Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Intl Trade Law

Intl Trade Law

Ratings:
(0)
|Views: 22|Likes:
Published by sengaloun

More info:

Published by: sengaloun on Nov 12, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2009

pdf

text

original

 
 
¦¾ê¾ì½
½ì© ¯½§¾êò¯½Äª ¯½§¾§
쾸¦
ªò²¾® Àº¡½ì¾© ¯½§¾êò¯½Äª Àº¡½²¾® ¸©ê½
½«¾¸º
 ¡½§¸¤¦ô¡¦¾êò¡¾
 ´½¹¾¸ò꽨¾ÄìÁ¹È¤§¾©£½
½
òªò¦¾© Áì½ ì©«½¦¾©
¡ö©Ï¾¨-¡¾
-£É¾-ì½¹¸È¾¤-¯½-Àê© International Trade Law
¢¼
Áì½»¼®»¼¤Â©¨ º¾¥¾
- Ä-²´½
   ó- Ä§-¸ö¤-¦¾ ¡¸©Á¡É Â©¨ êȾ
©ë ¦ö´-²¸¤ ²¼
-²ò
   ò©
²ò´£˜¤êóI º÷¯½«¿Â©¨Â£¤¡¾
¡¾
»È¸´´õ ì½¹¸È¾¤
 
£½
½
   òªò¦¾© Áì½ ìñ©«½¦¾© ¡ñ®Â£¤¡¾
 
SIDA
¦½¹¤¸
ìò¢½¦ò©2008
 
¡ö©Ï¾¨-¡¾
-£É¾-ì½-¹¸È¾¤-¯½-Àê© International Trade Law
¢¼
Áì½ »¼®»¼¤Â©¨ º¾¥¾
- Ä²-´½
   ó-ħ-¸ö¤¦¾ ¡¸©Á¡É Â©¨ êȾ
©ë ¦ö´-²¸¤ ²¼
-²ò
   ò©
º÷¯½«½Â©¨Â£¤¡¾
¡¾
»È¸´´õì½¹¸È¾¤ £½
½
   òªò¦¾© Áì½ ìñ©«½¦¾© ¡ñ®Â£¤¡¾
SIDA²ò´£˜¤êóI °½ìò© ¯ó2008¦½¹¤¸
ìò¢½¦ò©
¯›´
   š Ä©É»ñ®¡¾
¡¸©¡¾°È¾
£½
½¡¿´½¡¾
¡¸©Á¡É£
죘¤¸ñ
êó24 / ¡ð콡ö© / 2007 À¹ñ
©óùɥñ©²ò´Ä©É 
 
1
£¿
 ¿
¸ò§¾ ‘’ ¡¾
£É¾ì½¹¸È¾¤¯½Àê© ‘’ Á´È
쾨¸ò§¾Î‡¤ê†¡¿
   ö©Àºö¾Ä¸É
μ
  ø ÈÃ
¹ìñ¡¦ø©¯½ìò
¨¾ªó²¾¡¸ò§¾ìñ©«½¦¾© Áì½ ²¾¡¸ò§¾ê÷콡ò© ¢º¤£½
½
   òªò¦¾© Áì½ ìñ©«½¦¾© ´¾ ¹¾¸ò꽨¾ÄìÁ¹È¤§¾©.
   ñ¡¦ô¡¦¾ê†¦ô¡¦¾
μ
  ø ÈÃ
²¾¡¸ò§¾ìñ©«½¦¾© Áì½ ²¾¡¸ò§¾ê÷콡ò© £½
½
   òªò¦¾© Áì½ ìñ©«½¦¾© ê÷¡£ö
¥½ªÉº¤Ä©É¦ô¡¦¾ì¾¨¸ò§¾ ©„¤¡È¾¸
   š 
μ
  ø ÈÃ
¹ìñ¡¦ø©¡¾
 »¼
.À
   ˆº¤¥¾¡¸È¾°ø  É¢¼
À¯ñ
°ø  É¦º
¸ò§¾¡ö©Ï¾¨¡¾
£É¾ì½¹¸È¾¤¯½Àê©
μ
  ø ÈÃ
£½
½
   òªò ¦¾©Áì½ ìñ©«½¦¾©´½¹¾¸ò꽨¾ÄìÁ¹È¤§¾©Ã
콩ñ®¯½ìò
¨¾ªó, °ø  É¢¼
¥‡¤À¹ñ
¸È¾«É¾´ó¯›´ £ø È´õ¦½®ñ®Î‡¤ ꆥ½Ã¹É£¸¾´»ø  É²œ
«¾
¡È ¼¸¡ñ®¡¾
£É¾ì½¹¸È¾¤¯½Àꩩɾ
¹ìñ¡¡¾
¡ö©Ï¾¨
μ
 È¾¤À¯ñ
ì½®ö®
   ñ®ª˜¤ÁªÈ¡¾
¦É¾¤£¸¾´À¢í¾Ã¥À®œº¤ªí
¡È ¼¸¡ñ®¡ö©Ï¾¨¡¾
£É¾ì½¹¸È¾¤¯½Àꩲ¾¡Àº¡½§ö
Áì½ ²¾¡ìñ© , ¯½¹¸ñ©£¸¾´À¯ñ
´¾ Áì½ ¯½À²
   ó꾤¡¾
£É¾ì½¹¸È¾¤¯½Àê©, ìñ¡¦½
½ê‰¸Ä¯¢º¤¦ñ
¨¾§œ¢¾¨ì½¹¸È¾¤¯½Àê©, ¦ñ
¨¾´¾©ª½«¾
꾤¡¾
£É¾ì½¹¸È¾¤¯½Àê© , º½
  ÷¦ñ
¨¾¢º¤¦½¹½¯½§¾§¾©¸È¾©É¸¨¦ñ
¨¾§œ¢¾¨ì½¹¸È¾¤¯½Àê© , ¡¾
 ¢ö
¦‰¤ , ¡¾
§¿ì½ì¾£¾ Áì½ ¡ö©Ï¾¨¡È ¼¸¡ñ®¡¾
À¤ò
, ¡ö©Ï¾¨¯½¡ñ
 Ä²ê¾¤ê½Àì¯ó1906¢º¤¯½Àꩺñ¤¡ò©, ¡¾
Á¡É Ä¢¢Ó¢ñ©Á¨È¤ , ¢Óªö¡ìö¤ê‰¸Ä¯¸È¾©É¸¨ºñ©ª¾²¾¦óÁì½ ¡¾
£É¾, ºö¤¡¾
¡¾
£É¾Âì¡, ¡º¤¯½§÷´¸È¾©É¸¨¡¾
£É¾ Áì½ ²ñ©ê½
¾Á¹È¤¦½¹½¯½§¾§¾© Áì½ ¡¾
 
 ¿À¢í¾ Œ ¦‰¤ºº¡¦ò
£É¾¢º¤ ¦ ¯ ¯ 쾸 ùÉÁ¡ú
   ñ¡¦ô¡¦¾,
   ñ¡ê÷콡ò© Áì½ °ø  ÉꆡȠ¼¸¢Éº¤¡ñ® ¡¾
£É¾ì½¹¸È¾¤¯½Àꩪ½¹ùº©¥ö
»º©°ø  É¦ö
åꉸį Áì½ ¦¾´¾©¦É¾¤£¸¾´À¢í¾Ã¥¡ñ®¸ò§¾ ¡¾
£É¾ì½¹¸È¾¤¯½À꩹쾨¢›
Áì½ ¥½À¯ñ
¡¾
¦½©¸¡Ã¹ÉÁ¡È
   ñ¡¦ô¡¦¾ê†´ó Âº¡¾©¥½Ä¯ ¦ô¡¦¾ªÒÃ
¢›
¦ø¤. ºó¡¯½¡¾
·¤
   ñ¡¸ò§¾¡¾
ꆢ¼
À숺¤¡¾
£É¾ì½¹¸È¾¤¯½Àê©
μ
  ø ÈÃ
¦ ¯ ¯ì¾¸ ¡Ò¨ñ¤®Òêñ
´ó°ø  É¢¼
¥‡¤Ä©É¢¼
¯›´£ø È´õ¸ò§¾¡¾
£É¾ì½¹¸È¾¤¯½Àꩦ½®ñ®
   š, ©¨¦È¸
·¤Á´È
¢¼
¥¾¡¯½¦ö®¡¾
ꆰø  É¢¼
´ó Âº¡¾©»¼
»ø  É¡ö©Ï¾¨ê÷콡ò©Ã
§È¸¤ê† Ä¯¦ô¡¦¾Ã
콩ñ®¯½ìò
¨¾Âê
μ
  ø ÈªÈ¾¤¯½Àê©Â©¨´óÀ¥©ª½
¾Ã¹ÉÀ¯ñ
¯›´£ø È´õꆥ½Ã¹É£¸¾´»ø  É, £¸¾´À¢í¾Ã¥À®œº¤ ªí
¡È ¼¸¡ñ®¡¾
£É¾ì½¹¸È¾¤¯½Àê©Ã
©É¾
¹ù   ñ¡¡¾
¡ö©Ï¾¨ Áì½ ²¾¡¯½ªò®ñ©ªö¸¥ò¤¥¿
¸
 Î‡¤. °ø  É¢¼
¹¸ñ¤
μ
 È¾¤¨…¤¸È¾¯›´£ø È´õ¦½®ñ®
   š¥½´ó¦È¸
§È¸¨Ã
¡¾
À¦ó´¦É¾¤£¸¾´»ø  É, £¸¾´À¢í¾ Ã¥ Áì½ £¸¾´¦¾´¾©¡È ¼¸¡ñ®¡¾
£É¾ì½¹¸È¾¤¯½Àê©Ã¹É¡ñ®®÷¡£½ì¾¡º
²¾¨Ã
¯½Àê©À²¾½¸È¾À¦©«½¡ò©¦È¸
-·¤¢º¤ ¦ ¯ ¯ 쾸 ¨ñ¤ªÉº¤À²…¤²¾¡¾
£É¾ì½¹¸È¾¤¯½Àê©.°ø  É¢¼
¹¸ñ¤¸È¾¯›´£ø È´õ¦½®ñ®
   š¥½´ó¯½Â¹¨©Ã¹ÉÁ¡È
   ñ¡¦ô¡¦¾ ,
   ñ¡ê÷콡ò© Áì½ °ø  Éꆠ ¡È ¼¸¢Éº¤¡ñ®¡¾
£É¾ì½¹¸È¾¤¯½Àꩪ½¹ùº©¥ö
»º©°ø  Éꆦö
åꉸį®Ò¹ì¾¨¡ÒÎɺ¨. «É¾¯›´

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->