Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
Kostandini dhe Doruntina, legjenda shqiptare e evropianeve

Kostandini dhe Doruntina, legjenda shqiptare e evropianeve

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 2,482|Likes:
Published by kengetar
Origjina e legjendes se Kostandinit dhe Doruntines
Origjina e legjendes se Kostandinit dhe Doruntines

More info:

Categories:Types, Research
Published by: kengetar on Jan 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2015

pdf

 
Lcs~khndhd nej Ncwzh~dhk" bjamjhnk se{dy~kwj j jpwcydkhìpj
 Hak= Nw( Jhwdlc OjlcBjamjhnk~ se{dy~kwj mkhì ymjsì j se~wk~d~ ~ì ejwseìf ~ì lzb~zwìs ykhjpwcydkhj nej hncse~k ymjsk fì jwìhnìsdsefj j skm( Bjamjhnk~ j ~ì ykwìpj ~khì lkhì ~ì ykl~ìh hmì lkwkl~jwds~dlì ~ì yìwgkselì~k fj eds~cwd~ì" yìwwkbbk~" selwdfj~ nej hamkwmj~ j pmj~wk ~ì ycyzmpj nej lcfgjpj ~ì ~mjwì" ycw lkhì jnej hmì amì ~jyìw ~ìpjákh~ì {ì d nkbbch hak ~c( Kmc {ì ìse~ì j yìwgkselì~ ìse~ì nzlzwdk j wdhamkbbmjs" j odbk amjhnj~ lwtjsdse~ hìselwdfj~ j sejhm~k" hnìwsk kmc {ì hk nkbbch hj se{dy~kwìpj nej hk pjách fj ~ì ~mjwì~ ìse~ì lchojy~d nejdhs~d~zodchd thì d gjsìs(Lì~c nt lkwkl~jwds~dlk" nzlzwd nej # csj lchojy~j amjhnjh wìhncf hì gkbknk~ j ~ì ykwìpj ~khì" hnìw ~ì odbk~sydlk~ gkbknk j Lcs~khndhd~ nej Ncwzh~dhìs" kyc" ~eìhì hnwtsej Gjsk j Lcs~khndhd~" {ì ìse~ì ~dydldse~ hmìbjamjhnì j lwdmzkw hak ~ì ykwì~ ~khì nej j ~wkseìazkw ywjm ~twj" hì ~ì odbìh gjsk nej wdhamkbbmk ~wkm~cejh sdnzlzwd kyc lkwkl~jwds~dlk ~ì hmjwì}pj {ì lkhì bdnemj ~ì nwjm~yìwnwjm~k fj hk~twìh nej seydw~dh( _elzw~dfdse~"Lcs~khndhd d ldse~j neìhì gjsìh ~ì ìfìs sj nc dk sdbb~j ~ì gdmìh %fc~wìh j ~dm$ lzw hìhk nc j nch~j ywkhì"lìse~z {ì kmc %fc~wk j Lcs~khndhd~$ fzhnd ~ì fkw~cejm fj hmì ywdho ~ì ezkm" ~ì odbdh kmc j nch~j( Lt dse~jjnej lzse~d {ì hìhk nej hmìfgìnemj~ì pìbbj}ìwd~ j ~mjwì ~ì Lcs~khndhd~ j ywkhzkh fkw~jsìh( Hì lì~ì eds~cwd k{sk ~ì bkse~ì" jnej lwjm~ fcnjwhj" njb hì yke seydw~d d pìw~j~ì d ~ì ykwìpj ~khì" {ì sk ~ì `cw~ì j ldsedhdhs~d~zodchdh j `kfdbmjs" k{ jnej ~ì fknej j ldsedh nìsedwìh yìw ekysdwì nej bdnemj fj ~ì ~mjwì~" nzlj fkwwì yìw gk}ì j nzlj wjsyjl~zkw hì hmì fksì ~ì lchsdnjwzjsefj jnej hnmjhmk~ j khì~kwìpj ~ì `kfdbmjs" hì wks~dhlchlwj~ ~ì pkm}ìs(Ìse~ì j nd~zw nej j ywkhzkw seljhoìwdse~ sj ~ì ykwì~ ~khì mj~chdh hì `kfdbmj sezfì lceì ykwk sj `dsj~ j jawk ~ìjpwcydkhcpjwdcwìpj nej sbbkpìpj ~ì mzaz~ ~ì pdhdh hì Gkbblkh yìw yzse~dfj nej hazbdfj( Lmc pìw~j~cej~ jnejhì ksyjl~dh j k`~ìsdsì se~j~`cwfzjsj ~ì dbdwìpj" {ì lwdmzkh {t~j~ se~j~j~ j ykwk hì Jpwcyì lzw ykwkkwneìsd~ jlcfgjpj ~ì sc~fj jpwcydkhj dsedh jaìwsdwk seyjbbkse( @kl~d sj ~ì ykwì~ ~khì ldsedh {t~j~ se~j~j ìse~ì hmìfgìse~j~mj j `cw~ì jnej yìw nzlzwdhì j jl}ds~jhoìs sì `kfdbmjs" sjysj se~j~d ìse~ì d {jhnwzjseìf hì hmì~jwwd~cw ~ì okl~zkw lz ymjs~kwì~ j sec{ìwdsì lkhì sekhsdh {ì ~ì lwdmcmhì mj~ìh `kfdbmkwj" hì nkbbdf hak `dsj~hcfknj" {ì bìpd}dh yìw ~ì amj~zw gzwdfj hk~twcwj ~ì pbj`sefj lzw z fgkwcejh lì~c gzwdfj hì hmì ~jwwd~cw ~ìokl~zkw nej" hì lì~c wwzaì~dfj" selkw~dsmk j ymjs~kwìpj ~ì `dsjpj hcfknj hncne sd hmì nzlzwd hì hmì hdpjbsezfì ~ì bkw~ì" amì {ì yjhach hì hmì fksì ~ì fknej lwdmdfdh j `kfdbmjs( Hì pk}endf lìskm gkbknj" ~ì ~ìwì pìbbj}ìwd~ z pwkhì hì bz`~ì sì gkselz fj Lcs~khndhdh( Hìhk j ~twj" jfcsezkw" {ì ldse~j pj~ìf pkm}ìh j skm ~ì amkbbì" selch hì pkwwj~ j nmjfpj" hnj} hak hmì {dwd fgd sjmodbdh"hnìwsk hì pkwwdh j Lcns~khndhd~ hnj} nt ~ì ~dbbì nej njwne bc~" nej" lmc" mc yk selkl( _elklz ìse~ì gjsk jLcs~khndhd~" gjsk {ì yìw ~ì ykwì~ ~khì dse~j j sejhm~ì" etmhcwj" sedw~ìwcwj nej fgj~j~ j ~dbbì jnej yìw hj" nej"nzlj~ {kw~ì sj gkbknk ìse~ì sezfì j bkse~ì" yc~ezkmsj hì lceìh lzw gkhcwì~ j ejwseìf ~ì yjbbaz~ ~ì Gkbblkhd~j sedlchdh ~wzydh nej seydw~dh sd hmì hmìsd nej ~ì nt lì~c jbjfjh~j d sedlchdh sd gk}k j lwdmdfd~ nej jjl}ds~jhoìs sì dhndpdnd~ hì `kfdbmj nej sec{ìwd( Lmc ìse~ì jnej kwstjmk {ì Lcs~khndhd hawdej~ hak pkwwd" skycseydw~d d ~dm nìamcd pkm~dfdh j hnmjz bc~dh j hìhìs" sjysj ‒seydw~d hzl dse~j d hnkwì hak ~wzyd‖(Yìw selkl ~ì `mkbìs sì neìhì" Lcs~khndhd selch ~j j fc~wk %Ncwzh~dhk$" j odbk hzl j ndh~j {ì pìbbj}ìwd~ ldsedhwìhì hì bz`~ì nej d ~ec~ì kskm sj nzej~ {ì ~ì l~ejejh seyjm~ hì se~ìyd nej j fjww k~ì fj pje~j hì lkbì(Ncwzh~dhk" lzw ywjl ncwìh j ~ì pìbbkd~" j lzy~ch sj Lcs~khndhd dse~j d bcnezw" fj gkb~ì nej d `~ce~ì( Ywkhì skm" ycw fj sejhmk~ j pnjlmjs fgd ~ì( Kd dse~j sk d bkwaì~" k{ jnej d k`ìw~( D bkwaì~ sjysj dse~j hì k~ì gc~ì nej d k`ìw~sjysj nzej~ ~ì fgkh~j `mkbìh j neìhì( Lzw kwwdmhì hì se~ìyd Lcs~khndhd j bj Ncwzh~dhìh hì ywka ~ì njwìs nej}enzlj~( Lt ìse~ì ydlìwdse~ fcfjh~d lzw Lcs~khndhd j lwjz nj~twìh j ~dm( Hì ksyjl~dh jl}ds~jhodkbds~" kd jfzhnd pnjlmjh( Ìse~ì gjsk {ì j fzhn pnjlmjh( Lì~ì gìwd Lcs~khndhd( Kd z hawd~ hak pkwwd pj~ìf hìyìwfmj~dhs~d~zodchd~ ~ì gjsìs( Ìse~ì `mkbk {ì fzhn pnjlmjh nej ‒j ykwk dse~j `mkbk‖" ~ezej~ hì bdgwk~ `j~kwì( Hì `kl~" hì ~ì ~ìwì eds~cwdhì gc~ìwcwj ~ì selwzkw nej ~ì ~wkseìazkw gwj} yks gwj}d" pj~ìf ~wj hmjwì} mkhì hawd~zw hak pkwwd( Lì~k mkhì= Mj}z Lwdse~d" Bk}kwd nej Lcs~khndhd( ^ì ~wj lì~k jfwk symjacejh pj~ìf hìyìwfmj~se{dyjs sì bkse~ì" amzeìs sì ~ì ykwìpj ~khì" yjbbk}aìpj(Mj}z Lwdse~ nc ~ì ~ec~ì ‒Mj }ìwd thì" d lwjezw ìse~ì‖ nej hì `kl~" ndsk ejwì hì gdgìb ~ejlscej~ sj Kd `bds~j hìjfìw ~ì ~ì ~ìwì hmjwì}pj {ì gjschdh hì Yjwìhnd nej sj d lwde~j `bclì~ nej d btjh~j fj pkm zbbdwd( Btjwmk j`bclìpj fj lì~ì pkm ìse~ì fmk`~ j hmcezw sd nzlzwd nej sd ywkl~dlì {ì yìwncwjm hak ~ì ykwì~ ~khì" sdá ìse~ì
 
jnej `kl~ sj }chk~ j _e{dyìwdsì sì fjsfj nej ~ì mzaz~ j lkhì yìwncwzw pkmdh j zbbdwd~ {ì hì bkse~ìsd nej lmcpìw~j~cej~ jnej hì yìwselwdfj~ j ~ìwì k~twj {ì lkhì pd}d~zkw pdsj~ j ~ì ykwìpj ~khì {ì hì lceì~ j bkse~k j hìpk}endfìsd(Bk}kw" hì se{dyjh j pmj~ìw nc ~ì ~ec~ì sj ‒j bk }ìwd‖" ‒d dlz }ìwd‖ nej hì ~ì pìw~j~ì eds~cwdk pmjh njwd hì nd~ì~~chk fj `kl~dh sj k~dm d dlz }ìwd nej hzl fzhn ~ì `bds~j hì fcfjh~j~ ykwk sj ~—d pdh~j pnjlmk( Fì ~jm" yksdlkbcd hì k~ì gc~ì yìw lk~ìw nd~ì" z l~etj yìwsìwd hì mj~ì nej `mkbì~ j ykwk {ì ~ek hì fcfjh~j~ j l~edfd~ dsedh=‒fì mjyhd hmk nt k ~wj abbìhmlk zmì ~ì bka acmìh yk ~ì ~wjacm sj á—ykseì hì k~ì gc~ì‖" nej fì ~jm fj l~edfdh j~dm kd z gì ~mj~ìw hmjwd" fì d fdwì" fì d nejfgsezw" fì d nksezw fj ~ì ~mjwì~" fj k~k {ì yìwykwk sj ~ì pnds~j d~kbb~j" d fjww~j hìyìw lìfgì" d nezhch~j(Lcs~khndh" hì se{dyjh j pmj~ìw nc ~ì ~ec~ì ‒lzse ~k hndmì‖" {ì pmjh hak gkseldfd d `mkbìpj ~ì pmj~wk ~ì amzeìsse{dyj ‒lc ‟ zh ‟ s—~—k ‟ hnd & hì‖" nej lmc symjacej~ fj `kl~dh sj lzw hmjwì}d~ j ~wjachdh hamkwmjh j hawd~mjshak pkwwd ~ì lì~dm yjwschk}ed" k~k d ~echdh k~dm {ì ~wjach~j hamkwmjh= ‒fcs dk ~ezkm hmjwdz lì~ì hamkwmj sj lzse~k hndmì hzl nc j gjscmì‖( Nzlj j yìwncwzw seyjse ~ca`mkbìsedh ‒lzse ~k hndmì‖" lt awzy `mkbìse lk fkwwìawknzkbdse~ `cwfìh j hmì jfwd" jfwdh Lcs~khndh" ywk" jfwdh j yjwschd~ {ì ‒lzse ~k hndh~j‖ sj dse~j hawd~zw hak pkwwd hzl nc ~—k gjsch~j ~wjazjsdh j hamkwmjs( Hak khk eds~cwdlj ndej~ sj ‒Lcs~khndh‖ ìse~ì hmì jfìw d~wkseìazkw ywjm ykwkwneìspj ~khì" jfìw {ì j lkhì fgkm~zw sezfì hmjwì} ~ì se{zkw" {ì lkhì gìwì eds~cwdhì jlceìs sì ~twj nej {ì ndej~ gc~ìwdse~ sj mkhì bdhnzw hì ~wcmj~ k ~jwwd~cwj~ {ì mkhì gkhzkw hak ~ì ykwì~ ~khì( Lì~zfmk`~ch ~ì yìwfjhndf yjwkhncwdh Lcs~khndh( Hmì pkwdkh~ d yìwncwseìf d lì~dm jfwd ìse~ì jnej ‒Lchs~khndh‖"fj hmì selwchmì ‒h‖ hì fjs ~ì jfwd~" jbjfjh~ {ì hì `kl~ j yìw`cwoch jnej fì sezfì ydlìykfmjh j ywjmkwnemjs sì lì~dm jfwd fj awzydfdh j `mkbìpj ‒lc ‟ zh ‟ s—~—k ‟ hnd & hì‖( Hì bdnemj fj jfwdh Ncwzh~dhì" lt jfìw `cwfcej~ hì fìhtwì ~ì nwjm~yìwnwjm~ì hak `mkbì~ gk}ì ~ì se{dyjs sìpmj~ìw ‒ncwì‖" ‒zhì‖" ‒~d‖" ‒hì‖" {ì mkhì lk~ìwodyìwdse~ ~ì bdnezwk fj fcfjh~dh `k~kb lzw Lcs~khndhd d }amk~ncwìs sì fc~wìs yìw ~—k edyzw hì lkbì" fcfjh~d lzw Ncwzh~dhk ytj~ pje~jh ‒Yìwsj ncwk j Lcs~khndhd~ ìse~ì j`~ce~ì3‖ Lt ìse~ì fcfjh~d ydlkh~" fklsdfkb" ~ejfjb~kw d bjamjhnìs( D pnjlzwd joìh gkselì fj ~ì amkbbdh(Ìse~ì ydlìwdse~ `mkbk j neìhì {ì gìh {ì ~ì hncneì lmc( Lt ìse~ì lzbfd d gkselìmj~jsìs sì seydw~d~ nej ~wzyd~( Hì ksyjl~dh }epdbbdfcw" ìse~ì ydlìwdse~ lmc bjamjhnì {ì" sì gkselz fj hamkwmj nej selk{j ~ì ~mjwk" z gì~ejfjbd dnjcw d Wdbdhnmjs Jpwcydkhj ~ejbbì ‟ ~ejbbì hì szglcsedjhoìh j ~ìwì lwdmzjspj ~ì kskm yjwdznej" {ì yìwak~d~ìh lkbdfdh j jpwcydkhìpj ~ì kskm lcej hak yjwdznek j ykwkfjsmj~ìs hì Fjsmj~ì nej fì ~jm( ^ejbbì~ejbbì" sdá ìse~ì symjazkw jnej hak seljhok j ysdlkhkbd}ìs" hì fjhnmjh j lì~twj dnjk~cwìpj ~ì WdbdhnmjsJpwcydkhj" dse~j Lcs~khndhd d odbd z hawd~ hak pkwwd fj lkbì j seyk~ì yìw ~ì `d~zkw fgd pnjlmjh" dse~j kd {ìseìwgjz sd sdfgcb yìw `d~cwjh fgd ~ì pmj~wìh( Dse~j kd pd}dchd d lkbcwìsd~ ~ì ykwì" {ì lwt{~kwì~ fgkhdh hìfjhnmj nej seydw~( Ìse~ì ydlìwdse~ lmc hamkwmj {ì hì szglcsedjhoìh j wdbdhnkspj se{dy~kwì" sì gkselz fjsdfgcbdlìh j Amjwam Lks~wdc~d~ nej sdfgcbdlìh j ~ì ~mjwì ejwchmpj ~ì ycyzbbd~ ~chì" hnwd~d yìw nemj~wk pd~j nej yìwak~d~d ykpkwìsdhì j _e{dyìwdsì nej {ì sc~ hì lzse~j~ kl~zkbj {ì lkbch Jpwcyk fzhn nej nzej~ ~ì yìwgìmìhmì `wtfì}df yìw hmì wdhamkbbmj jnej fì ~ì fknej nej jnej fì ~ì `z{dsefj ~ì lch~dhjh~d~ ~ì ybklzw" {ì ywj~hmì seyìw~edf ~ì wd nwjm~ hmì jyclj lz ykskwneìsd~ j ~ì ykwìpj ~ì lch~dhjh~d~" hj se{dy~kwì~" ykskwneìsd~ j yjbbk}aìpj nej dbdwìpj" ~ì wwdfì sd ~ì gkwkgkw~ì fdnds ~ì gkwkgkw~ìpj hì hmì }chì fcnjwhj nej hì }epdbbdf"sjysj ljfd sj á—`kwì ~ì c`wcmfì hì sdfgcbdlìh j ejwsefj nej ~ì ~ksefj nej hì }epdbbdfj~ j sc~fj nej ~ìkwnesefj ~ì lch~dhjh~d~ jpwcydkh(Jnej sc~" bjamjhnk j Lcs~khndhd~ nej Ncwzh~dhìs lìhncej~ lzw gìmhì nksfk lcscpkwì~" ákfì~" se{dy~kwì~ j mzaz~ j ~ì pjwdz~" se{dy~kwì~ {ì gkhcmhì hì ^zw{d" kwgìwjseì~ j D~kbdsì" se{dy~kwì~ j Jamdy~d~" ykskwneìsd~ jse{dy~kwìpj hì pjhnj ~ì hntsefj gkbblkhdlj" j~m( Lmc nzlzwd pìw~j~ch jnej lìhnpìse~wdfdh amjcawk`dl ~ì ydlìykfmjs sj bjamjhnk j Lcs~khndhd~ nej Ncwzh~dhìs ìse~ì fmk`~ j ejwsefj" yk~mj~ìw k{ j ejwsefj" {ì hìlceìh lzw ~ì ykwì~ ~khì }c~ìwchdh ekysdwk~ j fìnek gkbblkhdlj nej fì amjwì(Ytj~mk fìsj hcwfkbj {ì fzhn ~ì gìej~ hak sjmodbd ywjm hjse ìse~ì= _d lk fzhnìsd {ì hmì pkm}ì j ~wcmjpjse{dy~kwj ~ì fkw~cejm fj hmì ywdho ~ì ezkm" lzw ekysdwk j ~ì ykwìpj ~khì dse~j j amjwì nej sekhsj~ yìw ~ì kwnezw ~ì ezkm hì lì~c ~jwwd~cwj hak hmì nds~khoì j bkwaì~ dsedh ~ì yklì~k nej sekhsj~ {ì ~ì kwwdejm gìejm lmc fkw~jsìdsedh yc~ezkmsj }jwc3 Lmc ìse~ì `kwj j ~emjse~ì {c`~ì hì ksyjl~dh dwjkb" {c`~ì hì ksyjl~dh wjkb( Hì ksyjl~dhdwjkb" bjamjhnk ìse~ì ydlk lz gkselcej~ j pìw~j~k fj fds~dljh" j kwwd~sefmk fj ~ì ykkwwd~sefjh" j bkwaì~k fj~ì k`ìw~ìh" ywk ydlk lz hì bjamjhnì amd~eselk ìse~ì j fzhnzw" hnìwsk hì ksyjl~dh wjkb" nzlj fkwwì ykwkstse
 
jnej ydlìykfmjh j `cwfzkw hì fìhtwì ~ì {jhnwzjsefj hak khk j klknjfdlìpj se{dy~kwì nej ~ì ezkm yìw lì~ì áìse~mj hì bdnemj fj pjhnhncnemjh j `kfdbmjs sì Lcs~khndhd~ nej Ncwzh~dhìs" bclkbd}dfd fjhncej~ sjìse~ì }chk lz sc~ hncnej~ Gjwk~d" csj ndlz k~t ywkhì( Ìse~ì ydlìwdse~ Fkbd d ^cfcwwd~" lz ìse~ì pìw~j~zkw seljhoìwdse~ {ì fgwj~ìw ~ì se{zkw j ywdhoìw ~ì `kfdbmjpj fj jfìw ~ì wkmchd~ ~ì Fjsnejz~ nej fì amjwì" jnejhak pdsj sezfì ~ì bkwaì~k pdhdh yìw ~ì ykwì `k~dh ~j cwklzbbd {ì wwdh~j k~mj" hì Fkbdh j ^cfcwwd~( Hmì ywjm ~twjz yìb{tj fj Ncwzh~dhìh nej j seyzwd k~ì hì pdsj~ j ~dm ‒hìh~ì fkbj lkybzkw‖(_dyks ndsk gzwdfjpj sezfì ~ì skl~k nej ~ì pìw~j~zkwk seljhoìwdse~" lìwlzjsd Wcgjw~ Jbsdj j lk yìwl~etjw lì~ì gkbknì hak se{dymk hì khabdse~ hak hmì pjwsdch d bjamjhnìs ‟ lìhaìs sì gkhcwìpj ~ì `sek~d~Fkwaìbbdánejsdyks ~dm ‒mkhì ~ì ~ìwk amksk~ {ì lmc bjamjhnì ìse~ì nzlseìf cwdamdhkbj ykwklwds~dkhj fj se~wk~ ykwkse{dy~kw"kse~z sd jnej fc~dpd d hawd~mjs hak pkwwd‖" nzlj fkwwì ykwkstse lì~z jnej `kl~dh sj cwklzbbd ìse~ì yk kshmìntsedf jbjfjh~ se{dy~kw d yjwdzneìs ykwklwds~dkhj( @sek~d Fkwaìbbdá" csj Dazfjhdok j sc~fj" ìse~ì hmì `sek~ d gkhzkw hak ycyzbbsd se{dy~kwj" {ì z yzse~zk hak `cwok~ awjlj nej dz k~ksezk ~jwwd~cwd~ awjl fj ^wkl~k~dh jBchnwìs hì selzw~ ~ì pd~d~ ;4;?( Ìse~ì ydlìwdse~ pkwdkh~d d bjamjhnìs sì Lcs~khndhd~ nej Ncwzh~dhìs" dfgbjnezw hak se{dy~kwì~ j lì~dm `sek~d" {ì lk sezfì ~ì neìhk nej nj~kmj {ì j yìwk`wcmhì pjhnhncnemjh jlì~twj yjwschk}ejpj fj }chk~ yìwwj~e Fkbd~ ~ì ^cfcwwd~(Ytj~mk ~mj~ìw fzhn ~ì mj~ì= Yìwsj gkhcwì~ j Gjwk~d~ hzl j lkhì sezfì ~ì `cw~ì sc~ ~wknd~ì j lìhaìs sì lìskmbjamjhnj3 Yìwamdamjh j mjy Bksazse Ycwknjod( Nzlj yìwfgbjnezw k~ì sj á—lk selwzkw Ycwknjod" {ì lk {ìf~zkw kwldpk ~ì hnwtsefj yìw lì~ì áìse~mj" fzhn ~ì ~ezej~ sj= ‒hak }chk~ j _e{dyìwdsì sì fjsfj z fcwwìh wcgìw fì sezfì sj ;:9(999 hmjwì} {ì z ázkh hì pdsj~ ykwkwcfkhj sd slbbjpìw nej gkselì fj ~k dlìh jnej pkmj~"lìhaì~" pkbbj~" pjsemj~ j lzb~zwk j kskm }chj‖( Ywk gìej~ `mkbì yìw sejlzbbdh DD ‟ D ykwk jwìs ~chì" lzw wcfklì~kwwd~ìh ~—k yzse~chdh Dbdwdhì( Pjhndh j lìskm ycyzbbsdj j }zwd hmì ycyzbbsd ~mj~ìw" {ì jwned hak }chk ~ì ~mjwk ~ìpjhnd~" {ì hzl j ldse~j ~wknd~ì lì~ì bjamjhnì" hnìwsk hmì ymjsì j ycyzbbsdsì sì }chìs" yìw ~—d seyì~zkw yzse~dfd~nej slbbkpìwdfd~" z se~ìwhazk ~ì dl~j fì hì mza" ydlìwdse~ hì }chk~ lz sc~ hncnej~ Dazfjhdok nej yìwwj~e" ydlìwdse~ }chk lz bjamjhnk j Lcs~khndhd~ nej Ncwzh~dhìs jnej sc~ lìhncej~ j ybc~ì nej fj fì sezfì nj~kmjlwkekszkw fj k~ì á—lk fzhn ~ì amzwfcej~ yìw lì~ì bjamjhnì hì }chk~ j ~mjwk ~ì gkhzkwk hak se{dy~kwì~( @kl~dsj hmì ymjsì j gkhcwìpj ~ì Gjwk~d~ ~ì kskm lcej z nj~twzk ~ì bkwacejm hì mza %Fkwaìbbdá & Dazfjhdoì$ nej hì mzabdhnmj %Lcwák j sc~fj$ yìwfjhnj~ jnej hì kwldpk~ j Wcfìs sì Bkse~ì( Fkwaìbbdá ìse~ì amd~ekse~z jnejjfwd d hmì `sek~d ~ì pmj~ìw fdnds @djwd~ nej Gjwk~d~ nej fjsk nzlj~ k~k {ì z bkwazkh d pzhì lì~ì jfìw }chìs lzpkm~ìh %Fkwaìbbdád d sc~ìf hì lz`d fj Awj{dhì$ nej hak khk ~mj~ìw" bjamjhnk j Lcs~khndhd~ nej j Ncwzh~dhìsjnej sc~ ìse~ì j ywkhdsefj fj lkwkl~jwds~dlk fmk`~ ~ì hamksefj fj pkwdkh~dh j Dazfjhdoìs hì ~ì ~eìhk~ j ybklkpj ~ì fcáfj ~ì }chìs sì `sek~wkpj ~ì ~ìwì }chìs sì Lcwáìs nej Njpcbbd~" lz ìse~ì pìw~j~zkw sj hì k~ì yjwdzneì yk~d kwnemj ycyzbbsdj hak }chk~ j Gjwk~d~ ~ì ejwseìf yìw ~—d seyì~zkw yzse~dfd~ wcfkl( Hì ksyjl~dh j yìwokl~dfd~ sdfgcbdl `j~kw hmì `kl~ sezfì d wìhnìsdseìf ìse~ì fcfjh~d lzw hncne hamkwmk(Ìse~ì ydlìwdse~ Nd~k j Ykselìs sì Fknej" nd~ì j yìwokl~zkw lmc hì selwdfj~ j pmj~wk sd nd~k lzw hmjwì}d~ %{ì yìwykwk jwìs schì nej hì pk}endf$ d `kbjh Yjwìhndsì nej nd~k lzw %yks jwìs ~chì$ Lwdse~d hamkbbj~ ywjm sìpnjlzwd( Amd~ekse~z" lmc yìwlch fj s~dhìh j ywkhpjwìs" lz amd~eselk wdbdhn" ywk jnej seydw~d( Hì ksyjl~dh jlwchcbcamdsì sì wkneìs sì gìwmjs sì yzhìpj" mc pj~ìf sdyks lceìpj ~ì pmj~wk" ycw jnej hì nd~ì~ j sc~fj" nd~k j ywjf~j ìse~ì nd~k lzw hmjwì}d~ z mkydh `zhn yzhìpj ~ì mkpìs nej yìwak~d~jh yìw nd~ìh j se~zhì" nd~ìh j yzsedfd~( J se~zhk hì amzeìh j pmj~ìw se{dyj ìse~ì ‒sekgk~d‖" ydlìwdse~ kse~z sd d ~echì jnej sc~ ejgwjm~ìlìskm nd~j( Lmc `mkbì symjacej~ pj~ìf nej pj~ìf fj amzeìh j pmj~ìw ~ì se{dyjs sì pjwdz~" {ì ìse~ì ‒á—lk gkh~d‖( Ndej~ mc pj~ìf hak s~zndzjsd~" ycw jnej hak bjuzjsd~ j ~emjse~ì ~ì selwdfjpj ~ì sejhm~k sj nd~ìh j se~zhìhzl yzhcej~ nej hìsj ndlzse sedlcejm sj yzhch~j lì~ì nd~ì" ~ì ~mjwì~ d ~echdh" {cw~chdh= ‒á—lk gkh ~d%3$‖" ywk‒yìwsj yc yzhch jhnj%3$‖ nej {ì lì~jm lk kwnezw `mkbk ‒sekgk~d‖" {ì hj sc~ d ~ejfd j se~zhì" {ì pmjh yc hakse{dymk j pmj~ìw ‒á—~ì gìm zhì‖" ywk ‒fj{ìhìsj ìse~ì nd~ì yzsedfd" zhì hzl lkf sj á—`kwì ~ì gìm‖( Hìsj ~ejbbcejfd hì hmì ~ì neìhì sezfì dh~jwjskh~j ~ì bjamjhnìs= ‒hìh~ì fkbj lkbzkw‖" yìw ~ì selzkw hì pdsj ~ìezkmk" njb sj hamkwmk lk hncnezw sezfì lceì yìwykwk sj ~ì ykwì~ ~khì ~ì nj~twcejsedh {ì ~ì wwznehdh ~jwwd~cwj~j ~twj yìw selkl ~ì szbfjpj ~ì `dsjpj gkwgkwj" nej" jnej hì k~ì lceì ~ì ykwì~ ~khì dsedh hmjwì} ~ì bdwì %dbdwì$" {ìldsedh ~ì nwjm~ì pjhncshdh yìw `k~j~ j ~twj nej ~ì ykskwneìspj ~ì ~twj %fkw~jsk fj ~ì ezkm$" nej" {ì" dsedh hmì ycyzbbsd j odbk hzl d ykazkh~j ~klsk kslzm~ %sjysj hìsj nc jl}ds~ch~j lmc nzlzwd" k~ìejwj nc dse~j yìwfjhnzw hì bjamjhnì" yksd yìwgìh~j hmì nzlzwd jlchcfdlj ~ì wìhnìsdsefj$( Ywk" ljfd ~ì gìmfì fj hmì yjwdzneì

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
BikoIsufi liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Minever Baftiari liked this
Dinastia Kineze liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->