Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Panorama systemów politycznych świata

Panorama systemów politycznych świata

Ratings: (0)|Views: 533 |Likes:
Published by Mariusz Gulczyński
Prezentacja współczesnych systemów politycznych
Prezentacja współczesnych systemów politycznych

More info:

Published by: Mariusz Gulczyński on Jan 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/06/2013

pdf

text

original

 
 
Mariusz Gulczyński
Wydawnictwo SejmoweWarszawa 2004
 
Okładke˛i strony tytułowe projektował
 Zygmunt Zaradkiewicz
Redaktor
 Jerzy S. Kugler 
Redaktor techniczny
 Anna Rowicka
Korekta
 Zespo´ł 
©
Copyright by Kancelaria SejmuWarszawa 2004ISBN 83-7059-643-6KANCELARIA SEJMUWydawnictwo SejmoweArkuszy drukarskich 30,75Wydanie pierwszeWarszawa 2004Druk i oprawa Zakład Poligraficzny UWIPAL
 
WSTE˛P
Adresatami tej ksia˛z˙ki sa˛Czytelnicy zainteresowani sposobami zorga-nizowania politycznego społeczen´stw z˙yja˛cych w ro´z˙nych regionach wspo´ł-czesnego s´wiata z ro´z˙nych powodo´w: edukacyjnych, poznawczych, turys-tycznych, wczasowych, biznesowych, zarobkowych, migracyjnych, poli-tycznych...Zmiany zachodza˛ce za z˙ycia wspo´łczes´nie z˙yja˛cych pokolen´ zwie˛kszaja˛kra˛g zainteresowanych i pote˛guja˛motywacje˛do poznawania wspo´łz˙yja˛-cych z nami na tej samej planecie ro´z˙norodnych społecznos´ci. Celem tejpublikacji jest przedstawienie politycznej strony wielorakos´ci wspo´łzalez˙-nego s´wiata. Na jej charakter, tres´c´ i forme˛wpłyne˛ło kilka czynniko´w.Pierwszym i najistotniejszym czynnikiem sa˛dynamiczne, wielostronnezmiany warunko´w ludzkiej egzystencji. Ro´z˙nia˛sie˛one od wszystkichuprzednich tym, iz˙ nigdy w dziejach ludzkos´ci nie były one ro´wniegłe˛bokie, ro´wnie szybkie, ro´wnie wielostronne i nie obejmowały całegoglobu. Najistotniejsze z tych przeobraz˙en´ maja˛trojaki charakter:
techniczno-ekonomiczny upowszechnienia zastosowania odkryc´naukowych i reggospodarki rynkowej,
przestrzenny wzrostu wspo´łzalez˙nos´ci losu kaz˙dego i wszystkichw skali narodowej, kontynentalnej i globowej,
polityczny – upowszechnienia demokracji i aspiracji do partnerskiejpodmiotowos´ci wszystkich jednostek, narodo´w i cywilizacji.Wpływ tych przeobraz˙en´ na byt ludzki jest dwojaki. Wielkie odkrycianaukowe umoz˙liwiaja˛wykorzystanie głe˛bszego wniknie˛cia w nature˛ma-terii (atomowa˛i genetyczna˛). Przys´pieszenie wzrostu gospodarczego wy-zwala od niedostatko´w i upowszechnia dostatek. Dekolonizacja i rozpadimperio´w skutkuja˛zyskaniem przez wiele narodo´w suwerennos´ci i sprzy- jaja˛upowszechnieniu demokracji. To pozytywy. Nie mniej istotne sa˛negatywy. Gło´wne z nich to wzrost zagroz˙en´ powodowany przez spote˛-gowanie siły raz˙enia i upowszechnienie broni ro´z˙nego typu od kałasz-nikowa po bron´ ja˛drowa˛– oraz przez degradacje˛ekologicznych warunko´wz˙ycia. Wszystko to ła˛cznie burzy oczywistos´c´ zasad, norm, instytucji i idei5

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->