Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by mojagmina

More info:

Published by: mojagmina on Jan 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2013

pdf

text

original

 
Id: D59FBD71-9737-446B-861E-964A1410246F. Podpisany Strona 1
UCHWAŁA NR X/81/2011RADY GMINY DYDNIA
z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządziegminnym /Dz.U. z 2001 roku, Nr 142 poz.1591 z póź. zm./,art.5 ust.1, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U z 2010 roku, Nr 95, poz.613 z póź. zm./
Rada Gminy uchwala:
 
§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Dydnia w następującejwysokości rocznie:
 1. Od budynków lub ich części – od 1 m2 powierzchni użytkowej:a) mieszkalnych0,44 zł. b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętychna prowadzenie działalności gospodarczej17,79 zł.c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałemsiewnym9,79zł.d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń4,19zł.e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przezorganizacje pożytku publicznego4,98 zł.- z wyjątkiem budynków gospodarczych powyżej 20 m2 powierzchni użytkowej, dla których ustala sięstawkę1,37zł.- z wyjątkiem budynków przeznaczonych na cele rekreacji i wypoczynku, dla których ustala się stawkę6,97zł.2. Od budowli: 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy3. Od gruntów:a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencjigruntów i budynków – od 1 m2 powierzchni 0,68 zł. b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni4,33 zł.c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przezorganizacje pożytku publicznego – od 1 m2 powierzchni0,11 zł.
§ 2. Wprowadza się zwolnienia od podatku od nieruchomości w zakresie nie objętym zwolnieniamiustawowymi dotyczące następujących nieruchomości:
 1. Grunty i budynki zajęte na cele prowadzenia działalności kulturalnej. Grunty i budynki zajęte na cele domówludowych /świetlic/. Grunty i budynki zajęte na cele ochrony przeciwpożarowej. Grunty i budynki zajęte na potrzeby pomocy społecznej. Grunty, budynki i budowle służące działalności w zakresie odprowadzaniai oczyszczania ścieków. Grunty, budynki i budowle wykorzystywane na potrzeby uzdatniania i dostarczania wody.Grunty, budynki i budowle zajęte na potrzeby prowadzenia działalności kultury fizycznej i sportu, nie związanez prowadzeniem działalności gospodarczej.2. Grunty i budynki zajęte na potrzeby policji.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym WojewództwaPodkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2012 roku.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->