi- nistara BiH. Sagovornici su oci jenili da }e zao- kru`ivanjem vlasti na nivou BiH, u Evropu i svi jet bi- ti poslati pozitivni signali ko je bi investitori trebalo da prepozna ju kao znake sigurni jeg ambi jenta. De Car- dona je na javio da bi predsjednik itali janskog pred- stavni~kog doma Gianfranco Fini trebalo da posjeti BiH tokom februara ili marta.
zlo radio. ^asno sam branio ze- mlju, sretan sam da sam tada biou Dobro volja~koj, pri~a Topa.
Niko nije naredio da sepuca?!
No, podsje}amo ga na akt da je u napadu na kolonu vozila JNA u Dobro volja~koj poginulo sedam osoba, 14 ranjeno. I da se istraga za njiho vo ubojstvo nastav lja.- Ko ih je ubio, nekaodgo vora. Napokon, ofciri JNA su sami izlazili iz vozila, po~eli su pucati. Nor- malno je na vatru re- agirati vatrom. U Do- bro volja~koj su mahom bi- li pripadnici Teritori jalne odbra- ne BiH. Niko im ni je naredio da puca ju, bilo ih je te{ko kontroli- sati. Ostala je optu`nica, zapra-  vo, nasta vak istrage, za ~etiri ~o-  vjeka. Ne znam ko su oni. Nitiznam sve ove ljude sa spiska ko-  jega je obja vilo Tu`ila{tvo, obja{- nja va Topa.Elem, ~injenica da je osu- mnji~en, bila je teret za njego vu porodicu, ote`avala mu je bi- znis ko jim se ba vio. Li~no, s op- tu`bama se lahko nosio, mirno je spa vao.Brigadir Zaim Backo vi} od 2001. godine, zbog toga {to je osumnji~en za na vodni ratni zlo~in u Dobro volja~koj, ni je mogao van iz BiH. Bilo mu je,posla radi, neophodno da putu-  je. Obusta va istrage protiv nje- ga, satisakci ja mu je zbog poro- dice ko ja je 16 godina bila izlo`ena medijskoj kampanji doma}ih, ali i medi ja iz susje- dnih dr`ava.- Znam da u Dobro volja~koj ni-  je naprav ljen zlo~in u onom obi- mu kako je neko poku{ao prezentirati. No, ukoli- ko je neko u Dobro vo- lja~koj ulici ma ja ‘92.iskoristio svoj domi- nantan polo`aj i ubionekoga, mora odgo va- rati. Tu nema dilema. No, imate izja vu ofcira JNA ko ji je sada u penzi ji, a bio je ma ja ‘92. u Dobro volja~koj, ko ji ka`e da je u Dobro volja~koj pucao sve dok ni je ispraznio sve {ar`ere, podsje}a Backo vi}. Komentar na odluku Tu`ila{tva BiH poku{ali smo dobiti i od Fi- kreta Muslimo vi}a, Jusua Pu{i- ne, Hasana Eendi}a. Uzalud. No, od Emina [vraki}a, osni va~a i komandanta Zelenih beretki protiv koga je tako|er obustav lje- na istraga, jesmo. - Ali ja Izetbego vi}, Zlatko La- gumd`ija i ja smo te 1992. bili uistom sau, sau ko ji je branio BiH. Jedino {to smo mi tog ma-  ja ‘92. tra`ili jeste da se njih dvo- jica, Ali jina k}erka i njegov pra- tilac Din~e oslobode, a da mi zauz vrat pustimo generala Kuka- njca. O prekidu kolone, ubistvu tih sedam osoba ja ni{ta ne znam.  Ali ka`em, hvala Bogu pa se sveto desilo u Sara je vu, ne u Beogra- du. Hvala Bogu pa nismo mi oti- {li u Beograd, pre{li preko Drine i napra vili genocid. Otkako je Turska oti{la s ovih prostora, Bo{njaci nikada nisu bili ja~i. Ne bo jimo se no vog genocida. Ostali smo i opstali u BiH iako smo protiv sebe imali jednu od naj ve}ih vojnih sila, veli [vraki}.
Razmjena i “kolateralna{teta”
Kako god, Tu`ila{tvo BiH obus- ta vilo je istragu protiv 14 osoba u predmetu Dobro volja~ka jer je na osno vu 352 izja ve svjedoka i 412 materi jalnih dokaza ustano vilo da “u njiho vim radnjama ni je bilo obilje`ja kri vi~nog djela”. No, ono na {to }e Tu`ila{tvo BiHu svom daljem postupanju po- svetiti pa`nju jeste prona}i i op- tu`iti ubice onih sedam osoba. I, mo`da, poku{ati odgo voriti na pitanje ko je ma ja ‘92. u Do- bro volja~koj zausta vio ko- lonu JNA (40 vozila i oko 300 ljudi, op. a). Timpri je {to je Jo van Di-  vjak, tada puko vnik  TOBiH ko ji je poku- {a vao smiriti situaci-  ju u Dobro volja~koj, nakon svega, na sjedni- ci u Predsjedni{tvu, do- bio “mali ukor od Ali je Izetbego-  vi}a” ko ji je pitao “’za{to je zaus- tav ljena kolona kad je sve dogo-  voreno”.Podsjetimo, 3. ma ja 1992. godi- ne u Dobro volja~koj je trebalo da se razmi jene Ali ja Izetbego vi}a, njego va k}erka, pratilac i Zlatko Lagumd`ija za Milutina Kuka- njca, tada{njeg komandanta Dru- ge vojne oblasti. Izetbego vi} i ostali su uhap{eni po po vratku u Sara je vo sa prego vora u Lisabo- nu. Razmjenu su dogo vorili dr`a-  vni vrh BiH i JNA uz posredo-  vanje UNPROFOR-a. Do- go voreno je osloba- |anje Izetbego vi}a i ~lano va njego ve dele- gaci je i propu{tanje kolone JNA sa genera- lom Milutinom Kuka- njcem na ~elu. Vratimo se odluci Tu`i- la{tva BiH: zanimlji vo je da na spisku onih protiv ko jih je obus- tav ljena istraga nema, recimo, Stjepana Kljui}a, Av de Panjete, Samira ^engi}a i Mu{ana Ko-  va~a, ko ji su se, tako|er, spomi- njali kao osumnji~eni.
A. BE^IROVI]
dam pripadnika JNA~koj?
ISTRAGE PROTIV VISOKORANGIRANIH
Oficir JNA je rekao da je u Dobrovolja~kojBogu pa mi nismo pre{li Drinu!
D`evad Topi} Topa:
Mirno spavam!
Zaim Backovi}:
Ko je kriv, nekaodgovara
Emin [vraki}:
Otkako je Turska oti{laiz BiH, Bo{njaci nikada nisu bili ja~i
352
izjavesvjedoka
412
materijalnihdokaza

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Djordje Pavic liked this
MarkusTravan liked this
MarkusTravan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->