Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
Descartes - Textos

Descartes - Textos

Ratings: (0)|Views: 2,099|Likes:
Published by parergafilo

More info:

Published by: parergafilo on Jan 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2014

pdf

 
T`xtks
 D`scmrt`s
R`jlms ~mrm lm der`cceógd`l`s~æretp
ª' R`jlm EEE8 ©Mc`rcm d` lks kbh`tks ~rk~p`stks s` om d` bpscmr gk sólk }p` ktrks omumg ~`gsmdk k lk }p` gksktrks fesfks ckgh`tpr`fks, segk lk }p` ~kdmfks egtper clmrm u desteg&tmf`gt` k d`dpcer ckg c`rt`m9 ~p`s lm ce`gcem gk s` md}pe`r` d` ktrm fmg`rm' Y‡V¹@gte`gdk ~kr egtpeceóg gk `l t`stefkgek flpctpmgt` d` lks s`gtedks, k `l hpecek amlm d`pgm efmjegmceóg }p` ckf~kg` fml, segk lm ckgc`~ceóg d` pgm f`gt` ~prm u mt`gtm tmg aícel u destegtm, }p` `g mbsklptk }p`d` dpdm mljpgm skbr` m}p`llk }p` `gt`gd`fks9 k, lk }p` `slk fesfk, lm ckgc`~ceóg gk dpdksm d` pgm f`gt` ~prm u mt`gtm }p` gmc` d` lm sklm lp d` lmrmógu}p`~krs`rfíssef~l`,`sfísce`rtm}p`lmfesfmd`dpccg,lmcpml,seg`fbmrjk,ums`ýmlmfks fís mrrebm }p` tmf~kck ~p`d` s`r fml o`com ~kr `l okfbr`' Msæ cmdm pgk ~p`d`egtperckg`l `sretp}p``xest`,}p`~e`gsm}p``l trgjplk`sd`﬍gedklk~krtr`sg`ms,lm`sa`rm~krpgmsklmsp~`r﬍ce`,ucksmss`f`hmgt`s}p`skgfísgpf`rksmsd`lk}p`cr``glmfmukræm, ~r`cesmf`gt` ~kr}p` d`sd`ýmg ~mrm fe`gt`s `g cksms tmg aícel`s'¹
T`xtks8 F`detmcekg`sf`tmaæsecms, 
ª' ©^mrm ~kd`r sp~refer d`l tkdk Ylm rmóg d` dpdmrV, d`bk `xmfegmr se omu Deks, tmg ~rkgtkckfk`gcp`gtr`kcmsg~mrm`llk9use`gcp`gtrk}p`lkomu,o`d``xmfegmrtmfbgse ~p`d` s`r `gjmýmdkr Y'''V' Bmhk `l gkfbr` d` Deks `gte`gdk pgm spstmgcem eg﬍getm, `t`rgm,egfptmbl`,egd`~`gde`gt`,kfgesce`gt`,kfge~kt`gt`,~krlmcpmlukfesfkutkdmslmsd`físcksms}p``xest`g—se`s}p``xest`gmljpgmsomgsedkcr`mdmsu~rkdpcedms'Mokrmbe`g8tmgjrmgd`u`feg`gt`sskg`stmsq`gtmhms,}p`cpmgtksmt`gtmf`gt`lmsckgsed`rk,f`gksf`ckgq`gkd`}p`lmed`m}p`d``llmst`gjk~p`dmtkfmrspkrej`g`g,u,~krckgsejpe`gt`,`sg`c`smrekckgclperd`lkmgt`rekrf`gt`decok}p`Deks`xest`9~p`ssebe`gomu`gfælmed`md`lmspstmgcem,se`gdkukpgm,gk~kdræmomb`r`glmed`md`pgmspstmgcemeg﬍getm,se`gdk uk pg s`r ﬍getk, d` gk omb`r sedk ~p`stm `g fæ ~kr pgm spstmgcem }p` s`m q`rdmd`rmf`gt`eg﬍getm'¹ª' ©^p`stk }p` `xestk u ~p`stk }p` lm ed`m d` pg s`r spfmf`gt` ~`ra`ctk, `stk `s, d`Deks, `stí `g fæ, lm `xest`gcem d` Deks }p`dm fpu `qed`gt`f`gt` d`fkstrmdm' Sólk f` r`stm`xmfegmrd`}påfkdko`md}peredk`stmed`m9~p`sgklmo`r`cebedk~krlkss`gtedksugpgcms` om ~r`s`gtmdk m fæ egk~egmdmf`gt`, ckfk lms ed`ms d` lms cksms s`gsebl`s, cpmgdk `stmscksms s` ~r`s`gtmg k ~mr`c`g ~r`s`gtmrs` m lks órjmgks `xt`rekr`s d` lks s`gtedks9 tmf~kck `spgm ~prm ~rkdpcceóg k ﬍cceóg d` fe `s~æretp, ~p`s gk `stí `g fæ `l ~kd`r d` desfegperl` gempf`gtmrl`cksmmljpgm9u,~krckgsejpe`gt`,gk}p`dmfís}p`d`cer}p``stmed`momgmcedkuomsedk~rkdpcedmckgfejk,mls`rukcr`mdk,ckfktmfbeågl`kcprr`mlmed`md`fæfesfk'¹ª' ©C`rrmrå mokrm lks khks, f` tm~mrå lks kædks, sps~`gd`rå fes s`gtedks9 omstm bkrrmråd` fe ~`gsmfe`gtk tkdm efmj`g d` lms cksms ckr~ór`ms, k ml f`gks, ckfk `sk `s cmse ef~k&
 
 Oestkrem d` lm Aelkskaæm T`xtks8 D`scmrt`s
sebl`, lms r`~ptmrå qmgms u amlsms9 d` `st` fkdk, `g cklk}pek sólk ckgfejk u `xmfegmgdk fesmd`gtrks,~rkcprmråerckgkceågdkf`f`hkruomc`rf`samfelemrmfe~rk~ek'Skupgmck&sm}p`~e`gsm,`sd`cer,}p`dpdm,m﬍rfm,ge`jm,ckgkc`pgms~kcmscksms,ejgkrmktrmsfpcoms,mfm, kdem, }pe`r`, gk }pe`r`, u }p` tmfbeåg efmjegm u se`gt`, ~p`s, ckfk o` kbs`rqmdk físmrrebm,mpg}p`lk}p`se`gtk`efmjegkmcmskgks`mgmdmap`rmd`fæu`gsæfesfk,ckgtkdk,`stku s`jprk d` }p` `sks fkdks d` ~`gsmr r`sed`g u s` omllmg `g fæ, seg dpdm' U ckg lk ~kck}p` mcmbk d` d`cer, cr`k omb`r `gpf`rmdk tkdk lk }p` så d` ce`rtk, k, ml f`gks, tkdk lk }p`o` mdq`rtedk smb`r omstm m}pæ'¹Ckgsed`rmrå mokrm ckg fmukr cercpgs~`cceóg se gk ~kdrå omllmr `g fæ ktrks ckgkce&fe`gtks d` lks }p` møg gk f` omum m~`rcebedk' Så ckg c`rt`m }p` sku pgm cksm }p` ~e`gsm9 ~`rk»gktmfbglk}p`s`r`}pe`r`~mrm`stmrce`rtkd`mljk;@g`s`fe~ref`rckgkcefe`g&tk,gkomugmdmfís}p`pgm~`rc`~ceógclmrmudestegtmd`lk}p`ckgkck,lmcpmlgkbmstmræmm ms`jprmrf` d` sp q`rdmd se ap`s` ~ksebl` }p` pgm cksm ckgc`bedm tmg clmrm u destegtmf`gt`r`spltms` amlsm' U ~kr `llk f` ~mr`c` ~kd`r `stmbl`c`r d`sd` mokrm, ckfk r`jlm j`g`rml, }p`skg q`rdmd`rms tkdms lms cksms }p` ckgc`befks fpu clmrm u destegtmf`gt`'¹ª' ©Tkdk `llk be`g f` d`fp`strm }p`, omstm `l fkf`gtk, gk om sedk pg hpecek ce`rtk ube`g ~`gsmdk, segk sólk pg ce`jk u t`f`rmrek ef~plsk, lk }p` f` om o`cok cr``r }p` `xestæmgcksms ap`rm d` fæ, dea`r`gt`s d` fæ, u }p`, ~kr f`dek d` lks órjmgks d` fes s`gtedks, k ~krmljøg ktrk, f` `gqembmg sps ed`ms k efíj`g`s, ` ef~refæmg `g fæ sps s`f`hmgms'¹Fms s` f` kar`c` møg ktrm qæm ~mrm mq`rejpmr se, `gtr` lms cksms cpums ed`ms t`gjk `g fæ,omu mljpgms }p` `xest`g ap`rm d` fæ' @s m smb`r8 se tml`s ed`ms s` tkfmg sólk `g cpmgtk }p`skg ce`rtms fmg`rms d` ~`gsmr gk r`ckgkck `gtr` `llms dea`r`gcems k d`sejpmldmd mljpgm, utkdms~mr`c`g~rkc`d`rd`d`pgfesfkfkdk9~`rk,mlckgsed`rmrlmsckfkefíj`g`s}p`r`~r`s`gtmg pgms pgm cksm u ktrms ktrm, `gtkgc`s `s `qed`gt` }p` skg fpu destegtms pgms d`ktrms' @g `a`ctk, lms }p` f` r`~r`s`gtmg spbstmgcems skg seg dpdm mljk fís, u ckgte`g`g /~krmsæ d`cerlk% fís r`mledmd kbh`teqm, `s d`cer, ~mrtece~mg, ~kr r`~r`s`gtmceóg, d` fís jrmdks d`s`rk~`ra`ccg}p`m}p`llms}p`f`r`~r`s`gtmglkfkdkskmcced`gt`s'Usg8lmed`m ~krlm}p`ckgcebkpgDekssp~r`fk,`t`rgk,eg﬍getk,egfptmbl`,kfgesce`gt`,kfge~kt`gt` u cr`mdkr pgeq`rsml d` tkdms lms cksms }p` `stíg ap`rm d` ål, `sm ed`m —dejk— ce`rtmf`gt`te`g` `g sæ fís r`mledmd kbh`teqm }p` lms }p` f` r`~r`s`gtmg spbstmgcems ﬍getms'¹Mokrmbe`g,`scksmfmge﬍`stm,`gqertpdd`lmlpgmtprml,}p`d`b`omb`r~krlkf`gkstmgtm r`mledmd `g lm cmpsm `﬍ce`gt` u tktml ckfk `g sp `a`ctk8 ~p`s »d` dógd` ~p`d` smcmr`l `a`ctk sp r`mledmd, se gk `s d` lm cmpsm; »U cófk ~kdræm `sm cmpsm ckfpgecírs`lm, se gk lmtpqe`rm `llm fesfm;¹ª' ©Msæ ~p`s, sólk }p`dm lm ed`m d` Deks, `g lm }p` d`b` ckgsed`rmrs` se omu mljk }p` gk ~p`dm ~rkc`d`r d` fæ fesfk' ^kr Deks `gte`gdk pgm spbstmgcem eg﬍getm, `t`rgm, egfptmbl`,egd`~`gde`gt`,kfgesce`gt`,kfge~kt`gt`,}p`f`omcr`mdkmfesfkumtkdmslmsd`scksms}p``xest`g/se`s}p``xest`mljpgm%'^p`sbe`g,`sk}p``gte`gdk~krDeks`stmgjrmgd` u `feg`gt`, }p` cpmgtk fís mt`gtmf`gt` lk ckgsed`rk f`gks ckgq`gcedk `stku d` }p` pgmed`m msæ ~p`dm ~rkc`d`r sólk d` fæ' U, ~kr ckgsejpe`gt`, omu }p` ckgclper g`c`smremf`gt`,s`glkmgt`decok,}p`Deks`xest`'^p`s,mpg}p`ukt`gjmlmed`md`spbstmgcem`gqertpdd`s`r uk pgm spbstmgcem, gk ~kdræm t`g`r lm ed`m d` pgm spbstmgcem eg﬍getm, se`gdk uk ﬍getk, segk lm opbe`rm ~p`stk `g fæ pgm spbstmgcem }p` q`rdmd`rmf`gt` ap`s` eg﬍getm'¹U gk d`bk hpjmr }p` uk gk ckgcebk `l eg﬍getk ~kr f`dek d` pgm q`rdmd`rm ed`m, segk ~kr f`dek d` pgm f`rm g`jmceóg d` lk ﬍getk /msæ ckfk ckgcebk `l r`~ksk u lm kscpredmd ~kr

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Javierhp liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->