Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Monografie Lotnicze 020 - Grumman F4F Wildcat

Monografie Lotnicze 020 - Grumman F4F Wildcat

Ratings: (0)|Views: 504 |Likes:
Published by Atomsk102

More info:

Published by: Atomsk102 on Jan 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2013

pdf

text

original

 
HISTORIAROZWOJUKONSTRUKCJI
Kicdywcz3sicWiclkicgoKl)'ZYsu-9grud·
nia
1929
roku-LeroyR.Grummanzalozyl
formalnieflrme
pod
szurnnanazwqTIleGrum-
manAircraftCorporation,mMokro
wrerzyt,
ac
wcillgunajblii.1;zychkilkulatpflclamieonamo-nopolwyrworniBoeing
i
CurtissnadosrawcmysliwcowpokladowychdlaUSNavyPierwszymsukccscmGrurnmanaby!dwu-rnicjscowydwuplatowymysliwiecFF-I,k161)1zosta!oblarany
pod
koniecgrudnia1931roku.
Samoloty[egotypu,cieszace
sie
zastuzona
popu-
tarnosoqwsrodpuctcw,
przcuwntywstuzbic
do
1935roku.Niemalwdwa1:11<1pooblocic"Fill"
-bo
takpilcclnazywahFF-J-odb)'!sw6j
pierwszylotnastcpnydwupllllOwymysuwrcc
Grummana,oznaczonyXF2i"-l,ktorywkrorcc
podrobnychpoprawkachprzcszed!pcmyslnic
pr6bykwalifikacyjne
i
;0:051111zaakccptowany
prl.ezUSNavy_
Jego
dosl~W)'dlaMarynarkircz-pocz"lysi"wslycmilJl'n5
roku,
~j'l:'Wm~rc"
oolatancjego
r6wnieidwuplalowego
nastepcc
-prctotyp
XI·3i"-1.1sierpniaUSNavy
znnk-
ceptowataprotcryp
j
wrydnip6iniej~.am6wiln54
cgzcmptarzetejmaszyny.
W
tym
samyrn
roku
BiuroAeronautykiMarynarki(BureauofAero-nautics)skierowalodo
zcspotowp-ojekrowych
firmlotniczychwarunkilcchnicznc,jakimspros-ta~
musternasrcpnymysliwiecpokjadowy
dla
Marynarkt.Juz
w
trzymtcstacc
pozarnowieniuBI'-l,15listcpada1935rokuwybranododal-szegorozwojuwstepncpropozycjeIlrmGrum-maniBrewster.NiemozcdziwicIakt,zcnowakonstrukcjaGrurumana,oznaczcnaG-16,sta-nowila,sillj
rozpcdu,knntynuacjesprawdzonc]
koncepejidwuplatazcbarakterystycznymice-
chamikonstrukcyjnynnjegopoprzednikow-
zwaszcza
F3F-l-kt6ryokazal
sic
udanymsa-
moiorem.
2
marca
1936
roku
Grumman
zawart
kontraktnabudowcprolOtypUtegosamorotu,cznacaonegoprzezBiuroAeronautykiXF4F-l
-i
tojeszczeprzcdpodpisanicmkontraktuna
mysliwiecBrewstera.Alewtymczasiceradwu-
ptarcwkonczyta
sit;definitywnie.
Juz
na
prze-
10mielatdwudziestychilrL)'dziestychpropono-waneMa7narcejednoptary-pcczqtkowog6moplaty,apozniejklasycznewol~ono~nedolnoplaty".
Armia
amerykariskar6wmezprze-chodzilanamysliwccjednopbuowc.lui.wredyzawartyzosralkontraktnadosrawe
dla
USNavy129
samorotcw
torpedowychDouglas
THD-i,
krorebylyklasycwymiwornonosnyrmootnopta-Grllmmnn(0'41'-4
Wildcat-
pnlWd1.m-y"kOI'robony"wpierwsrymokresiewojnynnDnlekh"Wschodzie.Chod,,;;'lIst\·l'o..-ul~"-ojemuiUpOIlskiemuf)wnlowiJ\1ibubishiA6M-2("Zero")..-JIn;dkosciwzueszenfnipoziomej,d7.i<;ki~woj~jodporuesclniluszkodzenl~.uruzIatwosclpilotuiu1.IIslmrbiisobielI1.",,,,ienmerylulllskkhpilllliiw
i
I>omogiprlelrwncnlljtrudniejszyokreswojnypowi"tr/.ncj[mdI';'qfiki"m.OobraoptmnI"gosumololulegl"
u
podstuwpMn;ejs1.egosukcesuGrummmmI,rl.)'
wprowudzautu
dolIzbrojeni;'jegonnsl~pcy,ktiirymbylF6F
Hdlcal.
Nil
zdj.,.dllF4i"-4podallsobl"tyw"nlu"rle2pllotnr"bryC1.nego
w
p%wle1942rukup-ousllni~clu
1S
mnja
L
942
roku
bjalo_c7.erwoll),chp"sownilsterze
kierurrku
iczerwonegookr.,.gu
ze
srodkllbowiltzdy.Znltkiruzpollluwc1e,u,slCSclup-ol)'cjuch-p-oubuSlrunllchskrrydelikndlubn.
(USN",y)
tami
0
bardzcdobrych,jaknaoweczasy.osiq-gach.
Z
tegctei:1'7g1<;duMarynarkawyratniezdradzalawickszezalntercsownnicjcdnoplato-wymmysliwccmfirmyBrewster,noszqcymIa-br)'czncoznaclcniell--J?R6wnici.drugikonku·rentGrummana,firmaSevers!..
y
AlrcraftCom-pany,zamierzafawystartowaczjednoplatem-noaptaqqarnnjnegomysuwc»1'-35LeroyGrumman.
zawiadomiony
w
pore
przezpmcownikaJ3iuraAeronnulyki,kapitanaJ
13:
Penrson~·\
pclapaf
siC;
W
p?rt;i
W
swojej.
odpo:
wiedztpcinformowal.zczanuerzazmodyfikowacprojckt.ipnedstawi~dopr6bpor6wnawczych
rowniczjednoplat,przyczymniezada!prze,u-
"'t;c,aterminuukoftczenJaprotolypu.Grumman-wpisrulez
I
Iipca~gwaranlowalprcdkoscm3ksymaln~250w<;z/6w(463klll/h)imimmalnq57wcztow(105kill/h)omzputappraktyczny27000S16p(8230m),aponadtodeklarowaluz-brojcniesamolotu
w
dw~dzi"lb~al.20mm,gdybyMarynark'll'vyrazilatakiezyczenie.JOli-pcaotrzymaizgodeMarynarkinaanulowanickonlraktunaXI"4F-li28Iipca1936rokuzawarlnowykomrakt(nr4(973)nabudow!;!pojcdynczcgoprotorypu,
oxnaczoncgo
XF4F-20
numc-
rze:;cryjnym0383.Zap<;dlJldomorderczejpra·cyzesporkon~lrukcyjnypodWodl.ijglcwncgckonstruktoralirmy-WilliamaT.Sehwendlcra.~on3pt;~udwuplarowegoXF4F-lzarnierzanopterwotmewykorzystacsnnn;WnghtXR-J670---02lubPrattandWhilnevXR-1535-92omocys\anowcj654kw'(887Krv!-875hp).Jednakwnowej
konstrukcji,oanaczonejwwyrwcmijako
G-18,zdccydowano
si(f
zastosowacwiekszy
i
mocniejsrysilnik.Wr6wnolegleprowadzonychpracacnnaoutepszentemFJF-L,ZilproponowanoMarynarcezastosowanie
w
ncwejwersjisa-1Il0Io!u,onaczoncjXF3F-2,doJadowanegosilni-
kn
WrightR-l820---220
rnccy
710
rw
(963
KM
-950hp).TakisamsilnikposiadalgI6wnyrywal
konstrukcjifinny
Grumman-BrewsterXI'2A-I.Wzwiazkuztym
w
nowejkonstrukcji,noszace]
oznaczerucwojskowe
XF41'-2,zdccydowano
SIC;
nazaslosowaniejcszczcmocniejszcgosilnika-
chlodzoncgopowietrzcmczrcrnastocyllndrowc-
go
Pratt
and
WhitneyR-/830
TwillWasp
seria
C
wukladziepodwojnejgwiazdy.Silnikten
w
wcrsjiR-1830----66osiljgalmoe
startowa
785
J;:W
(1065
KM-1050
hp)
i
byl
wyposazony
w
jed-
nostopniowa,jednobiegowasprezarkedotado-
wujaca,
dziqki
ktorcjm6g1osiljgnljt[eszcze673kW(9/2
KM-
900hp)napulapie3658m(12000s16p).Pov.yi.ej
tego
putapumocsilnikagwaltowniespadata.Aleitakspcdziewanosit;
potuc
rywaraostagamt
Zesp61konstrukcyjnyzdawalsobiespraW«z
opoznicnta
w
stosumu
do
kcnkurcntow.
Wyni-k.~toonow~wnoz
faktu
p6tniejszego
rczpoczc-
Cia
pracprojcktowychnadwlasciwqwcrsjasame-
lotujak
i
l
brakudoswiadczen
przy
projektowa-
niujednoplatow,pooczas
gdy
obnjkonkurenci
rmcnjuerakrecoswteocacnm.ptategopostano-
wionomaksymalnicwykorzystacprojcktXI'41'-LZachowanotradycyjnaliniekadluba,wywo-dZ<jqsi.;;zpoprzedniehkonstrukcji,zcharakte-
rystycznym
"bn.uchem",
bedacymnastepstwem
za~IOSUWHtli~podwoziachowanegouoprzedniej
dolnejCZ~CI
kadluba.
Podwozic
to-
opatentc-
wane
przczGrummana-
bylowowym
caasie
niejakoznaklemtirmowymjego
samolot6w.
510-
sowano[e[uz
w
latnchdwudzicstychwamfibiachfirmy
Lcening,z
kl6r~LeroyGrummanwspotpracowatprzedzatozenremwtasnejIirmy.Pofniejudafcmusit;wykorzystac10pccwozie
w
samojorachkcnstruowanychwewlasnejIlrmie.Niestety,mialoonocechy,kt6reooprawda
nie
przeszkadzalywamfibiach,leczstwarzaly
pro-
blemysamoloromstaleopcrujacymzlotniskipo~lad6wlotniskowcow.NiewielkadlugoStgo-
leniimatyrozstaw
k6!powodowatyklopoty
przy
 
Facsimik
rysunku
orertowego
Design
No
16dalowAnego
2lJ
patdzlemlka
1935roku,kt6rym1alslllc
s~
XF4F-1.
rozbiegu
i
dobiegu,wyrnagajac
odpilota
nie-
ustannejczujnosciikorygowanlaprzechyl6wmaszynypaykolowaniuZmalfJ_predkoscia.Bylowypuszczaneiwciaganerecente,aoperacjatawymagalawykonania28do30obrot6wkorba,usytuowena
po
prawejstronieroretepilota.Wtrakoieprackonstrukyjnychusunietozprojektuobydwaplatyiwtorniejscezaprojekto-wanoplattrnpezowyz
zaokragtonyrm
kcncowka-mi.Urnteszczonogowokolicyliniiciagusmigtaotrzymujacwwynikutegoklasycznysrednioplat.Pcniewaznieistnial
[uz
g6myplatmoznebylo
praesunackabinepilotaku
przodowi.Wcelupoprawleniawioocanosctdodolu,wainejzwlasz-czapaypodchodzenludoladowananapokfa-dzielotniskcwca,zaprojekrowancpodwaokien-kazkat.dejstronywdolnej~ikadluba.ZaprojektowanyplatowiecmiaikonstrukcjecalkowiciemetalOW1jz
pracujqcym
pokryciemmeratowym,zwyj<jtkiemster6w
i
lorex,krorebylykrytepl6tncm.Skrzydtozzaokragfonakol1c6w1a]mialopromserfNACA230,dajllCYocskcnetewtasncsctlotne.Uzbrojeniestanowilaparakarabin6wmaszynowychkalibru12,7mm,umieszczonychwg6mejC7*ikadlubaiwycho-dZljcych
przez
gladq
stozkowaostone
silnikaPcnadtoprzewidzianozastosowante
w
skrzyd-lachdw6chdalszych.karnbin6wmaszynowychka1.12,7mmlub(opcjonalnie)dw6chzaceepowdlastutuntowych(45,4kg)bomb.Firmaulawalasobi!:spraw~z[eszczejednejrzeczy.Abypokonackonkurenrowmusiatamietbezspornie
najlepszysamcicr,
co
przy
brakuocs-
wiadczenianiebylorzeCZ<j1atwll-dlategonale-
zsfozbcoowac
pro[otyp
mozfiwienajszybciej,
aby
miet
[eszczeoosecaasu
na
wprowadzente
nlezbednycbpopmwek
i
utepszen.
Wiclki
"')'Si-
lekwytwcrnizosta!uwiell.czonyoblctemproto-
typu
Zwrzesnia
1937roku,pelnedwa
mfesiace
przedoblotemnajpowainiejszegoi
w
dodatkuIaworyzcwanegoprzezMarynarkekonkurenta
-XF2A-l
z
wytwomi
BrewsterAeronauticalCorporation.Do[ego
lotuzasiadl
za
steramr
samolotupilotdoswiadczalnywytw6mi,azara-zemk:onstruktor
Robert
("Bob'·)
LHall.
Odsameg0Jl>OCZlltkuuwidocznilysit<problemyzsil-
nikiem.
W
szczegclnoscipowtarzaty
sit<
uszko-
dzeniasrebrnychpanewek
loi.yskagl6wnego.Skutecznle"uziemialy"onesamolot,ieeemimotoprzybylon23grudniategorokudoNavalAirStation(NAS)wAnacosuadlaprzeprowadzentapr6b
kwalifikacyjnych
i
por6wnawczych.
Przez
caly
srycaee
1938rokusamolotodbywal
iory,
prowadzony
przezdoswiedczonychpncrcw
wy-tw6mi-BobaHalla
i
Seldena
A
"Connie'·Converse'a.Mimo
wysitkcw
specjalistcwIlrmyPrnttandWhitneyorazmechanik6wGrummana
niezdolanozrealizowacprogramupierwszejserf
pr6b.
Dzieki
decyzji
seersfirmy
ipomimo
nieroa-
wiqzanychdosooca
problem6w
z
sunucem,
sa-
molotwzi:jl
jednak
udzialw
prcbach
por6wnaw-
crychz
konkurencyjnymikonstruk:cjamiwytw6r-niBrewsterlSeverskyPodczas
tych
pr6b,
odbywajacych
sit<
napo-
czatku
1938roku,okazalo
sie,zeXF4F-2
by!
szybszy
o16kmiltod
XF2A-l
i
az
o
64kmJh
od
XNF_l,przedstawicncgoprzezSeversky'ego,
osillgajllcPn;dk:oUponad467kmlh.Jegowlas-
nose!lome
bylyminimalnie
gorsze
nii
XF2A-l.
141utegosamolotpowr6cilnakr6tkodowytw6r-nidla
wprowadzenla
niewielkich
porawek
i
prze-
prowaozemaprzegtadusilnika.Jui.16IutegonapoligoniewDahlgreenNavalProvingGroundswzi<jl
udziat
w
koricowychpokazachzachcwan!a
si"wpr6biekcrkociagu,nurkowaniaiuzyciauzbrojeniapokladowego.Demcnstrowaneprzez
.Boba"Halla
nurkowanie,zar6wnobez
podwie-
szcll.
zewnerranych
jakizmakietamibomb,wy-kaza/odobre
charakrerysrykl
ila~wyprowa-dzaniasamolotuprzypneci<jieniaclldochod1<j-
cych
do
8,5
"g''.
6kwietnla
1938roku
samolot
przybyldoNaval
Air
Factory(NAF)wFiladelfii.Pan;dnip6tniej,11kwietnia,
pooczas
pokaz6wsymulowanego
lqdowanianapckladzle
"sztucz-nego
tomekowca'',
prowadzonychprzczkapita-naGurney'szUSNavy,kt6rynieby!takwyczu-lony
nanarcwysamototu[ak
piloci
fabryczni,silnikosratecznieodm6wilpcstuszeristwaisa-
motor
musiall<jdowafnwaryjnic.L<tdowanicna
miekkim
gruncie
spowodowatougrzezniecie
podwoziaiw
rezultaciekapctazsamolotu.Usz-kodzeniu
uleglo
podwczie,sratecznikpionowy,
gmiglo,ostonasilnikaikoll.c6wkaprawegoskrzy-dla.Na
szczescie
pilot
rue
odni6s1
zadnych
po-wainiejszych
obrazen.Uszkodzenla,
spowodo-wane
kapotazem,
niebylyw
sumiewreme
aleliezyl
sie
efektwizualny,utrwalonywoczachko-misjikwalifikacyjnej.Zaowocowalotozawar-cfem11czerwca1938rokukontraktuzkonku-rencyjnll
flrmq
Brewsternadostawe54mysllw-c6wdlaUSNavy.NaproznoGrummanskon-centrowalwysilkinaszybkimwyremontowaniusamcloru,kt6rybylgot6wdolotujutwdwatygodniepowypadku.Wczerwcuprzeprowadc-nopr6bywtuneluaerodynamicanymwLangleyFieldwVirginii.Do
poIowy
sicrpniasamolorodbyl
w
sumie102loty,przebywajacIaczniewpcwietrzu188,2godziny.ltakim6glbybytkoniechistoriitejkcnstru-kcjigdyby
nie
determinacjaGrummana,popana
(G",,,,,,,o,,)

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
1 thousand reads
soldiers10 liked this
Michael Anderson liked this
Waldo1965 liked this
usernametga liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->