Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Drept Procesual Penal (semestrul 2)

Drept Procesual Penal (semestrul 2)

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 603 |Likes:
Published by vy0r3l

More info:

Categories:Business/Law
Published by: vy0r3l on Jan 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2014

pdf

text

original

 
 208
PARTEA SPECIAL
Ă
 
CAPITOLUL IURM
Ă
RIREA PENAL
Ă
 Sec
iunea IConsidera
ii generale privind urm
ă
rirea penal
ă
 
§1. Obiectul urm
ă
ririi penale
Potrivit art. 200 Cod procedur
ă
penal
ă
, urm
ă
rirea penal
ă
are caobiect strângerea probelor necesare cu privire la existen
a infrac
iunilor,la identificarea f 
ă
ptuitorilor
ş
i la stabilirea r
ă
spunderii acestora, pentru ase constata dac
ă
este sau nu cazul s
ă
se dispun
ă
trimiterea în judecat
ă
.Pe lâng
ă
preocup
ă
rile legate de rezolvarea laturii penale, înobiectul urm
ă
ririi penale se cuprind
ş
i aspectele privind latura civil
ă
acauzei, atunci când ac
iunea civil
ă
se exercit
ă
din oficiu
ş
i în situa
ia încare încadrarea juridic
ă
a faptei are în vedere prejudiciul produs prininfrac
iune, cum ar fi în cazul furtului care a produs consecin
e deosebitde grave (respectiv un prejudiciu de peste dou
ă
miliarde de lei).
§2. Limitele urm
ă
ririi penale
Urm
ă
rirea penal
ă
, ca faz
ă
a procesului penal, se situeaz
ă
întredou
ă
momente procesuale care marcheaz
ă
ini
ierea
ş
i finalizareaacesteia, din care o limit
ă
ini
ial
ă
 
ş
i alta final
ă
1
.Limita ini
ial
ă
coincide cu declan
ş
area procesului penal prindispozi
ia privind începerea urm
ă
ririi penale, care se materializeaz
ă
 printr-o rezolu
ie sau un proces-verbal, dup
ă
cum sesizarea organului deurm
ă
rire penal
ă
s-a f 
ă
cut prin plângere sau denun
, în primul caz, ori dinoficiu, în cel de-al doilea.Limita final
ă
este marcat
ă
de solu
ia dat
ă
de procuror: detrimitere în judecat
ă
a inculpatului prin rechizitoriu, când se sesiseaz
ă
 
1
M. Apetrei, op. cit., pag. 183
 
 209instan
a de judecat
ă
sau de neurm
ă
rire, care poate fi de clasare, descoatere de sub urm
ă
rirea penal
ă
sau de încetare a urm
ă
ririi penale.
§3. Principiile de desf 
ăş
urare a urm
ă
ririi penale
Codul nostru de procedur
ă
penal
ă
nu prevede în mod expresprincipiile în baza c
ă
rora se desf 
ăş
oar
ă
urm
ă
rirea penal
ă
, revenindaceast
ă
misiune literaturii de specialitate.
1. Lipsa de contradictorialitate a urm
ă
ririi penale
În faza de urm
ă
rire penal
ă
, contradictorialitatea nu se manifest
ă
 ca o caracteristic
ă
procesual
ă
esen
ial
ă
pentru c
ă
nici func
iileprocesuale nu sunt delimitate cu rigurozitate
ş
i nici p
ă
r
ile nu seconfrunt
ă
ca în condi
iile judec
ă
ii.Dar, în cursul urm
ă
ririi penale se reg
ă
sesc
ş
i elemente decontradictorialitate: participarea p
ă
r
ilor la perchezi
ii, cercet
ă
ri la fa
alocului, reconstituiri; solu
ionarea plângerilor împotriva actelor deurm
ă
rire penal
ă
de procuror sau chiar de instan
a de judecat
ă
; rezolvareaplângerilor împotriva m
ă
surilor preventive de c
ă
tre instan
a de judecat
ă
.
2. Urm
ă
rirea penal
ă
se desf 
ăş
oar
ă
preponderent, în scris
În faza de urm
ă
rire penal
ă
procedura scris
ă
este o cerin
ă
dedocumentare procesual
ă
1
, c
ă
p
ă
tând eficacitate
ş
i relevan
ă
juridic
ă
 numai actele care sunt cuprinse în dosar sub form
ă
scris
ă
2
.
§4. Alte aspecte privind urm
ă
rirea penal
ă
 
Potrivit art. 201 Cod procedur
ă
penal
ă
, urm
ă
rirea penal
ă
seefectueaz
ă
de c
ă
tre procuror
ş
i de c
ă
tre organele de cercetare penal
ă
.Procurorii, în dubla lor calitate, efectueaz
ă
personal urm
ă
rireapenal
ă
în unele cauze prev
ă
zute în mod expres de lege sau în altele încare consider
ă
necesar
ş
i supravegheaz
ă
activitatea de cercetare penal
ă
.Din cuprinsul art.202 Cod procedur
ă
penal
ă
rezult
ă
 
ş
i obliga
iaorganului de urm
ă
rire penal
ă
de a explica p
ă
r
ilor din proces drepturile
1
V. Dongoroz, în colab., op. cit., P.S., vol. II, pag. 11
2
N. Volonciu, op. cit., P.S., vol. II pag. 15
 
 210lor procesuale, precum
ş
i cea de a strânge date cu privire la împrejur
ă
rile care au determinat, înlesnit sau favorizat s
ă
vâr
ş
ireainfrac
iunii,
ş
i orice alte date de natur
ă
s
ă
serveasc
ă
la solu
ionareacauzei.În desf 
ăş
urarea urm
ă
ririi penale, art. 203 Cod procedur
ă
penal
ă
 prevede c
ă
organul de urm
ă
rire dispune asupra actelor sau m
ă
surilorprocesuale prin ordonan
ă
, acolo unde legea prevede aceasta, iar încelelalte cazuri prin rezolu
ie motivat
ă
.Când legea prevede c
ă
un act sau o m
ă
sur
ă
procesual
ă
trebuie s
ă
 fie încuviin
at
ă
, autorizat
ă
sau confirmat
ă
de procuror, un exemplar alordonan
ei sau al actului procesual r
ă
mâne la procuror.
Sec
iunea a II-aCompeten
a organelor de urm
ă
rire penal
ă
 
§1. No
iuni generale
Competen
a organelor de urm
ă
rire penal
ă
are dou
ă
în
elesuri
1
,unul privind dreptul
ş
i obliga
ia organelor de urm
ă
rire penal
ă
de aproceda la urm
ă
rirea unei anumite cauze
ş
i altul referitor la repartizarealegal
ă
a cauzei penale în cadrul atribu
iilor unui anumit organ deurm
ă
rire penal
ă
.
§2. Competen
a organelor de cercetare penal
ă
 
Prin cercetare penal
ă
se în
elege orice activitate de urm
ă
rirepenal
ă
, în sensul legii, efectuat
ă
în mod nemijlocit de c
ă
tre organele decercetare penal
ă
, dup
ă
normele de competen
ă
prev
ă
zute de lege, cuexcep
ia celor date în competen
a exclusiv
ă
a procurorului ori efectuatepersonal de c
ă
tre procuror în calitate de titular unic al func
ieiprocesuale a învinuirii în procesul penal
2
.
1
V. Dongoroz, în colab., op. cit., P.S., vol. II, pag. 28
2
Gh. Mateu
, op. cit., P.S., vol.I, pag. 118

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Denisa Lombrea liked this
Clau Ana liked this
Zalask liked this
lily liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->