Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
LanSamatcha

LanSamatcha

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:

More info:

Published by: Healthstation สช.ออนไลน์ on Jan 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/27/2013

pdf

text

original

 
âúõâ
 
ú ëëãÿ
 
å  èø 
 
 
    
 
 
  úø
 
 
âÿ úù
 

 


 
âéâ
 
 
   øâ
 
ý  õ
 úúâ
 
.-.
 
.
 
ü
õú
ü
õé
 
.-
.
 
.
 
 ÷
øõõ
 
 ÿù
ü
õ ëëãÿ
  
èëö
 
 ÿ
.
.

 
.-

.
 
.
 
 
 ú
 
ö ÿëâ ûââ  
 
  âö ëö
 

 
.-
.
 
.
 
õúö
 
â
 
  
 

 ü
âõèõúö
 
 
å
.-

.

.
 
 
 ú
ëëã
åú
:
éâ
 øú û

  
 ë ëúøè÷ ú




 
 

.

-

.
 
.
 
 ú  â û
 üð
   ûöâ
 "
ââ ûéöõ
 
ö
 
 åâ øõ
"
 
.-

.
 
.
 
 
 ú
 øèö ú
...
 øèâ
?
 

.


 
 
  úø
 
 
âÿ úù
 

 


 
âéâ
 
 
   øâ
 
ý  õ
 úú
.-.
 
.
 
ü
õú
ü
õé
 
.-
.
 
.
 
 ú  éââôâ
 

 
ëëåâ ûâéõâã
 
"

 
  

.-

.
 
ü
õö
 
 úè
 üð
   
 ü
 ãÿ
:

.

 
.
 
 üð
   
 ü
 ë
 
  öèå
  
 
 

.-

.
 
.
 
ü
õö
 
 úè
 
é
ýúÿóúåö
âö
 

  
èúèãèõâýëë ãÿ
 


.

.
 
   
.-
.
 
.
 
è
 
ùö
 
.-

.
 
.
 
 
 ú
 
 
õëëúâéõâöú
èõúÿ ûö

 
 
.-

.
 
.
 
ü
õö
 
 úè
ëëãÿ
:
 ü
  ëî
 
ú
 
åõ
 
éö
 
  îîô

.
 
.-

.
 
.
 
ëû  ù
 

.-

.
 
.
 
 
 ú
 ã
  
 
ÿ ûö
 
ÿ
  
è
  
ö úö
?
 
 
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->