Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CHRISTOPHER WORDSWORTH - Περιγραφή της αρχαίας ΙΕΡΑ ΟΔΟΥ (1839)

CHRISTOPHER WORDSWORTH - Περιγραφή της αρχαίας ΙΕΡΑ ΟΔΟΥ (1839)

Ratings: (0)|Views: 4,006|Likes:
Published by xpolis
Ο Άγγλος επίσκοπος Ch.Wordsworth (1807-1885) ταξίδεψε στην Ελλάδα από το 1832-1833 και ήταν ο πρώτος Άγγλος που έγινε δεκτός από τον Όθωνα. Συνδύασε αρχαιολογικές αναζητήσεις με ενδιαφέρον για τη σύγχρονη κατάσταση και παρέδωσε έναν λεπτομερή περιηγητικό οδηγό για την Αττική…
Από το βιβλίο του Ch.Wordsworth «Η ΕΛΛΑΔΑ», μετάφραση Μαντώ Καραγιάννη, εκδ.ΣΥΛΛΟΓΗ, επιλέγουμε να παρουσιάσουμε την περιγραφή που αναφέρεται στην Ιερά Οδό «τον σημαντικότερο δρόμο στην Ελλάδα».
Ο Άγγλος επίσκοπος Ch.Wordsworth (1807-1885) ταξίδεψε στην Ελλάδα από το 1832-1833 και ήταν ο πρώτος Άγγλος που έγινε δεκτός από τον Όθωνα. Συνδύασε αρχαιολογικές αναζητήσεις με ενδιαφέρον για τη σύγχρονη κατάσταση και παρέδωσε έναν λεπτομερή περιηγητικό οδηγό για την Αττική…
Από το βιβλίο του Ch.Wordsworth «Η ΕΛΛΑΔΑ», μετάφραση Μαντώ Καραγιάννη, εκδ.ΣΥΛΛΟΓΗ, επιλέγουμε να παρουσιάσουμε την περιγραφή που αναφέρεται στην Ιερά Οδό «τον σημαντικότερο δρόμο στην Ελλάδα».

More info:

Published by: xpolis on Jan 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/25/2012

pdf

text

original

 
CHRISTOPHER WORDSWORTH
Η ΕΛΛΑΔΑ –
 
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ (1839)
 
«…Η Ιερά Οδόσ, ςτθν αρχι τθσ
 ,
ςτθν πορεία τθσ
 
α ςτο τζλοσ τθσ
 ,
ατζευγε
 
ςϋ εείνα ταδαίτερα αντείμενα τόςο τθσ
 
φςθσ όςο α τθσ
 
τζχνθσ, που πρόςεραν ςτθν Ακινα μαθκι, πνευματι α κρθςευτι υπεροχι απζναντ ςτα ζκνθ όλου του όςμου…»
 
Ο Άγγλοσ επίςοποσ
Ch.Wordsworth (1807-1885)
ταξίδεψε ςτθν Ελλάδα από το 1832
-1833
α ιταν ο πρτοσ Άγγλοσ που ζγνε δετόσ από τον Πκωνα. Συνδφαςε αρχαολογζσαναηθτιςεσ με ενδαζρον γα τθ ςφγχρονθ ατάςταςθ α παρζδωςε ζναν λεπτομεριπερθγθτό οδθγό γα τθν Αττι…Από το ββλίο του
Ch.Wordsworth
«Η ΕΛΛΑΔΑ», μετάραςθ Μαντ αραγάννθ,εδ.ΣΥΛΛΟΓΗ, επλζγουμε να παρουςάςουμε τθν περγραι που αναζρετα ςτθν ΙεράΟδό «τον ςθμαντότερο δρόμο
 
ςτθν Ελλάδα».*Το τμιμα τθσ
 
αρχαίασ Ιεράσ Οδοφ ςτο
 
φψοσ τθσ
 
γζυρασ ςτο Σαραμαγά. Στο επάνωμζροσ τθσ
 
ωτογραίασ αρςτερά δαρίνοντα α) αρχαίο τάοσ β) Ι.Χ
 
Μπράβο μασ
]
*… Ο δρόμοσ ςτον οποίο ζδεχνε να νείτα θ πομπι α ςτον οποίο κα παρελίνουμε γα λίγο ατευκυνόμενο από τθ κζςθ μασ ςτο βουνό προσ Ελευςίνα, τον τόπο απϋ όπουανόταν να ζρχετα, από μα άποψθ είνα ο ςθμαντότεροσ ςτθν Ελλάδα.
 
Τπιρξε μάρτυρασ, χρόνο με το χρόνο, άκε κνόπωρο, τθσ εροτελεςτίασ ςτθν οποία μόλσαναερκιαμε
1
.
Κατά μιοσ αυτοφ του δρόμου εείνθ τθν εποχι, τθν ζτθ μζρα των Ελευςίνων Μυςτθρίων, το άγαλμα του Βάχου – 
 
όχ τθσ κθβαϊισ κεότθτασ, αλλά τουνεαροφ γοφ τθσ Διμθτρασ, που ζδωςε τον οίνο ςτον άνκρωπο – 
 
ςτεανωμζνο με λαδά μυρτάσ α ρατντασ ςτο χζρ ζναν δαυλό, περερόταν με πομπι…
 
Σο λκόςτρωτο του αρχαίο δρόμου, τον οποίο αολουκοφςε αυτι θ πομπι, παραμζνεάκτο ςε άποα ςθμεία τθσ
 
πεδάδασ οντά ςτθν ατι
2
.
 ΢τθν επάνεά του είνα αόματα ςθμάδα των τροχν 
2
 
που περνοφςαν παλαότερα από εεί.
 
Μασ
 
ζρνουν ςτο νου τθν αργι πορεία των ελευςίνων αμαξν, με τσ
 
οποίεσ ο γυναίεσ των Ακθνν πιγαναν απότθν πόλθ τουσ
 
ςτθν Ελευςίνα, όπου τάνουμε  εμείσ αολουκντασ τθν ίδα δαδρομι.
 
 
 Αλλά όχ μόνο ο γυναίεσ τθσ
 
 Ακινασ – 
 
ο μθτζρεσ του Μλτάδθ, του Κίμωνα, τουΘεμςτολι α του Περλι – 
 
οφτε μόνο θ νεολαία α ο άντρεσ αυτισ
 
τθσ
 
πόλθσ ζχουν περάςε από αυτόν τον λκόςτρωτο δρόμο γα να πάνε α να λάβουν μζροσ ςτθν ποςεβαςτι τελετι ολόλθρου του εδωλολατροφ όςμου. Γατί ο πζτρεσ αυτζσ ζχουν πατθκεί α από τα πόδα των ποθτν τθσ
 ,
α γα τον ίδο λόγο. Κα πάλ, όχ μόνο απόαυτοφσ
 ,
αλλά α από Βαςλάδεσ α Βαςλόπουλα, ΢ατράπεσ τθσ
 
 Αςίασ α Μονάρχεσ τθσ
 
 Αγφπτου, Υπατουσ α Πραίτορεσ τθσ
 
Ρμθσ α από τουσ
 
ςοοφσ, τουσ
 
 ριτορεσ απολυμακείσ άντρεσ τθσ
 
– 
 
από τον Αφγουςτο Καίςαρα, τον Κζρωνα, τον Οράτο α τον Βργίλο
3
 
– 
 
ακσ πιγαναν ςτθν Ελευςίνα γα να αποδςουν τμζσ ςτσ
 
οβερζσκεότθτεσ…
.
Ο δρόμοσ αυτόσ
 ,
ςτον οποίο ταξδεφουμε τρα, παρουςάηε αξοςθμείωτθ αντίκεςθ ςε ό,ταορά ςτο χαρατιρα, το τοπίο α τθ λαμπρότθτα με το δρόμο τθσ
 
Πρωτεφουςασ τθσ
 
Ιταλίασ που ζερε το ίδο όνομα με αυτόν που οδθγεί από τθν Ακινα ςτθν Ελευςίνα.
 
 Αυτόπου κζλουμε να ποφμε είνα ότ θ Ιερά Οδόσ
 
τθσ
 
Ρμθσ ζχε αξοςθμείωτεσ αντςτοχίεσ μετθν Ιερά Οδό τθσ
 
 Ακινασ. Αυτοί ο δφο δρόμο, αξίηε να ςθμεςουμε, είνααντπροςωπευτοί του δαίτερου χαρατιρα, τθσ
 
υςισ λίςθσ α τθσ
 
επρροισ των  λαν ςτουσ
 
οποίουσ ανιουν αντίςτοχα. Κακζνασ από αυτοφσ
 
παρουςάηε ςτα μάτα αςτο μυαλό του ταξδτθ που πορεφετα ατά μιοσ του τα αντείμενα
4
 
αρβσ που καεπζλεγαν ωσ ατάλλθλα χαρατθρςτά των επδξεων α προτμιςεων, των προςόντων α των επτευγμάτων που δζρναν απολεςτά ακζνα από τα ζκνθ ςτα οποίααναερόμαςτε.
 
.
Η Ιερά Οδόσ, που οδθγοφςε από τθν Ακινα ςτθν Ελευςίνα, είχε πολφ δαορετό χαρατιρα
5
.
 Ζβγανε από τθ
 
δυτι α φρα πφλθ τθσ
 
πόλθσ των Ακθνν ςϋ ζνα από ταωραότερα προάςτά τθσ
:
εδ, ςτον Κεραμεό, όπωσ
 
ονομαηόταν, υπιρχαν τα μνθμεία των  μεγάλων ανδρν τθσ
 ,
 μνθμεία που τα οςμοφςαν τα ςτολίδα τθσ
 
ποίθςθσ α τθσ
 
γλυπτισ
6
.
Κα ανάμεςά τουσ
 
ο αγορεφςεσ γίνονταν πάνω από τουσ
 
τάουσ αυτν πουείχαν πζςε γα τον ερό ςοπό του τόπου τουσ
 ,
γεγονόσ που ακςτοφςε τθ μοίρα τουσ
 
αντείμενο καυμαςμοφ από τουσ
 
επηιςαντεσ α τουσ
 
ίλουσ τουσ
 
α όχ κλίψθσ. Υςτεραςυνζχηε τθν πορεία τθσ
 
 μζςα ςε ελανεσ
του Πλάτωνα α τθσ
 
 Ααδθμίασ.. Δζςχηε τον Κθςό
8
.
 Ανθόρηε ςτο Όροσ Αγάλεω
9
.
Περνοφςε από τουσ
 
ναοφσ του Απόλλων 
10
α τθσ
 
 Αροδίτθσ
11
 
α ατθόρηε
 
ςτθν Ιερι Πεδάδα.
 
Περνοφςε μζςα από μα μαρά λεωόρο με τάουσ ερζων, ποθτν λοςόων. Περζτρεχε τον Όρμο τθσ
 
Ελευςίνασ ο οποίοσ,περβάλλονταν από όλεσ
 
τσ
 
πλευρζσ (με εξαίρεςθ δφο ςτενά περάςματα) από ψθλά βουνά,παρουςάηε τθν εόνα μασ όμορθσ λίμνθσ
12
.
 ΢το τζλοσ τθσ
 
πορείασ τθσ
13
 ,
ζτανε ςτουσ
 
πρόποδεσ του επβλθτοφ λόου τθσ
 
Ελευςίνασ, που ιταν ςτεανωμζνοσ με μαρμάρναπερςτφλα α ευρφχωρεσ αυλζσ α με το καυμάςο οοδόμθμα
 
του ναοφ τθσ
 
 Διμθτρασ…
 
 ΢τθ δαδρομι τθσ
 
είχε περάςε ςε απόςταςθ που να είνα ορατι από τον Κολωνό ςτα δεξάα τθ ΢αλαμίνα αρςτερά, γενζτερα του ΢οολι ο πρτοσ α του Ευρπίδθ θ δεφτερθ.Κα ατζλθξε ςτθν Ελευςίνα, όπου είχε γεννθκεί ο Αςχφλοσ. Ζτς θ Ιερά Οδόσ, ςτθν αρχι τθσ
 ,
ςτθν πορεία τθσ
 
α ςτο τζλοσ τθσ
 ,
ατζευγε
 
ςϋ εείνα ταδαίτερα αντείμενα τόςο τθσ
 
φςθσ όςο α τθσ
 
τζχνθσ, που πρόςεραν ςτθν Ακινα μαθκι, πνευματι α κρθςευτι υπεροχι απζναντ ςτα ζκνθ όλου του όςμου, μεγαλφτερθσ ζταςθσ α δάρεασ ςε ςχζςθ με τθ πολεμι επρροι που αςικθε ςταζκνθ αυτά από τον αιττθτο ςτρατό τθσ
 
Ρμθσ…
 ]
Δυςτυχσ ζνασ
 
τζτοοσ δρόμοσ με τζτοα μαρόχρονθ ςτορία απαξνετα, «βυκίηετα»
 
ατα οποαδιποτε ίχνθ του εξαανίηοντα. Ο Οολογόσ Ρολτςτόσ Σφλλογοσ ΧαϊδαρίουΟΙΟ.ΡΟΛΙ.Σ. ζχε προβάλε τθν αξία τθσ
 
αρχαίασ Ιεράσ Οδοφ με εδθλςεσ, αναρτιςεσ,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->