Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chuyen Cua Chu Gian - Smith.N Studio

Chuyen Cua Chu Gian - Smith.N Studio

Ratings: (0)|Views: 80|Likes:
Published by Smith Nguyen Studio
http://www.mediafire.com/?sj9rdqt44arg3
http://www.mediafire.com/?sj9rdqt44arg3

More info:

Published by: Smith Nguyen Studio on Jan 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2012

pdf

text

original

 
Smith Nguyen Studio.
 
THE WAY OF THE COCKROACH
by Craig HoveyCopyright 
© 2006 by Craig Hovey Vietnamese Edition © 2008 by First News - Tri Viet.Published by arrangement with St. Martin’s Pressthrough Tuttle - Mori Agency Co., Ltd. All rights reserved.
THE WAY OF THE COCKROACH -CHUYÏÅN CUàA CHUÁGIAÁN
Cöng ty First News - Trñ Viïåt giûäbaãn quyïìn xuêët baãn vaâphaá haânh êën baãn tiïëng Viïåt trïn toaân thïëgiúái theo húåp àöìng  chuyïín giao baãn quyïìn vúái St. Martin’s Press thöng qua  Tuttle-Mori Agency.Bêët cûá sûå sao cheáp naâo khöng àûúåc sûå àöìng yá cuãaFirst News vaâ St. Martin’s Pressàïìu laâ bêët húåp phaáp vaâ vi phaåm Luêåt Xuêët baãn Viïåt Nam, Luêåt Baãn quyïìnQuöëc tïë vaâ Cöng ûúác Baão höå Baãn quyïìn Súã hûäu Trñtuïå Berne.
C
 
ÖNG T
 
 Y VÙN HOÁ A SAÁNG TA 
 
  ÅO TRÑ V 
 
 
  ÅT - FIRST NEWS
11HNguyïîn Thõ Minh Khai, Quêån 1, TP. HöìChñ Minh  Tel: (84.8) 8227979 - 8227980 - 8233859 - 8233860Fax: (84.8) 8224560; Email:
triviet@firstnews.com.vn
 Website:
www.firstnews.com.vn
Smith Nguyen Studio.
 
Biïn dõch: 
Lïå Thu – An Bònh – Têm Hùçng
First News
NHAÂXUÊËT BAÃN TÖÍNG HÚÅP TP. HÖÌCHÑ MINH
Möî i ngûúâi phaãi luön nöî lûåc àaåt àûúåc muåc tiïu maâ mònh àaä àïìra, coân nhûä ng yïëu töëkhaác chó àoáng  vai troâhöî trúåkhaách quan maâthöi.
Smith Nguyen Studio.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->