Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
contabilitate ONG

contabilitate ONG

Ratings:
(0)
|Views: 535|Likes:
reglementari contabilitate ONG
reglementari contabilitate ONG

More info:

Published by: Birou ExpertContabil on Jan 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2013

pdf

text

original

 
Reglementare din 09.11.2007 contabila pentru persoanele juridice fara scop patrimonial
( Publicat in MO nr. 846 bis din 10.12.2007 )Ministerul Economiei si Finantelor 
Actul intra in vigoare la data 10.12.2007
CAP.
1ARIA DE APLICABILITATE SI MONEDA DE RAPORTARE1. -(1) Prezentele reglementari prevad formatul si continutul situatiilorfinanciare anuale, principiile contabile si regulile de evaluare, precum siregulile de intocmire, aprobare, auditare, dupa caz, si publicare a situatiilorfinanciare anuale pentru persoanele juridice fara scop patrimonial.(2) Prezentele reglementari sunt corelate cu prevederile reglementarilorcontabile conforme cu directivele europene, aprobate prinOrdinul ministruluifinantelor publice nr. 1.752/2005pentru aprobarea reglementarilor contabileconforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, inmod corespunzator, respectiv adaptat la specificul activitatilor fara scoppatrimonial si activitatilor cu destinatie speciala desfasurate, potrivit Legii,de persoanele juridice fara scop patrimonial.(3) Prezentele reglementari se aplica pentru activitatile fara scoppatrimonial, activitatile cu destinatie speciala si activitatile economicedesfasurate, potrivit Legii, de catre asociatii, fundatii sau alte organizatii deacest fel, partide politice, patronate, organizatii sindicale, culte religioase,precum si pentru altele asemenea infiintate in baza unor legi speciale in scopuldesfasurarii de activitati fara scop patrimonial, care au obligatia, potrivitLegii, sa conduca contabilitatea in partida dubla si sa intocmeasca situatiifinanciare anuale.2. -(1) Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala.Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in monedanationala, cat si in valuta.(2) Pentru necesitatile proprii de informare, persoanele juridice fara scoppatrimonial pot opta pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si intr-oalta moneda.Cursul de schimb utilizat pentru conversia in moneda nationala a situatiilorfinanciare anuale intocmite intr-o alta moneda este cursul de schimb valutarcomunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru data bilantului. Acestcurs se prezinta in notele explicative.
CAP.
2FORMATUL SI CONTINUTUL SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE
SECTIUNEA 
1DISPOZITII GENERALE PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE ANUALE3. -(1) Persoanele juridice fara scop patrimonial intocmesc situatiifinanciare anuale care cuprind:-bilant,-contul rezultatului exercitiului,-notele explicative la situatiile financiare anuale.(2) Organizatiile patronale si sindicale, precum si alte organizatii farascop patrimonial, care nu desfasoara activitati economice, intocmesc situatiifinanciare anuale simplificate care cuprind:-bilant prescurtat,-contul prescurtat al rezultatului exercitiului,-notele explicative la situatiile financiare anuale simplificate.(3) Situatiile financiare anuale, respectiv situatiile financiare anualesimplificate constituie un tot unitar.(4) Potrivit Legii contabilitatii, situatiile financiare anuale trebuieinsotite de o declaratie scrisa de asumare a raspunderii conducerii persoaneijuridice pentru intocmirea situatiilor financiare anuale in conformitate cuReglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial.4. -Situatiile financiare anuale ale persoanelor juridice fara scop
Page 1 of 246MACROLEX.RO : Reglementare din 09.11.200713/01/2012http://www.macrolex.ro/listare_act.php?id=00224101
 
patrimonial sunt supuse, potrivit Legii, verificarii de catre cenzori sau decatre auditori financiari, dupa caz.5. -Pct. 3 alin. (2) din prezentele reglementari nu se aplica de catrepersoanele juridice fara scop patrimonial de utilitate publica.6. -Situatiile financiare anuale se intocmesc in mod clar si in concordantacu prevederile prezentelor reglementari.7. -Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a activelor,datoriilor, pozitiei financiare, excedentului sau deficitului privindactivitatile fara scop patrimonial si activitatile cu destinatie speciala.8. -Daca aplicarea prevederilor prezentelor reglementari nu este suficientapentru a oferi o imagine fidela in intelesul pct. 7, trebuie prezentateinformatii suplimentare.9. -Daca, in cazuri exceptionale, aplicarea unei prevederi din prezentelereglementari se dovedeste contrara obligatiei prevazute la pct. 7, trebuie sa sefaca abatere de la acea prevedere, in vederea oferirii unei imagini fidele, inintelesul pct. 7. Orice astfel de abatere trebuie prezentata in noteleexplicative, impreuna cu o explicatie a motivelor acesteia si o situatie privindefectele abaterii asupra activelor, datoriilor, pozitiei financiare si aexcedentului sau deficitului.10. -Subunitatile fara personalitate juridica, care apartin persoanelorjuridice fara scop patrimonial cu sediul sau domiciliul in Romania organizeaza siconduc contabilitatea proprie pana la nivel de balanta de verificare, fara aintocmi situatii financiare anuale.Activitatea desfasurata in strainatate de subunitatile fara personalitatejuridica, si care apartin persoanelor juridice fara scop patrimonial cu sediulsau domiciliul in Romania, se include in situatiile financiare ale persoaneijuridice romane si se raporteaza pe teritoriul Romaniei, potrivit prezentelorreglementari.Cursul de schimb utilizat pentru conversia in moneda nationala a balantelorde verificare intocmite intr-o alta moneda este cursul de schimb valutarcomunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru data bilantului. Acestcurs se prezinta in notele explicative.11. -Autoritatile de reglementare pot solicita prezentarea in situatiilefinanciare anuale a unor informatii suplimentare fata de cele care trebuieprezentate in concordanta cu prezentele reglementari.12. -Formatul bilantului si al contului rezultatului exercitiului, inspecial in ceea ce priveste forma adoptata pentru prezentarea acestora, nu poatefi modificat de la un exercitiu financiar la altul. In cazuri exceptionale, suntpermise abateri de la acest principiu. Orice astfel de abatere trebuie mentionatain notele explicative, impreuna cu o explicatie a motivelor care au determinat-o.13. -In bilant si in contul rezultatului exercitiului, elementele prevazutela pct. 19, 20 si 34 trebuie prezentate separat, in ordinea indicata. Osubclasificare mai detaliata a elementelor se poate face numai in noteleexplicative.14. -Formatul, succesiunea si terminologia elementelor din bilant si dincontul rezultatului exercitiului care sunt precedate de cifre arabe trebuieadaptate, in cazul in care natura specifica a unei persoane juridice fara scoppatrimonial impune acest lucru. Astfel de adaptari trebuie efectuate atunci candsunt cerute prin reglementari speciale emise de Autoritatile de reglementare.15. -(1) Pentru fiecare element de bilant si de cont al rezultatuluiexercitiului trebuie prezentata valoarea aferenta elementului corespondent pentruexercitiul financiar precedent.(2) Daca valorile prevazute la alin. (1) nu sunt comparabile, absentacomparabilitatii trebuie prezentata in notele explicative, insotita de comentariirelevante.16. Un element de bilant si de cont al rezultatului exercitiului pentru carenu exista valoare nu trebuie prezentat, cu exceptia cazului in care exista unelement corespondent pentru exercitiul financiar precedent, in intelesul pct. 15alin. (1).17. -Bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezintaelementele de activ, datorii si capital propriu ale persoanei juridice fara scoppatrimonial la sfarsitul exercitiului financiar, precum si in celelalte situatiiprevazute de Lege.18. -(1) In bilant elementele de activ si datorii sunt grupate dupa natura
Page 2 of 246MACROLEX.RO : Reglementare din 09.11.200713/01/2012http://www.macrolex.ro/listare_act.php?id=00224101
 
si lichiditate, respectiv natura si exigibilitate.(2) In intelesul prezentelor reglementari:a) un activ reprezinta o resursa controlata de catre persoana juridica farascop patrimonial ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se asteaptasa genereze beneficii economice viitoare pentru aceasta si al carui cost poate fievaluat in mod credibil;b) o datorie reprezinta o obligatie actuala a persoanei juridice fara scoppatrimonial ce decurge din evenimente trecute si prin decontarea careia seasteapta sa rezulte o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice.
SECTIUNEA 
2FORMATUL BILANTULUI19. -Formatul bilantului este urmatorul:A. Active imobilizateI. Imobilizari necorporale1. Cheltuieli de constituire2. Cheltuieli de dezvoltare3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si activesimilare, daca acestea au fost achizitionate cu titlu oneros4. Fondul comercial, in masura in care acesta a fost achizitionat cu titluoneros5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executieII. Imobilizari corporale1. Terenuri si constructii2. Instalatii tehnice si masini3. Alte instalatii, utilaje si mobilier4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executieIII. Imobilizari financiare1. Actiuni detinute la entitatile afiliate2. Imprumuturi Acordate entitatilor afiliate3. Interese de participare4. Imprumuturi Acordate entitatilor de care unitatea este legata in virtuteaintereselor de participare5. Investitii detinute ca imobilizari6. Alte imprumuturiB. Active circulanteI. Stocuri1. Materii prime si materiale consumabile2. Productia in curs de executie3. Produse finite si marfuri4. Avansuri pentru cumparari de stocuriII. Creante(Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un antrebuie prezentate separat pentru fiecare element.)1. Creante comerciale2. Sume de incasat de la entitatile afiliate3. Sume de incasat de la entitatile de care unitatea este legata in virtuteaintereselor de participare4. Alte creanteIII. Investitii pe termen scurt1. Actiuni detinute la entitatile afiliate2. Alte investitii pe termen scurtIV. Casa si conturi la banciC. Cheltuieli in avansD. Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni2. Sume datorate institutiilor de credit3. Avansuri incasate in contul comenzilor4. Datorii comerciale -furnizori5. Efecte de comert de platit6. Sume datorate entitatilor afiliate7. Sume datorate entitatilor de care unitatea este legata in virtuteaintereselor de participare
Page 3 of 246MACROLEX.RO : Reglementare din 09.11.200713/01/2012http://www.macrolex.ro/listare_act.php?id=00224101

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
adelaipu liked this
Istratie Aurora liked this
stefanm31 liked this
Maria Mohora liked this
Cojocaru Picky liked this
doranluca liked this
Inga Bulat liked this
Bora Simona liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->