Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Beroepschrift

Beroepschrift

Ratings: (0)|Views: 597|Likes:
Published by joost_mengerink

More info:

Published by: joost_mengerink on Jan 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2012

pdf

text

original

 
<
Belastingdienst
Gerechtshof AmsterdamSector BelastingrechtProcedurenummer
BK-11/976
BEROEPSCHRIFT
Terneuzen,20 januari 2012
INGEKOMENTER
GRE
VAN
24
JAN
2012
GERECHTSHOF
TE
AMSTERDAMBELASTINGSECTOR
Van
2010,
lagnummer 20111860700004.:dhr.
J.
Menge ink,:mr. T. Vink
te
Amsterdam.
1.
Aanslaggegevens
I
feiten
Voor
wat betreft
de
aanslaggegevens
en
de feiten wil ik kortheidshalve verwijzen naar mijnverweerschrift in eerste aanleg
en
de uitspraak van de rechtbank.
2.
Uitspraak rechtbank
Op
24
november 2011 heeft de Rechtbank Haarlem uitspraak gedaan in het geding tussenbelanghebbende en de inspecteur,procedurenummer
AWB
11/1309 (bijlage 1.De rechtbank heeft
het
beroep gegrond verklaard en
de
uitspraak
op
bezwaar,
de
naheftingsaanslag en de verzuimboetevernietigd.Naar mijn mening is
de
uitspraak niet juist ten aanzien van het oordeel
dat
de hefting vankansspelbelasting in deze situatie in strijd is
met
het vrij verkeer van diensten als bedoeldin art.56 VwEU.
3.
Geschilpunten
In geschil zijn de antwoorden
op
de
volgende vragen:
a.
Is een meerdaags pokertoernooi waarbij
de
pokervariant Texas Hold'em wordt gespeeld eenkansspel?
b.
Is de hefting van kansspelbelasting in deze situatie in strijd
met
het vrij verkeer van dienstenalsbedoeld in art. 56 VwEU?
c.
Is terecht een verzuimboete opgelegd?
4.
Standpunt belanghebbende
Belanghebbende is primair van mening
dat
meerdaagse pokertoernooien waarbij de pokervariantTexas Hold'em wordt gespeeld geen kansspelen zijn
maar
behendigheidsspelen waaruit volgt
dater
door
hem geen kansspelbelasting verschuldigd
is.
Belanghebbende heeft aangegeven dit geschilpuntin te brengen bij incidenteel hoger beroep.Subsidiair is hij van mening dat
de
hefting van kansspelbelasting wegens deelname aanpokertoernooien in andere lid staten van
de
Europese Unie voor wat betreft
de
maatstaf van heftingstrijdig is
met artikel56
van het VwEU.
Tot
slot is hij van mening
dater
geen verzuimboete kan worden opgelegd omdat
er
sp
r
ake
is van eenpleitbaar standpunt.
Beroepschrift
in
hoger
beroep
J.
Mengerink,
maart
2010
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Belastingdienst
5.
Beschouwing5.1. Algemeen
De uitspraak van de Rechtbank Haarlem kan niet
in
stand blijven omdat de hefting vankansspelbelasting
in
deze situatie nietinstrijd is met de vrijheid van diensten als bedoeld
in
art. 56VwEU(par. 5.4.). Van doorslaggevende betekenis hierbij is welke maatstaf van hefting hoort bijgerechtigdheid tot de prijzen bij deelname aan Texas Hold'em pokertoernooien indien dit als eenbinnenlands
of
als een buitenlands kansspel wordt gespeeld. Scharnierpunt hierbijishetantwoord op de vraag
of
een zodanig pokertoernooi een casinospel
is.
Nu dit laatste niet het geval is benikvanmening
dat
de maatstaf van hefting zowel bij binnenlandse als bij buitenlandse pokertoernooien deprijsisals bedoeld
in
art.
3,
eerste lid, onderdeel
b,
van
deWet
op de kansspelbelasting(hierna:
Wet
KSB).Hieraan vooraf gaat het oordeel van de rechtbank dat het pokerspel genaamd TexasHold'em eenkansspel is (par. 5.2.
).
De wijze waarop deze pokervariant wordt gespeeld bij toernooien leidt
er
toe dat dit spel niet is aan temerken als een casinospel (par.5.3.)Subsidiair benikvan mening dat, indien de heftingsgrondslag bij binnenlandse en buitenlandse live-pokertoernooien verschillendis,hiervoor rechtvaardigingsgronden bestaan (par. 5.5.). De betaalverzuimboete is terecht opgelegd nu
er
ten aanzien van het verzuim geen pleitbaar standpuntis(par.5.6.). Nietterdiscussie staat
dat
belanghebbende in Nederland woonachtigis,
de
gerechtigde was tot deprijs van
10.800 uit een door een buitenlandse organisatie (Unibet Group pic, Malta) georganiseerdpokertoernooien waaraan door belanghebbende is deelgenomen in Hongarije.
5.2. Kans-of behendigheidsspel
Op 6en7 maart2010 nam belanghebbende deel aan het'€500 NoLimitHold'em Unibet Open Budapest' te Boedapest, Hongarije,
waar
hij op
de
tweede plaats eindigde.De ontvangen prijsbedraagt
$
14.755
of
te wei omgerekend toen
10.800. Belanghebbende heeft aangegeven
oak
in
hagerberoep het stand puntinte zullen nemen dat hij heeft deelgenomen aan een behendigheidsspel waardoor
er
geen kansspelbelasting verschuldigdis.
Met
de
Rechtbank Haarlem benikvanmening dathijheeft deelgenomen aan een kansspel als bedoeld in art.2,eerste lid, onderdeel
a,
Wet
KSB.Verderishijaan te merken als
de
belastingplichtige als bedoeld
in
art.
1,
eerste lid, onderdeel
d,
Wet
KSB.De bijbehorende maatstaf van hefting is
de
gewonnen prijs (art.
3,
eerste lid, onderdeel
b,
Wet
KSB.Dehoogtevan
de
prijs komt uit boven
de
vrijstelling van art. 4 eerste lid, onderdeel
a,
Wet
KSB
(€
454).Tenaanzienvan de pokervariant Texas Hold'emsluit
ik
aan bij het oordeel van de HogeRaadvan3 maart1998(NJ1999/95)
dat
de
bedoelde kaartspelen zijn aan te merken als een kansspel. Nu dezerechtspraak
oak
van toepassing is op het begrip kansspel in art. 2 van de
Wet
KSB ben
ik
van meningdat deindit arrest bevestigde overwegingen van het Hof Amsterdam
oak
in deze casus vantoepassingzijn.Belanghebbende heeft tijdens
de
mondelinge behandeling in Haarlem op 14 oktober 2011verklaarddathijsubsidiair van mening is dat Texas Hold'
em
in
de vorm van cashgames (eenspelerkan na elkerondestoppenen de een eventuele winst verzilveren) kansspelenzijn(p.v.van
de
zitting,biz.
3,
eerstealinea).Verder heeft hij ter zitting verklaard dat Texas Hold'
em dat
via internet wordt gespeeld oak eenkansspel is.Aileen bij meerdaagse toernooien zou er sprake zijn van behendigheidsspelen. Nu uit dejurisprudentie blijkt
dat
uit
de
spelregels van
Texas
Hold' em volgt
dater
een spelbepalendetoevalgeneratorisen de spelvormen cashgames en het spelen van poker viainternet kansspelen zijn, is hetaan belanghebbende
om
aannemelijk te maken
dat
Texas Hold'em
in
de
spelvormmeerdaagsetoernooieneenbehendigheidsspelis.Hierin is hij niet geslaagd.
Beroepschrift
in
hogerberoep
J.
Mengerink, maart 2010
2
 
<
Belastingdienst
Los
de
bovengenoemde bewijslastverdeling is het hierbij
de
vraag
of
er
bij Texas Hold'
em
sprake isvan een ander spel als het in de vorm van een meerdaagstoernooiwordt gespeeld. De RechtbankHaarlem geeft aan dat het geen verschil maakt
dat
het bij hem gaat om meerdaagsetoernooien
(r
.o.4.6.,laatste zin biz. 5).
lk
wit hier tach wat dieper op ingaan.Is Texas Hold'em
dat
als cashgame
of
viahetinternetwordt gespeeld, een ander spel als het
in
de vorm van een meerdaags toernooi wordtgespeeld? Mijns inziens niet. De spelregels van Texas Hold'
em
en de spelbepalende toevalsgeneratorzijnhetzelfde, aileen de bepaling van de uiteindelijke prijswinnaar wordt
op
een later tijdstipvastgesteld. Uit
de
vaste jurisprudentie inzakekansspelenvolgt
dat
voor
de
vraag
of er
sprakeiseenkansspel,doorslaggevend is hoe
de
grate meerderheid
der
spelers het spel
in
de
praktijk speelt(o.a.BNB 1991/334). De wijze waarop
de
grate meerderheid van
de
spelers het
spelspeelt
blijkt uit hetonderzoek van Regioplan
in
opdracht van het
WODC
van het ministerie vanJustitie
dat
o.a.een beeldgeeft van
de
deelname aan pokerspelen en
de
resultatendiedaarbij behaaldworden (bijlage 18 bij verweer in eerste aanleg).Uit tabel S.2 (biz. Ill,bijlage18) blijkt
dat
in 2008/2009 ongeveer 205.000personeninNederland deelnamen aan een vorm vanillegaal poker(andersdan via het internet). Verder blijkt uit dit overzicht dat ongeveer 565.000 personenvanuit Nederland deelname aan kansspelen via het internet. Uit tabel 3.12 (biz.
34,
bijlage18) blijkt
dat
van
de
respondenten 66%aangeeft dat
het
gaat om online pokeren.Hieruit valt
af
te leiden
dat
565.000 x 66%
=
372.900personen in Nederland een
of
meerdere keren deelneemt aan
het
pokerspel via het internet. Bij dezegrate aantallen gaat het niet om professionele spelers. Uit tabel 3.16 (biz.36, bijlage18)blijkt dat 50% van de respondenten die poker speelt anders dan via het internet, bij mensen thuis pokert, 38%ineencafe,17% in een sportclub
of
bij een vereniging, 7% in een buurthuis en 7% op een andere locati
e.
Van de respondenten zijn
er
maar weinig die deelnemen aan wereldwijde live-pokertoernooien
in
casino's zoals belanghebbende (onderdeel van de laatstgenoemde 7%). Bij het overgrote deel van
de
pokerspelers is
er
dus sprake van een recreatieve vorm van deelname aan het spel.Nu
de
grate meerderheid van depokerspelers
dit
spel niet speelt in de vorm van een meerdaagstoernooi
ga iker
van uit dat TexasHold'
em
in
al zijn spelvormen het te beoordelen spel is.ZoalsaangegevenisTexas Hold'em een kansspel.
5.3.Begrip casinospel5.3.1. Casinospel volgens RechtbankHaarlem
In de bestreden uitspraak van Rechtbank Haarlem (r.o.4.8.) oordeelt
de
rechtbank dat Texas Hold'
em
een casinospelis.Dit wordt afgeleid uit art. 10 van het spelreglement van Holland Casino.Niet van belangzou zijn
of
Holland casino hierbij als bankhouder, speler
of
organisator optreedt:
"4
.8.
Uit
het

2.4
geciteerde
deel
van
ar
t
ikel
10
van
het
Spelreglement
van
Holland Casino
kan
w
orden
afgeleiddat
Texas
Hold
'em
een
casin
o
spel
is
en
dat
niet
van
belang
is
of
Holland
Casino
daarbi
j
als
bankhouder
,
speler
of organisator
optree
dt
."
Door
de
rechtbank wordt voor de invulling van het begrip casinospel ten onrechteaangeslotenbij hetspelreglementvan Holland Casino.Het betrokken spelreglement (bijlage 2) geeft per soort spel de spelregels weer. Het gaat hierbij om
de
diverse spelen die worden aangeboden,waaronderspeelautomaten.Uit
de
redenatie van de rechtbank dat sprake is van een casinospel als bedoeld
in
art. 1 eerste lid, onderdeel
a,
Wet
KSB indien het spel
in
het reglement van Holland Casino isopgenomen volgt, dat spelen op speelautomaten oak casinospelen zijn.Dit is niet juist en tevens oakonbegrijpelijk;een spel is geen casinospel
metals
(enige) reden dat Holland Casino
dat
spel opneemtin haar reglement.Inart.1,eerste lid,onderdeel
a,
Wet
KSB wordt ten aanzien van
de
belastingplicht duidelijkonderscheidgemaakt tussen binnenlandse casinospelen en het kansspelautomatenspel. Zoals oak uit
de
bewoordingen van art. 1, eerste lid, onderdeel c,en art. 3,eerste lid, onderdeel
a,
laatstezinsnede,
Wet
KSB blijktzijnkansspelautomatenspelen geen casinospelen.In
de
volgende paragraaf
ga
ik daarverder
op
in.De invulling van het begrip casinospel die de rechtbank geeft in r.o. 4.8. is dus onjuist.
Beroepschriftin hoger beroep
J.
Mengerink,maart 2010
3

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->