Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BILJNO I ČUDOTVORNO LIJEČENJE PREMA RUKOPISIMA SARAJEVSKOG KADIJE MUSTAFE MUHIBBIJA

BILJNO I ČUDOTVORNO LIJEČENJE PREMA RUKOPISIMA SARAJEVSKOG KADIJE MUSTAFE MUHIBBIJA

Ratings: (0)|Views: 422|Likes:
Published by sirius5

More info:

Published by: sirius5 on Jan 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2013

pdf

text

original

 
 Etnol. trib. 26, Vol. 33, 2003., str. 9-21
Tatjana Pai
ć
-Vuki
ć
: Biljno i
č
udotvorno lije
č
enje prema rukopisima sarajevskog kadije...
 
9
9
BILJNO I
Č
UDOTVORNO LIJE
Č
ENJE PREMARUKOPISIMA SARAJEVSKOG KADIJEMUSTAFE MUHIBBIJA
TATJANA PAI
Ć
-VUKI
Ć
UDK:
 
39:615.89](497.6)"18"Orijentalna zbirka Arhiva HAZU Izvorni znanstveni
č
lanak 
Š
enoina 4, 10000 Zagreb Primljeno: 15.04.2003.Prihva
ć
eno: 15.05.2003.
 
U radu su izlo
 ž 
eni na
č 
ini lije
č 
enja koje je u prvoj polovici 19. stolje
ć
a u svojimrukopisima zabilje
 ž 
io sarajevski kadija Mustafa Muhibbi. Kako pokazujuizabrani primjeri, ti su recepti i savjeti s podru
č 
 ja onodobne znanstvene i pu
č 
kebiljne medicine kao i teurgijskoga,
č 
udotvornoga lije
č 
enja. Na temeljuMuhibbijevih upisa u radu se poku
 š 
ava odrediti njegov odnos prema bolesti ilije
č 
enju, te makar dijelom ocrtati slo
 ž 
ene putove preno
 š 
enja medicinskoga znanja me
đ 
u pismenim bosanskim muslimanima, ali i od njih prema puku iobratno.
1
  Klju
č 
ne rije
č 
i: etnomedicina / teurgijsko lije
č 
enje / Bosna / 19. st. / Muhibbi
0. UVOD
Sarajevski kadija Mustafa Muhibbi, koji je
ž
ivio od 1786. do 1854. godine, imao je bogatu zbirku arapskih, turskih i perzijskih rukopisa, danas pohranjenu u Nacionalnoj isveu
č
ili
š
noj knji
ž
nici u Zagrebu.
2
Znala
č
ki odabrani rukopisi djela s razli
č
itih podru
č
 jasvjedo
č
e o naobrazbi i
š
irini interesa vlasnika zbirke, koji je me
đ
u suvremenicima u
ž
ivaougled u
č
ena
č
ovjeka. Pored djela iz islamske pravne znanosti, dogmatike, povijesti,astronomije, astrologije, knji
ž
evnosti i jezikoslovlja, u njegovoj je knji
ž
nici i nekolikorukopisa medicinskog i farmakolo
š
kog sadr
ž
aja. Zanimanje jednoga kadije, suca
š
erijatskoga suda, za medicinu ne
č
udi zna li se da se u njegovo doba lije
č
ilo uglavnomkod ku
ć
e, a ljekaru
š
e su se, uz osnovnu vjersku literaturu, nalazile u svakoj ku
ć
i u kojoj je bilo pismenih ljudi (
Ž
dralovi
ć
, 1988:241). Ljeti su imu
ć
niji gra
đ
ani odlazili na svojeseoske posjede i ondje prikupljali ljekovito bilje, a mogli su ga nabaviti i kod "atara",
1
Zahvaljujem dr. sc. Renati Juri
š
i
ć
i mr. sc. Jadranki Vukovi
ć
s Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta uZagrebu, koje su ovaj rad pro
č
itale s motri
š
ta svoje struke. Tako
đ
er zahvaljujem prof.dr. Fehimu Nametku napomo
ć
i pri
č
itanju nekih zahtjevnih mjesta u rukopisima.
2
O rukopisima te zbirke koja je u NSK izdvojena kao poseban fond pod nazivom
 Biblioteka Muhibi
ć 
v. Pai
ć
--Vuki
ć
, 2000. Brojevi kodeksa koji se navode u ovome radu privremeni su jer inventariziranje fonda nijedovr
š
eno. Kratica
a
ozna
č
uje lijevu, a kratica
b
desnu stranu lista rukopisa.
 
 Etnol. trib. 26, Vol. 33, 2003., str. 9-21
Tatjana PaiÊ-VukiÊ: Biljno i Ëudotvorno lijeËenje prema rukopisima sarajevskogkadije...
 
10
10
ljekarnika (Sokolovi
ć
, 1944:112). Poznavanje bolesti te ljekovitih trava i na
č
ina njihoveuporabe bilo je va
ž
an dio svakodnevice. Muhibbijevi su upisi "otisak" toga segmentanjegova
ž
ivota, a obilje lije
č
ni
č
ko-ljekarni
č
kih sadr
ž
aja koje je zabilje
ž
io svjedo
č
i onjegovu
ž
ivom zanimanju za to podru
č
 je.Gra
đ
a na kojoj je provedeno istra
ž
ivanje prikupljena je iz triju kodeksa
 Biblioteke Muhibi
ć 
: u jednome su Muhibbijeve marginalije uz tekst osmanskoga medicinskog djela,u drugome njegovom rukom prepisan i dopunjen cjelovit tekst osmanske ljekaru
š
e, dok je tre
ć
i njegova osobna bilje
ž
nica-sva
š
tara u koju je, me
đ
u ostalim, zapisivao i savjete zalije
č
enje. Uz izabrane recepte koji
ć
e biti izlo
ž
eni u radu, istra
ž
ivanje je usmjereno i naMuhibbijeve upise koji pokazuju od koga je saznao za neki na
č
in lije
č
enja te je li nekisavjet prenio iz usmene komunikacije ili pro
č
itao u ne
č
ijem rukopisu. Takve oznakeomogu
ć
uju makar djelomi
č
no ocrtavanje putova prijenosa lije
č
ni
č
koga i ljekarni
č
kogaznanja u njegovo vrijeme, a pokazuju i me
đ
usobno pro
ž
imanje sadr
ž
aja "visoke" i"pu
č
ke" kulture, ovdje arapsko-islamske znanstvene medicine i one narodne. Usto, uovom
ć
e se radu, koji je dio
š
ireg istra
ž
ivanja
ž
ivotnog svijeta kadije Muhibbija, poku
š
atiodrediti njegov odnos prema zapisivanim tekstovima, a time i shva
ć
anje prirode bolesti ilije
č
enja.
3
 
1. MARGINALIJE
Rukopis 113 je primjerak Nidâ'îjeva medicinskoga djela
 Menâfi'-ün-nâs
(
 Dobrobit ljudima
) napisanog u 16. stolje
ć
u osmanskim turskim jezikom. Prema brojnosti prijepisatoga djela u Bosni i Hercegovini mo
ž
e se pretpostaviti da je utjecalo i na tamo
š
njuzdravstvenu kulturu (Ali
ć
, 1990:141). Muhibbijev primjerak izradio je 1812. godinebosanski kaligraf Salih, sin had
ž
i Ahmeda Kalajd
ž
i
ć
a. Sude
ć
i prema ekslibrisu na L.1a,kodeks je iste godine postao Muhibbijevo vlasni
š
tvo, te je mogu
ć
e da je i prepisan ponjegovoj narud
ž
bi; o tome da ga je pozorno
č
itao svjedo
č
e bilje
š
ke na rubnim bjelinama islobodnim listovima. Te su marginalije ve
ć
inom prijevodi naziva bilja s osmanskogturskog na jezik
š
to ga zapisiva
č
naziva
bosanskim
(bosanca),
bo
š 
nja
č 
kim
(boºnakça) ili
 jezikom
 
 Bosne
(Bosna lisani). Doma
ć
e nazive bilja pisao je arapskom grafijom.
4
Ima inekoliko
š
irih glosa; tako je na margini lista 24a zabilje
ž
io da se biljka, kojoj je naturskom ime zofa, na bosanskom zove
kadulja,
da je ima u Hercegovini i da se od njepravi
č
aj. Uz tu bilje
š
ku naknadno je dodao kako to nije kadulja, nego
č 
ubra
,
5
tako
đ
errasprostranjena u Hercegovini. Ostali nazivi na marginama kodeksa su
rodakva
6
(L.80b),
miloduh
(L.81a),
al 
 
mak 
7
(L.82a),
drimovac
(L82b),
metvica
(L.84a), "
bosiok 
, a neki
3
Ve
ć
inu recepata i savjeta Muhibbi je zapisao osmanskim turskim, a nekoliko arapskim jezikom. Prijevod svihprimjera iskori
š
tenih u ovome radu je moj.
4
Bosanski nazivi koji se nalaze u izvornom osmanskom turskom tekstu u prijevodu su ozna
č
eni kurzivom.
5
 
Satureia
 
hortensis
L. (
Š
ulek, 1879:60)
6
rotkva
7
crveni mak; al (perz.): otvorenocrven, rumen, ru
ž
i
č
ast (
Š
kalji
ć
, 1989:80)
 
 Etnol. trib. 26, Vol. 33, 2003., str. 9-21
Tatjana Pai
ć
-Vuki
ć
: Biljno i
č
udotvorno lije
č
enje prema rukopisima sarajevskog kadije...
 
11
11
ka
ž
u
 
i
 fesligen"
(L.84b),
kopar
(L.85a) i
malina
(L.93b). Na listu 25a Muhibbi obja
š
njavakako se mo
ž
e osloboditi ne
č
ega
š
to je zapelo u grlu i djelotvornost savjeta potvr
đ
ujerije
č
ima:
Ovaj siromah sâm je to isprobao
.Na praznom listu 113a sastavio je mali rje
č
nik turskih, arapskih i bosanskih nazivabilja. Bosanski su
š 
ljez
,
drimovac
,
metvica
,
kopar
,
sind 
 ž 
irac
,
8
 
alasti
 
mak 
,
9
 
miloduh
,
divja
 
č 
ubrica
,
malina
,
ljubica
,
bokvica
,
slatka
 
 papre
č 
a
,
10
 
mah
,
bor
,
š 
e
š 
arica
,
budalasti
 
repuh
,
kaloper
,
glog
,
š 
tavlja
,
bo
 ž 
urak 
,
somina.
Neke turcizme, poput al (mak), fesligen (poznat ikao fesli
đ
en) i sind
ž
irac, zapisiva
č
je o
č
ito smatrao dijelom bosanskoga leksika.Na zadnjem slobodnom listu (113b) zapisao je savjet za obranu od uroka i dvarecepta za lije
č
enje probadanja.
Č
ovjeku koji u svojoj ku
ć
i, u dvori
š
tu ili vrtu na
đ
epredmet
š
to ga je ostavio netko tko ga
ž
eli ure
ć
i savjetuje se da ga ne pomi
č
e s mjesta,nego da ga zapali. Bio je to,
č
ini se, uobi
č
ajen na
č
in borbe protiv uroka; isti savjet mogaose
č
uti u Bosni i potkraj 19. stolje
ć
a (Kulinovi
ć
, 1898:514). Protiv probadanja
11
 preporu
č
a se stu
ć
i
č
e
š
njak i priviti ga na bolno mjesto. Drugi recept za istu boljku:
 jedanmiskal 
12
 
kore gorke naran
č 
e,
13
 
osu
š 
ene u sjeni, stu
č 
e se u prah, prosije i pije s toplomvodom
(R 113, L.113b).
2. PRIJEPIS I KOMPILACIJA
Drugi izvor je kodeks 27, zbornik djela koja je u cijelosti prepisao sâm Muhibbi;njegove su i sve rubne bilje
š
ke te kra
ć
i zapisi i pjesme na praznim listovima. Prvo djelo uzborniku, R 27/1, zbirka je savjeta i recepata Ebu Bekr Nusreta (u. 1793)
 Mâ hazar
(
Ono
š 
to je pri ruci
), prema imenu autora nazvana i
 Risâle-i Nusret-efendi
(
 Nusret--efendijina rasprava
). Poslije spomenuta Nidâ'îjeva
 Menâfi'-ün-nâs,
to je u Bosni bilonaj
č
e
šć
e prepisivano medicinsko djelo (
Ž
dralovi
ć
, 1988:191).
Č
injenica da je Muhibbisâm prepisao tu osmansku ljekaru
š
u
ž
ele
ć
i imati vlastiti primjerak pokazuje da je njezinusadr
ž
aju pridavao posebnu va
ž
nost.Autor djela
 Mâ hazar
radio je kao knji
ž
ni
č
ar biblioteke Nur-i Osmaniye uIstanbulu, a u medicini je bio samouk. Znanje o bolestima i lije
č
enju stekao je, kako pi
š
eu uvodu, iz knjiga i razgovora s u
č
enima, ali nikad nije radio uz nekog lije
č
nika. Lijekovekoje opisuje u svojoj knjizi dijeli na duhovne (
ruhani ilaçlar
) i tjelesne (
cismani ilaçlar
).Duhovni lijekovi su svakovrsni za
š
titni i iscjeljuju
ć
i zapisi,
č
arobni kvadrati (
vefkovi
) isl., a tjelesni su biljni pripravci. No i u receptima za biljne lijekove ima religijskih i
8
endivija
9
alast, od perz. al: ru
ž
i
č
ast, svjetlocrven (
Š
kalji
ć
, 1989:85)
10
slatka paprat
11
U turskom tekstu je upotrijebljena rije
č
 
sanci
, koja se u Bosni javlja u obliku
sand 
 ž 
ije
: probadanje,
ž
iganje utijelu (
Š
kalji
ć
, 1989:549). Stara hrvatska rije
č
za tu boljku,
bodac
, uglavnom ozna
č
uje simptom neke bolesti, tj.rebrenu bol, pleuritis, a ponekad i samu bolest, tj. upalu plu
ć
a (prema: Dürrigl i Fatovi
ć
-Feren
č
i
ć
, 1997:176).
12
miskal (ar.): mjera za te
ž
inu, jedan i pol dram; 1 dram=3,207 gr. (
Š
kalji
ć
, 1989:465).
13
gorka naran
č
a (tur. turunc): vrsta naran
č
e,
Citrus
 
aurantium
 
var
L.,
amara
L. (
Š
kalji
ć
, 1989:626).

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
1 thousand reads
Anja Petrovic liked this
reuf311 liked this
krunija liked this
Cica Jovic liked this
bratranec liked this
krunija liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->