Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Szántai Lajos - Mátyás és a Pálosok - eloadás jegyzet

Szántai Lajos - Mátyás és a Pálosok - eloadás jegyzet

Ratings: (0)|Views: 1,259|Likes:

More info:

Published by: Czeloth-Csetényi Gyula on Jan 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
 
Szántai Lajos
 
(el
ő
adás jegyzet)
 A
következ
ő
kben a Pálos rend és Hunyadi Mátyás kapcsolatát fogjuk megvizsgálni. Arra is választ keresünk,hogy a rend és Mátyás életében mit jelent a holló. Elöljáróban tudni kell, hogy Mátyás pálosokkal való kapcsolatasokkal szorosabb, bens
ő
ségesebb és szilárdabb, mint ahogy azt az oknyomozó történelemtudomány vagy akárcsaka vallástörténet érzékelteti.
 
Mátyás, miel
ő
tt nagy dolgokat cselekedett, egyetlenegy égi közbenjáró segítségéért könyörgött, és ez azértkülönös, mert a magyar szentek között vannak olyan szentek, mint Szent István vagy Szent László király. HunyadiMátyás nyilvánvaló módon az
ő
égi mennyei pártfogásukat is igénybe vette, de meglep
ő
módon, amikor valaminagyon sorsdönt
ő
lépésre szánta el magát, mindig egy titokzatos Szent Pál közbenjárását kereste. Ez vallástörténetiés történelmi tény. Ez olyan súllyal jelentkezik Mátyás életében, hogy azon lehet csodálkozni, hogy erre a kétségtelentényre miért nem figyelünk oda. Miért keresi Hunyadi Mátyás király a Szent Pállal való kapcsolatot? Miért keresimindig élete során azt a pontot, ahol a Szent Pál által képviselt energiákat tudja itt a földön megvalósítani éskibontakoztatni? Ha megnézzük Mátyás els
ő
uralkodói oklevelét, akkor egy nagyon érzékletes dátummal fogunktalálkozni, hiszen ezt az oklevelet 1458. január 24-én állította ki.
 
Mit
ő
l lényeges ez a január 24-e? És mit
ő
l lényeges, hogy éppen ez Mátyás király els
ő
uralkodói oklevele?Érzékelhetjük, hogy a legels
ő
uralkodói tett, amikor magát el
ő
ször nevezi választott királynak, egyáltalán nemmindegy, hogy az esztend
ő
körében éppen melyik napra esik. Január 24. Szent Pál ünnepének el
ő
napja, s ebb
ő
lérezhetjük, hogy a „szent pálság” egy nagyon er 
ő
s vonulatot fog majd Mátyás életében jelenteni. Azon is el lehettûn
ő
dnünk, hogy milyen köze van „jóraforduló”, apostol szent Pálnak, thébai remete szent Pálhoz, egyáltalánkapcsolódnak-e
ő
k egy vallási szertartásrendben? Úgy tûnik, tudnunk kell, hogy kapcsolódnak, és a két Pálhátterében, mintha ebben a mez
ő
nyben egy harmadik Pál is felbukkanna, egy olyan szent Pál, aki összeköttetéstteremt az apostol és a thébai remete között.
 
Hogy Mátyásnak a pálos renddel milyen a kapcsolata, azt Gyöngyösi Gergely, - aki maga is a pálos rendirányítója és kormányzója volt Hunyadi Mátyás halála után, - nagyon szépen és tanulságosan megírja. Ez azt jelenti,hogy Mátyás király ideje alatt a pálosok legf 
ő
bb vezet
ő
 je mintha Mátyás király lett volna, ugyanakkor pedig mintha azország legf 
ő
bb vezet
ő
 je Mátyás király mellett mindig az adott pálos generális lett volna. Egyszerûenelválaszthatatlanok egymástól.
 
Egy nagy lakoma alkalmával, egyszer Mátyás király megragadta az alkalmat, hogy egy kicsit enyhítsen aszorongatott és nehéz pillanatokon. Ezek a nagy lakomák általában szabályos kis ünnepélyes alkalmakkal is felértek.Ez azt jelenti, hogy az ilyen ünnepélyesnek mondható lakomák közepette a magyar király találkozott sajátalattvalóival, a f 
ő
urakkal, a f 
ő
papokkal és ilyenkor az étel elfogyasztása közben nem hallgattak, mert sajnos Mátyáskirály máskor id
ő
t szakítani a mély bölcseletre és beszélgetésre nem nagyon tudott és ilyenkor tényleg nagyívûbeszélgetések folytak.
 
Mátyás király az egyik ilyen alkalommal, miközben a f 
ő
urak hol az egyik hol a másik szerzetesrendet ajánlottákaz els
ő
ség helyére, Mátyás király egy darabig hallgatta az ajánlásokat, majd a következ
ő
ket mondta: „énmindannyiótok figyelmébe a pálos rendet ajánlom”. És a f 
ő
urakat ez különösebben nem lepte meg, de ilyenkor általában egy próbának szokták az állítást alávetni. Mátyás király hívatott 3 futárt és megbízta
ő
ket, hogy az összestemplomot, amely Budán található, járják végig, és figyeljék meg, hogy a mi zajlik ezeken a helyeken.
 
Szétszaladtak a futárok és végigjárják a templomokat, majd néhány óra múlva visszajöttek, és a következ
ő
ketmondták: minden templomban csönd van, mindegyik be van zárva, legyen az ferences, johannita, domonkos, ebben adologban mind azonosnak tekinthet
ő
, mert zárva vannak és a templomokban nem történik semmi. Az utolsónakérkez
ő
futár a következ
ő
t jelentette: Remete Szent Pál, vagyis a pálos rend templomaiban istentisztelet folyik, áhítatés imádkozás. Erre azt mondta Mátyás király az uraknak: „látjátok, míg más szerzetesrendek az alvással, apihenéssel tör 
ő
dnek, addig a pálosok szakadatlanul dicsérik az Urat és könyörögnek hozzá Magyarországmegmaradásának érdekében”. Ez egy jó példázat, és lehet bel
ő
le érzékelni, hogy számos esetben Mátyás király, hamással nem, akkor példázattal er 
ő
sítette meg azt az állítását, hogy Magyarországon a leger 
ő
teljesebb ésleghatalmasabb szerzetesrend a pálos rend.
Szántai Lajoshttp://www.magtudin.org/A palosok.ht1 / 272012.01.21. 0:04
 
 
Egy másik alkalommal, amikor megint ünnepélyes lakoma folyt, Mátyás király Nagy Lajos királyunk egyik régimondását idézte az ebéd közepette. Ez egy nagyon híres mondás volt a középkorban, amit Nagy Lajos király azáltala alapított pálos monostorban, Márianosztrán jelentett ki.
 
Tudni kell, hogy Márianosztra volt számára a legkedvesebb kolostor. Ebben a kolostorban egyébként Mátyáskirály idejében volt egy olyan földalatti hatalmas terem, ahol a pálos testvérek romlatlan testtel aludták örök álmukat.Tehát nem akármilyen kolostorról van szó. Itt mondta Nagy Lajos király és ezt ismételte el Mátyás király egy bizonyosalkalommal: „ahogy az erdei vadak prémje sokkal szebb, mint a háziállatoké, úgy azok az emberek is tisztábbak,becsületesebbek és ragyogóbbak, akik a világtól elvonultan különélnek.” És itt megint a pálos rendre gondoltak.Még egy példa: Mátyás király igen nagy el
ő
szeretettel szokta felkeresni a budaszentl
ő
rinci pálos kolostort. Ezvalamikor Buda vára felett volt egy olyan hegyen, amelynek beazonosítása mára úgy tûnik teljesen lehetetlenné vált,csakúgy, mint Buda ráé. 1526-ban a mohácsi csatavesztés után, amikor a törökök benyomultak az országbelsejébe, el
ő
ször nem Buda vára alá vonultak fel, és ebb
ő
l már lehet érzékelni, hogy eszük ágában sem volt Budávalbajlódni. Buda egy er 
ő
dített ros volt, a külrost egy kicsit megrongálták, felperzselték, de a királyi váratérintetlenül hagyták. Mi az, amit mégis elpusztítottak az els
ő
hullámban: a budaszentl
ő
rinci pálos kolostort.
 
Mostanában lehet olyan véleményeket hallani, hogy apálosok a Pilisben a római katolikus vallás szálláscsinálói voltak. Ez nem igaz! Ezek az emberek vagy nagyonostobák, vagy hihetetlenül rosszindulatúak, de egyet tudnunk kell, ha ilyen kijelentésre vetemednek, akkor a rádió ésa televízió mindig a rendelkezésükre áll. Erre oda kell figyelnünk, mert nem arról van szó, hogy valakit kedvelünk,hanem élet-halálkérdésr 
ő
l van szó, és nem mindegy, hogy a nemzet megújításának vonalát milyen színben állítjuk be.A török, - nem tudva err 
ő
l, hogy a pálos rend a római katolikus vallás szálláscsinálója, valahogy a szultán err 
ő
l nemértesült, - nem Buda várával kezd el foglalatoskodni, hanem rögtön az els
ő
hullámban, amikor még igazán nagypusztítást még nem végeztek, megnyertek egy csatát, jöttek be az ország belsejébe, maguk sem tudták egyébként,miért jöttek, de szabad út nyílt el
ő
ttük. De valamir 
ő
l a törökök jobban értesültek, mint mi, és Visegrád várávalkezdtek el bajlódni, de ott „véletlenül” a pálosok feltartóztatták
ő
ket, majd a rendszert megkerülve, hátulról próbáltákmeg bevenni ezt a hatalmas természetes er 
ő
dítésrendszert. Így jutottak el Buda fölé, a budaszentl
ő
rinci kolostorhoz.10 napig tartózkodtak itt, megközelít
ő
leg 20-25 ezer ember. El lehet képzelni, hogy egy külön elit alakulat 10 teljesnapon keresztül mit tud pusztítani és rombolni. Ahogy mondani szokták, még az alapokat is kiásták.
 
Ezért nem lehet jó szívvel fogadni azt a kísérletet, vagy azonosítási helyet, amely a budaszentl
ő
rinci páloskolostort ide, valahol a mai Buda környékére, a János-hegy lábához helyezi el. Ne felejtsük el, hogy ott még a múltszázadban is álltak a falak, ott még oltárokat lehetett találni. A budaszentl
ő
rinci kolostorról pedig maguk a pálosokmondják el a pusztítás után, hogy „nincs az az emberi kultúra, és nincs az az emberi tudás, amely ezt a kolostort arombolás után újra a maga megfelel
ő
fényében vissza tudná állítani”. Ha 20-25 ezer ember, egy zsebkend
ő
nyiterületen tíz teljes napon keresztül rombol, akkor érzékelhet
ő
, hogy micsoda elementáris pusztítást vittek végbe. Svégre el kell azon is gondolkozni, hogy miért ez a hely volt a pusztítás f 
ő
célja. Miért egy kolostort pusztítanak el?Miért ezt tekintik a legf 
ő
bb rombolási célpontnak Magyarország szívében? Miért volt ennyire fontos a budaszentl
ő
rincikolostor?
 
És erre a legjobb példa, maga Mátyás király, ugyanis
ő
a nemzet sorsát és megújítását ebbe a kolostorbahelyezte bele, mint legnagyobb reménységét. A magyarság még egyszeri megújítása, nem kis közösségek, nemországrészek szintjén, hanem a magyar királyság szintjén, a pálos rend kezében volt. Tehát nem véletlen, hogy atörök f 
ő
támadás éppen feléjük indult el.
 
Mátyás király nagy el
ő
szeretettel, sokszor saját maga, csak egyedül, sokszor pedig néhány jó barátját,tekintélyes f 
ő
nemest, vagy
ő
urat, vagy becsületes nemes embert magához véve, ment fel a budaszentl
ő
rincikolostorba. Egy alkalommal, amikor r lesllt az este, bebocsátást kért a kapun. Az egyik pap, beengedteMátyást, és akarta szétkürtölni a hírt, hogy megjött a király, de Mátyás figyelmeztette: most ne szóljál senkinek. Ésazok a szerzetesek, akik észrevették, hogy itt van a király, kénytelenek voltak megesküdni, hogy nem árulják el jelenlétét. Ugyanis, ahogy mondani szokták, az uralkodó „gyors lejáratú, rutin ellen
ő
rzésre” érkezett. Valamire nagyonkíváncsi volt, valami olyan titokra, aminek meglátása és tapasztalása eleve kizárta volna, ha a pálosok tudják, hogy
ő
ott van. Ne gondoljunk nagy titokra. Legalábbis, a leírás, ami ebb
ő
l az eseményb
ő
l fennmaradt számunkra, az úgy
Szántai Lajoshttp://www.magtudin.org/A palosok.ht2 / 272012.01.21. 0:04
 
tûnik elég hiányos és a lényeget természetesen nem mondja el.
 
Este, az utolsó misemondás után elkezd
ő
dött a nagy vezeklések id
ő
szaka. Ez azt jelenti, hogy a pálosokösszejöttek egy nagy kolostori teremben, és ott egy hatalmas nagy ostorral, amit bátran nevezhetünk a Teremt
ő
Isten ostorának, egymást jól és kegyetlenül elverték. Ez úgy tûnik, egy öncélú aszkézis volt. Azonban ezt el isfelejthetjük, mert a pálosok túlnyomó többsége a vitézek közül került ki. Nem árt tudni, hogy
ő
k nem csenevészemberek voltak. Pl. ha egy pálos kolostorban felbukkant egy kis termetû ember, akkor az az egész közösségmegrökönyödésére volt, mindenki csodálkozott, hogy egy kis termetû ember hogyan léphetett be a kolostorba. Ezekaz emberek ugyanis férfiak, sudár termetûek, délcegek voltak, tartásuk volt, és általában kardforgató férfiak közülkerültek ki. Ilyen közösségben az, hogy öncélú módon elkezdenek vezekelni, egészen egyszerûen nem létezik, mertez egy olyan szertartás, amikor ténylegesen le kell vezetni a világban mûköd
ő
rosszat. Le kell vezekelni avilágmindenségben mûköd
ő
fenyeget
ő
sötétséget és rosszat. Ez pedig szenvedés nélkül még soha senkinek nemsikerült.
 
Ekkor a kolostorban a perjel úr egy Gergely nevezetû rendf 
ő
nök volt, akit Mátyás nagyon szeretett. Gergelyperjelt Mátyás király annyira szerette, hogy amikor a haláláról értesült, akkor az ebédl
ő
asztalnál sírva fakadt, mert
ő
pontosan tudta, hogy kit sirat el. A f 
ő
urak egészen egyszerûen nem értették miért, és ekkor Mátyás a következ
ő
ketmondta nekik: „meghalt országomban egy f 
ő
pap és úgy tûnik, hogy err 
ő
l senki nem tud”. Ezt a mondatot Mátyás mais elmondhatná, mert úgy tûnik, hogy ezekr 
ő
l a hatalmas férfiakról, akik ténylegesen az életüket áldozták azért, hogymi itt az ezredvég idején úgy ahogy még, de éldegéljünk, egészen egyszerûen, mintha nem is léteztek volna, arragondolunk, hogy ez maga a régmúlt és történelem. De ez nem a múlt, mert ez egy olyan jelen, ami most is a jövend
ő
záloga.
 
Mátyás tehát felment a templomban a karzatra és végignézte azt a félelmetes – és ténylegesen újra és újrahangsúlyozandó – férfias aszkézist, amit a pálos atyák végrehajtottak, teljesen titokban, mert itt ez a lényeg.
 
Hogyha pl. a ferences testvérek böjtöltek, vezekeltek, ez úgy nézett ki, hogy egész ország-világ tudta. Azt,hogy a pálosok vezekelnek, és sanyargatják magukat, senki nem tudta, ugyanis ennek semmiféle küls
ő
dleges jelerajtuk nem volt. Ha mondjuk 40 napos böjtöt tartottak, napi 1 dl vörös boron és egy kis darab kenyéren, akkor ezrajtuk nem látszott. A pálosok nem vízzel és kenyérrel böjtöltek, hanem borral, és itt gondoljunk az utolsó vacsoramisztériumára. Ezekre oda kell figyelni!
 
Gondoljunk arra, amikor egy alkalommal összehasonlítják Mátyás királyt Frigyes, német-római császárral.Maga Zrínyi Miklós is megteszi ezt az összehasonlítást, s a következ
ő
ket mondja: „amaz fösvény, kapzsi, zsugori ésa kincseit ládában gyûjti és vízivó, emez pedig nagyvonalú, adakozó és a kincseit nem ládába gyûjti, mert a magyar király a dics
ő
séget gyûjti magába és sugározza szerteszét a világba és Mátyás király borivó. Úgy tûnik, hogy ez azapró kis jelentéktelennek tûn
ő
mozzanat, adott esetben eléggé fontos lehet, ugyanis a magyar nyelvben a borivásravan egy vallásos fogalom: ÁLDOMÁS – ez pedig szertartás.
 
A pálosokon tehát senki nem látta, hogy vezekelnek, és böjtölnek, mert nem lehetett tapasztalni rajtuk aszenvedést, amelyért titokban, az ország megmaradásának érdekében keresztülmentek nap, mint nap. Amikor valakitalálkozott velük, akkor egy daliás, ha már öreg, akkor tisztességben meg
ő
szült, délceg, fehér ruhás, sugárzó arcúöregembert látott, mintha maga a Teremt
ő
jött volna le közénk. És hihetetlen er 
ő
sugárzott bel
ő
lük.
 
Velük ellentétben meg kell nézni a mai pálosokat, mert életpéldát a mai pálos rend is vehetne az el
ő
dökr 
ő
l, mertezek nem titkok. Miért nem állítják helyre az eredeti pálos hagyományokat, miért csak a látszatok látszatáig jutnakel? Az ember elképed, hogy pont azokon a területeken, ahol nagy dolgokat kellene, s
ő
t kötelez
ő
lenne ma isvégrehajtani, ott van a legnagyobb csönd, tunyaság, és a viszonylatokhoz képest a legnagyobb nemtör 
ő
dömség.
 
Mi történt ezen a különös éjszakán, amikor Mátyás király megjelent titokban a kolostorban? Felment a karzatraés azt látta, hogy a pálosok kegyetlenül, vérig verik egymást a hatalmas, fenyeget
ő
en er 
ő
teljes ostorokkal, és amikor úgy tûnt, hogy már-már vége van a nagy ostorozásnak, Mátyás király megcsóválta a fejét és a következ
ő
ket mondta:ez így nem jó, a perjel úr kimarad ebb
ő
l a szertartásból? És akkor figyelmeztették az ott lév
ő
kispapok: Felség, várjaki a végét! És kiderül, hogy a perjel, - ma úgy mondanánk - egy olyan napi adagot kapott ebb
ő
l a szertartásból, amisokszorosan meghaladta a kolostor többi lakóinak szenvedését. És Mátyás, amikor ezt látta, a könnyei elkezdtekpotyogni. Itt érzékelhet
ő
, hogy egy olyan király, akir 
ő
l elmondták, hogy amikor Szabács ostrománál maga mellé vettegy kis apródot, hogy együtt menjenek a rfalak kifürkéssére. Egy csónakon cserkészték be a rat, deészrevették
ő
ket a törökök és odairányították az ágyút. A lövedék a Mátyás mellett ül
ő
kis vitézt találta telibe,Mátyás szeme sem rebbent, pedig ez egy haláleset volt és igenis megsiratta a kis segédjét.
 
Tudjuk, hogy Mátyást imádták a vitézei, mert mindenkit név szerint ismert, ha kellett
ő
kötözte be sebeiket,
ő
bíztatta
ő
ket, ha csüggedtek. És itt amikor mellette halt meg a kis vitéz, a szeme sem rebbent, mintha nem történtvolna semmi, szépen ment tovább és nézte a falakat.
 
Budaszentl
ő
rincen pedig elkezdtek potyogni a könnyei, mert ez magának Krisztusnak ostorozása, ez az aszenvedés. Tehát itt a pálosok nem a saját testükben szenvedtek, hanem újra átélték, ahogy Krisztus szenvedett azostorozástól, és a budaszentl
ő
rinci vikárius, a megostorozott Krisztus szinte összes szenvedését magára vette. Ezazt jelenti, hogy amikor 
ő
t verték, akkor már nem, mint perjel volt jelen, hanem mint Krisztus, és Mátyás ezt látta, ezhatotta meg annyira, hogy sírt.
 
Ekkor így szólt Mátyás a karzaton: „Óh szent férfiak, óh Isten harcosai, akikben semmi hiányosság nincsen,egyt
ő
l egyig szent férfiak vagytok!”
Szántai Lajoshttp://www.magtudin.org/A palosok.ht/ 272012.01.21. 0:04

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 thousand reads
1 hundred reads
llanyi_254253833 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->