Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tienpuntenplan FNV

Tienpuntenplan FNV

Ratings: (0)|Views: 35 |Likes:
Een nieuwe en voor werknemers betere overbruggingsregeling naast de al bestaande werktijdverkorting. Het vrij besteedbaar maken van het spaarloon. Een koopkrachtimpuls voor gepensioneerden. En een time-out voor verdere marktwerking in de publieke sector. Het zijn de meest in het oog springende onderdelen van het tienpuntenplan waarmee de FNV de gevolgen van de kredietcrisis voor werknemers wil tackelen.

het FNV-plan ‘Nu investeren in mensen’ concentreert zich op de positie van bedrijven en vooral werknemers. Zo moet - om de tijdelijke terugslag het hoofd te bieden - de regeling voor werktijdverkorting op de schop. Een nieuwe overbruggingsregeling die werkgevers en vakbonden voortaan gezamenlijk moeten aanvragen, voorziet niet alleen in inkomen maar ook in een scholingsaanbod. Werkgevers betalen het loon door, maar ontvangen daarvoor een tegemoetkoming uit het WW-fonds. Voorwaarde is dat de werkgever dit ‘voorschot’ terugbetaalt.
Een nieuwe en voor werknemers betere overbruggingsregeling naast de al bestaande werktijdverkorting. Het vrij besteedbaar maken van het spaarloon. Een koopkrachtimpuls voor gepensioneerden. En een time-out voor verdere marktwerking in de publieke sector. Het zijn de meest in het oog springende onderdelen van het tienpuntenplan waarmee de FNV de gevolgen van de kredietcrisis voor werknemers wil tackelen.

het FNV-plan ‘Nu investeren in mensen’ concentreert zich op de positie van bedrijven en vooral werknemers. Zo moet - om de tijdelijke terugslag het hoofd te bieden - de regeling voor werktijdverkorting op de schop. Een nieuwe overbruggingsregeling die werkgevers en vakbonden voortaan gezamenlijk moeten aanvragen, voorziet niet alleen in inkomen maar ook in een scholingsaanbod. Werkgevers betalen het loon door, maar ontvangen daarvoor een tegemoetkoming uit het WW-fonds. Voorwaarde is dat de werkgever dit ‘voorschot’ terugbetaalt.

More info:

Published by: Bij Lobith... | Omdat meedenken er toe doet on Nov 11, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2009

pdf

text

original

 
 
Notitie
10 november 2008
‘Nu investeren in mensen’FNV-tienpuntenplan voor de kredietcrisis en de reële economie
De kredietcrisis begint duidelijke gevolgen te hebben op wat de reële economie wordt genoemd.Er is onzekerheid over de economische ontwikkelingen, krediet voor investeringen is moeilijkerte krijgen en sommige bedrijven gaan zelfs al reorganiseren. Tot nu toe is veel aandachtuitgegaan naar het redden van cruciale financiële instellingen, maar te weinig wordt noggekeken naar wat de gevolgen kunnen zijn voor bedrijven en instellingen. De gevolgen voorwerknemers blijven al helemaal buiten beeld.Daarom komt de FNV met een
tienpuntenplan
dat moet helpen dat de gevolgen beperkt blijvenen dat Nederland juist versterkt uit de crisis tevoorschijn komt.Dit tienpuntenplan bouwt voort op The Global Unions ’Washington declaration’ die is uitgebrachtdoor het Internationaal Verbond van Vakverenigingen. In deze verklaring doet de internationalevakbeweging eensgezind een beroep op de leiders van de G20 om te komen tot eenwereldwijde aanpak van de gevolgen van de kredietcrisis. In deze verklaring wordt óókdiepgaand ingegaan op de wens om tot nieuwe regels te komen voor de globale financiëlemarkten.Ook het Europees Vakverbond heeft een soortgelijke verklaring uitgegeven (‘the LondonDeclaration’) en werkt aan een Europees initiatief gericht op de topinkomens.De huidige situatie heeft duidelijk gemaakt dat de inrichting van de financiële marktenondeugdelijk is. Er is te weinig toezicht, commerciële partijen als ratingbedrijven hebben eendoorslaggevende rol, en het korte termijn gewin staat veel te veel voorop. Nu is het moment omfundamentele veranderingen aan te brengen in het systeem, zodat een echt duurzame,evenwichtige economische ordening kan worden vormgegeven.Tegelijkertijd staan we voor belangrijke uitdagingen als het gaat om de acute problemen in onzeeconomie. De eerste opgaven om de gevolgen van de kredietcrisis in te dammen zijnvoorkomen dat de kredietverlening aan bedrijven in de knel komt en zorgen dat hetconsumentenvertrouwen zo snel mogelijk wordt hersteld. Daarnaast zijn extra maatregelennodig om de gevolgen van verlies aan werkgelegenheid en het ontstaan van werkloosheid op tevangen via een sociaal en rechtvaardig beleid. Om daarmee te voorkomen dat een situatie vanlangdurige werkloosheid ontstaat.
1. Loonoverbruggingsregeling Kredietcrisis (LOK)
Er is een nieuwe regeling nodig voor het overbruggen van de tijdelijke terugslag die bedrijvenondervinden door de kredietcrisis. De bestaande regeling voor werktijdverkorting is daar nietgeschikt voor. Want die is toegespitst op een ruime arbeidsmarkt en niet op de huidige situatievan krapte.Hoe gaat het nu bij werktijdverkorting? De werkgever bepaalt, de werknemer wordt naar huisgestuurd en zit thuis zonder enig idee wanneer hij weer aan de slag mag. Althans, dewerknemer in vaste dienst. Uitzendkrachten zijn dan al lang de laan uitgestuurd.Zo ging het vroeger. Zo kan het nu niet meer gaan. De FNV is absoluut niet tegen uitzendwerk.De FNV is wel tegen een tweedeling op de arbeidsmarkt. Minder om ideologische, meer ompraktische redenen zijn de werkgevers het met ons eens dat de regeling voor werktijdverkorting
 
 
Pagina('s)
2 van 6niet past bij de huidige situatie. Teams zijn opgebouwd uit vast en tijdelijk personeel enuitzendkrachten. Veel uitzendkrachten, veel mensen met een flexcontract. Stuur je die allemaalnaar huis, dan ligt het werk stil. De werkpaarden zijn weg.Het kan beter. Door een regeling te maken die passend is op de huidige arbeidsmarkt. Eenregeling die geldt voor vast, tijdelijk en flexibel. Waarbij de tijd dat er geen werk is, wordtaangegrepen om te scholen. In het bedrijf, bij de buren, of op een cursus. En waarbij we nietgaan neuzelen over aanvulling op de WW. Mensen werken en scholen, en krijgen dus gewoonhun loon. Daarom gaat de FNV de loonoverbruggingsregeling kredietcrisis (LOK) regelen.Het werkt als volgt:Werkgevers en vakbond vragen samen de LOK aan. De minister stelt een aantal voorwaardenen toetst op een aantal criteria, te weten:a. termijn: de aanvraag wordt ingediend voor een periode van 6 maanden, metverlengingsmogelijkheid van 6 maanden, en desnoods nog een keer 6 maanden.b. economische voorwaarden: inzicht in orderportefeuille, acuutheid van het probleem,sinds en tot wanneer speelt het (in relatie tot kredietcrisis), accountantsverklaring.c. afspraak over in dienst nemen van uitzendkrachten.d. aanwezigheid van een scholingsplan inclusief financiering.e. (voor)financiering vindt plaats uit het WW-fonds.De kern van de LOK-regeling is dat de werkgever de WW ontvangt en gewoon het loon (incl.premies uiteraard) doorbetaalt. De werknemer komt dus niet in de WW. Dat voorkomt een hoopbureaucratisch gedoe en administratieve lasten. Dus geen onnodige complicaties als gaten ineen pensioenregeling of ziektekostenverzekering, opsouperen van WW-rechten ofsollicitatieplicht. Zie het als de maatregelen voor de banken. Het kabinet staat voorfinancieringtoe en stelt voorwaarden. Later wordt de lening voor zover mogelijk terugbetaald.MKB-bedrijven (minder dan 50 werknemers) moeten worden geholpen bij de aanvraag voor deLOK en de invulling van de criteria. In het MKB zit het grootste deel van de werkgelegenheid. DeFNV wil dat werkgevers- en werknemersorganisaties regionale Taskforces oprichten waar MKBbedrijven terecht kunnen voor ondersteuning van de LOK aanvraag. De MKB bedrijven zullenmet name ondersteund worden bij het maken en uitvoeren van het scholingsplan en het leverenvan economische onderbouwing (accountantsverklaring). Daarnaast kunnen de bedrijvenuiteraard ook ondersteuning uit de O & O fondsen krijgen. De regionale werkgevers- enwerknemersorganisaties toetsen maandelijks of de gemaakte afspraken worden nagekomen enrapporteren desgewenst aan het ministerie van SZW. De kosten voor het inrichten van dezetaskforces worden betaald door het kabinet.En er gaat dus fors geschoold worden. Als het druk is, is er “geen tijd” voor scholing. Nu dus wel.Uit de kast dus al die mooie plannen. Kom maar op met nieuwe plannen voor extra scholing.Voor het huidige werk, of voor de toekomst. Financiering door werkgever of door de O&O-fondsen.Zo houden we de mensen vast voor de sector, komen ze niet in een vacuüm terecht, en gaat hetkwalificatieniveau omhoog. Drie keer winst.
2. De positie van de flexibele krachten
Uitzendwerk is onderdeel van de Nederlandse arbeidsmarkt geworden. Door de economischeterugslag is duidelijk geworden dat de verhouding vast/tijdelijk in sommige bedrijven compleetzoek is. Er is geen sprake meer van een flexibele schil, maar van doorgeslagen flexibiliteit. Datbetekent dat veel mensen onnodig een onzeker contract hebben en houden.De FNV wil dat decentraal afgesproken wordt welke verhouding redelijk is tussen vaste krachtenen mensen die op tijdelijke contracten werken, via een detacheringsbureau, payrolling of
 
 
Pagina('s)
3 van 6uitzendbureau. Erkend moet worden dat deze flexibele krachten belangrijk zijn voor het bedrijf.Dat je ze dus niet zomaar op straat zet. Daarom moet op zijn minst een deel van deze krachteneen contract krijgen. En dan kunnen ze in de LOK-regeling mee.Welk deel? Dat is aan de werkgever en de bond decentraal. De flexibele kracht komt dan op deloonlijst. Bij de inlenende werkgever, detacheringsburo of bij het uitzendbureau bijvoorbeeld.Daarmee valt hij of zij volledig onder de LOK-regeling. Zo zetten we een belangrijke stap omtijdelijke krachten in een betere positie te brengen op de arbeidsmarkt. Want dat wordt hoog tijd.In dit kader wordt het hoog tijd dat het kabinet met voorrang gevolg geeft aan de aanpassingenaan de wet Flex en Zekerheid, die de positie van de flexibele krachten verbeteren. In een briefaan het ministerie van SZW doet de FNV hiervoor concrete voorstellen.
3. Overbruggingspool voor kleinere bedrijven
Via regionale/sectorale overbruggingspools moeten vooral kleine bedrijven makkelijkwerknemers met elkaar kunnen gaan uitwisselen als zij tijdelijk met teveel of te weinig mankrachtzitten. Doel van deze overbruggingspools is om zekerheid te bieden op het gebied van inkomenen waar mogelijk werk. Betrokken werknemers/uitzendkrachten krijgen een dienstverband bij dearbeidspool. Mensen ontvangen van de pool aanvulling van hun inkomen tot hun loon. Deoverbruggingspool financiert dit via plaatsing van betrokkenen. En de overbruggingspoolontvangt de tegemoetkoming die voortkomt uit de loonoverbruggingsregeling.Tevens worden de mogelijkheden tot om-, her- en bijscholing geboden. De omscholing richt zichdan op tekortsectoren of bedrijven met vacatures. De faciliteiten zoals hieronder beschreven bijde regionale mobiliteitscentra zijn van toepassing.Een overbruggingspool wordt aangestuurd door sociale partners. Uitvoering gebeurt door deuitzendbranche of door regionale/sectorale werkgevers- en werknemersorganisaties. Tenbehoeve van de organisatie van de pool is financiering via het kabinet gewenst.
4. De regionale mobiliteitscentra
De crisis gaat voorbij, de vraag is wanneer. Dat betekent dat we oplossingen moeten leveren om“de winter door te komen”. Geen mensen buiten de boot laten vallen. Zoveel mogelijkuitzendkrachten onder de LOK-regeling brengen. Voor degenen voor wie dat niet lukt extrafaciliteiten voor bemiddeling, advies en scholing.Iedereen prijst de mobiliteitscentra à la Nedcar: samenwerking tussen alle partijen die iets tebieden hebben. Bussen vol Haagse politici gingen er kijken. En kwamen enthousiast terug.Dus: handen uit de mouwen en regelen die centra. Waarin ABU, UWV, CWI, O&O,Kenniscentra, overheid en sociale partners samenwerken. Dat gaat niet vanzelf, maar dat moetgecoördineerd worden. Het moet gaan om publiek-private samenwerking, waarbij het CWI en deuitzendbureaus als initiatiefnemer en trekker gaan fungeren. En het kabinet zal de nodigemiddelen op tafel moeten leggen.Mensen worden er bemiddeld, krijgen advies over scholing en er wordt een passend aanbodgedaan. Voor zzp’ers komt er een apart loket waar ze de voor hen belangrijke informatie enondersteuning kunnen krijgen. Die scholing is, ook voor zzp’ers, toegankelijk en wel op het juistemoment. Dat gaat niet zomaar goed. Dit is niet zozeer een kwestie van geld, maar meer vanorganisatie.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->