Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
Remarks by the President of the United States of America in State of the Union Address

Remarks by the President of the United States of America in State of the Union Address

Ratings: (0)|Views: 40|Likes:
Published by Zimvi

More info:

Published by: Zimvi on Jan 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2013

pdf

text

original

 
Tf` ^fct` Fipu`Il﬍e` il tf` Rz`uu U`ez`tmzsLiz Ckk`dcmt` Z`g`mu`Omhpmzs :4' :2=:
Z`kmzau js Tf` Rz`ucd`ht il Tf` Phct`dUtmt`u il Mk`zcem ch Utmt` il tf` PhcihMddz`uu
Phct`d Utmt`u Emrctig^mufchntih' D(E(3?=2 R(K( @UTTF@ RZ@UCD@HT?
¢
Kz( Ur`ma`z' Kz( \ce` Rz`ucd`ht' k`kj`zu il Eihnz`uu' dcutchnpcuf`dnp`utu' mhd l`ggi~ Mk`zcemhu?
Lpgg Tzmhuezcrt il tf` ur``ef nc|`h js Rz`ucd`ht Jmzmea Ijmkm mt fcu Utmt` il tf` Phcih Mddz`uu_ck|c(eik
 
Gmut kihtf' C ~`ht ti Mhdz`~u Mcz Lize` Jmu` mhd ~`geik`d fik` uik` il ipz gmut tziiru tiu`z|` ch Czm}(
¢
Tin`tf`z' ~` ill`z`d m ﬍hmg' rzipd umgpt` ti tf` eigizu phd`z ~fcef kiz` tfmh mkcggcih il ipz l`ggi~ ectc`hu lipnft ++ mhd u`|`zmg tfipumhd nm|` tf`cz gc|`u(^` nmtf`z tihcnft ahi~chn tfmt tfcu n`h`zmtcih il f`zi`u fmu kmd` tf` Phct`d Utmt`u uml`z mhdkiz` z`ur`et`d mziphd tf` ~izgd(
¢
&Mrrgmpu`(#
¢
Liz tf` ﬍zut tck` ch hch` s`mzu' tf`z` mz` hiMk`zcemhu ﬍nftchn ch Czm}(
¢
&Mrrgmpu`(#
¢
Liz tf` ﬍zut tck` ch t~i d`emd`u' Iumkm jch Gmd`h cuhit m tfz`mt ti tfcu eiphtzs(
¢
&Mrrgmpu`(#
¢
Kiut il mg ]m`dm–u tir gc`pt`hmhtu fm|` j``h d`l`mt`d(
¢
 Tf` Tmgcjmh–u kik`htpk fmu j``h jzia`h' mhd uik` tziiru ch Mlnfmhcutmh fm|` j`nph ti eik`fik`(Tf`u` mefc`|`k`htu mz` m t`utmk`ht ti tf` eipzmn`' u`g﬊`uuh`uu mhd t`mk~iza il Mk`zcem–uMzk`d Lize`u(
¢
Mt m tck` ~f`h tii kmhs il ipz chutctptcihu fm|` g`t pu di~h' tf`s `ve``d mgg`vr`etmtcihu(
¢
Tf`s–z` hit eihupk`d ~ctf r`zuihmg mkjctcih(
¢
Tf`s dih–t iju`uu i|`z tf`czdcll`z`he`u(
¢
Tf`s liepu ih tf` kcuucih mt fmhd(
¢
Tf`s ~iza tin`tf`z(
¢
Ckmnch` ~fmt ~` eipgd meeikrgcuf cl ~` liggi~`d tf`cz `vmkrg`(
¢
&Mrrgmpu`(#
¢
Tfcha mjipt tf`Mk`zcem ~ctfch ipz z`mef?
¢
M eiphtzs tfmt g`mdu tf` ~izgd ch `dpemtchn ctu r`irg`(
¢
Mh Mk`zcemtfmt mttzmetu m h`~ n`h`zmtcih il fcnf+t`ef kmhplmetpzchn mhd fcnf+rmschn oiju(
¢
M lptpz` ~f`z`~`–z` ch eihtzig il ipz i~h `h`zns' mhd ipz u`epzcts mhd rziur`zcts mz`h–t ui tc`d ti phutmjg`rmztu il tf` ~izgd(
¢
Mh `eihiks jpcgt ti gmut' ~f`z` fmzd ~iza rmsu ill' mhd z`urihucjcgcts cuz`~mzd`d(^` emh di tfcu(
¢
C ahi~ ~` emh' j`empu` ~`–|` dih` ct j`liz`(
¢
Mt tf` `hd il ^izgd ^mz CC' ~f`hmhitf`z n`h`zmtcih il f`zi`u z`tpzh`d fik` lzik eikjmt' tf`s jpcgt tf` utzihn`ut `eihiks mhdkcddg` egmuu tf` ~izgd fmu `|`z ahi~h(
¢
&Mrrgmpu`(#
¢
Ks nzmhdlmtf`z' m |`t`zmh il Rmttih–uMzks' nit tf` efmhe` ti ni ti eigg`n` ih tf` NC Jcgg(
¢
Ks nzmhdkitf`z' ~fi ~iza`d ih m jikj`zmuu`kjgs gch`' ~mu rmzt il m ~izalize` tfmt tpzh`d ipt tf` j`ut rzidpetu ih @mztf(
¢
Tf` t~i il tf`k ufmz`d tf` irtckcuk il m hmtcih tfmt fmd tzcpkrf`d i|`z m d`rz`uucih mhdlmuecuk(
¢
Tf`s phd`zutiid tf`s ~`z` rmzt il uik`tfchn gmzn`z1 tfmt tf`s ~`z` eihtzcjptchn ti mutizs il upee`uu tfmt `|`zs Mk`zcemh fmd m efmhe` ti ufmz` ++ tf` jmuce Mk`zcemh rzikcu` tfmt cl sip ~iza`d fmzd' sip eipgd di ~`gg `hipnf ti zmcu` m lmkcgs' i~h m fik`' u`hd sipz acdu tieigg`n`' mhd rpt m gcttg` m~ms liz z`tcz`k`ht(
¢
Tf` d`﬍hchn cuup` il ipz tck` cu fi~ ti a``r tfmt rzikcu` mgc|`(
¢
Hi efmgg`hn` cu kiz` pzn`ht(
¢
 Hi d`jmt` cu kiz` ckriztmht(
¢
^` emh `ctf`z u`ttg` liz m eiphtzs ~f`z` m ufzchachn hpkj`z il r`irg` di z`mggs ~`gg ~fcg` m nzi~chn hpkj`z il Mk`zcemhu jmz`gs n`t js' iz ~` emh z`utiz` mh`eihiks ~f`z` `|`zsih` n`tu m lmcz ufit' mhd `|`zsih` di`u tf`cz lmcz ufmz`' mhd `|`zsih` rgmsujs tf` umk` u`t il zpg`u(
¢
&Mrrgmpu`(#
¢
^fmt–u mt utma` mz`h–t D`kiezmtce |mgp`u iz Z`rpjgcemh|mgp`u' jpt Mk`zcemh |mgp`u(
¢
Mhd ~` fm|` ti z`egmck tf`k(G`t–u z`k`kj`z fi~ ~` nit f`z`(
¢
Gihn j`liz` tf` z`e`uucih' oiju mhd kmhplmetpzchn j`nmhg`m|chn ipz ufiz`u(
¢
T`efhigins kmd` jpuch`uu`u kiz` `l﬍ec`ht' jpt mgui kmd` uik` oijuijuig`t`(
¢
Ligau mt tf` tir um~ tf`cz cheik`u zcu` gca` h`|`z j`liz`' jpt kiut fmzd~izachnMk`zcemhu utzpnng`d ~ctf eiutu tfmt ~`z` nzi~chn' rmsef`eau tfmt ~`z`h–t' mhd r`zuihmg d`jttfmt a`rt rcgchn pr(
Lpgg Tzmhuezcrt il tf` ur``ef nc|`h js Rz`ucd`ht Jmzmea Ijmkm mt fcu Utmt` il tf` Phcih Mddz`uu_ck|c(eik
 
Ch :226' tf` fipu` il emzdu eiggmru`d(
¢
^` g`mzh`d tfmt kiztnmn`u fmd j``h uigd ti r`irg` ~fieipgdh–t mllizd iz phd`zutmhd tf`k(
¢
Jmhau fmd kmd` fpn` j`tu mhd jihpu`u ~ctf itf`z r`irg`–ukih`s(
¢
Z`npgmtizu fmd giia`d tf` itf`z ~ms' iz dcdh–t fm|` tf` mptfizcts ti utir tf` jmdj`fm|ciz(Ct ~mu ~zihn(
¢
Ct ~mu czz`urihucjg`(
¢
Mhd ct rgphn`d ipz `eihiks chti m ezcucu tfmt rpt kcggcihuipt il ~iza' umddg`d pu ~ctf kiz` d`jt' mhd g`lt chhie`ht' fmzd~izachn Mk`zcemhu figdchn tf`jmn(
¢
Ch tf` ucv kihtfu j`liz` C tiia il﬍e`' ~` giut h`mzgs 4 kcggcih oiju(
¢
Mhd ~` giut mhitf`z 4kcggcih j`liz` ipz rigcec`u ~`z` ch lpgg `ll`et(Tfiu` mz` tf` lmetu(
¢
Jpt ui mz` tf`u`?
¢
Ch tf` gmut :: kihtfu' jpuch`uu`u fm|` ez`mt`d kiz` tfmh 5kcggcih oiju(
¢
&Mrrgmpu`(#Gmut s`mz' tf`s ez`mt`d tf` kiut oiju uche` :220(
¢
Mk`zcemh kmhplmetpz`zu mz` fczchn mnmch'ez`mtchn oiju liz tf` ﬍zut tck` uche` tf` gmt` =332u(
¢
Tin`tf`z' ~`–|` mnz``d ti ept tf` d`﬍ect jskiz` tfmh $: tzcggcih(
¢
Mhd ~`–|` rpt ch rgme` h`~ zpg`u ti figd ^mgg Utz``t meeiphtmjg`' ui mezcucu gca` tfcu h`|`z fmrr`hu mnmch(
¢
&Mrrgmpu`(#Tf` utmt` il ipz Phcih cu n`ttchn utzihn`z(
¢
Mhd ~`–|` eik` tii lmz ti tpzh jmea hi~(
¢
Mu gihn muC–k Rz`ucd`ht' C ~cgg ~iza ~ctf mhsih` ch tfcu efmkj`z ti jpcgd ih tfcu kik`htpk(
¢
Jpt C cht`hdti ﬍nft ijutzpetcih ~ctf metcih' mhd C ~cgg irriu` mhs `llizt ti z`tpzh ti tf` |`zs umk` rigcec`utfmt jzipnft ih tfcu `eihikce ezcucu ch tf` ﬍zut rgme`(
¢
&Mrrgmpu`(#
¢¢
Hi' ~` ~cgg hit ni jmea ti mh `eihiks ~`ma`h`d js iptuipzechn' jmd d`jt' mhd rfihs ﬍hmhecmgrzi﬍tu(
¢
Tihcnft' C ~mht ti ur`ma mjipt fi~ ~` ki|` liz~mzd' mhd gms ipt m jgp`rzcht liz mh`eihiks tfmt–u jpcgt ti gmut +― mh `eihiks jpcgt ih Mk`zcemh kmhplmetpzchn' Mk`zcemh `h`zns'uacggu liz Mk`zcemh ~iza`zu' mhd m z`h`~mg il Mk`zcemh |mgp`u(Hi~' tfcu jgp`rzcht j`nchu ~ctf Mk`zcemh kmhplmetpzchn(Ih tf` dms C tiia il﬍e`' ipz mpti chdputzs ~mu ih tf` |`zn` il eiggmru`(
¢
Uik` `|`h umcd ~`ufipgd g`t ct dc`(
¢
^ctf m kcggcih oiju mt utma`' C z`lpu`d ti g`t tfmt fmrr`h(
¢
Ch `vefmhn` liz f`gr'~` d`kmhd`d z`urihucjcgcts(
¢
^` nit ~iza`zu mhd mptikma`zu ti u`ttg` tf`cz dcll`z`he`u(
¢
^` nittf` chdputzs ti z`tiig mhd z`utzpetpz`(
¢
Tidms' N`h`zmg Kitizu cu jmea ih tir mu tf` ~izgd–uhpkj`z+ih` mptikma`z(
¢
&Mrrgmpu`(#
¢
Efzsug`z fmu nzi~h lmut`z ch tf` P(U( tfmh mhs kmoiz emzeikrmhs(
¢
Lizd cu ch|`utchn jcggcihu ch P(U( rgmhtu mhd lmetizc`u(
¢
Mhd tin`tf`z' tf` `htcz`chdputzs mdd`d h`mzgs =<2'222 oiju(
¢¢¢
^` j`t ih Mk`zcemh ~iza`zu(
¢
^` j`t ih Mk`zcemh chn`hpcts(
¢
Mhd tihcnft' tf` Mk`zcemh mptichdputzs cu jmea(
¢
&Mrrgmpu`(#
¢¢
^fmt–u fmrr`hchn ch D`tzict emh fmrr`h ch itf`z chdputzc`u(
¢
Ct emh fmrr`h ch Eg`|`gmhd mhdRcttujpznf mhd Zmg`cnf(
¢
^` emh–t jzchn `|`zs oij jmea tfmt–u g`lt ipz ufiz`(
¢
Jpt zcnft hi~' ct–un`ttchn kiz` `vr`huc|` ti di jpuch`uu ch rgme`u gca` Efchm(
¢
K`mh~fcg`' Mk`zcem cu kiz`rzidpetc|`(
¢
M l`~ ~``au mni' tf` E@I il Kmut`z Giea tigd k` tfmt ct hi~ kma`u jpuch`uu u`hu`liz fck ti jzchn oiju jmea fik`(
¢
&Mrrgmpu`(#
¢
Tidms' liz tf` ﬍zut tck` ch =0 s`mzu' Kmut`zGiea–u phcihc`d rgmht ch Kcg~mpa`` cu zphhchn mt lpgg emrmects(
¢
&Mrrgmpu`(#
¢¢
Lpgg Tzmhuezcrt il tf` ur``ef nc|`h js Rz`ucd`ht Jmzmea Ijmkm mt fcu Utmt` il tf` Phcih Mddz`uu_ck|c(eik

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
fatullahdonie liked this
83jjmack liked this
Zimvi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->