Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by mojagmina

More info:

Published by: mojagmina on Jan 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2013

pdf

text

original

 
Id: YSOIB-LWZXL-TITYM-EMSJY-BUOOU. Podpisany Strona 1
UCHWAŁA NR XIII/143/11RADY MIASTA KUTNO
z dnia 25 października 2011 r.
zmiany uchwały Nr III/19/10 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na2011 rok 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d" i "i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz 220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568;z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726;z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) Rada Miasta Kutno uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr III/19/10 Rady Miasta Kutno z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2011 rok zmienionej uchwałami: Nr IV/32/11 Rady Miasta Kutno z dnia1 lutego 2011 r., Nr V/48/11 Rady Miasta Kutno z dnia 15 marca 2011 r., Nr VI/77/11 Rady MiastaKutno z dnia 19 kwietnia 2011 r., Nr VII/88/11 Rady Miasta Kutno z dnia 24 maja 2011 r., Nr IX/106/11Rady Miasta Kutno z dnia 28 czerwca 2011 r. i Nr XI/120/11 Rady Miasta Kutno z dnia 2 września 2011r., dokonuje się następujących zmian:1) § 6 otrzymuje brzmienie:„§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości28.432.410 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:1 ) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 28.086.962 zł2 ) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 345.448 zł.";2) § 7 otrzymuje brzmienie:„§ 7. Uchwala się przychody budżetu Miasta Kutno w łącznej wysokości 41.406.999 złi rozchody w wysokości 12.974.589 zł, zgodnie z tabelą nr 6.”;3) Tabela nr 5 stanowiąca załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszejuchwały;4) Tabela nr 6 stanowiąca załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszejuchwały.
§ 2.
Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 1.532.741 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści jeden złotych) według załącznika Nr 3 do niniejszejuchwały.
§ 3.
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresuadministracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 5.000 zł (słownie: pięćtysięcy złotych ) według załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4.
Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 251.328 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych) według załącznika Nr 5 do niniejszejuchwały.
 
Id: YSOIB-LWZXL-TITYM-EMSJY-BUOOU. Podpisany Strona 2
§ 5.
Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 1.784.069 zł (słownie: jeden milionsiedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt dziewięć złotych) według załącznika Nr 6 doniniejszej uchwały.
§ 6.
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresuadministracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 5.000 zł (słownie: pięćtysięcy złotych) według załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.Przewodniczący RadyMiasta Kutno
Jacek Sikora
 
Id: YSOIB-LWZXL-TITYM-EMSJY-BUOOU. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/143/11Rady Miasta Kutnoz dnia 25 października 2011 r.
Tabela nr 5 - Zadania inwestycyjne w 2011 roku
 
Załącznik nr 5 uchwały Nr III/19/10
 
Rady Miasta Kutno z dnia 21 grudnia 2010r.
 
w złotych
 
Planowane wydatki
 
z tego źródła finansowania
 
Lp.
 
Dział
 
Rozdz.
 
Nazwa zadania inwestycyjnego
 
Łączne kosztyfinansowe
 
Rok 
 
budżetowy
 
2011
 
dochodywłasne jst
 
kredytyi pożyczki
 
środki
 
pochodzące
 
z innych źródeł*
 
środkiwymienionew art. 5 ust.1 pkt 2 i3 u.f.p.
 
Jednostka
 
organizacyjna
 
realizująca
 
program
 
lub
 
koordynująca
 
wykonanie
 
programu
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 1 600 60004Wpłata na kapitał podstawowy MZK Sp. z o.o. w Kutnie94 816,68
+94 816,68
 94 816,68
+94 816,68
 94 816,68
+94 816,68
 0A.B.C.D.0 Urząd Miasta Kutno2 600 60016Budowa infrastruktury w ŁSSEi Dzielnicy Przemysłowej, w tym:Przebudowa skrzyżowania DrogiKrajowej Nr 92 z ulicą Wschodnią w Kutnie4 076 962 4 076 962 2 340 000 736 962A.B.C.1 000 000D.0 Urząd Miasta Kutno3 600 60016Budowa i modernizacja dróg: ul.Berlinga, Czarnieckiego II etap,Cmentarna – II etap, Deotymy,Krzywa – I etap, Limanowskiego,Piątkowska, Sowia, Staffa, Sporna,Wspólna, Zapłotek, Żółkiewskiego,Peowiacka, Powstania7 300 000 7 300 000 1 300 000 6 000 000A.B.C.D.0 Urząd Miasta Kutno

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->