Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
H.G. nr. 1218-2006

H.G. nr. 1218-2006

Ratings:
(0)
|Views: 75|Likes:
Published by snuparich

More info:

Published by: snuparich on Jan 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/02/2012

pdf

text

original

 
Acesta este actul compus (forma care include modificarile pe text) creat la datade 19 ianuarie 2012
M.Of. nr. 845 din 13 octombrie 2006 
 NOTA ETO: In tot cuprinsul hotararii, sintagmele „autoritate desanatate publica“, „Ministerul Sanatatii Publice“ si „Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei“ se inlocuiesc cu sintagmele„directie de sanatate publica“, „Ministerul Sanatatii“ si, respectiv,„Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale“. 
Modificat de art.I pct.28 dinHG 1/2012 
HOTARARE nr. 1218
privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in muncapentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legatede prezenta agentilor chimiciIn temeiulart. 108din Constitutia Romaniei, republicata, si alart. 51alin. (1) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii in muncanr. 319/2006, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. 
CAPITOLUL IDispozitii generale SECTIUNEA 1Obiectul de reglementare si domeniul de aplicare
 Art. 1. - Prezenta hotarare stabileste cerintele minime pentruprotectia lucratorilor impotriva riscurilor pentru securitatea sisanatatea lor, care provin sau pot proveni din efectele agentilorchimici prezenti la locul de munca ori ca rezultat al oricareiactivitati profesionale care implica agenti chimici.Art. 2. - Legea securitatii si sanatatii in muncanr. 319/2006seaplica in totalitate intregului domeniu prevazut la art. 1.
Art. 3. - In cazul prezentei substantelor cancerigene si mutagene la locul de munca, prevederile prezentei hotarari se aplica cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernuluinr. 1.093/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni saumutageni la locul de munca. 
 Art. 3.- Pentru substantele cancerigene si mutagene prezente la loculde munca, prevederile prezentei hotarari se aplica fara a prejudicia prevederile mai favorabile securitatii si sanatatii lucratorilor lalocul de munca si/sau specifice din Hotararea Guvernuluinr.1.093/2006privind stabilirea cerintelor minime de securitate sisanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate deexpunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca. 
Modificat de art.I pct.1 dinHG 1/2012Art. 4. - (1) Cerintele minime de securitate si sanatate in muncaprevazute de prezenta hotarare se aplica in cazul in care agentii
 
chimici periculosi sunt prezenti sau pot fi prezenti la locul de munca,cu respectarea prevederilor privind masurile de protectie impotrivaradiatiilor ionizante aplicabile agentilor chimici, conform legislatieinationale elaborate de Comisia Nationala pentru Controlul ActivitatilorNucleare, in temeiul Legiinr. 111/1996privind desfasurarea insiguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilornucleare, republicata, si armonizate cu directivele adoptate inconformitate cu Tratatul de instituire a Comunitatii Europene aEnergiei Atomice.(2) La transportul agentilor chimici periculosi, prevederileprezentei hotarari se aplica cu respectarea dispozitiilor maifavorabile protectiei sanatatii si securitatii lucratorilor in muncadin legislatia nationala armonizata cu:a) Directiva 96/49/CE privind apropierea legislatiilor statelormembre referitoare la transportul feroviar de marfuri periculoase,publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L nr. 235/1996;din Ordonanta Guvernuluinr. 49/1999privind transportul marfurilorpericuloase pe calea ferata, aprobata cu modificari prin Legeanr.788/2001; Hotararea Guvernuluinr. 323/2000privind stabilirea componentei, atributiilor si regulamentului de organizare sifunctionare ale Comitetului interministerial pentru transportulmarfurilor periculoase pe calea ferata; Ordinul ministrului lucrarilorpublice, transporturilor si locuinteinr. 891/2003pentru stabilireaunor reguli privind transportul marfurilor periculoase pe calea ferata;Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismuluinr.2.224/2004 pentru stabilirea unor reguli privind transportul marfurilorpericuloase pe calea ferata; Ordonanta Guvernuluinr. 7/2005pentruaprobareaRegulamentuluiprivind transportul pe caile ferate dinRomania, aprobata cu modificari si completari prin Legeanr. 110/2006;si Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismuluinr. 644/2005pentru stabilirea unor reguli privind transportulmarfurilor periculoase pe calea ferata;b) Directiva 2002/59 privind crearea unui sistem comunitar deurmarire si de informarea traficului navelor si de abrogare aDirectivei Consiliului 93/75/CEE, publicata in Jurnalul Oficial alComunitatilor Europene L nr. 208/2002; din Ordinul ministruluitransporturilor, constructiilor si turismuluinr. 389/2006pentruaprobarea sistemului de inspectii obligatorii la navele de tip feribotRo-Ro, precum si la navele de pasageri de mare viteza care opereaza inserviciu regulat;c) Directiva 94/55/CE privind apropierea legislatiilor statelormembre referitoare la transportul rutier al marfurilor periculoase,publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L nr. 319/1994;din Ordonanta de urgenta a Guvernuluinr. 109/2005privindtransporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legeanr. 102/2006; Ordonanta Guvernuluinr. 48/1999privind transportul rutier al marfurilor periculoase, aprobata cu modificari prin Legeanr.122/2002si prin Hotararea Guvernuluinr. 1.374/2000 pentru aprobarea Normelorprivind aplicarea etapizata in traficul intern a prevederilorAcordului european referitor la transportul rutier international almarfurilor periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30 septembrie1957, la care Romania a aderat prin Legeanr. 31/1994, cu modificarilesi completarile ulterioare;d) codul IMDG - codul maritim international al marfurilorpericuloase in vigoare, Codul IBC - lista internationala a OrganizatieiMaritime Internationale, denumita in continuare OMI, cu reglementarilereferitoare la constructia si echipamentul navelor care transporta
 
produse chimice periculoase in vrac si Codul IGC - lista internationalaa OMI, cu reglementarile referitoare la constructia si echipamentulnavelor care transporta gaze lichefiate in vrac;e) Acordul european privind transportul international al marfurilorpericuloase pe caile navigabile interioare si Regulamentul privindtransportul intern al substantelor periculoase pe Rin, astfel cum suntincluse in dreptul comunitar;f) instructiunile tehnice pentru transportul marfurilor periculoasein conditii de siguranta, emise de Organizatia Internationala aAviatiei Civile. 
SECTIUNEA a 2-aDefinitii
 Art. 5. - In intelesul prezentei hotarari, termenii si expresiile demai jos au urmatoarele semnificatii:1. agent chimic - orice element sau compus chimic, singur ori inamestec, in stare naturala sau fabricat, utilizat ori eliberat,inclusiv sub forma de deseuri, prin orice activitate profesionala, fieca este produs intentionat sau nu, fie ca este introdus pe piata ori nu;2. agent chimic periculos: 
a) orice agent chimic care intruneste criteriile de clasificare ca substanta periculoasa in conformitate cu anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare aOrdonantei de urgenta a Guvernuluinr. 200/2000privind clasificarea, etichetarea siambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin HotarareaGuvernuluinr. 490/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, fie ca aceasubstanta este clasificata in temeiul hotararii mentionate sau nu, cu exceptiasubstantelor care intrunesc numai criteriile de clasificare ca substante periculoase pentru mediu;
 
a) orice agent chimic care intruneste criteriile de clasificare casubstanta periculoasa in conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si aamestecurilor, de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEEsi 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr.1.907/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu HotarareaGuvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea sietichetarea substantelor periculoase, indiferent ca acea substanta esteclasificata in temeiul actelor normative mentionate sau nu, cu exceptiasubstantelor care intrunesc numai criteriile de clasificare casubstante periculoase pentru mediu; 
Modificat de art.I pct.2 dinHG 1/2012
b) orice agent chimic care intruneste criteriile de clasificare ca preparat periculosin sensul Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotararea Guvernuluinr. 92/2003, fie caacel preparat este clasificat in temeiul hotararii mentionate sau nu, cu exceptia acelor  preparate care intrunesc numai criteriile de clasificare ca preparate periculoase pentrumediu;
 
 b) orice agent chimic care intruneste criteriile de clasificare caamestec sau ca preparat periculos in conformitate cu prevederileRegulamentului (CE) nr. 1.272/2008, cu modificarile si completarileulterioare, sau cu prevederile Hotararii Guvernuluinr. 937/2010  privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piataa preparatelor periculoase, indiferent ca acel amestec sau preparateste clasificat in temeiul actelor normative mentionate sau nu, cuexceptia acelora care intrunesc numai criteriile de clasificare caamestecuri sau preparate periculoase pentru mediu;

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->