Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Khac Biet Hay La Chet - Smith.N Studio

Khac Biet Hay La Chet - Smith.N Studio

Ratings: (0)|Views: 77|Likes:
Published by Smith Nguyen Studio
http://www.mediafire.com/?sj9rdqt44arg3
http://www.mediafire.com/?sj9rdqt44arg3

More info:

Published by: Smith Nguyen Studio on Jan 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/11/2012

pdf

text

original

 
(M 
t cu
 
n sách không th
 
thi
 
u
 
i v
 
i các nhà doanh nghi
 p
hieän ñaïi
 ,nh
 
ng ng
ư 
i làm marketing và các công ty qu
ng cáo)
 
 
 
Bìa 3
Jack Trout
laø Chuû tòch cuûa Trout & Partners Ltd (www.troutandpartners.com), moättrong nhöõng coâng ty marketing uy tín nhaát th
gi
 
i coù vaên phoøng ñaïi dieän ñaët taïi hôn 20 quoác gia treân theá giôùi. Jack Trout ñöôïc moïi ngöôøi bieát ñeán nhö moät baäc thaày veà xaây d
ng thöông hieäu vaø ho
t

ngmarketing. OÂng laø ngöôøi ñöa ra moät khaùi nieäm mang tính caùch maïng - ñònh vò (positioning). OÂng cuõng laøñoàng taùc giaû cuûa nh
ng cuoán saùch thuoäc haøng kinh
i
n veà xaây döïng thöông hieäu
Positioning (Ñònh vòThöông Hieäu), The Power of Simplicity (S 
 
c M 
nh Cuûa Söï Ñôn Giaûn)
vaø nhieàu cuoán saùch best-seller khaùc.
Steve Rivkin
laø ngöôøi saùng laäp Rivkin & Associates LLC (www.rivkin.net), moät coângty tö vaán marketing vaø truyeàn thoâng. OÂng laø ñoàng taùc giaû cuûa naêm cuoán saùch marketing vaø chieán löôïctruyeàn thoâng, trong ñoù coù
 Differentiate or Die (Khaùc Bieät Hay Laø Cheát), The Making of a Name (Taïo Döïng M 
t Thöông Hieäu), IdeaWise (Theo Chieàu YÙ Töôûng)
… OÂng coøn laø moät dieãn giaû thöôøng xuyeân
ư 
c môøithuyeát trình taïi caùc cuoäc hoäi nghò, hoäi thaûo veà marketing vaø xaây d
ng thöông hieäu treân khaép caùc chaâu luïc.
Bìa 4
K
hác bi 
t hay là Ch 
 
 
ư
c tôn vinh là m
t trong nh
ng cu
n sách marketing hay nh
t m
i th
i

i. Chính quaquy
n sách này,
khác bi 
(
differentiation 
)
ã tr
thành m
t “t
ng
l
n” trong th
gi
i kinh doanh ngày nay.Xét th
y t
m quan tr
ng c
a vi
c khác bi
t hóa, hai tác gi
Jack Trout và Steve Rivkin
ã c
p nh
t và b
sungthêm nhi
u n
i dung m
i vào
n b
n m
i l
n này.
n b
n này là s
t
ng h
p thêm 18 ví d
minh h
a th
c t
, thêm n
i dung
ư
c c
p nh
t hoàn toàn và bach
ươ
ng m
i. M
t ch
ươ
ng gi
i thi
u các nghiên c
u v
dòng s
n ph
m. M
t ch
ươ
ng trình bày s
khác bi
t b
ng nh
ngtin

n truy
n mi
ng và ch
ươ
ng còn l
i c
ng c
thêm s
quy
t tâm trong b
n khi nh
n m
nh r
ng b
n có th
khác bi
thóa m
i th
v
i nh
ng minh h
a th
c t
vô cùng s
ng

ng.N
u b
n
ã

c
n b
n

u tiên, ch
c ch
n b
n s
c
m th
y thú v
v
i
n b
n này.

có cái nhìn

y

v
v
n

khác bi
t hóa trong th
gi
i kinh doanh ngày nay, b
n hãy gi
bên mình hai
n b
n
Khác bi 
t hay là Ch 
 

làm kimch
 
nam cho vi
c kinh doanh c
a mình.
 
 -----------------
DAØNH TAËNG ROSSER REEVES, NGÖÔØI ÑAÕ LAØM CHO KHAÙI NIEÄM 'L
I THEÁ BAÙN HAØNG ÑOÄCÑAÙO’ TRÔÛ NEÂN NOÅI TIEÁNG. OÂNG ÑUÙNG LAØ NGÖÔØI ÑI TRÖÔÙC THÔØI ÑAÏI BÔÛI KHOÂNG COÙ NHIEÀUNGÖÔØI TRONG CHUÙNG TA XAÙC ÑÒNH ÑÖÔÏC MOÂI TRÖÔØNG CAÏNH TRANH TREÂN THEÁ GIÔÙI NAØYROÀI SEÕ THAY ÑOÅI RA SAO.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->