Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ayeena Ayam e Taeeikh

Ayeena Ayam e Taeeikh

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:

More info:

Published by: Mubarak Ali Shinwari on Jan 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/14/2013

pdf

text

original

 
FFFF
,,,,
KKKK
M
11111111 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''
wwww
½½½½ZZZZÍÍÍÍwwww''''
 ² ²² ²
¸¸¸¸
 á áá á
WWWW
77771111 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
[[[[
%%%%
::::
''''
99991111 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
îîîî
 P PP P
''''''''''''
55552222 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
zzzz
¬¬¬¬
ggggssss''''
88882222 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
____
····
@@@@
****
gggg
õõõõ
ÆÆÆÆ
ŠŠŠŠ
zzzzggggZZZZyyyyZZZZ
ôôôô
oooo
22223333
@@@@
****
gggg
õõõõ
 d dd d
~~~~
àÃàà
ŠŠŠŠ
zzzz
 u uu u
zzzzVVVV
6666
,,,,
llll
xxxx
KKKK
Å ÅÅ Å 
zzzz
;;;;
]]]]''''''''''''''''''''''''''''
22223333
@@@@
****
gggg
õõõõ
 d dd d
~~~~
~~~~
ZZZZ
ââââ
xxxx
····
0000
````
 k kk k
,,,,
 d dd d
~~~~
» »» » 
ZZZZ
||||
[[[[
óóóó
ggggllll''''''''''''''''''''
66663333
@@@@
****
gggg
õõõõ
****
™ ™ ™ 
ääää
ÆÆÆÆ
aaaa
¸¸¸¸
gggg
ðððð
» »» » 
 § §§ §
&&&&
» »» » 
gggg''''''''''''''''''''''''
77773333
@@@@
****
gggg
õõõõ
ZZZZ
ssss
xxxx
Å ÅÅ Å 
^^^^
gggg
ääää
ZZZZzzzzggggZZZZkkkk
~~~~
DDDD
++++
ªªªª
™ ™ ™ 
ääää
~~~~
ÛÛÛÛ
» »» » 
™ ™ ™ 
ŠŠŠŠ
ZZZZgggg''''''''
88883333 ZZZZ
IIII
<<<<
L
ÆÆÆÆ
;;;;
VVVV
ïïïï
» »» » 
 ! !! !
 -  - - 
 :  : : 
÷  ÷÷  ÷  EEEE X XX XEEEE
      
 Ñ ÑÑ Ñ
zzzzqqqq
ƒƒƒƒ
ZZZZ????''''''''''''''''''''''''''''
99993333
Å ÅÅ Å 
ƒƒƒƒ
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
aaaa
| || |
]]]]
ÑÑÑÑ
™ ™ ™ 
****
55554444 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
bbbb
ÜÜÜÜ
ÄÄÄÄ
¦¦¦¦
****
****
ZZZZ
1111
– – – 
œœœœ
&&&&
77774444 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''
vvvv
°°°°
{{{{
33335555
7 77 7 Ò  ÒÒ  Ò  3  3 3  ª  ªª  ª î îî î EEEEGGGGEEEEGGGG
ZZZZ
°°°°
ÎÎÎÎ
wwww
™ ™ ™ 
****
å åå å 
¦¦¦¦
****
****
ZZZZ
1111
– – – 
œœœœ
&&&&
ÆÆÆÆ
cccc
b
zzzz
oooo
ˆˆˆˆ
Ü    ÜÜ    Ü    
''''''''''''''''''''
88885555
| || |
]]]]gggg
ÎÎÎÎ
wwww
™ ™ ™ 
****
å åå å 
ÆÆÆÆ
 M  M M 
\\\\
Å ÅÅ Å 
ÜÜÜÜ
ÄÄÄÄ
Å ÅÅ Å 
 § §§ §
ssssZZZZ
á  áá  á  
ggggZZZZ]]]]''''''''''''''''''''
99995555
¦¦¦¦
****
****
ZZZZ
1111
– – – 
œœœœ
&&&&
Å ÅÅ Å 
ÜÜÜÜ
ÄÄÄÄ
ÆÆÆÆ
ZZZZ
ëëëë
zzzzZZZZ
uuuu
]]]]''''''''''''''''''''''''''''
55556666 ''''''''''''''''''''''''''''''''
bbbb
ÜÜÜÜ
ÄÄÄÄ
ZZZZ
 ÷ ÷÷ ÷
ZZZZ
 Å ÅÅ Å
 .  . . 
ð ðð ð 
   0   00   0
ÝÝÝÝ
¦¦¦¦
****
****
 / // /
0000
ææææ
[[[[
5
 
88886666
 M M 
\\\\
ÆÆÆÆ
cccc
b
zzzz
oooo
ˆˆˆˆ
Ü    ÜÜ    Ü    
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
99996666 ZZZZ
 ÷ ÷÷ ÷
ZZZZ
 Å ÅÅ Å
 .  . . 
ð ðð ð 
   0   00   0
ÝÝÝÝ
 | || |
]]]]
 / // /
ÃÃÃÃ
ggggzzzztttt
ñ ññ ñ 
ÆÆÆÆ
á  áá  á  
0000
++++
ZZZZgggg
» »» » 
gggg
****
****
óóóó
''''''''''''''''''''''''
33337777 ''''''''''''''''''''''''''''''''
bbbb
ÜÜÜÜ
ÄÄÄÄ
ZZZZ
 ÷ ÷÷ ÷
ZZZZ
 Å ÅÅ Å
 .  . . 
ð ðð ð 
   0   00   0
ÝÝÝÝ
¢¢¢¢
yyyy
0000
AAAA
yyyy
33338888
ÆÆÆÆ
cccc
b
zzzz
oooo
ˆˆˆˆ
Ü    ÜÜ    Ü    
''''''''''''''''''''''''''''
bbbb
| || |
]]]]
¢¢¢¢
yyyy
0000
AAAA
yyyy
66668888
ÆÆÆÆ
ZZZZ
òòòò
[[[[
H
¸¸¸¸
????''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
11119999
| || |
]]]]
¢¢¢¢
yyyygggg
èèèè
ZZZZ
vvvv
ÅÅÅÅ
6666
,,,,
ZZZZ
 ‹ ‹ ‹
ZZZZ
ŸŸŸŸ
]]]]''''''''''''''''''''''''''''''''''''
33339999
| || |
]]]]
¢¢¢¢
yyyy
6666
,,,,
ZZZZ
 ‹ ‹ ‹
ZZZZ
ŸŸŸŸ
]]]]
» »» » -
YYYY
^^^^
,,,,
{{{{''''''''''''''''''''''''''''''''
33339999
ªªªª
ZZZZ
 ‹ ‹ ‹
ZZZZnnnn::::DDDD
ŒŒŒŒ
 Û   ÛÛ   Û  
ZZZZ
""""
$$$$
ŠŠŠŠ
ZZZZggggzzzzVVVV
àÃàà
qqqq
Á ÁÁ Á 
¯¯¯¯
****
****
''''''''''''''''''''''''''''''''
333300001111
ŠŠŠŠ
zzzz
 u uu u
ZZZZZZZZ
 ‹ ‹ ‹
ZZZZnnnn::::DDDD
 | || |
]]]]ZZZZ
1111
ffffgggg
ñ ññ ñ 
Å ÅÅ Å 
°°°°
zzzz
mmmm
''''''''''''''''''''''''''''''''
555500001111
Š ŠŠ Š
ZZZZZZZZ
 ‹ ‹ ‹
ZZZZnnnn::::DDDD
 % %% %
zzzzZZZZyyyy
àÃàà
ZZZZ
 Û   ÛÛ   Û  
iiii
ÆÆÆÆââââ
ÁÁÁÁ
ÔÔÔÔ
ÐÐÐÐ
0000
****
vvvv
ZZZZVVVV
zzzz
''''''''
666600001111
aaaa
åååå
ZZZZ
 ‹ ‹ ‹
ZZZZnnnn::::DDDD
ŒŒŒŒ
 Û   ÛÛ   Û  
 M  M M 
yyyy
ˆˆˆˆ
ÆÆÆÆ
VVVV
àÃàà
°°°°
****
****
''''''''''''''''''''''''''''
777700001111
0000
****
vvvv
ZZZZVVVVZZZZ
 ‹ ‹ ‹
ZZZZnnnn::::DDDD
ZZZZ
vvvv
0000
&&&&
ŠŠŠŠ
ZZZZzzzzgggg
qqqq
gggg
0000
 c cc c
****
 u uu u
Å ÅÅ Å 
îîîî
ðððð
''''''''''''''''
777700001111
ÙÙÙÙ
ZZZZ
 ‹ ‹ ‹
ZZZZnnnn::::DDDD
llll
ZZZZ
Ç ÇÇ Ç 
{{{{
Å ÅÅ Å 
zzzz
ÝÝÝÝ
» »» » 
çççç
nnnn
''''''''''''''''''''''''''''''''
888800001111
ÂÂÂÂ
ZZZZVVVVZZZZ
 ‹ ‹ ‹
ZZZZnnnn::::DDDD
 ^ ^^ ^
~~~~
7777
gggg~~~~
úúúú
iiii
7777
,,,,
''''''''''''''''''''''''''''
000011111111
 M M 
^^^^
ZZZZVVVV
ââââ
ZZZZVVVVZZZZzzzzgggg
ŠŠŠŠ
ÎÎÎÎ
ZZZZVVVVZZZZ
 ‹ ‹ ‹
ZZZZnnnn::::DDDD
 ç çç ç
zzzzÒÒÒÒ
$$$$
++++
ggggÔÔÔÔQQQQ
uuuu
ZZZZzzzzgggg
 " "" " 3  3 3  š  šš  š ï ïï ï EEEEGGGGGGGG L LL L
gggg
çççç
ZZZZyyyy
~~~~
°°°°
ÄÄÄÄ
 Ñ ÑÑ Ñ
      
111111111111
Š ŠŠ Š 
HHHH
gggg
ƒƒƒƒ
ZZZZVVVVZZZZ
 ‹ ‹ ‹
ZZZZnnnn::::DDDD
DDDD
ZZZZ
vvvv
0000
 / // /
ÆÆÆÆ
OOOO
» »» » 
XXXX
''''''''''''''''''''
444411111111
!!!!
****
gggg
ðððð
ZZZZVVVVZZZZ
 ‹ ‹ ‹
ZZZZnnnn::::DDDD
----
ÆÆÆÆ
ggggzzzziiii
ŠŠŠŠ
zzzz
 u uu u
~~~~ZZZZffffZZZZyyyy
» »» » 
ZZZZ
ŸŸŸŸ
''''''''''''''''''''
555511111111
¾ ¾¾ ¾
ðððð
ZZZZVVVVZZZZ
 ‹ ‹ ‹
ZZZZnnnn::::DDDD
¬¬¬¬
0000
ZZZZ
°°°°
mmmm
àÃààææææ
ÜÜÜÜ
~~~~
zzzzZZZZ
::::
šššš
****
****
''''''''''''''''
666611111111
ÞÞÞÞ
ŠŠŠŠ
]]]]
¢¢¢¢
yyyygggg
èèèè
ZZZZ
vvvv
ÅÅÅÅ
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
999911111111
| || |
]]]]
¢¢¢¢
yyyy
àÃàà
Á ÁÁ Á 
ßßßßÍ ÍÍ Í 
VVVV
ääää
LLLL
H
????''''''''''''''''''''''''''''''''''''
000022221111
| || |
]]]]
¢¢¢¢
yyyy
¾ ¾¾ ¾ 
 § §§ §
bbbb
LLLL
ƒƒƒƒ
ññññ
ZZZZzzzzgggg
ôôôô
////
™ ™ ™ 
ZZZZxxxx
ääää
ZZZZyyyy
» »» » 
ŠŠŠŠ
ÃÃÃÃ
qqqq
Y
VVVV
::::
H
????
6

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->