Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
Published by mojagmina

More info:

Published by: mojagmina on Jan 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2013

pdf

text

original

 
Id: MVFFA-LEWRI-IEXMI-UHBPP-JNQGU. Podpisany Strona 1
UCHWAŁA NR XV/96/2011RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE
z dnia 18 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
 Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatachlokalnych ( Dz.U. z 2010 r Nr.95, poz. 613 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. /Monitor Polski Nr 95 poz. 961/ , Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku odśrodków transportowych obowiązujących w 2012 r . / Monitor Polski Nr 95 poz. 962/
Rada Miejska w Cieszanowie uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Ustala się stawki podatku od środków transportowych na terenie Miasta i Gminy Cieszanóww nastepujących wysokościach:1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 tona) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie -
779 zł
  b) powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie -
882 zł
 c) powyżej 9,0 ton , a poniżej12,0 ton -
893 zł
 2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – w zależności odliczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia-
stawki podatkowe określazałącznik Nr 1 do niniejszej uchwały
 3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton -
1012 zł
 4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton -
stawki podatkoweokreśla załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały
 5) od przyczepy lub naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego -
630 zł.
 6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 
stawki podatkowe określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały
 7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:a) mniej niż 30 miejsc -
1723 zł
  b) równej lub wyższej niż 30 miejsc -
2201 zł
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Podkarpackiego
§ 4.
Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicachinformacyjnych.
 
Id: MVFFA-LEWRI-IEXMI-UHBPP-JNQGU. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/96/2011Rady Miejskiej w Cieszanowiez dnia 18 listopada 2011 r.
Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitejrównej lub wyższej niż 12 ton.
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowitaw tonachStawka podatku ( w złotych) Nie mniej niż Mniej niż jezdna (osie jezdne) z zawieszenie pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym zarównoważneInne systemyzawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
 12 13
1012
 
1070
 13 14
1070
 
1129
 14 15
1129
 
1201
 15
1201
 
1535
 
Trzy osie
 12 17
1450
 
1569
 17 19
1569
 
1701
 19 21
1701
 
1819
 21 23
1819
 
1951
 23 25
1890
 
2010
 25
1951
 
2082
 
Cztery osie i więcej
 12 25
1628
 
1701
 25 27
1748
 
1819
 27 29
1878
 
2021
 29 31
2021
 
2926
 31
2021
 
2926
 
 
Id: MVFFA-LEWRI-IEXMI-UHBPP-JNQGU. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/96/2011Rady Miejskiej w Cieszanowiez dnia 18 listopada 2011 r.
Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych doużywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lubwyższej niż 12 ton
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa , ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach)Stawka podatku ( w złotych) Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszenie pneumatycznym lub zawieszeniemuznanym za równoważneInne systemyzawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
 12 18
1819
 
1890
 18 25
1890
 
1949
 25 31
1949
 
2010
 31 -
2010
 
2301
 
Trzy osie i więcej
 12 40
2082
 
2103
 40
2103
 
2976
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->