Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zienswijze GroenFront AWACS Geluid Actie 26 Januari Den Haag

Zienswijze GroenFront AWACS Geluid Actie 26 Januari Den Haag

Ratings: (0)|Views: 59|Likes:
Published by Peter Polder
Zienswijze AWACS protest geluidsoverlast
Zienswijze AWACS protest geluidsoverlast

More info:

Categories:Types, Letters
Published by: Peter Polder on Jan 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2012

pdf

text

original

 
tavkamerStadhuis Den HaagBurgemeester J.J. van AartsenD.02.06Spui 702511BT DEN HAAG
betreft Zienswijze op voorgenomen beperking aan manifestatie d.d. 260112
Utrecht, 23 januari 2012
Geachte Burgemeester J.J. van Aartsen,Op dinsdag 17 januari 2012 om 07:30 uur heb ik u in kennis gesteld van een manifestatie opdonderdag 26 januari 2012 op het Plein in Den Haag, met aanvangstijd 09:35:26 uur eneindtijd 21:23:19 uur.Naar aanleiding van mijn kennisgeving ontving ik op dinsdag 17 januari 2012 om 08:52 uureen telefonische uitnodiging van de heer J.M.A. Hooghiemstra, inspecteur van politie Haaglanden,voor een voorbereidend gesprek op donderdag 19 januari 2012 om 15:00 uur op politiebureauJan Hendrikstraat.Op donderdag 19 januari 2012 heeft dit gesprek plaats gevonden. Hierbij waren naast mijzelfaanwezig: als contactpersonen vanuit de manifestatie xxxx en xxxxxt; vanuit de politieinspecteurs xxx, xxx en xxx; vanuit gemeente de heer Ludwig.De heer Ludwig (Gemeente) gaf aan dit gesprek ook als zienswijzegesprek aan te merken. Inaanvulling op en ter verduidelijking van hetgeen ik in het zienswijzegesprek reeds naar voren hebgebracht, wens ik u bij deze mijn schriftelijke zienswijze aan te bieden. Aangezien door politie engemeente onomwondenwerd gesteld dat u voornemens bent beperkingen aan deze manifestatie op te leggen, heb ikvooruitlopend op uw schriftelijke beschikking inmiddels ook bezwaar aangetekend tegen dit teverwachten besluit en bij rechtbank een vordering tot voorlopige voorziening ingesteld. Ditalles vanzelfsprekend niet tegenstaande mijn hoop dat mijn argumenten zoals weergegeven inhet zienswijzegesprek als ook in deze brief, u ervan overtuigen dat een beperking aan deze manifestatieoverbodig is.
Beslistermijn
 Mijn eerste punt van (ernstig) bezwaar is de termijn waarbinnen ik in kennis zal worden gesteld vanuw (eventuele) beschikking. Ik vraag u, in een brief van mr. M.A.R. Schuckink Kool d.d. 160112 bij
mijn kennisgeving d.d. 170112, binnen de in de APV aan kennisgeving gestelde termijn van 4x24 uur
op mijn kennisgeving te reageren. Er mag vanuit worden gegaan dat de in de APV genoemde termijnu voldoende tijd geeft om deze kennisgeving op zijn merites te kunnen beoordelen.1 betreft Zienswijze op voorgenomen beperking aan manifestatie d.d. 260112
De heer Ludwig heeft aangegeven dat hij nog niet met u gesproken had en dat mijnkennisgeving (pas) aanstaande maandag 23 januari 2012 in het collegeoverleg zal worden besproken.Dit zal naar zijn zeggen ‘meer duidelijkheid geven, maar nog geen garantie bieden dat maandag ookuw eventuele beschikking aan mij kenbaar wordt gemaakt.’Hierdoor wordt een eventuele beperking, ondanks mijn vroegtijdige kennisgeving, pas laat bekend
 
gemaakt. Deze, in Den Haag helaas gebruikelijke handelswijze stelt, totaal onnodig, hoge eisen aanvoorbereiding, organisatie en infrastructuur. Daarnaast, bij eventueel noodzakelijke rechtsmaatregelen,ook aan de (agenda van) de Rechtbank.OvereenstemmingOm met het positieve te beginnen: op een aantal punten zijn wij het met elkaar eens. Basis voor dezeovereenstemming is dat ik, met u, geen gevaarlijke of ongezonde situatie wil veroorzaken. Op enkelebedenkingen die door politie en gemeente hieromtrent zijn geuit, zijn we tot de volgendeoplossingen gekomen:1 Geen stoepkrijt, maar een matje gebruiken voor de Hink Stap Sprong;
 2 Geen afzetlint, maar pionnen en knipperlichten gebruiken voor de markering.Enkele in de kennisgeving aangegeven maatregelen zijn door politie en gemeente als wenselijkaangemerkt:1 Het uitdelen van gehoorbescherming;2 Het markeren van de 100 dB(a) grens.
Overlast
 Een ander punt waarop we het ontegenzeggelijk eens zijn is dat het hier ernstigegeluidsoverlast betreft. Dit is juist het punt dat met deze actie gemaakt wordt. Dit is de overlastwaarmee Schinveld dagelijks wordt geconfronteerd. Indien u, met mij, van mening bent dat ditverboden moet worden, dan wil ik u vragen niet deze demonstratie te verbieden maar eenzelfdedaadkracht van het Landsbestuur te eisen.De norm ‘overlast’ is geen bruikbare norm in het kader van een manifestatie. Het uiten vaneen mening kan door een ander, die het bijvoorbeeld niet eens is met de geuite mening, per definitie alsoverlast worden ervaren. Een dergelijk subjectieve norm is daarom onbruikbaar. Ook de in Den Haaggebruikelijke norm ‘op een door de politie aangegeven acceptabel niveau’ is, zeker in ditgeval, onbruikbaar. Zeker in dit geval, omdat de geproduceerde geluidsniveaus de kern, hetmiddel, de boodschap, de vorm en het doel van het protest zijn. Iedere beperking van het geluidsniveauis dus een ernstige beperking van deze manifestatie. Door politie en gemeente is ondubbelzinnigaangegeven dat u, naar hun verwachting, overlast niet zult toestaan, maar dat de demonstratie nietwordt verboden.Bij een eventueel opgelegde beperking zal dus een objectief meetbare norm moeten worden gesteldwaarbinnen de demonstratie wél doorgang kan vinden. De binnen de Wet Openbare Manifestatiesaan de burgermeester gegeven bevoegdheden tot beperking van het recht tot betoging kunnenslechts worden aangewend ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en terbestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. Van (een ernstige vrees voor)wanordelijkheden kan in dit geval geen sprake zijn. In ieder geval is aan een dergelijke vrees in hetzienswijzegesprek geen uiting gegeven. En terecht, wanordelijkheden zijn bij deze manifestatie nietindenkbaar.Ook van risico’s voor het verkeer is geen sprake. De wegen blijven vrij en de geluidsniveausop de wegen blijven beneden de 100 dB(a). Tijdens het zienswijzegesprek is vanuit de politienaar voren gebracht dat mensen zouden kunnen schrikken. Misschien ziet men hierin een risicovoor het verkeer, dat mensen bijvoorbeeld van schrik van hun fiets kunnen vallen. In dat geval wil ik ugerust stellen. Het betreft hier geen plotselinge knal of iets dergelijks. Een overkomend

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->