Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
42Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Jennifer Crusie-Laži me

Jennifer Crusie-Laži me

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 4,170 |Likes:
Published by Mihaela Vurusic

More info:

Published by: Mihaela Vurusic on Jan 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2014

pdf

text

original

 
 
Jennifer Crusie
LAŽI
ME
 LIE TO ME / Tell Me Lies
Idiliĉan
obiteljski
ţivot
Maddie Faraday u
ameriĉkom
 
gradiću
Frog Pointu bit
će
naprasno preki-nut kada jednog jutra sasvim
sluĉajno
otkrije da je njen
muţ
Brent vara. Istog dana, posjetit
će
jeiznenada C. L. Sturgis, s kojim je davnih dana u srednjoj
školi
imala kratku avanturu i
traţiti
darazgovara s njenim
muţem.
C. L. je nakon
dugogodišnjeg
izbivanja doputovao u Frog Point na po-ziv svoje
 bivše
supruge Sheile kako bi
razriješio
njene sumnje o Brentovim finacijskim malverzaci- jama i pronevjerama golemih svota novca. Maddie, slomljena
muţevom
nevjerom, namjerava serastati od njega, ni ne
sluteći
na kakve je sve prljave poteze spreman... Uzbudljiv i zanimljiv romanove suvremene
ameriĉke
spisateljice.
 
 
Jedan
Jednog vrelog
 predveĉerja
u kolovozu, Maddie Faraday posegnula je ispod prednjeg sjedala mu-
ţevljevog
Cadilla ca i izvukla
ĉipkaste
 
gaćice.
Nisu bile njezine.Do tog trenutka bio je to sasvim dobar dan. Mikrovalna
 pećnica
se pokvarila kada je
 pokušala
 podgrijati pecivo iz Emine zalogajnice, ali sunce je sijalo na njihovu plavo obrubljenu
kuću
i tempe-ratura nije dosegla 90 prije podneva, i Em je sva bila u planiranju svog
šopinga
za
školu,
a zado-voljstvo je raslo.
Ĉak 
se i Brent razveselio,
mumljajući
o tome kako mu je automobil u neredu, kadase Maddie dobrovoljno prijavila da ga
 poĉisti,
 
nešto
 
što
 
će
 
uĉiniti
 
više
iz
osjećaja
krivnje nego iz
osjećaja
obaveze.
Ĉinilo
se u redu da ga
 poĉisti,
 
 budući
da ona za razliku od njega ima slobodnoljeto, a u zadnje vrijeme se jako trudila biti pravedna jer je biti nepravedan bilo jako veliko
iskuš
e-nje. cak mi se ni ne
sviĊaš,
 
ţeljela
je
reći.
 
zašto
bih ti
ĉistila
auto? Ali Brent je bio provjereno dobar
muţ:
nije vikao, nije popio svoju
 plaću,
tukao je ili radio
većinu
drugih stvari koje je ona
slušala
ucountry pjesmama. On je
odraĊivao
svoj dio i najmanje
što
je ona mogla
uĉiniti
jest da
odraĊuje
 svoj. em i ja
ćemo
danas
oĉistiti
tvoj auto, rekla je dok je on bio na putu prema vratima i grlio Emza rastanak. nazovi Howiea i reci mu da te pokupi na putu do tvrtke. Brent je bio jako
iznenaĊen
ipoljubio ju je u obraz.Em je
uobiĉajeno
preokrenula
oĉima
iza
naoĉala
kada je
ĉula
dobre vijesti. Ali onda je zadobila
 proraĉunati
pogled u
oĉima
i postala
AnĊeoska
 
kćer,
 
marširajući
bez pogovora prema BrentovomCaddyu nakon
ruĉka.
 
 Nešto
se
dogaĊalo
i Maddie je samo
ĉekala
kada
će
 
 poĉeti
dok je
ĉistila
 
smeće
 sa prednjeg sjedala
muţevljevog
auta i pjevala zajedno sa kazetom Roseanne Cash.Em je sakupila dovoljno
smeća
da napuni kartonsku kutiju. nosim ove stvari unutra i odmah
ću
 ih baciti, objavila je, njezine tanke ruke ovile su se oko kutije i pobjegla je u njihovu svijetlo
ţutu
 klimatiziranu kuhinju dok joj je Maddie mahala sa prednjeg
sjedišta
auta.Maddie je posegnula ispod sjedala i izvukla omot Egg McMuffina dok je Roseanne pjevala Plavimjesec sa glavoboljom. Dobra pjesma, lijep dan. Ulazna vrata su se
odškrinula
a ona je protegnulavrat kako bi vidjela svoju prvu susjedu,
gospoĊu
Crosby koja se vrpoljila na svojem
ĉistom,
bijelomtrijemu i nagnula se prema svom
dvorištu
u smjeru Brentovog Caddya koji nije trebao biti na prila-zu zbog toga stoje bio radni dan.
GospoĊa
Crosby je danas bila radosna,
noseći
crvene
gleţnjaĉe
koje su joj visjele na tankim no-
ţicama
zajedno sa
ţarko
n
aranĉastom
majicom koja je imala natpis Najbolja baka na svijetu. Mad-die joj je mahnula i rekla: dobar dan,
gospoĊo
Crosby, evo mi
 baš
 
ĉistimo
auto. Gospo
Ċ
a Crosbynije imala sluh i vid kao
što
je imala prije dvadeset godina, ali je
 još
uvijek imala jezik i nikada kraj
 priĉi
koju ona
zapoĉne
ako je ignorirate. Tamo je taj auto, rekla bi
gospoĊa
Crosby, velik kao
ţivot,
 kao da nije imao posao na koji bi
išao.
bilo je
lakše
mahnuti i viknuti, nego kasnije obja
š
njavati.
GospoĊa
Crosby je odmahnula Maddie rukom i povukla se unutra, sigurna da se
ništa
zanimljivonije
dogaĊalo
na susjedovom prilazu. Maddie je stavila Eggov omot u
vrećicu
za
smeće
i onda jenakon puno prikupljenog
smeća
posegnula ispod sjedala i
 pronašla
 
gaćice.
 
GospoĊa
Crosby je bila u krivu.Maddie je sjedila sa golim nogama
ispruţenim
kroz automobilska vrata i zurila u
ĉipku
koja senjihala u njezinoj ruci. Trebala joj je otprilike jedna minuta da shvati
što
je to bilo jer je nedostajalasredina, a bila su samo
ĉetiri
 
ĉipkasta
trokuta povezana crnom gumom i tada je shvatila da su
gać
i-ce,
gaćice
bez
 previše
tkanine. Pomislila je, ne opet, i Beth, i hvalaBogu da je Em
otišla
unutra, i sada ga mogu ostaviti, a onda su je automobilska vrata udarila s li- jeve strane zbog
ĉega
je poludjela i smotala
ĉi
pku u
ĉvrsto
klupko koje joj je ogreblo dlan.Gloria je bila kod
kuće.
Bilo bi
loše
daje ona virila preko ograde, kako je
inaĉe
radila, i uhvatilaMaddie na podu Brentovog auta sa donjim rubljem neke druge
ţene.
Roseanne je
 poĉela
pjevatiMoj dragi misli da je vlak, a Maddie je
iskljuĉila
kazetofon i
 potraţila
malo mira...
 
 
Vjerojatno je bilo
 paranoiĉno
misliti da Gloria Meyer
moţe
odmah prepoznati donje rublje druge
ţene,
ali ovo je Frog Point, tako da nije bilo mjesta za rizik. Da je Gloria to vidjela, zavrnula bi no-som i
sklupĉala
se unutra te bi nakon sat vremena Maddie nazvala njezina majka da ju pita je li toistina,
 budući
da je to
ĉula
od Ester dok su bile kraj
 pećnica
u Kmartu i sada
već
cijeli Frog Point
 priĉa
o tome kakva je Maddie budala, kakva je to sramota za Emily i kako je za sve kriva. Maddiei-na majka zato
što
ju nije odgojila kako treba.
Osunĉani
krajolik je krivudao, a njezin
ţeludac
se dizao na svakoj krivini. Shvatila je da ne
diše
inapunila je svoja
 pluća
toplim i
zagušljivim
zrakom dok joj je krv prodirala do
ušiju.
 U susjedstvu, Glorijina vrata su se zalupila dok je ona ulazila unutra.Misli, rekla si je Maddie. Zaboravi onaj vrtoglavi dio.
Prijašnji
razgovor je bio
uţasan.
I Em jesada bila dovoljno stara da razumije. Em
će
shvatiti.A onda je tu bila i njezina majka. O,
Boţe,
njezina majka.Misli, ne
 paniĉari.
Pa, postoji jedna stvar koju bi mogla napraviti. Mogla bi se pobrinuti da po-novno ne ispadne budala. Mogla bi se razvesti. Sama je sebi klimala glavom i potom se
osjećala
kaobudala zbog toga
što
je klimala glavom sama sebi s obzirom da je bila sama u automobilu.Stavila je ruku na vrelu
 beţ
 
koţu
i odgurnula se iz auta da bi gledala u
dvorište.
 
Smiješno
kako jesve normalno izgledalo. Borova ograda je bila na mjestu gdje je i trebala biti kao i piknik stol iEmin izlupani bicikl, ali ona je ipak 
našla
 
tuĊe
donje rublje na tom mjestu u ulici Linden,
izmeĊu
 Glorie Meyer i Leone Crosby,
 baš
u sredini svoga
ţivota.
 Maddie je duboko udahnula, uspela se stepenicama na trijem i
ušla
u hladnu kuhinju
zalupivši
 
straţnjim
vratima koja su
škripala
od
vrućine.
To su bili detalji koji su
vaţni,
kao
što
je to bila i
ĉ
i-njenica da klima nije radila jer je ona bila smetena i ostavila vrata
širom
otvorena. Stajala je pokrajsudopera i
drţala
 
gaćice
u rukama
 pokušavajući
ih na trenutak uklopiti u svoju stvarnost dok je pje-vala Ulica Sezam: jedna od ovih stvari nije ovdje pripadala, jedna od ovih stvari nije bila ista.
Šank 
 Yellow Formica. Pokvarena mikrovalna
 pećnica.
Plavi
ruĉnik.
Flinstone
ĉaša
sa mlijekom na dnu.Lonac koji se na
maĉe
u sudoperu.
SmeĊi
 
ĉajnik 
sa natpisom Volim te mama.Crne
ĉipkaste
 
gaćice.
 
 – 
Mama?Maddie je ispustila
gaćice
u sudoper koji je bio u neredu,
uguravajući
ih nervoznim prstima nadno lonca,
špricajući
se prljavom vodom po majici. Okrenula se i vidjela Em na vratima, potpunoprekrivenu svojom Marvin Marvin majicom, i
djeĉjom
 
kovrĉavom
kosom oko lica, ranjivu kao
što
 
osmogodišnjakinja
 
moţe
biti.Maddie se nagnula na
šank 
da bi joj pomogla. reci mi srce,
što
je?
 – 
 
Š
to je to bilo? Em je zapanjeno gledala u nju sa svojim velikim
smeĊim
 
oĉima.
 Maddie je na trenutak glupo gledala u nju.
što?
 
 – 
Ta stvar. Em se
 pribliţila,
 
vukući
svoj bok pokraj
ţutog
 
šanka
dok se kretala prema njoj. Ta cr-na stvar.
 – 
O. Maddie je bacila pogled na ga
ćice
koje su plutale u loncu i ponovno ih gurnula u vodu. To je
spuţva.
Po
ĉ
ela je prati prljavi lonac s natopljenim
gaćicama,
 
uţivajući
u prizoru u kojem se sirlijepio za
ĉipku.
 
 – 
 
Spuţva?
Em je
ispruţila
ruku.
 – 
Nije neka jako dobra
spuţva.
Maddie je ostavila da natopljena
ĉipka
padne na dno lonca. Bacit
ću
je. A
što
je s tobom? Sve si pospremila?
 – 
Da, Em je ponosno odgovorila. I spremila sam kutiju u podrum tako da se nitko ne spotaknepreko nje.Knedla od straha zastala je u Maddienom grlu. Emina skromnost je bila dio plana za
nešto
 
što
jeona toga trenutka naumila, nekog plana kojega je mogla ostvariti jer je njezin svijet bio
obiĉan
iosiguran, a upravo joj se mogao
urušiti.
Maddiena koljena su klecnula, uzela je kuhinjsku stolicu isjela prije nego padne na pod i tako napravi budalu od sebe pred svojom
kćerkom.
 
 – 
Mama? rekla je Em i tada ju je Maddie primila za kosu i privukla sebi.
 – 
Volim te srce, rekla je Maddie dok ju je ljuljala naprijed-natrag. Jako te volim.I ja tebe volim, mama. Em je malo ustuknula.

Activity (42)

You've already reviewed this. Edit your review.
Lucy Jana Clark liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
dijana171 liked this
Nena Šefčić liked this
mirna_lana2012 liked this
mirna_lana2012 liked this
vesna76 liked this
jgavrilovic_18 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->