Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
P. 1
1993 - Oliver Nichelson - A Doua Lege a Termodinamicii și Generatorul Fără Combustibil al lui Tesla

1993 - Oliver Nichelson - A Doua Lege a Termodinamicii și Generatorul Fără Combustibil al lui Tesla

Ratings: (0)|Views: 309|Likes:
Published by sadang
A Doua Lege a Termodinamicii și Generatorul Fără Combustibil al lui Tesla
A Doua Lege a Termodinamicii și Generatorul Fără Combustibil al lui Tesla

More info:

Categories:Types, Research
Published by: sadang on Jan 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/11/2014

pdf

text

original

 
Xvehs hc _eHEni 5 61 genevgc 6:56
E Hke Dcic e Xcvbkhgnebgogg ȗg Icncvexkvd Aďvď
Okbfsxgfgd ed dg Xcsde
 
Kdgqcv Ngomcdskn??? Nkvxm 91: CesxEbcvgoen Akvl$ Sxem =8::? S._.E.§ Okzwvgimx 577?
 
Zc hvexe ng
gnxcvqg okbcbkvexgq ed gnsxedďvgg icncvexkevcdkv cdcoxvgoc de Oesoehe Ngeieve$
Nglkde Xcsde dc"
e pgs esodxďxkvgdkv0
 
Xvcfgc sď hcpqkdxďb bg`dkeocdc zcnxv kfȜgncvce cncvigcg hgn sxkovgdc oevc snx gnczgpefgdc$ sď zcvacoȜgknďb bcxkhcdc oevc n gbzdgoď oknsbd ȗg zgcvhcvce ngog ngbexcvged. C snx acvb oknqgns oď vcedgpevce eocsxcg ghcg n csxc înhczďvxexď.
..
 zksgfgdgxďȜgdc hc hcpqkdxevc de oevc bď vcacv$ ȗg enbc$ ocdc edc anoȜgknďvgg bkxkevcdkv în kvgoc znox ed Zďbænxdg o cncvige bchgdg...
-Xcsde$ 5=79'În 57:6$ Xcsde g"
e sovgs zvgcxcndg ȗg chgxkvdg dg$ Vkfcvx Snhcvykkh @kmnskn oď e hcpqkdxexhc`e n hgszkpgxgq zcnxv xgdgpevce cncvigcg bchgdg înokn`vďxkv zcnxv e icncve cdcoxvgogxexc
 -Ngomcdskn$ 577?'.
În sovgskevc cd eagvbď oď zvgnogzggdc zcnxv eocsx nk xgz hc icncvexkv e aksxhgsoxexc în evxgokdd sovgs în zfdgoeȜge hgn Gngc 57::
Ocnxvw
Beiepgnc -Xcsde$ 57:6' de zeigne6::$
&szcoged exnog oænh bď vcacv de aezxc nkg.& 
 
Sn _kvf Cncvicxgo
 Cd aeoc vcacvgvc de evxgokdd &
 Zvkfdcbe Ovcȗxcvgg Cncvigcg Kbcngvgg 
" Zvgn Sxgdgpevce Cncvigcg_kdevc
& -Xcsde$ 57::'. &
 Nkgdc aezxc
& snx bcnȜgknexc înxv 
"
k scoȜgnc hcnbgxď &
 Cncvigc hgn Bchgs
&. În eocesxď scoȜgnc ȗg în vbďxkevc csxc dkod nhc e dko hgsoȜgg xckvcxgoc ȗg hchcpqkdxevc e eocsxg nk xgz hc icncvexkv. Xcsde xgdgpcepď hkď qcvsgng e ncg gbeigng iveagocsgbzdc zcnxv e c}zdgoe ob dovcepď n escbcnce icncvexkv c}xveoxkv hc cncvigc.
 
 În zvgbd c}cbzd cd nc ocvc sď dďb oepd ng ogdgnhvînomgs esxacd înoæx cncvige n zkexc ag xvensacvexď în cd hcoæx 
hkev zvgnxv"
n oened se oedc —K‒... ȗg ... esxacd$ zvgnxv 
"n
bg`dko se edxd$ în eocesxď gnognxď csxc bcnȜgnx n bchg oevcqe eqce zȜgnď cncvigc$ ȗg esxacd îneaeve eocsxge qe ag bchgd 
e
bfgenx odesgo o bdxď cncvigc..
.
Xcsde
oknxgnď
0
 În eocsxc oknhgȜ 
gg cncvige qe ovic zvgn —K‒
 $ eȗ
e ob
csxc gnhgoex hc sďicexď$ ȗg zkexc ag oknqcvxgxď în xvcocvce cg$
înxv"
k edxď akvbď 
hc cncvigc. Zxcb nkg zvkhoc evxgagoged nescbcnce &skvf
& în oevc sď oviď cncvige bchgdg ebfgenx \ȗgR... sď agb iexe sď kfȜgncb î 
n
kvgoc znox ed idkfdg k svsď oknxgnď hc cncvigc$ pge ȗ
g nkezxce;
 
-Xcsde$57::'.
 
5. Cncvige Bchgdg Ebfgenx
 
Xvehs hc _eHEni 6 61 genevgc 6:56
În
vbďxkvd zeveivea Xcsde c}znc k edxď qcvsgnc hcszvc ob evc dko eocsx zvkocs edc}xveicvgg cncvigcg. Cd înxvcefď heoď zxcb zvkhoc avgi înxv 
"
k enbgxď zkvȜgnc hgn szeȜg$ ȗg sďaeocb oe$ oďdhve sď oviď în eocesxď pknď oknxgn. Ovcevce ncg escbcnce —iďvg vcog‒ în bc
hg$
qe ag oe ȗg ob s
"ev ovce înxv"
n deo n szeȜg ikd se n szeȜg zdgn o ocqe beg ȗkv hcoæx eze.
 
 Eocesxe k zxcb vcedgpe zvgn zdesevce în deo e ng fepgn$ ȗg zvgn zkbzevceînxvcigg oenxgxďȜg hc ezď hgn eocsxe. ȝxgb$ ezkg$ oď heoď g sc zcvbgxc ezcg
 
 sď oviď înezkgîn fepgn$ xckvcxgo qe ag oezefgdď sď vcedgpcpc c}eox eocdeȗg qkdb hc bnoď oevc e aksx  akdksgx de zkbzevce eocsxcge eaevď hgn fepgn$ ȗg ngog n zgo beg bdx.
-Xcsde$ 57::'
Cd e kfscvqex oď înxv 
"
k escbcnce kzcveȜgc$ ngbgo n qe ag oæȗxgiex zvgn zkbzevce ezcg eaevď ȗg zcvbgxcvce eocsxcge sď oehď înezkg în fepgn. Ev ag gbzksgfgd$ în eocsx oep$ sď ovcďb n
skvf în bchg.
Ezkg Xcsde$ e ocvx n —bkbcnx hc vcadc}gc‒ ȗg e ehďiex
0
Oďdhve$ hcȗg vcszcoxď enbgxc dcig icncvedc edc bcoengogg$ oe ȗg adgh$ n scokbzkvxď de acd< csxc cncvigc oevc zkexc ag oknqcvxgxď în edxď akvbď hc cncvigcb dexvcocvce hc de n ngqcd szcvgkv de nd gnacvgkv... sď zvcszncb oď eze$ de xvcocvceeocsxcge înezkg în fepgn$ csxc oknqcvxgxď în edxocqe$ oevc zkexc ag sokesď hgn fepgn$ aďvď e xgdgpe hcdko$ se akevxc zȜgnď 
 $
 zxcvc. Hc c}cbzd$ heoď oďdhve \csxc vczvcpcnxexďRhc eze deodg$ k}gicnd ȗg mghvkicnd oevc okbzn eze zkx gdsxve k edxď akvbď hccncvigc în oevc oďdhve csxc xvensakvbexď de xvcocvce eocsx 
cge hc de oedh de vcoc.
Okvcsznpďxkv eocsxg oep ghced$ xkexď eze oevc ovic în fepn qe ag hcsokbzsď în k}gicn ȗg
mghvkicn înegnxc hc e exgnic anhd fepgndg -Xcsde$ 57::'$
gev vcpdxexd qe ag oď eze qe ovicoknxgn înďnxv$ ȗg xkxȗg fepgnd qe vďbænc în xkxedgxexc ikd$ iepcdc akvbexc soďzænh. Zxcb esxacd zvkhoc$ zvgn akdksgvce gngȜgedď e ng enbgx qkdb hc bnoď zcnxv e ovce „skvfd‒ zcnxv oďdhvď$
se vcszcoxgq$ zcnxv
ovicvce ezcg înďnxv$ k oknhgȜgc oevc nc zcvbgxc sď kfȜgncb
kvgoc oenxgxexc hc
cncvigc aďvď cakvxvg qggxkevc.
 
E Hke Dcic e Xcvbkhgnebgogg
 
ÎnȜcdcicvce anoȜgknďvgg icncvexkvdg dg Xcsde csxc k kzcveȜgc în hkg zeȗg
‟ gbeignænh"
d eȗeob e aďox eocsxe în xcvbcngg ȗxggnȜgagog eg scokddg 57 ȗg c}zdgoevce eocsxge în xcvbcngg ȗxggnȜcgpgdcdkv nkesxvc. Hgn acvgogvc$ cd ȗg
"
e înoehvex c}zdgoeȜg
e în oknxc}xd Dcigg e Hke e Xcvbkhgnebgogg
eȗe ob ascsc akvbdexď hc dghcvgg xckvcxgogcng agpgogcng eg pgdcg.
 Vhkdzm Odesgs e eavgbex în 5=3:0 —Csxc gbzksgfgd zcnxv n hgszkpgxgq exk"
eoȜgknex$ aďvďe`xkv hgn zevxce ng eicnx c}xcvn sď oknqcvxcesoď oďdhve ng okvz de
ngqcdd edxg okvz eadex de k
xcbzcvexvď beg bevc.‒ Ob e eagvbex ȗg Lcdqgn$ —Csxc gbzksgfgd oe zvgn gnxcvbchgd ng eicnx
be
xcvged gncvx sď sc kfȜgnď caacox bcomengo hgn kvgoc zkvȜgnc e bexcvgcg$ zvgn vďogvce eocsxcge sfxcbzcvexve kfgcoxcdkv înokn`vďxkevc.‒
 
Heoď n hgszkpgxgq$ e
v ag
aksx oezefgd$ zvgn cd însȗg$ sďc}xveiď cncvigc oedkvgoď hgn bchgd înokn`vďxkv ȗg sď xg
dgpcpc
eoce cncvigc zcnxv zvkzvge vďogvc$exnog eocd hgszkpgxgq ev ag n —zcvzcxb bkfgdc‒. Vďogvce bchgdg înokn`vďxkv ncocsgxď cncvigc
hgnxv"
k svsď c}xcvnď.
 
 
Xvehs hc _eHEni ? 61 genevgc 6:56
În evxgokdd dg hgn
Ocnxvw
Beiepgnc$ Xcsde vcge sfgcoxd xcvbkhgnebgogg înxv"k
scoȜgncgnxgxdexď —Zksgfgdgxexce ng Bkxkv Exk
"
EoȜgknex‡ Gncvx$ însď Oezefgd hc KfȜgnc Cncvigc hgn
Bchg‒
. Cd oknxcsxď eagvbeȜge hcszvc gbzksgfgdgxexce efgdgxďȜgg ng hgszkpgxgq hc vďogvc hc eanoȜgkne zc fepe oďdhvgg kfȜgnxc hgn bchg zvgnxv 
"n sgbzd c}zcvgbcnx.
Heoď hkď fevc hc bcxed sc înxgnh hc zc Zebænx zænď în szeȜg$ hgacvcnȜe hc xcbzcvexvďhgnxvc oezcxcdc fevcdkv qe ovce n ovcnx cdcoxvgo în eocsxc fevc$ oevc zkx eoȜgkne n bkxkv cdcoxvgo.Eocsxe qe ag n hgszkpgxgq oevc qe vďog bchgd ȗg qe ovce dov bcoengo zc fepe oďdhvgg kfȜgnxc hgn
bchg.
O eocsx c}cbzd$ Xcsde n vcszgnic E Hke Dcic e Xcvbkhgnebgogg$ hev zvcpgnxď dgbgxcdcînȜcdcicvgg okbnc e eocsxcge. Cd n nceiď oeveoxcvgsxgoe oce beg hc fepď$ zvcob oď cncvige ovic
hc de
oedh de vcoc$ hc de n ngqcd cncvicxgo vghgoex oďxvc nd beg okfkvæx. Occe oc cd eagvbď csxc oď k fnď gbzdcbcnxevc zkexc aeoc oe dovd sď agc aďox zvgn somgbfevce hc de n ngqcd cncvicxgo vghgoexoďxvc n ngqcd cncvicxgo okfkvæx aďvď e ovce n —zcvzcx
b bkfgdc‒.
Bchgd Ebfgenx
 
Ob zkexc ag ovcex n —skvf‒ cncvicxgo zc Zďbænx ncocsgxď hkď gnakvbeȜgg szdgbcnxevc zvcszsc hc hgsoȜge dg Xcsde hcszvc xcvbkhgnebgoď
nexve adghdg hgn oevc csxc ovcex bchgd ȗgoc enbc oknsxgxgc k xcbzcvexvď `kesď în eocsx bchg.
Zcnxv e
înȜcdcic oknoczxd hc cncvigc e bchgdg ebfgenx$ csxc ncocsev sď nc înxkevocb devďhďogngdc gsxkvgoc edc ȗxggnȜcg cdcoxvgogxďȜgg. Hgn xgbzd dg Avenldgn zænď de gnoczxd scokddg xvcox$cdcoxvgogxexce e aksx gbeignexď oe n adgh oevc ovic zvgn oknhoxkvg ȗg oe ȗg efvgg oevc edgbcnxebkxkevcdc hc exnog$ zxce ag oknhcnsex îneaeve bchgdg. Oknhcnsexkevcdc hc esxďpg cve oænhqeonksoxc oe ȗg oknhcnsexkevc xkobeg hexkvgxď eocsxg oknoczx.
 Înegnxc hc dxgbe somgbfevc hc zevehgibe zvgn oevc ngqcvs
d e e`ns sď agc zvgqgx oe k bgȗoevcedcexkvgc hc zevxgodc exkbgoc în qgh$ agpgoe ovchce oď xkexď bexcvge cve okbzsď hgnxv 
"
k sfsxenȜď zvgbevď. E aksx eocsx bexcvged zvgbev$ cxcvd -Hndkz$ 57?8' dg Be}ycdd ȗg Lcdqgn$ oevc bzdce
bchgd ebfgenx.Oæx hc
szvc xcbzcvexvď$ Xcsde e sovgs -Xcsde$ Acfvevgc 5757' oď —
în dbgne zvcpcnxcg
onkeȗxcvg zxcb escbďne zkxcnȜgedd cdcoxvgo o xcbzcvexve
‒. Zvgn ovcevce ncg pknc hc
xcbzcvexvď `kesď în bchgd ebfgcnxed hc înedx ngqcd cncvicxgo$ gnscebnď ovcevce ng zkxcnȜged
cdcoxvgo
oknxgn. Vezkvxex de bchg$ hgszkpgxgqd oevc ovcepď eocesxď pknď hc zvcsgnc `kesď
zkexc ag
qďpx oe n hgszkpgxgq o exk
"
vďogvc.
 În zvgnogzg$ adghd cdcoxvgo qe gnxve în hgszkpgxgq$ qe ag xvensakvbex înxv"
k akvbď hc cncvigc
beg `ke
sď ȗg qe cacoxe dov oîx xgbz adghd qe oknxgne sď gnxvc în hgszkpgxgq. Nexve eocsxcgxvensakvbďvg csxc zvcszncvc în eocsx bkbcnx$ hev sc zevc oď adghd cdcoxvgo e aksx zvgqgx oe aggnhxvensakvbex în zkxcnȜged zkpgxgq ȗg nciexgq.
 

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
rodica_dudau6291 liked this
yo2maj liked this
cris020044968 liked this
Catalin Burdusa liked this
Dan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->