Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
zakon o prekrsajima1

zakon o prekrsajima1

Ratings: (0)|Views: 31 |Likes:
Published by sasa332138

More info:

Published by: sasa332138 on Jan 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/25/2012

pdf

text

original

 
 
Z A K O N
O PREKRŠAJIMA
DEO PRVIMATERIJALNO-PRAVNE ODREDBEGlava IOSNOVNE ODREDBE
Predmet zakona
lan 1.
Ovim zakonom ure
uju se: pojam prekršaja, uslovi za prekršajnuodgovornost, uslovi za propisivanje i primenu prekršajnih sankcija, sistem sankcija,prekršajni postupak i postupak izvršenja odluke.
Pojam prekršaja
lan 2.
Prekršaj je protivpravna skrivljeno izvršena radnja koja je propisomnadležnog organa odre
ena kao prekršaj.Nema prekršaja ukoliko je isklju
ena protivpravnost ili krivica iakopostoje sva bitna obeležja prekršaja.
Zakonitost u propisivanju prekršaja i prekršajnih sankcija
lan 3.
Niko ne može biti kažnjen za prekršaj, niti se prema njemu moguprimeniti druge prekršajne sankcije, ako to delo pre nego što je bilo izvršeno nije bilozakonom, ili na zakonu zasnovanom propisu, odre
eno kao prekršaj i za kojezakonom ili drugim na zakonu zasnovanom propisu, nije propisano kojom vrstom ivisinom sankcije u
inilac prekršaja može biti kažnjen.
Propisivanje prekršaja
lan 4.
Prekršaji se mogu propisivati zakonom ili uredbom, odnosno odlukomskupštine autonomne pokrajine, skupštine opštine, skupštine grada i skupštine gradaBeograda.Organi ovlaš
eni za donošenje propisa o prekršajima mogu propisivatisamo kazne i zaštitne mere predvi
ene ovim zakonom i u granicama koje odre
ujeovaj zakon.
 
- 2 -Organi ovlaš
eni za donošenje propisa iz stava 1. ovog
lana mogupropisivati prekršajne kazne i zaštitne mere samo za povrede propisa koje onidonose u okviru svoje nadležnosti utvr
ene ustavom i zakonom, pod uslovimaodre
enim ovim zakonom.Organ koji je ovlaš
en da propisuje prekršajne kazne i zaštitne merene može ovo pravo preneti na druge organe.
Vrste i svrha prekršajnih sankcija
lan 5.
Prekršajne sankcije su: kazne, opomena, zaštitne mere i vaspitnemere.Svrha propisivanja, izricanja i primene prekršajnih sankcija je dagra
ani poštuju pravni sistem i da niko ubudu
e ne u
ini prekršaj.
Vremensko važenje propisa
lan 6.
Na u
inioca prekršaja primenjuje se zakon odnosno propis koji jevažio u vreme izvršenja prekršaja.Ako je posle u
injenog prekršaja jednom ili više puta izmenjen propis,primenjuje se propis koji je najblaži za u
inioca.
Prostorno važenje propisa
lan 7.
Odredbe o prekršajima važe na teritoriji Republike Srbije kad supropisane zakonom ili uredbom, odnosno na teritoriji jedinica teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave, kad su propisane odlukom skupštine autonomnepokrajine, skupštine opštine, skupštine grada ili skupštine grada Beograda.Za prekršaj predvi
en propisima Republike Srbije kazni
e se u
inilacako je prekršaj u
injen na teritoriji Republike Srbije ili ako je u
injen na doma
embrodu ili vazduhoplovu dok se nalazi van teritorije Republike Srbije.Za prekršaj u
injen u inostranstvu kazni
e se u
inilac prekršaja samoako je to odre
eno zakonom ili uredbom.U slu
aju iz stava 2. ovog
lana može se, pod uslovom uzajamnosti,ustupiti gonjenje za prekršaj stranoj državi u kojoj u
inilac prekršaja koji je stranidržavljanin ima prebivalište.
Nekažnjavanje za prekršaj
lan 8.
Niko ne može biti kažnjen u prekršajnom postupku dva ili više puta zaistu prekršajnu radnju.
 
- 3 -Ne
e se kazniti za prekršaj lice koje je u krivi
nom postupku ili upostupku za privredni prestup pravosnažno oglašeno krivim za delo koje ima iobeležja prekršaja.
Diplomatski imunitet
lan 9.
Prekršajni postupak ne
e se voditi niti
e se izricati kazna protiv licakoja uživaju diplomatski imunitet.
Glava IIIZVRŠENJE PREKRŠAJA
Radnja izvršenja prekršaja
lan 10.
Prekršaj može biti izvršen
injenjem ili ne
injenjem.Prekršaj je izvršen ne
injenjem kad je propisom predvi
eno kaoprekršaj, propuštanje da se preduzme odre
eno
injenje.
Vreme izvršenja prekršaja
lan 11.
Prekršaj je izvršen u vreme kada je u
inilac radio ili bio dužan da radi,bez obzira kada je posledica nastupila.
Mesto izvršenja prekršaja
lan 12.
Prekršaj je izvršen kako u mestu gde je u
inilac radio ili bio dužan daradi, tako i u mestu gde je posledica nastupila.
Nužna odbrana
lan 13.
Nema prekršaja ako je radnja propisana kao prekršaj u
injena unužnoj odbrani.Nužna je ona odbrana koja je neophodno potrebna da u
inilac odsvog dobra ili od dobra drugoga odbije istovremeni protivpravni napad.U
inilac koji je prekora
io granice nužne odbrane, može se blažekazniti. Ako je to prekora
enje u
injeno pod naro
ito olakšavaju
im okolnostima,u
inilac ne
e odgovarati za prekršaj.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->