Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Muslim Ah 02

Muslim Ah 02

Ratings: (0)|Views: 12 |Likes:
Published by zuhadisaarani

More info:

Published by: zuhadisaarani on Nov 13, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2009

pdf

text

original

 
Peranan Muslimah Dalam Gerakan Islamiah
Setiap muslimah pendokong harakah Islam mestilah benar-benar menyedari bahawa mereka mempunyai peranan yang tersendiri di dalammembina kekuatan ummah dan mendorong perjuangan Jamaah ke mercukejayaan. Walaupun mereka dikenali sebagai golongan yang lemahlembut, namun dari fakta sejarah telah membuktikan bahawa mereka telahmemberikan sumbangan yang sangat besar ertinya kepada perjuanganIslam.Sejak awal kelahiran Islam sehinggalah cahaya Islam menerangi JazirahArab dan kawasan sekitarnya, medan perjuangan Islam tidak pernah sunyidaripada penyertaan angkatan muslimah. Mereka adalah sayap kiriperjuangan Islam, turut sertamengharungi liku-liku perjuanganmenghadapi rintangan, meniupkansemangat, mengorbankan hartabenda, sanggup melepaskan anak-anak dan suami yang mereka cintaimalah ada di kalangan mereka yanggugur syahid kerana perjuanganIslam. Allah s.w.t berfirman di dalamal-Quran dalam surah Al-Mumtahanahayat 12, yang bermaksud:Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan yang beriman datangkepada kamu untuk mengambiljanjisetia bahawa mereka tidak akanmenpersekutukan Allah dengansesuatu apapun, mereka tidakmencuri, tidak berzina, tidakmembunuh anak-anaknya, tidakberlaku bohong yang mereka ada-adakan di antara tangan dan kakimereka dan tidak menderhakakandalam perkara yang baik, makahendaklah engkau menerima janjisetia mereka dan mohonlahkeampunan kepada Allah untukmereka, sesungguhnya Allah itu MahaPengampun dan Penyayang.
 
MUSLIMAH DALAM HARAKAH ISLAMIAH
 Khadijah binti Khuwailid r.ha salah seorang daripada penghulu segalawanita di dunia ini merupakan contoh muslimah yang terlibat secaralangsung di dalah Harakah Islamiah yang dibawa oleh suami beliau, iaituMuhammad bin Abdullah s.a.w. Beliau merupakan simbol wanita yangberiman, jujur dan bersifat dermawan lagi penuh kesetiaan, gigih, beranidan terdidik serta petah berkata-kata. Beliau bertanggungjawabmeniupkan semangat dan memberi perangsang kepada suaminya didalam menghadapi pelbagai tribulasi dari kaum kafir Qurais Makkah ketikaitu.Dalam melaksanakan urusan rumahtangga, Sayyidah Khadijahmenanggung beban yang berat,betapa dia benar-benar bahagiakerana melaksanakan seluruhtugasnya itu dengan penuhkeikhlasan, menjaga pendidikanputera-puterinya serta memastikansegala keperluan keluarga khususnyasuami dipenuhi sesempurnanya.Beliau berusaha mewujudkan sebuahrumahtangga yang aman adamaiuntuk suaminya, kerana beliau tahubetapa penat dan jerih payahsuaminya berdakwah.Sayyidah Khadijah merupakan contohyang terbaik dalam menyintai danmemuliakan suaminya sertamengutamakan terhadapan apa yangbeliau senangi. Ketika beliau dapatisuaminya terlalu cinta kepada bekashambanya Zaid Bin Harithah, diamemuliakannya. Begitu juga sewaktubeliau mengetahui nabi inginmenanggung salah seorang anakbapa saudaranya iaitu, Ali, beliaumenerimannya dengan senang hatiyang terbuka serta mendidiknyadengan penuh kasih sayang. Denganini Sayyidah Khadijah memberikesempatan yang berharga kepada
 
Ali dan Zaid untuk mempelajari akhlak suaminya, Mmuhammad s.a.w,Maka ketika nabi diutus untuk menyampaikan agama yang terakhir dengan mengajak keduanya untuk beriman, Ali dan Zaid bin Harithah telahberiman dan menjadi sebaik-baik pembela nabi.Sewaktu Nabi Muhammad s.a.w mula mengalami peristiwa penerimaanwahyu, baginda merasai bimbang dan takut, lalu Sayyidah Khadijahmemujuknya dan memberi kepadanya pengharapan. Rasulullah s.a.wbersabda ertinya:Aku takut sesuatu berlaku ke atas dirikuKemudian Khadijah memujuk baginda dan berkata:Tidak sama sekali, demi Allah ia tidakmengapa-apakan engkau selama-lamanya. Engkau seorang yangmenghubungkan silaturrahim,menanggung kesusahan untukmenolong orang yang memerlukan,mendapat pendapatan untuk orangyang tidak berpendapatan,memuliakan tetamu dan menolongketika sesuatu kejadianSayyidah Khadijah bukan sekadar menghiburkan hati Rasulullah s.a.wdan memberikan kepada Bagindaharapan dengan kata-kata itu, bahkanKhadijah membawa baginda menemuisepupunya Waraqah bin Naufal,seorang penganut agama Nasraniyang menjadi penulis kitab Injil danmengetahui mengenai pengalamannabi-nabi terdahulu. DaripadaWaraqah, baginda menyedari bahawapengalaman yang dialaminya adalahpengalaman nabi-nabi terdahulu danmerupakan berita baik kepada seluruhmanusia. Bagindalah insan yangdipilih oleh Allah s.a.w sebagai nabiakhir zaman.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->