Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Osnove Gospodarskega KP

Osnove Gospodarskega KP

Ratings: (0)|Views: 660|Likes:
Published by lavrach

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: lavrach on Jan 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2012

pdf

text

original

 
I. GOSPODARSKA KRIMINALITETA
- na začetku se pojavi vprašanje, ali je pravilneje govoriti o gospodarski kriminaliteti ali o gospodarskemkriminalu
kriminal
=> dejavnost, ki zajema kazniva dejanja
kriminaliteta
=> skupek, celoto izvršenih kaznivih dejanjih oz. celota v določenem časovnemobdobju in na določenem območju izvršenih kaznivih dejanj
za pojavne oblike kaznivih dejanj je primernejši izraz gospodarski kriminal- osnovno gibalo gospodarskega kriminala je doseganje velikih nezakonitih dobičkov ob razmeromanizkem tveganju- ker je kazensko pravo pretežno nacionalno orientirano, so proučevanja te vrste kriminaliteteosredotočena na njene posebnosti v sklopu kazenskega prava posamezne države
POJEM GOSPODARSKE KRIMINALITETE
- čeprav se pojem gospodarske kriminalitete uporablja že desetletja, ni splošno sprejete definicije, ki biza različne oblike in izraze našla skupni imenovalec in zajela tudi vedno nove oblike, ki nastajajo hkrati združbenim in tehničnim razvojem
odsotnost definicije je mogoče delno pripisati dejstvu, da je tako kompleksen pojav, ki ga nimogoče kratko in jedrnato opisati
delno pa je to tudi posledica različnih kriminalnopolitičnih predstav- za prepoznavanje tovrstne kriminalitete so lahko koristne tudi tuje izkušnje, vendar enotne formule zaboj zoper gospodarsko kriminaliteto ni mogoče pričakovati => gospodarska kriminaliteta je lastnavsakemu posameznemu gospodarskemu sistemu in prilagojena njegovim značilnostim-
narava gospodarske kriminalitete
je odvisna tudi od obdobja, v katerem se ta pojavlja
- v Sloveniji razlikujemo
klasično gospodarsko kriminaliteto
privatizacijsko gospodarsko kriminaliteto
poprivatizacijsko gospodarsko kriminaliteto-
klasična gospodarska kriminaliteta
je tista, ki je
malum per se
v gospodarskih razmerjih in se žedolgo pojavlja v kazenskih zakonik => poneverbe, neupravičene uporabe, preslepitev kupcev,...-
privatizacijska gospodarska kriminaliteta
se v Sloveniji povezuje s poosamosvojitvenim obdobjem,ki so ga zaznamovali privatizacija, prestrukturiranje gospodarstva, denacionalizacija, sanacije, stečaji,dokapitalizacija, privatizacijski programi, iskanje kupcev za družbeno premoženje,...
zaradi vsega tega se je prerazdelila družbena moč in posledično se je začela nova fazagospodarskega kriminala
to po eni strani izhaja iz kapitalizma, po drugi pa ga ogroža s korupcijo, erozijo morale,prilagajanjem strategij, izkoriščanjem nižjih družbenih slojev, odpuščanjem delavcev,zlorabljanjem okolja,...- počasi je v Sloveniji tudi mogoče prepoznati tudi elemente
poprivatizacijske kriminalitete
=>kriminaliteta, ki je značilna za razvitejša kapitalistična razmerja
osredotočena je na borzne in finančne oz. druge kapitalske transakcije- s tem pojavom se ukvarjajo različne znanosti in stroke => vsaka iz svojega zornega kota razvijarazlične poglede na elemente gospodarske kriminalitete
tako dobiva gospodarska kriminaliteta interdisci
plinarno naravo
SOCIOLOŠKI ZAČETKI RAZPRAV O GOSPODARSKI KRIMINALITETISOCIOLOŠKI ZAČETKI RAZPRAV O GOSPODARSKI KRIMINALITETI
-
pravna definicija gospodarske kriminalitete
=> skupek protipravnih dejanj, ki so v veljavnikazenski zakonodaji določena kot kazniva dejanja ali prekrški in ki so usmerjena zoper vrednote, lastnegospodarskemu sistemu neke družbe-
sociološka definicija gospodarske kriminalitete
=> vsako vedenje, ki ni v skladu z ekonomskimi indružbenimi normami, ki se nanašajo na vedenje subjektov v nekem gospodarskem sistemu- zametki obravnavanja pojavov, ki jih danes zajema pojem gospodarske kriminalitete, segajo na
 
področje sociologije- ameriški sociolog in kriminolog Edwin H.
Sutherland
je razvil koncept
kriminalitete belih ovratnikov
white-collar crime
gre za kriminal, ki ga v zvezi z opravljanjem svojega poklica zagrešijo osebe, ki so visoko nadružbeni lestvici in v družbi uživajo ugled
s tem je Sutherland spremenil stereotipni pogled na kriminaliteto kot izključno vezano na nižjesloje prebivalstva
opozoril je, da so finančne izgube zaradi kriminala belih ovratnikov v primerjavi s konvencionalnokriminaliteto izjemno velike, vendar so manj pomembne od škode, ki jo ta oblika kriminalapovzroča družbenim odnosom => krši zaupanje in zbuja nezaupanje, ki slabi socialno nemoralo inpovzroča socialni razkroj- tipični primeri gospodarskega kriminala => napačni podatki v finančnih poročilih, borzne manipulacije,posredno ali neposredno podkupovanje trgovcev in uradnikov, zavajajoče reklamiranje, poneverbe,davčne zatajitve, zlorabe v stečajih,...- spoznanje, da dejanje, ki izpolnjuje znake kaznivega dejanja, stori pa ga pripadnik višjega sloja, nemore biti manj kaznivo ali celo nekaznivo zgolj zaradi storilčevega družbenega položaja, je
temelj
zarazvoj teorije o gospodarski kriminaliteti ter gospodarskega kazenskega prava
GOSPODARSKA KRIMINALITETA V KRIMINOLOGIJIGOSPODARSKA KRIMINALITETA V KRIMINOLOGIJI
- iz ameriške kriminologije je mogoče razbrati tri faze v razvoju pojma gospodarske kriminalitete
Sutherlandov koncept gospodarske kriminalitete belih ovratnikov, ki je vezana zlasti na lastnostistorilca kaznivega dejanja
poklicna kriminaliteta – occupational crime
=> kazniva dejanja lahko zagrešijo tudi nižjisloji, na primer bančni uslužbenci, tajnice uglednih podjetnikov,...
korporacijska kriminaliteta – corporate crime
=> v praksi je glede kršitev s področjagospodarstva postajala čedalje bolj tipična in očitna povezava z dejavnostjo v gospodarski družbi, je sledilo oblikovanje tega pojma- te razvojne faze si ne sledijo tako, da bi bila druga nadgradnja prve in tretja nadgradnja druge =>vsaka skuša le odpraviti pomanjkljivosti predhodnice- k definiranju pojma gospodarske kriminalitete bistveno ne pripomorejo, koristijo pa pri opredeljevanjuoz. omejevanju področja, ki ga proučuje gospodarsko kazensko pravo- danes se pojma poklicne in korporacijske kriminalitete praviloma ne povezujeta z gospodarskimkriminalom, vendar razmerje med gospodarsko kriminaliteto in kriminaliteto belih ovratnikov ni povsem jasno
nekateri avtorji obravnavajo kriminaliteto belih ovratnikov kot eno podskupin gospodarskekriminalitete
nekateri pojma enačijo
nekateri menijo, da je kriminaliteta belih ovratnikov sopomenka za komercialno kriminaliteto- moderna kriminologija v sklop gospodarske kriminalitete uvršča zelo različne oblike škodljivih dejanj,katerih motivi so načeloma ekonomski => storilce vodi želja po denarju oz. premoženjski koristi
za skupni imenovalec teh dejanj je mogoče šteti, da se pojavljajo pri opravljanju gospodarskedejavnosti in da povzročajo škodo posameznikom zunaj in znotraj običajnega gospodarskegaživljenja- gospodarska kriminaliteta je skupni pojem za zelo heterogene vrste ogrožanja gospodarskegaposlovanja oz. ekonomskih procesov, česar se storilci lotevajo bodisi v okviru legalnega poslovanja bodisikot posamezniki v svojo korist bodisi kot predstavniki gospodarskega subjekta
OPREDELITVE GOSPODARSKE KRIMINALITETE Z ELEMENTIOPREDELITVE GOSPODARSKE KRIMINALITETE Z ELEMENTI KAZENSKEGA PRAVAKAZENSKEGA PRAVA
- definicije gospodarske kriminalitete s kazenskopravnimi elementi se pogosto prepletajo s preučevanjemgospodarskih deliktov
gospodarski delikti so pojavne oblike gospodarskega kriminala
gospodarski delikti se opredeljujejo kot kazniva ravnanja, storjena s pomočjo gospodarskegaugleda ali ugleda v družbi in z zlorabo oblik in možnosti veljavnega prava ali z zlorabo običajev inuzanc- z vidika kazenskega prava je pri definiranju gospodarske kriminalitete bistveno
protipravnost dejanja oz. napad na pravno zavarovano vrednoto ali dobrino
izpolnjevanje zakonskih znakov kaznivega dejanja (
KD je le tisti protipravno dejanje, ki ga zakon zaradi njegove nevarnosti določa kot KD in hkrati določa njegove znake in kazen zanj)
povezava dejanja s kazenskopravnim pojmom gospodarske dejavnosti
 
- gospodarska kriminaliteta je torej celota v določenem času in na določenem območju izvršenih kaznivihdejanj znotraj širše sfere gospodarstva, za katera so lahko odgovorne fizične in/ali pravne osebe,usmerjena pa so lahko zoper
gospodarski sistem kot celoto (v praksi to malo verjetno; ekstremni primer)
gospodarske osebe (pravne osebe, ki na trgu opravljajo gospodarsko dejavnost, in samostojnipodjetniki posamezniki)
subjekte, ki so uporabniki blaga ali storitev iz gospodarskih dejavnosti ali ki so kako drugačepovezani z gospodarstvom
PODJETNIŠKA KRIMINALITETAPODJETNIŠKA KRIMINALITETA
-
podjetje
=> sredstvo gospodarske družbe;
družba
=> pojavna oblika podjetja
status pravne osebe je priznan le gospodarski družbi, ne pa tudi podjetju- podjetniško pravo pri nas ni razvito, kljub temu pa je pojem podjetja v naši zakonodaji znan- podjetje je torej generični pojem za skupek organiziranega premoženja, namenjenega za opravljanjegospodarske dejavnosti
nima pravne osebnosti
ni nosilec dejavnosti
ne nastopa v pravnem prometu
 je neke vrste objekt fizične ali pravne osebe, ki lahko v pravnem prometu nastopa v različnihorganizacijskih oblikah- pri podjetju gre za skupnost premoženja in ljudi, med seboj povezanih v funkciji opravljanja določenedejavnosti trajnega značaja- dejstvo je, da podjetje ne more biti odgovorno za kaznivo dejanje, saj nima pravne osebnosti => niuvrščeni v sklop ZOPOKD- prav tako kaznivo dejanje ne more izvršeno v korist podjetja, saj je podjetje funkcionalno organiziranopremoženje, namenjeno uresničevanju ciljev gospodarske družbe- izraz podjetniška kriminaliteta torej ne more označevati skupka kaznivih dejanj, za katera so odgovornepravne osebe iz sfere gospodarstva, prav tako ne kaznivih dejanj, ki so izvršena v korist gospodarskedružbe- še najustreznejšo opredelitev podjetniške kriminalitete dobimo z njeno navezavo na podjetje v pravnempomenu besede – vodenje podjetja => kot podjetniški kriminal lahko označimo kazniva dejanja, ki jihzagrešijo posamezniki pri opravljanju dejavnosti, združenih v pojmu
vodenja podjetja
podjetniška kriminaliteta je tako ožji pojem od gospodarske kriminalitete
VZROKI GOSPODARSKE KRIMINALITETEVZROKI GOSPODARSKE KRIMINALITETE
- vzroki gospodarske kriminalitete so pretežno sistemske narave- temeljni vzrok za gospodarski kriminal verjetno izhaja iz
bistva tržnega gospodarstva
, kateregaosnovni cilj in namen je ustvarjanje dobička
to potrjujejo ugotovitve, da v različnih gospodarskih razmerah nastajajo različne pojavne oblikekriminalitete => v obdobjih gospodarskega nazadovanja prevladujejo goljufivi stečaji, zlorabenamenskih kreditov,... v obdobju gospodarskega razcveta pa so najpogostejše goljufije priprometu z vrednostnimi papirji, pri investicijskih vlaganjih,...- ena temeljnih značilnosti gospodarske kriminalitete je
pretežno koristoljubna naravnanost
=>glavni cilj storilcev je pridobivanje protipravne premoženjske koristi
iz te značilnosti lahko sklepamo, da je temeljni vzrok gospodarske kriminalitete
slab ekonomskioz. socialni položaj
, ki ga želi posameznik izboljšati z nezakonito dejavnostjo
to pa velja zgolj za klasične oblike kriminalitete – poneverbe, neupravičene uporabe,...medtem koso moderne oblike gospodarske kriminalitete dosegajo tudi v višjem sloju
pripadniki višjega sloja ne izvršujejo teh kaznivih dejanj zaradi boja za preživetje, ampak imajodrugačne motive => spremenjene družbene vrednote, potrošniški način življenja, odtujenost medljudmi,...- vzroki gospodarskega kriminala segajo torej v
korenine družbenega sistema
in so zelo kompleksnakategorija- dejavniki, ki vplivajo na razsežnost gospodarske kriminalitete
(ne)urejenost gospodarske in kazenske zakonodaje
(ne)učinkovitost kazenskega pregona in izrekanja ter izvrševanja kazenskih sankcij zagospodarska kazniva dejanja

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->