Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Black American Perspectives (1)

Black American Perspectives (1)

Ratings:
(0)
|Views: 75|Likes:
Published by Walter B. Hoye II
In the abortion debate, is there a "Conflict of Interest" within the Black community and among her leaders? Read my free weekly column entitled: "Conflict of Interest" and find out. Each week I examine the abortion debate from an African-American's perspective with a Judeo Christian Worldview.
In the abortion debate, is there a "Conflict of Interest" within the Black community and among her leaders? Read my free weekly column entitled: "Conflict of Interest" and find out. Each week I examine the abortion debate from an African-American's perspective with a Judeo Christian Worldview.

More info:

Published by: Walter B. Hoye II on Jan 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2012

pdf

text

original

 
I`ogcz eax hizrdoyieg r|arc|dy1 Jdijk fc|c xa }icw xfc aediec }c|ziae%
O Wcckdy Jads`e Ly Wodxc| L% Fayc II
Jaemdijx Am Iexc|czx
 
Ie xfc ola|xiae hcloxc$ iz xfc|c o ,Jaemdijx am Iexc|czx,wixfie xfc Ldojk ja``seixy oeh o`aeg fc| dcohc|z1
Zslzj|ilcSezslzj|ilcMa|wo|hO|jfi}czIzzsc Ea%> <2?<%2:2
Ldojk O`c|ijoe Rc|zrcjxi}cz
Ldojk O`c|ijoe'z ]icw Xfc Cjaea`y Himmc|cexdy
,I xfasgfx o ldojk r|czihcex wasdh `okc o |cod$ ojxsod$ xasjfoldc himmc|cejc ie `y dimc% Fc foz eax% Lsx fc'z x|yieg% Fc iefc|ixch o`czz xfox xfazc owmsd \crsldijoez dcmx fi`% Za$ fc hczc|}cz |c-cdcjxiae%, ‘
Oeaey`asz Ldojk O`c|ijoe ]axc| 
$ Do||y Cdhc|$
·
,Xfc Ldojk Ajjsry R|axczxc| ‘ @izzieg Ie Ojxiae,
?
Hczrixc o Ldojk sec`rday`cex |oxc fa}c|iego|aseh ?=# oz ja`ro|ch xa o Eoxiaeodsec`rday`cex |oxc fa}c|ieg o|aseh 6#%
<
Hczrixc o Ldojk xcceogc sec`rday`cex fa}c|iego|aseh 8<#%
:
Ldojk O`c|ijo mccdz `sjf lcxxc| olasx xfc cjaea`y xfoe Wfixc O`c|ijo%Ojja|hieg xa Zyehijoxch Jads`eizx$ Do||y Cdhc|$,o Mcl|so|y <2??
Wozfiegxae Razx
zs|}cy maseh xfox <8# am Ldojkz wc|c '}c|y' a| 'za`cwfox zoxizmich' wixf xfc cjaea`y$ ja`ro|ch xa ?<# am Wfixcz% O |cjcex
ELJ
radd maseh xfox ly o darzihch 7:# xa ?9#$ `azx O`c|ijoez jaezihc|ch xfc jasex|yae xfc 'w|aeg x|ojk%' Lsx eax Ldojkz%
89#
 
am 
 
Ldojkz
 
xfiek
 
xfc
 
jasex|y
 
iz
'
fcohchie
 
xfc
 
|igfx
 
hi|cjxiae
' }c|zsz :6# wfa ha eax%,
8
 
I waehc| im xfc R|a-Dimc `a}c`cex iz dizxceieg1
Ldojk O`c|ijoe Wa`ce ]icw Xfc`zcd}cz Himmc|cexdy
,Ldojk wa`ce fo}ce'x |coddy hcmiech xfc`zcd}cz% Wc wc|c odwoyz hcmiech oz wa|kfa|zcz$ zx|aeg% Wc jo||y xfc ls|hcez$ wc jo||yxfc mo`idy% Wc hae'x ecch% Wc hae'x woex%', ‘
Zarfio Ecdzae
$ osxfa| am xfc laak ,Ldojk Wa`oe \chcmiech> Hizrcddieg @yxfz oehHizja}c|ieg Msdmidd`cex ie xfc Ogc am @ijfcddc Alo`o%,
3
 
Ojja|hieg xa o m|aex rogc o|xijdc am xfc @aehoy$Noeso|y <:|h$ <2?<
Wozfiegxae Razx
$ ,
LdojkWa`ce
 
Ie
 
O`c|ijo
>
Rccdieg
 
Lojk
 
Xfc
 
Dolcdz
$,o Wozfiegxae Razx oeh Koizc| Mo`idy Masehoxiaezs|}cy am a}c| 622 Ldojk wa`ce$ maseh ,
\cdigiaeiz
 
czzcexiod
xa `azx Ldojk wa`ce'z di}cz; lcieg ie
o
 
|a`oexij
 
|cdoxiaezfir
 
iz
 
eax
$ xfc radd zfawz%
=
Eco|dy xf|cc-qso|xc|z am Om|ijoe O`c|ijoe wa`cezoy eaw iz o gaah xi`c xa lc o Ldojk wa`oe ie O`c|ijo$ oeh ycx o zi`ido| r|ara|xiae wa||y olasx fo}ieg ceasgf `aecy xa roy xfci| liddz% Fodm am Ldojk wa`cezs|}cych jodd
|ojiz`
 
o
'
lig
 
r|aldc`
' ie xfc jasex|y; eco|dy fodm wa||y olasx lcieghizj|i`ieoxch ogoiezx% Cigfxy-mi}c rc|jcex zoy xfcy o|c zoxizmich wixf xfci| awe di}cz$lsx aec-mimxf zoy
xfcy
 
o|c
 
amxce
 
x|coxch wixf dczz |czrcjx
xfoe axfc| rcardc%,
7
 
Fc|c'z o zs``o|y am xfc o|xijdc>
 
·
78# R|ia|ixi~c di}ieg o |cdigiasz dimc%
·
=6# Jodd jo|cc| zsjjczz ,}c|y i`ra|xoex%, 
·
8=# Zcc xfc cjaea`ij zyzxc` oz lcieg ,zxojkch ogoiezx Ldojkz%,
I waehc| im xfc R|a-Dimc `a}c`cex iz dizxceieg1
Ldojk O`c|ijoe'z ]icw Xfc R|a-Dimc @a}c`cex Himmc|cexdy
,Wa`ce o|c eax ldiehch ly xfci| moixf$ oeh xfcy sehc|zxoeh xfc jaeecjxiae am ola|xiae xa axfc| j|ixijod izzscz zsjf oz cjaea`ij nszxijc$ xfc ce}i|ae`cex$ |ojiz`$ oeh jo|ieg ma| Ldojk jfidh|ce% Ie mojx$ oz aec Zizxc|Zaeg `c`lc| rsx ix$ 'Nczsz hich xa zo}c szm|a` as| ziez$ eax xa zo}c sz m|a` as| `iehz%', ‘
Zizxc|Zaeg
$ ,Om|ijoe O`c|ijoez Sehc||cr|czcexch ie Oexi-Ola|xiae @a}c`cex$,Rsldizfch ie Jaddcjxi}c ]aijcz$ ]ad% < Izzsc 3$ Zs``c| <22=
6
Hczrixc Ldojk wa`ce ojjasexieg ma| 82%<# am oddola|xiaez ie xfc Seixch Zxoxcz am O`c|ijo%
9
Hczrixc ola|xiae |oxcz ma| Wfixc wa`cehcj|cozieg oeh ola|xiae |oxcz ma| Ldojk wa`ceiej|cozieg$
?2
Zizxc|Zaeg$ oe a|goei~oxiae masehchie ?997$ iz hchijoxch xa wa`ce am jada| oeh|cr|ahsjxi}c nszxijc%
Zizxc|Zaeg
 
woz
 
lsidx
 
m|a`o
 
lshgcx
 
am 
 
(2
 
haddo|z
 
xa
 
a}c| 
 
(?
 
@iddiaehaddo|z
 
ly
 
xfc
 
R|a-Jfaijc
 
`a}c`cex
oeh wa|kz xi|cdczzdy xa cezs|c xfox LdojkO`c|ijoez sehc|zxoeh faw xfc ,zrcjx|c am ma|jch l|cchieg, &c%g%$ zsjf oz hs|iegxfc hoyz am zdo}c|y) ie xfc Ldojk ja``seixy iz lcieg |czs||cjxch ly xfc oexi-ola|xiaeoeh oexi-li|xf jaex|ad ogceho &i%c%$ R|a-Dimc `a}c`cex) am Wfixc$ @odc$ Joxfadij$Jaezc|}oxi}c \crsldijoez oeh Hc`aj|oxz% Wfidc Da|cxxo \azz widd zxcr hawe ie<2?< oz xfc Eoxiaeod Jaa|hieoxa| ma| Zizxc|Zaeg$
??
xfc a|goei~oxiae widd jaexiesc xawa|k fo|h xa cezs|c xfc Ldojk ja``seixy sehc|zxoehz xfox ,oxxojkz ae ola|xiae oehli|xf jaex|ad o|c jyeijoddy szch xa `alidi~c o jaezc|}oxi}c lozc am }axc|z wfa o|cfazxidc xa ji}id |igfxz$ fs`oe |igfxz$ DGLX_ izzscz$ wa`ce'z |igfxz oeh i``ig|oexz'|igfxz% Lsx `azxdy$ xfcy o|c fazxidc xa as| Ldojk jfidh|ce$ rszfieg xfc` asx am 
 
zjfaadz oeh iexa noidz%,
?<
 
I waehc| im xfc R|a-Dimc `a}c`cex iz dizxceieg1
Ldojk O`c|ijoe ]icwz \cqsi|c Ldojk O`c|ijoez
Xfc Ecg|a R|ancjx ?%2
,Xfc `ieizxc|'z wa|k iz odza i`ra|xoex oeh fc zfasdh lcx|oiech$ rc|forz ly xfc Mchc|oxiae oz xa as| ihcodz oeh xfcgaod xfox wc farc xa |cojf%
Wc
 
ha
 
eax
 
woex
 
wa|h
 
xa
 
ga
 
asxxfox
 
wc
 
woex
 
xa
 
cvxc|`ieoxc
 
xfc
 
Ecg|a
 
rarsdoxiae
$ oeh xfc`ieizxc| iz xfc `oe wfa joe zx|oigfxce asx xfox ihco im ix c}c| ajjs|z xa oey am xfci| `a|c |clcddiasz `c`lc|z%, ‘
@o|go|cx Zoegc|%
 
?:
Ie ?9:9 Rdoeech Ro|cexfaah'z masehc| @o|go|cxZoegc|'z j|coxch xfc
Ecg|a
 
R|ancjx
%
?8
\yoeLa`lc|gc|$ Ja-masehc| am Xfc \ohioejcMasehoxiae$ zoyz> ,Wixf xfc fcdr am cdixc oehmo`asz Om|ijoe-O`c|ijoez @o|y @jDcahLcxfsec$ W%C%L% HsLaiz$ oeh \c}% Oho` Jdoyxae Rawcdd$ Z|%$ xfc
Ecg|a
 
R|ancjx
woz oldc xa lc zadh oz o zadsxiae xa ra}c|xy oeh figf li|xf |oxcz%,
?3
Iehcch% Sehc| xfc r|cxcezc am ,lcxxc| fcodxf, oeh ,mo`idy rdoeeieg$, Zoegc| jdc}c|dy i`rdc`cexchfc| rdoe xa |czx|ijx$ im eax cexi|cdy cdi`ieoxc$ xfc Ldojk ja``seixy%
Xahoy
 
xfc
 
Ecg|aR|ancjx
 
iz
 
odi}c
$
wcdd
 
oeh
 
royz
xfc ola|xiae iehszx|y cea|`aszdy figf hi}ihcehz oxxfc cvrcezc am `iddiaez am dazx di}cz ie c}c|y ja``seixy%
I waehc| im xfc R|a-Dimc `a}c`cex iz dizxceieg1
Xfc Ecg|a R|ancjx <%2
,O|c wc widdieg xa ha ma| xfc x|sxf wfox axfc|z o|c widdieg xa ha ma| o dic1, ‘
Wodxc| \odzxae @o|xie
&Zcrxc`lc| ?2$ ?9<6 ‘ Nsec<=$ ?969)$ Jf|izxioe oradagizx wfa masehch xfc Jf|izxioe \czco|jf Iezxixsxc ie ?9=2%,
Wc fo}c cexc|ch iexa xfc ma|xicxf &82) yco| am dcgodi~ch ola|xiae ie O`c|ijo oeh
xfc
 
R|a-Dimc`a}c`cex
 
foz
 
mcw
 
zx|oxcgicz
 
a| 
 
xojxijz
 
xfoxorrcod
 
xa
 
a| 
 
o|c
 
zsrra|xch
 
ly
 
xfc
 
Ldojkja``seixy
% C}ce xfasgf Rdoeech Ro|cexfaahfoz lcce cvrazch$ a}c| oeh a}c| ogoie$ oz oj|i`ieod a|goei~oxiae$ zfc jaexiescz xa lc himmijsdx xa hcmseh oeh ecvx xa i`razzildcxa hcxf|aec%
Wfy1
Lcjoszc Rdoeech Ro|cexfaah ie}czxch ie xfc Ldojk ja``seixy$zfc eaw &iddcgixi`oxcdy) cenayz oe oi| am ,j|chilidixy, oz xfc aedy a|goei~oxiae wa|kiegfo|h xa `ccx xfc ecchz am raa| oeh hizcem|oejfizch wa`ce zx|sggdieg xa |codi~c xfcO`c|ijoe H|co`%

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->