Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Su That Ve 100 That Bai Thuong Hieu - Smith.N Studio

Su That Ve 100 That Bai Thuong Hieu - Smith.N Studio

Ratings: (0)|Views: 91|Likes:
Published by Smith Nguyen Studio
http://www.mediafire.com/?sj9rdqt44arg3
http://www.mediafire.com/?sj9rdqt44arg3

More info:

Published by: Smith Nguyen Studio on Jan 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/05/2013

pdf

text

original

 
 
Smith Nguyen Studio.
 
“Con ngöôøi hoïc ñöôïc nhieàu ñieàu boå ích töø trong thaát baïi chöù khoâng phaûi töø söï thaønhcoâng. Cuoán saùch naøy thöïc söï laø moät kho baùu, vaø vôùi noù, baïn seõ tìm ñöôïc nhöõng lôøikhuyeân boå ích”- LAURA RIES, Giaùm ñoác RIES & RIES“Moät taøi lieäu haáp daãn, thieát thöïc chæ cho baïn caùch kinh doanh ñeå ñaït hieäu quaû toái öu.”- INTERNET WORKS“Baát cöù moät chuyeân gia marketing naøo cuõng seõ thaáy thaät höõu ích khi ñoïc cuoán saùchnaøy. Beân caïnh nhöõng caâu chuyeän mang tính giaûi trí, nhöõng baøi hoïc aån sau chuùng laøthaät söï nghieâm tuùc. Haõy ruùt ra kinh nghieäm cho mình töø cuoán saùch naøy”-PATRICK BARWISE, Giaùo sö Maketing,LONDON BUSINESS SCHOOL“ Toâi muoán giôùi thieäu cuoán saùch naøy cho taát caû nhöõng ai quan taâm veà vieäc xaây döïngvaø phaùt trieån thöông hieäu”- Dr. PAUL TEMPORAL, chuyeân gia thöông hieäu,taùc giaû “QUAÛN TRÒ THÖÔNG HIEÂU CAO CAÁP”CHÖÔNG 1
Thaát baïi - neàn taûng cuûa Thaønh coâng
 Quaùtrình thieá t laäp thöông hieäu ñöôïc phaùt trieån ñeåbaûo veäcaùc saûn phaåm traùnh khoûi söïthaá t baïi. Ñeåhieåu roõquaù  trình naøy, chuùng ta haõy trôûveàtheá kyûthöù19 vôùi caùc thöông hieäu khôûi thuûy. Trong thaäp nieân 1880, caùc coâng ty nhö Campbell’s, Heinz vaøQuaker Oats baét ñaàu lo laéng veàphaûn öùng cuûa ngöôøi tieâu duøng veàcaùc saûn phaåm ñöôïc saûn xuaá t haøng loaït. Caùc ñaëc tröng thöông hieäu ñöôïc thieá t keá khoâng chæ giuùp cho nhöõng saûn phaåm naøy coùchoãñöùng rieâng maøcoøn laøm giaûm ñi noãi lo cuûa coâng chuùng veàcaùc saûn phaåm ñöôïc saûn xuaá t ñaïi traø. Baèng caùch theâm vaøo moät yeáu toá “nhaân baûn” cho saûn phaåm, vieäc thieát laäp thöông hieäuñaõ laøm thö giaõn ñaàu oùc cuûa nhöõng ngöôøi mua haøng cuûa theá kyû 19. Hoï ñaõ töøng coù luùcñaët nieàm tin vaøo moät chuû cöûa haøng thaân höõu thì nay hoï coù theå ñaët söï tin töôûng ñoù vaøotöï thaân caùc thöông hieäu vaø nhöõng göông maët töôi cöôøi cuûa caùc Caäu Ben vaø CoâJemima beân caùc keä haøng. Söï thaát baïi cuûa caùc maët haøng saûn xuaát ñaïi traø maø caùc chuûnhaø maùy lo sôï ñaõ khoâng bao giôø xaûy ra. Caùc thöông hieäu ñaõ cöùu chuoäc caùi ngaøy aáy.
Smith Nguyen Studio.
 
Ñeá n theá kyû21, moät hình aûnh khaùc haún xuaá t hieän. Luùc naøy thì töïthaân caùc thöông hieäu trôûthaønh vaá n ñeà. Chuùng trôûthaønh naïn nhaân cuûa chính söïthaønh coâng cuûa mình. Khi moät saûn phaåm thaá t baïi, loãi hoaøn toaøn laødo thöông hieäu. Chuùng coùtheåhoãtrôïcho caùc coâng ty nhö McDonald’s, Nike, Coca-Cola vaøMicrosoft xaây döïng neân nhöõng vöông quoá c toaøn caàu, nhöng caùc thöông hieäu cuõng chuyeån theåcaùc quaùtrình marketing thaønh moät quaùtrình xaây döïng nhaän thöùc. Coùnghóa laø, baây giôøhình aûnh laøtaá t caû. Ngöôøi tieâu duøng quyeá t ñònh mua haøng döïa treân nhaän thöùc cuûa hoïveàthöông hieäu hôn laøtính thöïc teá cuûa saûn phaåm. Trong khi ñieàu naøy coùnghóa laø  caùc thöông hieäu trôûneân quyùgiaùhôn nhöõng taøi saûn höõu hình cuûa chuùng vaøcuõng coùnghóa laøchuùng hoaøn toaøn coùtheåñaùnh maá t giaùtrò naøy baá t cöùluùc naøo. Duøsao thì nhaän thöùc cuõng laømoät thöùdeãvôõvaømong manh. Neáu hình aûnh thöông hieäu bò vaáy baån qua moät vuï tai tieáng truyeàn thoâng, moät söï kieängaây tranh luaän hay ngay caû moät lôøi ñoàn ñaïi ñöôïc rao truyeàn qua Internet thì moät coângty cuõng coù theå thaáy mình ñang ñoái maët vôùi nhöõng nguy hieåm caän keà. Luùc naøy caùccoâng ty khoâng theå töï nhieân maø thoaùt ra khoûi tình traïng naøy. Hoï khoâng theå quay ngöôïcthôøi gian trôû veà vôùi thôøi maø vieäc thieát laäp thöông hieäu khoâng heà coù nhöõng vaán ñeàtöông töï. Vaø hôn nöõa, hoï cuõng coù theå lôùn maïnh nhanh hôn bao giôø heát khi saùng taïoñöôïc moät ñaëc tröng thöông hieäu ñaäm neùt.Nhö vaäy, vieäc thieát laäp thöông hieäu khoâng coøn ñôn giaûn laø moät caùch ñeå traùnh khoûithaát baïi nöõa. Noù laø taát caû, caùc coâng ty soáng hay cheát laø tuøy thuoäc vaøo söùc maïnh thöônghieäu cuûa hoï.Baát keå ñeán vieäc thieát laäp thöông hieäu ngaøy nay laø quan troïng hôn baát cöù moät thôøi naøotröôùc ñaây, nhieàu coâng ty vaãn maéc sai laàm trong vieäc naøy. Treân thöïc teá, hoï thöïc hieänvieäc thieát laäp naøy teä haïi hôn bao giôø heát. Caùc thöông hieäu vaãn gaëp phaûi thaát baïi trongtöøng ngaøy moät vaø nhöõng ngöôøi ñieàu haønh coâng ty thöôøng rôi vaøo caûnh töï mình phaûiñoái phoù, luoân phaûi “nhöùc ñaàu” vì nhöõng khoù khaên lieân tuïc aäp ñeán.Muïc ñích cuûa quyeån saùch naøy laø xem xeùt nhöõng thaát baïi ña daïng cuûa caùc thöông hieäuñeå tìm hieåu nhöõng con ñöôøng daãn duï caùc coâng ty ñi ñeán sai laàm.Nhö caùc ví duï seõ cho thaáy, söï thaát baïi khoâng daønh rieâng cho baát kyø moät loaïi hình kinhdoanh naøo caû. Caùc gaõ khoång loà toaøn caàu nhö Coca-Cola vaø McDonald’s cuõng chöùng toûhoï cuõng coù theå maéc sai laàm nhö caùc coâng ty non nôùt vaø nhoû beù vôùi quaù ít kinh nghieämmarketing.Vaø cuõng roõ raøng laø caùc coâng ty naøy khoâng chòu hoïc taäp ñöôïc chuùt gì töø nhöõng kinhnghieäm thaát baïi cuûa caùc coâng ty khaùc. Thöïc teá laïi döôøng nhö uûng hoä cho ñieàu ngöôïclaïi. Thaát baïi baûn thaân noù voán laø moät côn dòch coù tính “laây nhieãm”. Döôøng nhö caùcthöông hieäu quan saùt laãn nhau vaø roài laëp laïi nhöõng sai laàm töông töï nhau. Ví duï nhö khi loaït nhaø haøng mang teân Planet Hollywood vaãn ñang phaûi vaät vaõ ñeå tìm laáy moätchuùt lôïi nhuaän thì moät nhoùm caùc sieâu ngöôøi maãu, ca só noåi danh laïi cho laø hoï coù theåbaét chöôùc theo coâng thöùc naøy vôùi quaùn caø pheâ thôøi trang Fashion Cafeù cuûa hoï maøkhoâng caàn nghieân cöùu gì heát.
Smith Nguyen Studio.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Soleil liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->