Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Betonarme_1_4

Betonarme_1_4

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 2,473 |Likes:
Published by bekir aslan

More info:

Published by: bekir aslan on Nov 13, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Prof. Dr. Ahmet TOPÇU, Betonarme I, Eski
ş
ehir Osmangazi Üniversitesi,http://mmf.ogu.edu.tr/atopcu89
Kesitte moment
kuvvet çifti
Çekme ve basıkuvveti
Deformasyon
Kesitte dönme
A
s
: Kesitteki toplam çekme donatısıF
s
: Çelikteki toplam çekme kuvvetiF
c
: Betondaki basınçkuvvetiz : Moment kolu
ε
s
: Çelik birim uzaması
ε
c
: Betonun en çok zorlanan lifindeki birim kısalma
Yatay denge:
F
s
= F
c
(kuvvet çifti)
Moment :
M
d
=
F
s
z = F
c
z
Kiri
ş
e etkiyen M
d
momenti F
c
ve F
s
den olu
ş
an kuvvet çiftine e
ş
de
ğ
erdir, F
c
=F
s
dirve z moment koludur. Kiri
ş
in üst lifleri F
c
basınçkuvvetinin, alt lifleri F
s
çekme kuvvetinin etkisindedir. Betonun basınçdayanımıyüksek oldu
ğ
undan F
c
kuvvetini ta
ş
ıyabilir. Çekmekuvvetini beton ta
ş
ıyamaz, çatlar. F
s
çekme kuvvetinin tamamınıtoplam alanıA
s
olan donatıkar
ş
ılamak zorundadır. Betonun üst lifleri
ε
c
birim kısalmasına, çelik çubuklar
ε
s
birim uzamasına u
ğ
rar, kesit döner.Kesitin döndükten sonra da düzlem kaldı
ğ
ıvarsayılır(BERNOILLI/NAVIER hipotezi). Bu varsayım, deformasyon diyagramının kesit yüksekli
ğ
ince do
ğ
rusal (lineer) de
ğ
i
ş
ti
ğ
i anlamındadır.
  a  a
  a  a  a  a
  z
      a      a
 
Betonda birim kısalma Çelikte birim uzama 
 
Prof. Dr. Ahmet TOPÇU, Betonarme I, Eski
ş
ehir Osmangazi Üniversitesi,http://mmf.ogu.edu.tr/atopcu90
  g  e  r   i   l  m  e
εεεε
c1
<
εεεε
c0
,
εεεε
c
<
εεεε
ct
σσσσ
c1
< f 
c
Maxgerilmeye ula
ş
ılmamı
ş
, beton çatlamamı
ş
veezilmemi
ş
. F
s1
Beton ve çelikte olu
ş
an kuvvettir.
εεεε
c2
=
εεεε
c0
σσσσ
c2
= f 
c
Maxgerilmeye ula
ş
ılmı
ş
, beton çatlamı
ş
fakatezilmemi
ş
. Beton çatladı
ğ
ından çekme kuvvetialamaz, F
s2
çelikte olu
ş
an kuvvettir.
Kesitte deformasyon-gerilme da
ğ
ılıa
ş
amaları
ERSOY/ÖZCEBE, S. 94
εεεε
c0
<
εεεε
c3
<
εεεε
cu
σσσσ
c3
< f 
c
Deformasyon artmı
ş
, dı
ş
lifte gerilme azalmı
ş
.Maxgerilme alt kom
ş
u liflere kaymı
ş
(
betonarmedeuyum
). Çatlak geni
ş
lemi
ş
ve yükselmi
ş
, ancak betonezilmemi
ş
.
εεεε
c4
=
εεεε
cu
σσσσ
c4
= f 
cu
<< f 
c
Maxgerilme daha da a
ş
a
ğ
ıdaki liflere kaymı
ş
. Dı
ş
lif ezilme (
kırılma
) deformasyonuna ula
ş
ş
. Kesitta
ş
ıma gücüne eri
ş
mi
ş
.Daha fazla moment ta
ş
ıyamaz. Gerilme da
ğ
ılımıkırılma anındaki nihai da
ğ
ılımıgöstermektedir.
Beton gerilme -birim kısalma e
ğ
risi
Kiri
ş
kesitindeki momentM
d1
< M
d2
< M
d3
< M
d4
olacak
ş
ekilde,beton ezilinceye kadar, yava
ş
yava
ş
artırılırsa kesitteki deformasyon ve içkuvvetler 1, 2, 3 ve 4 nolu
ş
ekillerdegösterildi
ğ
i gibi olur.Deformasyon diyagramındakısalmalar sa
ğ
a uzamalar sola do
ğ
ruçizilmi
ş
tir.
134
Maxgerilm
dayanım 
2
   G    Ö   Ç   M   E   A   N   I
 
Prof. Dr. Ahmet TOPÇU, Betonarme I, Eski
ş
ehir Osmangazi Üniversitesi,http://mmf.ogu.edu.tr/atopcu91
Teorik gerilme da
ğ
ılımının basitle
ş
tirilmi
ş
e
ş
de
ğ
er modelleri
Teorik gerilme da
ğ
ılımı
, kırılma anındaki da
ğ
ılımdır. Betonun ya
ş
ına, yükleme hızına, sargıdonatısına, kesit geometrisine ve di
ğ
er bir çok nedene ba
ğ
olarak azyada çok de
ğ
i
ş
ir. Her bir durum için farklıbir gerilme da
ğ
ılımıvermek imkansızdır. Bu nedenle, do
ğ
rulu
ğ
u deneysel olarak kanıtlanmı
ş
,
e
ş
de
ğ
er gerilme da
ğ
ılımı
kullanılır. Hesaplar açısından da
ğ
ılımın
ş
eklinden çok, gerilmenin bile
ş
ke kuvvetinin de
ğ
eri ve etkidi
ğ
i yer önemlidir. Çünkü, momentin de
ğ
eri bu kuvvetin de
ğ
erineve yerine ba
ğ
lıdır. Hesaplarıbasitle
ş
tirmek açısından, yakla
ş
ık olarak aymomenti veren (e
ş
de
ğ
er kuvveti ve bu kuvvetin etkime noktasıyakla
ş
ık ayolan), dahabasit bir gerilme da
ğ
ılımıkullanılabilir.Yukarıdaki
ş
ekillerde teorik gerilme da
ğ
ılımıve yaygın olarak kullanılan basitle
ş
tirilmi
ş
e
ş
de
ğ
er modelleri (sanal gerilme da
ğ
ılımı) hem perspektif hem de düzlemolarak verilmi
ş
tir. CEB modelinin bir kısmıparabolik bir kısmıda dikdörtgendir,
e
ş
de
ğ
erparabol-dikdörtgen gerilme da
ğ
ılımı
olarak adlandırılır ve Avrupa Birli
ğ
iülkelerinde kullanılmaktadır. Amerikan yönetmeliklerinde yer alan ACI modeli daha basit ve dikdörtgendir, gerilmenin de
ğ
eri her noktada aynıdır. Bu iki farklımodelin sonuçlarıarasındaki fark önemsenmeyecek kadar azdır (%4 civarında).TS 500/2000 do
ğ
rulu
ğ
u kanıtlanmı
ş
herhangi bir e
ş
de
ğ
er gerilme da
ğ
ılımıile hesap yapılmasına izin vermektedir. Bu nedenle her iki model ile de hesap yapılabilir.Daha basit olan
e
ş
de
ğ
erdikdörtgen gerilme da
ğ
ılımı
modeli ço
ğ
unlukla tercih edilmektedir.
Teorik gerilme da
ğ
ılımıE
ş
de
ğ
erparabol-dikdörtgengerilme da
ğ
ılımı(CEB modeli)E
ş
de
ğ
erdikdörtgen gerilme da
ğ
ılımı(ACI ve TS 500/2000 modeli)

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ufuk Gevinç liked this
esrarengiz2520 liked this
H.Goren liked this
Osman Ercan Kuru liked this
denizvolkan liked this
cebay liked this
sukankulekci liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->