Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Srednji vijek

Srednji vijek

Ratings:
(0)
|Views: 962|Likes:
Published by Marija Jeramaz

More info:

Published by: Marija Jeramaz on Jan 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2013

pdf

text

original

 
q{rFw
t&
''
PET
STOLJECA
HRVATSKE
KNJIZEVNOSTI
Knjiga
1:
HRVATSKA KNJIZEVNOST
SREDNJEGA
VIJEKAPriredio:
V]EKOSLAV
STEFANIC
i
suradnici:
BISERKA
GRABAR
ANICA
NAZOR
MARIJA PANTELIC
Predgovor
biblioteci:
IVO
FRANGES
Grafidka
oprerna:
MA]STORSKA RADIONICA
KRSTE
HEGEDUSICA
l:-,
I
lll
{
I
I
PRED
STOLJECTUA
HRVATSKE
KNJ
IZEVNOSTI
OdinskiStuite
lud
odinske
snage
I
nanjem
pal'te
srca,
'er
Sto
ie
drai.e
Neg
motrit
oce
i
sliiediti
jim
trage.
Ivan
MaZuranii
 
(fu/
itatac
koii
uzima
u
ruke
ovu
prl)u
kniigu
kolek'
cije
Pet
stoljeda
hrvatske
kniiievnosti
stupa
u
dodirs
kniiievnim
stvaraniem
stariiim,
doduie,
od
tvrdnie
sadrianeuniezinu
nazivu,
ali
ne
urti-
iek
takvim
da
bi
se
moglonazvati
kniiievnoiiuu
smisluumietnosti.Paipak,
i
taprva
stolieda
1,,it
rcban-uvod
za
razumiievanie
kasniiih,zrelih
zbivania,
'trr'1yt
tlokumenti
knjiZevne
kulture
koia
sviedoii
o
stvar.a-
l,,,''lki,n
sposobnostima
ito
su
se
mogle
razviti
i
cielouitijer
o
povijbsnim
silama
ito
su.
se
tomrazvitku
suprostavliale'
'snu.stivii
se
s
datekih zakarpatskihprostorana
suntane
,tltrtlc Mediterana,
susrelisu
se
Hrvati
s
velikom
i
buinomIrttinskoromanskom
kulturom,
a
nedugo
zatim,
u
procesu
Iottniraniasvoje
driave,
i
sa
sloienim
pitaniima
odfgt?
'l,,toka
i
Zapada.
Il
isto
vriieme,
pokrSteni,
oni
su
bez
velikihil(tl,orq,zahvatiuiudi
dielu
slavenskihapostola,
brate
Cirila
,
i1cto'd1,*
s
l'ako6om
prihvatiti
i
jezik
i
pismo
utemeliaia
',lrtvanski
pismenosti:
feziktada
ioi
neobiinoblizak
govori-
rrrtt
koji
ti t"
u
Hrvatskoi
upotrebliavali,
pismo
toliko
pri-
'.tttt
(la
se
u
kosniiim
stoliedima
iedan
niegov
oblik
po|eo-
rttt;.irtati
hrvatskomglagoljicom;
a
onT
se'
Lrza
sve
udarce
i
url)ovolineokolnosti,
odriala
iak
do
u
nq\e
dane.
Pa
i
prvo
t,,'jilno'svjedoianstvo
jezika
koii
viSe
nije
starocrkv.enosla'
lr'trski
negose
vei u
ta
datekavremena
moie
nazvatihrvat'
',l,ittt,
uklisano
ie
potkrai
iedanaestog
stolieda
u
iedandra'
,
,,
,t
jcni
kamen
upravogtagotiicom.
Iako
viSe
pravni
dokument
ir,'11'o
knjilevni
iekst,Baiianska
plota
govori
i
o
hrvatskom
I'ruliu
Lvonimiru
i
o
druitrtenim
odnosima
u
niegortuvla'
-lt_ii-j"pu
je
simbolika
daova
prva
knjiga
izTazi
o
1100.godiS-rrrr,
i
strtrti
Cirilove.
ktt
jil.cvnog
rada
u
hrttatskim zemliama.nisu
samo
priieko
VII
 
.l(trriu;ttli,
tttttt
.sr,1r,r/oi.i
i tt
1t1itrttl111s111
r(tsluhrvatskoga
ie-
'ilcu
kttji
lti
st,
tt
,.r,i.,!i,rt.'t,,,1,,;'i,,'
,1,,,,a6e
vlasti,
ubra..vo
ultrul
j
t
t
j
t
t(
i
t
r
i
sl
u.iltt',,,,,
1
i
1,,,,,,
i,
t:,
i',',,,,,,,gu
b
ri.e
i
susiv;ii
e
tott.stitttiru<,
tt'kttii.cvt,i'ir)
,i,
."i,'r,i
,'r',,,
lo
ltrvul.slca
ie
knii_
-(1,,().\t
jatltta.tl
prvi-.r
r,r,,,,,1,,'rt,ii,"tr',
tltth.lt,i.;t,ictskih
knii_
.cy.nr,t..sti
tt
.kttioj
ic
I
i
tt1i
tt',,
,i',,,i',j,,
t'ttjltio.s't,'iapiavtt.'l,tt
jt,
ltryttr.sA.tt
1,',',,'rt..'...tttt,tlii
iczik,
i-z-
zittih
prtctao;,
stay.i.t.y,t,'l),,,r,,1',u,,,''l',',',,,i!,1,,1''i,t,,',1','),,;r,!"rl""ri"!lri;
narod,
odnosno,
nttttr
jc.
ptttt,tii.ttti,
,tu
t,l(t.slitrt
titulatku
pub_
iku,
tcako
sc
otte,
,.,ii1,:,,1,,.t,,i
.i'-ir,,:,;;;n',r.u,,,
tt
trtcu
stolie6a.
azuijnjuti
se,
itojci
7t,rirtxlit,,r,^r,,r,',i
cctjemsuvremcnilt'
t
ilttx,a
cr,'r'r'r')rrO';"
1::;;;r;":;;"r;;r;:r#r!:;,
li!:,.:!:
i:0ni,r"r.,.,,,.,,..:ttutru.n
jc
prutiz.ii,,krozmiicne
i
razclo-
t
I
a
pozttat
c
avntp.s
k.i
r
rt
kn
i
iZevnostiiro,
nri
i
eneobil
i
eiene
ie_
to
osobitostirta
nalilt
prilika,,".zai,Ui"
usporavana
ponekad
eiim
iti
manjint
zcttcnirleilim;,;";i;;;
,"
niu
ucjetini
moieazatidaie,
uprru,o
kag
"i"t"ii-iilo"
urroprk"
kniiievnosti,
 
vremenima
sr()ga
,najbujnijeg
,o*oio,
govorila
glasom
su_
remenosti.
pa
i
kategorija
i"i"zui"Jg
zakasnjenja,
koia
se
,?!!.!,od..:potrtinj
e,
i
qot-or,-9
rri1"t,
s-
osi
e1ajem
prikrivene
crtvnie
ili
slabosti,,
svjedo-ii,
,"p'i"ol
o
neientu
drugom:
ct
ov
czan
o
s
t
i
I
t
rvat
s
ke
kn
j
iievno
itt
s
i,
siri
m,
i
"i;;;;.;"i,
;.
";-
ilnom
a
upravo
zoto
.tikoprti1"t""*,(idani.utih
veza,u
 
e 5
ki.m
t
as
ov
im
a
p
oti
ti
t
k
e
i'";
;;;
;;;;;;'
n
r
x
or
q
u.
"-
N"pzr?lina
ie
okolnost
u
razvitku
hrvatske
kniiievnosti
da
seve6
i
sama
Baiians-ka
ptotl
viimenski
podudara
s
ptr-
bitkam
driavne
samos-talnoiti,
ii|uiiria
utazi
1102.
godine
u
persona.lnu
uniiu
sMadarsko*,
,iruaist."
potitrttig";;;
iie
i
kulturnos.
iivota
prenosi
,"
iz-t'rid.i"r1om
i
ekonomikombogatih
datmatinskil
;r"iy;i.;r'i.i""Zi,
r"
i
datie,
iak
izvan
i?.'-i.?::l:"s
tcritoriia:
u.Bud.im,
i|rL;
se
vei
prvih
godina
vanaest
oRa
stol
i
cca,
u
hrvatskom
naiionot.noi
;;;"f;";;,;
jaju
snaiie
cenirifugalnesile,
,ii;o;;;;
no
j
s
ituac
i
j
i'
i
"
i:,r".
s
vo
j
o
j
i
-iiiii
i,
"
n
X,I'I
oi,
"o*ti
ii"lf"rJi,
:!!i:k
je
stvaranie
izraieno
""roinik
i"zikom,
ali
u
trinta
ijalektima,
iakav.stconr,t
oit
"iioi"'i"Sttoto^t
om.
Hrvatska
se
kniiievnost
poiinje
raivijati
io-toi.orr*om
dijatektu
tt
almaciji
i
na
itokavskom'"
n"Uii""iku;
postepeno
se,
zahvaljuj,uii
prije
svega
dubrovaikim
stvaraocima,sve
viie
luii
Stokarskim
d.iiatikto*,
aoi-'i""
ii"
r1
rr"ru,
narodito
orl
oietka
Is.
stotieia,kad
je
n;;;;;"
posve
potpata
pott
VIII
IX
lll,'i'ttttc,
a
Dubrovnik
se sve
uspjeiniie
razvijao
kao
samo-
'.trtlrrtt
republika,kad
se
hrratski
politiiki
iivot
stao
sve
viSe
"Lrrltl
iati
okodanainje
metropole,
Zagreba
-
potela
javliati
r
.'trrrt\ujna
knjilevnost
na
kajkavskom
diialektu.
Ne
valia,uttl,()l(()n,
zaboraviti
ni
bogatu,
viSestoljetnu
aktivnost
na
l,ttitt.skom
jeziku,knjiievnostbez
koie
bi,
posve
sigurno,,'r'rttlt.slci
srednjovjekovni
i
moderni
latinitetbio
osietno
si-
tttnt(t.\,tiii'
nemojmo
smetnuti
s
utna
da
je
hrvatski
sabor
l,rtt
tntsl
icdnii
evropski
parlament
koji
se,
joi
1848.
godine,
'.!tt.itr
ltt!inskimiezikom
kao sluibenim.
Ntgttivne,
centrifugalne
sile
hrvatske
politiike
i
knii-;r't,ttt'lr()r'iiestipotpomogla
je
iioi
snaZniie
uskovitlala
na-
t'.'tltt'l'rrrttliu,z,utevii neraynu
borbu
u
kojoj
je
stoljedima
t,tvtttitt
ltrvrt!.sl<i
;711tjck,
horeji
se
za
golu
egzistenciiu,
ginu_,
t
ntt
,(t\l(ttltttttirrt
olgu
ji.\tima
ili
napuitajuti
ih
Lt
masema,
l,r
r'rl
ttttl,'!itttrr
'l'rtrttliu
txlnosno
za
vrijeme
kratkotrainih
ul'tttltt
l.t
\t'tttttl(r,
r'rr/s/rr,
tt
ladainiiturskiteritorij.
Ta
iet'tt'Lt,t,tt(t
ltotlttt,ltojultrvulski
narod
u
motivima
i
junacimau'.iltr'il1',
tt(tt(,(ln(
ltttjiiavrut.s!i"rtL,.l.e,
se
svim narodima
slaven-'.l,rt1'
lttitt,
ltttltttittiralakodSrbu
k<tsovskom
bitkom
(1389),
tt
l,rttl
Ilryttltt
slolinu
godina
kasniie
(1493)
krbavskombit-
It,nt,
...tr
liojtt
tlobro
kal.e
icranriiski
vapai
skromnog
popa
hl,tt
tittt'tt
i'^,.
Oroltnikada
Tttrci
"nalcgoie
naiazik
hrvatski<,;,tr,',
i i
lrttlL:(i"vse
zcmlie
lrnut!.skc
i
slovinske
do
Save
i
ltt,rvr'
tltt.\.t'
do
()oreZaprte<(Moslavine),
ali
ne
mogahu
im
.,
,,,lrtlrrijcli
"liospoda
hrvalska
i
bani
l.trvatski<,
izgibaviiult
l\
t
l,tt,.\l(ortt
poliu:
"I
t'gda
nate\e
cviliti
rodiviije
i
vdovinntt,t't'
iltroii
ini.
I
bisi
.skrb
velija
na
vseh
Zivutih
v
stranah
.rlr,
lrtl,tti'.r'
ttast
bila
ot
vrdmene
Tatarov
i
Gotort
i
Ateld
ne-
,
r'.trviltu,
Itida
srce
i
kasnijimtitaocima
dobri
glagoljaS
,
t
t'tutt
ltiltliislcim
stilom.
l'ttl;o
.st'
(\italac
hrvatslee
kniiievnosti
nalazi
predneobii-untt
I,,i:!trotn.
U doba
svoga
potetnog
rascvata,
u
slobodnom
I
t
1
1
|
t1
1
t
1,
11
i l;
1
1,
sl
arii
a
hrvat
ska
knj
iievnost
izraZava
stanj
e
na-r',,1,t
l,rt
ji
st'
tralazi
podtrostrukom
vla36urnettusobnosukob-
t1'
trrlt
silrt:
ltttttska
ieHrvatska(od
1527.)
podHabsburlima,,l,tltrt,ttittsl,tt
(ocl
1408.)
pod
Mleianima,istarska
najvedim di-
1'
1"111
11
ttrlttatkim
rukama,
velik
je
dio
takozvane Turske
llrt',tt.,l't,
I).,dTurcima,
samo
Dubrovnik
uiiva
plodove
slo-
t,",1,',',lttyr't'i
je
dielima
kakvih
nema
u to
doba
niiedna
,lrrtr,rt
..lrtrt'rr.slca
knjiiemost.
Sablja,
puika,
noi,
kolac,
krv

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Amy Duncan liked this
Amy Duncan liked this
Amy Duncan liked this
vendee@sympatico.ca liked this
Amy Duncan liked this
Amy Duncan liked this
Miodrag Ječmenić liked this
Amy Duncan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->