Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bài giảng Hóa sinh đại cương

Bài giảng Hóa sinh đại cương

Ratings: (0)|Views: 1,073 |Likes:
Published by clayqn88scribd
Trường Đại học Hồng Bàng, 2011
Giới thiệu chung về môn học
Bài 2. Chuyển hóa chung của các chất
Bài 3. Hóa học và chuyển hoá glucid
Bài 4. Hóa học và chuyển hoá lipid
Bài 5. Hoá học và chuyển hoá protid
Bài 6. Mối liên quan giữa các quá trình chuyển hóa
Trường Đại học Hồng Bàng, 2011
Giới thiệu chung về môn học
Bài 2. Chuyển hóa chung của các chất
Bài 3. Hóa học và chuyển hoá glucid
Bài 4. Hóa học và chuyển hoá lipid
Bài 5. Hoá học và chuyển hoá protid
Bài 6. Mối liên quan giữa các quá trình chuyển hóa

More info:

Published by: clayqn88scribd on Jan 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2013

pdf

text

original

 
 Hóa sinh
đạ
i c
ươ 
ng 
PDF by http://www.ebook.edu.vn3
 
Baìi 2
 
CHUYÃØN HOÏA CHUNG CUÍA CAÏC CHÁÚT
 
Muûc tiãu
:
1. Giaí i thêch âæåüc baí n cháú t cuí a sæûhä háú  p tãú baì o. 2. Kãø  âæåüc caï c liãn kãú t phosphat giáö u nàng læåüng quan troüng trong cå thãø    säú ng.3. Trçnh baì  y âæåüc âæåüc caï c giai âoaûn cuí a chu trçnh Krebs. 4. Tênh âæåüc nàng læåüng giaí i phoï ng cuí a sæûhä háú  p tãú baì o, chu trçnh Krebs. 5. Nãu ra âæåüc yï nghiaî cuí a sæûhä háú  p tãú baì o, sæûphosphoryl hoï a vaì chu trçnh  Krebs.
I. KHAÏI NIÃÛM VÃÖCHUYÃØN HOÏA CAÏC CHÁÚT 1. Âaûi Cæång
Trong quaïtrçnh säúng, cå thãøsäúng luän luän phaíi trao âäøi cháút våïi mäi træåìng bãn ngoaìi: âæa thæïc àn tæìmäi træåìng vaìo cå thãøvaìâaìo thaíi caïc cháút càûn baîra mäi træåìng. Caïc quaïtrçnh trao âäøi tiãún haình âæåüc laìnhåìnhæîng phaín æïng hoïa hoüc liãn tuûc xaíy ra trong cå thãø. Caïc phaín æïng hoïa hoüc liãn tuûc xaíy ra trong cå thãøsinh váût laìcaïc phaín æïng hoïa sinh. Nhiãöu phaín æïng hoïa hoüc xaíy ra liãn tiãúp taûo nãn mäüt chuäùi phaín æïng. Caïc phaín æïng vaìchuäùi phaín æïng hoïa sinh våïi nhæîng mäúi liãn quan chàòng chët, taûo nãn quaïtrçnh chuyãøn hoïa caïc cháút coïkeìm theo quaïtrçnh trao âäøi nàng læåüng: tæìcháút naìy sang cháút khaïc, tæìdaûng naìy sang daûng khaïc.Theo âàûc âiãøm chuyãøn hoïa caïc cháút vaìchuyãøn daûng nàng læåüng, ngæåìi ta chia sinh váût ra laìm hai loaûi låïn: - Sinh váût tæûdæåîng (SVTD): chuíyãúu laìthæûc váût, coïkhaínàng täøng håüp caïc cháút hæîu cå: glucid (G), lipid (L), protid (P)... tæìcaïc cháút vä cå âån giaín: CO
2
,H
2
O, N...CO
2
+ H
2
O + N
Quanghåüp
 ⎯
G, L, P- Sinh váût di dæåîng (SVDD): gäöm ngæåìi vaìâäüng váût, coïthãøtäøng håüp G, L, P... âàûc hiãûu cho cå thãøtæìG, L, P... cuía thæïc àn. SVTD laìmäüt trong nhæîng nguäön thæïc àn cuía SVDD. Quaïtrçnh thoaïi hoïa G, L, P cuía SVDD cung cáúp nàng læåüng cho cå thãøsæíduûng, âäöng thåìi âaìo thaíi ra mäi træåìng CO
2
, H
2
O, urã...,
 
 Hóa sinh
đạ
i c
ươ 
ng 
PDF by http://www.ebook.edu.vn4
 
SVTD laûi láúy laìm nguyãn liãûu âãøtäøng håüp nãn G, L, P taûo nãn chu trçnh kheïp kên.Quaïtrçnh chuyãøn hoïa caïc cháút qua nhiãöu kháu trung gian vaìnhiãöu cháút trung gian. Quaïtrçnh chuyãøn hoïa trung gian âoïbao gäöm ráút nhiãöu phaín æïng vä cuìng phæïc taûp. Ngæåìi ta coïthãøchia laìm hai loaûi quaïtrçnh: âäöng hoïa vaìdë hoïa.
2. Quaïtrçnh âäöng hoïa vaìdë hoïa
2.1. Quaïtrçnh âäöng hoïa
Laìquaïtrçnh biãún âäøi G, L, P tæìnguäön gäúc khaïc nhau (thæûc váût, âäüng váût, vi sinh váût) thaình G, L, P âàûc hiãûu cuía cå thãø. Bao gäöm: - Tiãu hoïa: Laìquaïtrçnh thuíy phán caïc âaûi phán tæí: G, L, P coïtênh âàûc hiãûu cuía thæïc àn thaình caïc âån vë cáúu taûo khäng coïtênh âàûc hiãûu nhæ monosaccarid, acid beïo, acid amin... sæûtiãu hoïa naìy nhåìcaïc enzym trong dëch tiãu hoïa. - Háúp thuû: Saín pháøm cuäúi cuìng cuía quaïtrçnh tiãu hoïa âæåüc háúp thuûqua niãm maûc ruäüt non, vaìo maïu âãøâæa âãún tãúbaìo, mä. - Täøng håüp: åítãúbaìo vaìmä, nhæîng cháút trãn âæåüc sæíduûng laìm nguyãn liãûu âãøtäøng håüp nãn G, L, P âàûc hiãûu cuía cå thãø. Quaïtrçnh âäöng hoïa cáön âæåüc cung cáúp nàng læåüng.
2.2. Quaïtrçnh dë hoïa:
Laìquaïtrçnh phán giaíi caïc cháút G, L, P,... thaình nhæîng saín pháøm trung gian, dáùn tåïi nhæîng cháút càûn baîâãøâaìo thaíi ra ngoaìi nhæ CO
2
, H
2
O, urã, acid uric,...Quaïtrçnh naìy gäöm nhiãöu loaûi phaín æïng: oxy hoïa khæí, thuíy phán, chuyãøn nhoïm, taïch nhoïm... Trong âoïquaïtrçnh oxy hoïa khæísinh hoüc âoïng vai troìquan troüng
Hçnh 2.1: Så âäömäúi liãn quan cuía SVTD vSVDD
G,L,PCO
2
,H
2
O,NSVTD
 
SVDD
 
Quang
håüp
O
2
 
N
àng læåüng
 
 Hóa sinh
đạ
i c
ươ 
ng 
PDF by http://www.ebook.edu.vn5
 
nháút trong sæûgiaíi phoïng nàng læåüng. Nàng læåüng naìy, mäüt pháön âæåüc toía ra dæåïi daûng nhiãût (50%), mäüt pháön âæåüc têch træîdæåïi daûng ATP (khoaíng 50%).  Nàng læåüng dæûtræîâæåüc sæíduûng cho caïc phaín æïng täøng håüp vaìcaïc hoaût âäüng sinh lyïnhæ co cå, háúp thuûvaìbaìi tiãút, dáùn truyãön xung âäüng tháön kinh,...
3. Âàûc âiãøm cuía quaïtrçnh trao âäøi cháút
Quaïtrçnh chuyãøn hoïa trong cå thãøsäúng mang tênh thäúng nháút vaìrãng biãût.  Nhçn chung caïc con âæåìng chuyãøn hoïa låïn trong moüi cå thãøtæìâäüng váût, thæûc váût, âån baìo, âa baìo âãöu theo nhæîng giai âoaûn tæång tæûnhau. Tuy nhiãn, âi sáu tæìng mä, cå quan, caïthãø, tæìng loaìi thç laûi coïnhæîng neït riãng biãût. Caïc phaín æïng hoïa hoüc trong cå thãøxaíy ra liãn tuûc, trong âiãöu kiãûn pH trung bçnh, nhiãût âäü37
0
C, vaìenzym xuïc taïc. ÅÍâäüng váût caïc quaïtrçnh chuyãøn hoïa âæåüc âiãöu khiãøn båíi hãûthäúng tháön kinh.
4. YÏnghéa cuía viãûc nghiãn cæïu quaïtrênh trao âäøi cháút âäúi våïi y dæåüc hoüc
-Nàõm âæåüc quy luáût biãún hoïa cuía váût cháút âãøâiãöu khiãøn theo hæåïng coïlåüi cho sæïc khoíe con ngæåìi -Hiãøu âæåüc nguyãn nhán bãûnh do räúi loaûn chuyãøn hoïa, cháøn âoaïn bãûnh såïm, chênh xaïc.-Giaíi thêch taïc duûng dæåüc lyïthuäúc giuïp cho cäng taïc nghiãn cæïu thuäúc måïi hoaìn thiãûn.Trao âäøi cháút vaìtrao âäøi nàng læåüng laìbaín cháút cuía hoaût âäüng säúng åímoüi sinh váût. Song song våïi sæûtrao âäøi cháút bao giåìcuîng coïquaïtrçnh keìm theo quaï  trçnh trao âäøi nàng læåüng.
II. SÆÛHÄ HÁÚP TÃÚBAÌO (HHTB)
SæûHHTB laìsæûâäút chaïy caïc cháút hæîu cå trong cå thãø(coìn goüi laìsæûoxy hoïa khæítãúbaìo hay sæûoxy hoïa sinh hoüc).
1. Khaïi niãûm oxy hoïa khæí 
Âënh nghéa: 
Quaïtrçnh trao âäøi oxy hoïa khæílaìquaïtrçnh trao âäøi âiãûn tæí. Sæûoxy hoïa laìsæûtaïch mäüt hay nhiãöu âiãûn tæí, ngæåüc laûi, sæûkhæíoxy laìsæûthu âiãûn tæí.Song song våïi sæûoxy hoïa coïsæûkhæíoxy vç âiãûn tæíâæåüc chuyãøn tæìcháút bë oxy hoïa sang cháút bë khæí. Thê duû:
2Fe
+2
+ Cl
2
2Fe
+3
+ 2Cl
-2e

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Le Minh Duc liked this
Hermit Gakupyon liked this
thucquyen53 liked this
Zany Nhoc liked this
Phiêu Linh liked this
clazy89 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->