Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23384, 24.1.2012]

Oslobođenje [broj 23384, 24.1.2012]

Ratings: (0)|Views: 290 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2013

pdf

text

original

 
ZANIMANJA
Predsjednikbora~keorganizacije
U Sarajevu preminuoDragutin Braco Kosovac
[ta se krije iza Dodikove i Bosi}eve najave zakona za ukidanje Suda i Tu`ila{tva BiH
OSLOBO\ENJE
UTORAK, 24. 1. 2012.
Godina LXVIII
Broj 23.384Cijena: 1 KM/6 KN
BH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
 www.oslobodjenje.ba
DANAS PRILOG
Nije cilj popravka,
nego ru{enje
8-9. strana
OTI[AO JEVELIKI DRUG
4. str.
POS’O JEDOBAR,PARA LAHKA
3. strana
Ubrzati imenovanjeVije}a ministara
JanuarskozasjedanjePSVE
2. strana
Nedoumice o izmjenamaZakona o prodajistanova u FBiH
VLADA TRA@IMI[LJENJEUSTAVNOG SUDA
7. strana
 
OSLOBO\ENJE
utorak,
24.
 januar/sije~anj2012.
2
U @I@I
Zamjenik predsjedava ju}eg Predstavni~kog doma Parlamenta BiH Denis Be}irovi}, povodom uspje{no okon~anog referenduma o pristupanju Evropskoj uni-   ji, uputio je ~estitku predsjedniku Sabora Republi- ke Hrvatske Borisu [premu. Be}irovi} je u ~estitki izrazio uvjerenje da }e evropski put i napredak Hr- vatske biti putokaz i podstrek BiH u pribli`avanju eu- roatlantskim integraci jama i ostvarenju nasto janja da se {to pri je integrira u Evropu, saop}eno je iz Par-  lamenta BiH. Stranka za BiH smatra da je svako pribli`avanje Ev- ropi zemalja iz regiona i susjedstva dobro za BiH, sao- p}eno je iz te stranke povodom referenduma o ulasku Hrvatske u Evropsku uni ju. Iako danas u EU posto je mno-  ga isku{enja, evropska budu}nost BiH mnogo zna~i za perspektivu mladih u BiH, razvoj ekonomi je, otvaranje tr`i{ta i usva janje pozitivnih evropskih standarda, saop}eno je iz SBiH.LDS upozorava da su gra|ani Hrvatske glasanjem po- tvrdili da }e jedna od najdu`ih granica izme|u zemlje EU i zemlje izvan EU biti ona sa BiH. LDS ~estita gra- |anima Hrvatske njihovu hrabru i vizionarsku odluku, uz zebnju da na politi~kom prostoru BiH trenutno klju- ~ni donosioci odluka nema ju ~ak ni ambici ju za takvo {to, saop}eno je iz LDS-a.BiH ve} danas treba da krene s ozbiljnim pripre- mama kako 1. juna 2013. godine, po ulasku Hrvatske u EU, njena privreda ne bi do`ivjela {ok kada se ev- ropska granica postavi na Savi. Ovo je izjavio za Fe- nu predsjednik Evropskog pokreta u BiH Predrag Pra- {talo, komentira ju}i rezultate referenduma na ko jem su, po njegovom o~ekivanju, gra|ani Hrvatske dali po-  vjerenje priklju~enju EU. Pra{talo smatra da slu~aj su-  sjedne Hrvatske treba biti primjer za BiH da mo`e po- stati ~lan EU ako ispuni potrebne uvjete, a o~eku je da }e Hrvatska nastaviti pomagati BiH na njenom evrop- skom putu.Ulazak Hrvatske u EU bit }e, pri je svega, vrlo jasan i pozitivan signal dr`avama regiona da se integracijski napori isplate i da su mogu}i, izjavila je za Fenu gla-  snogovornica Direkci je za evropske integraci je BiH Ma-  rina Kavaz - Siru~i}.
^ESTITKE I REAKCIJE
VIJESTI
Predsjednik SDS-a Mladen Bosi} ju~er je u Banjoj Luci kao kandidata za ministra vanjske tr- go vine i ekonomskih odnosa predlo`io Mirka [aro vi}a, za za-  mjenika ministra odbrane Mir-  ka Okoli}a, te Radmilu Mitro vi} za zamjenicu ministra ljudskih pra va i izbjeglica. Predsjeda va ju}i Vi je}a minis- tara BiH Vjekoslav Be vanda na-  kon konsultaci ja sa SDS-om, iz-  ja vio je da o~eku je kako }e no vi saziv Vi je}a ministara BiH radi- ti kao ekipa, a za Mirka [aro vi}a  je rekao da ga ci jeni kao poli- ti~ara i ~o vjeka.- Vi je}e ministara }e biti ser-   vis i poku{at }e ostvariti dobru saradnju sa Parlamentom, po- ru~io je Be vanda.
Vije}e - servis
On ni ju~er ni je htio da vati politi~ke komentare o aktuelnoj situaci ji u BiH, te je pono vio da }e se dr`ati svog posla u Vi je}u mi- nistara, ko ji se ti~e samo struke. - Na{i ministri }e imati zada- tak da poku{a ju da Vi je}e mini- stara napokon profunkcioni{e kao ser vis gra|ana i entiteta i o~eku jemo od Be vande da na-  pra vi funkcionalno Vi je}e mini- stara i pro vede reforme da bi za-   jedni~ke instituci je do veo na mjeru interesa gra|ana, odno- sno da ukine sve {to nema nika-  kvu funkci ju i {to slu`i samo da bi po jedini strana~ki kadro vi dobi jali pla}e, kazao je Bosi}  ju~er nakon sastanka. On je istakao da je SDS ponu- dio kadro ve ~iji je zadatak da ra- de kao tim u no vom sazi vu Vi-  je}a ministara, te poru~io da od Be vande o~eku je da }e Vi je}e ministara osigurati da i ostali mi-  nistri rade u interesu svih gra|ana i da }e se “spri je~iti dapo jedini ministri putu ju}i po svi jetu pro vode i zastupa ju stra-  na~ku, a ne politiku u interesu entiteta i svih gra|ana BiH”. Za danas su na jav ljene i po-  sljednje konsultaci je predsje- da va ju}eg Be vande oko sasta va no vog Vi je}a ministara sa Milo- radom Dodikom, liderom SNSD-a.
Rokovi CIK-a i SIPA
Iako Be vanda na jav lju je pot-  vrdu no vog sazi va Vi je}a mi-  nistara BiH za desetak dana, su- de}i prema zakonski propisanim procedurama, to je te{ko i o~eki-  vati u tom roku. Jo{ je manje mo- gu}a pot vrda imeno vanja no vog sasta va narednog utorka, 31. ja-  nuara, kako je to pro{le sedmi- ce prognozirao Bo`o Ljubi}, li-  der HDZ-a 1990 i ~lan Kolegi ja Predsta vni~kog doma Parla- mentarne skup{tine BiH. Nakon {to sva imena kandi- data i zvani~no dobi je, predsje- da va ju}i ih {alje na zakonom propisane pro vjere u Centralnu izbornu komisi ju BiH (CIK) i Dr`a vnu agenci ju za istrage i za{titu (SIPA). Prema Zakonu o  Vi je}u ministara, i CIK i SIPA ima ju rok od 30 dana za pro vje- re ~iji se rezultati vra}aju pred-  sjeda va ju}em. Nezvani~no saz- na jemo da CIK-u treba manje  vremena za te pro vjere nego SI- PA. Razlog je {to SIPA odre|enepro vjere vr{i u nekim drugim in-  stituci jama. Tako npr. SIPA po-  datke o neka`nja vanju tra`i od nadle`nih sudo va ko ji su raspo-  re|eni diljem BiH.- Mi pro vjera vamo ta~nost po-  dataka ko je kandidati dosta ve na popunjenim formularima. U ko jem roku }emo za vr{iti sve pro vjere, ne za visi od SIPA, ve} od instituci ja od ko jih i mi tra`imo podatke, kazala je @eljka Ku-   jund`ija, glasnogo vornica SIPA. Ipak, SIPA ~ini sve da pro vje- re iz vr{i {to pri je i rezultate do- sta vi pri je roka. - Mi tako|er imamo rok od 30dana da pro vjerimo popunjene obrasce kandidata. Nama ugla-  vnom treba manje od tog roka da za vr{imo svoj posao, kazala je Maksida Piri}, glasnogo vornica CIK-a.
M. \. R.
Konsultacije o Vije}u ministara BiH
Ju~er sa SDS-om,danas sa SNSD-om
Iako Bevanda o~ekuje potvrdu imenovanja Vije}aministara za desetak dana, CIK i SIPA imaju rokod 30 dana za provjere
Napredak Hrvatske podstrek za BiH
Monitoring-komitet Vi je}a Ev- rope razmatrao je ju~er u Stras- bourgu nacrt rezoluci je “Funkci- onisanje demokratskih institu- ci ja u BiH” sa popratnim iz vje- {ta jem, a usva janje ovog doku- menta o~eku je se nakon dana{- nje raspra ve na sjednici Parla- mentarne skup{tine Vi je}a Evro- pe (PSVE).
Politi~ke novosti
Prema ri je~ima Sa{e Magazi- no vi}a, ~lana delegaci je Parla- mentarne skup{tine BiH u PSVE, no va rezoluci ja je u od- nosu na onu usvo jenu kra jem 2011. godine u Parizu unapri-  je|ena no vim politi~kim de- {a vanjima iz BiH, poput spora-  zuma lidera {est politi~kih par-  ti ja i izbora predsjeda va ju}eg  Vi je}a ministara BiH. On ka`e da je ostatak iz vje{ta ja iden-  ti~an onom iz Pariza. - Pozi va se predsjeda va ju}i  Vi je}a ministara BiH da ubrza i za vr{i proces oko imeno vanja no vog sazi va Vi je}a ministara BiH. No va je i jedna re~enica ko-  ju ja do`iv lja vam kao podr{ku gra|anskom konceptu ko ji je sad jo{ u inferiornom polo`aju spram etni~kog u BiH, a ka`e dase interesi gra|ana u BiH mora-  ju sta viti na prvo mjesto bez ob-  zira na njiho vu etni~ku pripa- dnost. To je poruka no vim vlas- tima u BiH, kazao je Magazino-  vi} ju~er za Oslobo|enje.Nara vno, jedna od stvari ko ja se ponav lja iz rezoluci je i iz vje- {ta ja s kra ja pro{le godine je poziv vlastima u BiH da imple- mentira ju presudu Evropskog suda za ljudska pra va iz Strasbo- urga u slu~aju Sejdi} - Finci. Magazino vi} ka`e da 15. mart ove godine u rezoluci ji osta je i dalje datum ko ji je rok do kada }e se vr{iti monitoring svih de- {a vanja u BiH vezano sa pro ve- dbu pomenute presude. - Eventualno bi se na april-  skom zasjedanju Parlmentarne skup{tine Vi je}a Evrope mogli poduzeti neki koraci s obzirom na to da li su kretanja u BiH po- ziti vna ili negati vna, kazao je Magazino vi}.
 [ta ~eka BiH
O eventualnim potezima uko-  liko BiH ni do 15. marta ne u~ini bilo kakav napredak u pro vedbi presude Sejdi} - Finci se i ne {pe- kuli{e.- Jednosta vno se ka`e da }e se to pratiti, ka`e Magazino vi}. Prema njego vim ri je~ima, za dana{nju diskusi ju o rezoluci ji ko ja se ti~e BiH u Parlamentar- noj skup{tini Vi je}a Evrope je pri jav ljeno 20-ak diskutanata iz razli~itih dr`ava. Jedan od njih jei Magazino vi}. - Ja }u go voriti na plenarnoj sjednici o ovoj temi. Poseban akcenat u mo joj raspra vi }e bi- ti na onome {ta o~eku je BiH unarednom periodu, na pomi- renju gra|anskog i nacional- nog koncepta kao recepta za us-  pjeh BiH. U mo joj diskusi ji ne}e biti ni optimizma ni pesimi- zma, go vori}u realno, kazao je Magazino vi}. Ju~er je izabran no vi, 26. pred- sjednik PSVE Jean-Claude Mi-  gnon.
M. \. R.
JANUARSKO ZASJEDANJE PSVE
Ubrzati imenovanje
Vije}a ministara
Monitoring-komitet Vije}a Evrope razmatrao rezoluciju iizvje{taj o BiH, a danas rasprava i usvajanje u PSVE
Magazinovi}:
Bit }u realan
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
utorak,
24.
 januar/sije~anj2012.
3
BO@O LJUBI]TIHI] - YAMAZAINIGEL CASEY 
O javnim emiterimau Parlamentu
Zamjenik predsjedava ju}eg Predstavni~kog do- ma Parlamenta BiH i predsjednik HDZ-a 1990 Bo- `o Ljubi} pokrenuo je inici jativu za provo|enje par-  lamentarne rasprave o stanju u javnim emiterima BiH i njihovom djelovanju. Kao razlog za pokre- tanje inici jative, Ljubi} je naveo afere u vezi sa po-  slovanjem javnih emitera, ali i njihovu program- sku politiku. “Mislim da vi{e treba da nas brinu programska politika i program javnih emitera ko-  ji su, ne samo po mom mi{ljenju, u suprotnosti sa funkci jom javnih medi ja i demokratskim praksa- ma, kao i sa proklamovanim programskim na~e- lima”, istakao je Ljubi}. “Umjesto da izvje{tava ju o doga|a jima, oni vode rasprave, sude i presu|u ju i po jedincima i stranka- ma, ~esto i ~itavim narodima”, upozorio je Ljubi} i dodao da bi takvo djelovanje javnih emitera bilo des-  truktivno i za stabilni ja dru{tva nego {to je BiH. Oci jeniv{i da je parlament pravo mjesto za vo|e- nje rasprave i dono{enje zaklju~aka u vezi sa javnim emiterima, Ljubi} je rekao da je to mnogo bolje ne- go da se po jedina~ni slu~a jevi neeti~kog, neprofe- sionalnog, tendencioznog i malicioznog izvje{tava- nja rje{ava ju na sudu. “Sudski postupci koriste se za propagandu, od-  branu tzv. na{ih i napade na druge”, rekao je Lju-  bi} prilikom predstavljanja svo je inici jative na poslje-  dnjoj sjednici Predstavni~kog doma. Ljubi} je zatra`io da se rasprava o ovom proble- mu javno prenosi.
Unaprijediti odnoseBiH i Japana
Novoimenovani ambasador Japana u BiH Hideo Ya- mazai posjetio je ju~er predsjednika SDA i dopredsje- dava ju}eg Doma naroda Parlamenta BiH Sulejmana Ti- hi}a. Yamazai je ponovio opredi jeljenost svo je zemlje da  ja~a bilateralne odnose sa BiH. Izrazio je zadovoljstvo zbog postizanja politi~kog sporazuma predsjednika {est bh. politi~kih stranaka 28. decembra pro{le godine. Tako- |er je kazao kako BiH ima kompliciran sistem i da svo-   ju misi ju namjerava posvetiti uspostavi i unapre|enju eko-  nomske suradnje izme|u dvi je zemlje.
Bud`et pod hitno
Britanski ambasador u BiH Nigel Casey ju~er je upozorio: “Hitno je potrebno rje{avanje preostalih razlika u stavovima oko dr`avnog bud`eta za 2011.  Ako do kra ja ove sedmice BiH ne po~ne ponovo ot-  pla}ivati dugove, prekr{i}e rok za servisiranje vanjskog duga. Ovo bi zna~ilo obustavu svih me|u- narodnih zajmova i, najvjerovatni je, dalji pad kredi- tnog rejtinga. Tako|er, to bi umanjilo povjerenje ja-  vnosti u sposobnost bh. politi~ara da implementi- ra ju va`an set sporazuma postignut 28. decembra. Zbog toga podsti~emo relevantne dr`avne institu- ci je da djelu ju bez zadr{ke”, rekao je Casey.
Iz pouzdanih izvora, bliskih ne-   vladinom sektoru u Federaci ji BiH, sazna jemo kako je jedan od pred-  sjednika bora~kih organizaci ja Sa-  ra jev skog kantona htio podni jeti os- tav ku na unkci ju. No, `ena mu ni-  je dala!Li jepo mu je objasnila kako ni je mala za jebanci ja, u ovako te{ka vre-  mena, kad mu se ~lanstvo odlu~uje na samoubistvo na ovaj ili onaj na~in, imati redo vnu i pozama{nu pla}u, regres, topli obrok i kupon za pri je voz gradskim prometalima.  A bogami i dne vnice.
Reprezentacija - 5.000 KM
Nalazi inspektora, ko ji su po na-  logu Ministarstva za bora~ka pita- nja Kantona Sara je vo radili kontro-  lu kantonalnih i op}inskih bo- ra~kih organizaci ja, dali su joj za pra vo. Naime, kontrola je pokaza- la kako se pla}e predsjednika bo- ra~kih organizaci ja kre}u i do 2.100 KM, kako neki od njih sebi is- pla}uju regres od 1.100KM!Ni dne vnice ni- su za zanemariti! Skokne drugpredsjednik dobanjskog lje~ili- {ta u, recimo,Fojnici, obi|e svo je ~lano ve i usput pro vede snjima nekoliko dana. Upita ih zazdrav lje i naplati oko 25 KM dne vnice (plusno}enje, pri je voz). Ili, ode predsje- dnik, predsjednica, posjetiti djecu boraca ko ja se odmara ju na moru u Hrvatskoj.Nara vno, ne mo`e za dan spoz- nati kako im je, ali li im {togod, ne- go s djecom, sve milu ju}i ih po ko-  sici i sun~aju}i se, pro vede nekih se-  dam dana. I za to dobi je 60 KM dne vnice! Zanimlji vo je, kad kan-  tonalni predsjednik sazi va svo je op{tinske kolege na sastanak, on- da im dodi jeli i dne vnicu, premda na sastanak, na ko jem pro vedu po dva-tri sata,mogu do}i itram va jem.Osim toga,predsjednika nitko i ne uzi- ma za ozbiljnoako nema nov caza reprezentaci ju. ^isto da po~asti sebe, goste iz pro vinci je. Je-  dan od njih je u tu svrhu, na-{la inspekci ja, potro{io 5.000 KM. Drugi predsjednik zna da je inor- maci ja mo} pa se pretplatio na sve rele vantne no vine. I to je poreske ob-   veznike pro{le, 2011. godine, ko{ta- lo 3.000 KM. Uzgred, neke od op{tin- skih bora~kih organizaci ja zabra vi- le su vrata pred inspektorom, sklo-  nile papire ko ji go vore o njiho vom fnansijskom poslo vanju. Ovakvi nalazi inspekci je natje- rali su Ned`ada Ajnad`i}a, minis- tra za bora~ka pitanja, da krene u akci ju. Odlukom (26. januar ove go-  dine) je ograni~io primanja pred-  sjednicima bora~kih organizaci ja.  Ako su proesionalci, naj ve}a pla-  ta ko ju mogu imati je 1.200 KM, a ako posao predsjednika obav lja ju  volonterski - 600. I ovo zvu~i mno-  go. Napose ako se ima na umu da predsjednik bora~ke organizaci je mo`e biti i neko ko ima, recimo, za-  vr{enu osno vnu {kolu!
Zbogom, dnevnice!
Nadalje, nema vi{e dne vnica, odlu~io je ministar Ajnad`i}, “prili- kom realizaci je pro jekata ko je pro-   vodi Ministarstvo (banjsko li je~enje, klimatska rehabilitaci ja - ljeto va- nje), kao ni drugih pro jekata ko je Mi-  nistarstvo fnansira ili sufnansira”. I regres za godi{nji odmor predsje- dnika bora~ke organizaci je ne mo`e biti ve}i od ut vr|enih naknada za dr`a vne slu`benike i namje{tenike. Dakle, nema {anse da regres bude 1.100 KM.Ministar je oba vezao bora~ke organizaci je, ko je se odreda fnan- sira ju iz bud`eta a u principu su ne-   vladine organizaci je (?!), da dos- talja ju mjese~ne iz vje{ta je o ispla-  tama pla}a. Ne urade li tako, nema im para iz bud`eta! Pozvao je mi- nistar i sve bora~ke organizaci je Kantona Sara je vo ko je su dobile pa- re za svoj rad, a nisu ih oprav dale pro jektima, da to ~im pri je urade. Ina~e, ni njima nema ni eninga iz d`epa poreskih ob veznika. Priprema se i odluka iz ko je }e se ~itati kako predsjednik bora~ke organizaci je za ko jeg se re vizi jom dokazalo da neoprav dano u`iva pra va iz bora~ko-in validske za{ti- te, presta je biti predsjednikom.
A. BE^IROVI]
Odluka o pla}amai primanjima ubora~kim udrugama
Ministar Ned`adAjnad`i}:
Odlukupotpisao 26. januara
ZANIMANJA
Predsjednik bora~ke organizacije
Pos’o je dobar, para lahka
Ministar Ajnad`i} dohakao pla}ama predsjednika udru`enja od2.100 KM i regresima od 1.100 KM
Nema vi{e ni dnevnica
Neke od op{tinskih organizacija zabravile vrata inspektorima
 
 Sabahudin ]osi}
poku{aose spaliti pred zgradomVlade Kantona Sarajevo
 Sakib Bali}
nedavno je umronakon samospaljivanja predAmbasadom Hrvatske u BiH
DNEVNICAZA TRAMVAJKad kan tonalni predsjednik sazi va svo je op{tinske kolege na sas tanak, onda im dodi jeli i dne vnicu, premda na sas tanak  mogu do}i i tram va jem

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->