Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2008/06 Másokert Együtt

2008/06 Másokert Együtt

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by Brigitta Fessel

More info:

Published by: Brigitta Fessel on Jan 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2013

pdf

text

original

 
 Az Útmutató 2008. decemberi igéje:
„Így szól az Úr: Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket.“ (Ézs 66,13)
 
M Á S O K É R T E G Y Ü T T
Gemeinsam für andere 2008
52. évfolyam, 6. (811.) szám
 
ISSN 1026-2156
 
Bécs, 2008. december 16.
 
„... találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.” Lk 2,12
 
Miközben karácsonyi képeket nézegettem,keresve olyat, amely méltó illusztrációja lehet akarácsonyi körlevélnek, akkor került kezembe SimonAndrás: "Csendes éj" cím
ű
alkotása. Valakimegjegyezte: "Talán lenne alkalmasabb kép is,amely jobban kifejezi a karácsony lényegét, mertezen a képen szinte alig látható a kis Jézus...".Igen,... "
alig látható
"... mennyire igaz! S ezek után már tudtam, hogy jobbillusztrációt nem is találhattamvolna, mert éppen ez az, amiigazán hasonlít, - ez az "
alig látható
" momentum - a XXI.század karácsonyaira.Sok minden utal a karácsonyid
ő
szakában arra, hogy "itt akarácsony". Feny
ő
fákat állítunk,feldíszítjük otthonainkat,sütünk-f 
ő
zünk, vendégségeketszervezünk, miközben...
- Jézusalig látható.
Ajándékokat adunk és kapunk, szeretetünket próbáljuk kifejezni, miközben azünnepünkben
- Jézus alig látható.
 Régen még azt mondtuk gyermekeinknek, hogy akarácsonyi ajándékokat"Jézuska" hozza, (bár sohasem tartottamszerencsésnek ezt a beállítást, de) ma már inkább a"Santa Claus"-t emlegetjük, mert Jézus (már ebben aformában is)
alig látható.
 Hová jutott a világ? Mi lett Jézus Krisztusszületésnapjából, ahol Jézus már alig látható? Selgondolkodtam... valóban, ott az els
ő
karácsonykor is (úgy, amint az a címlap képe is mutatja,)
- Jézusalig volt látható.
 Bár érkezését az angyalok és a csillagok is hírüladták, érkezése mégis csak keveseknek volt látható.Mert a világ (akkor is, éppúgy mint ma) szalad, tesz-vesz, intézkedik, teszi a fontosabbnál fontosabbteend
ő
it, s közben megszülethet akár az Isten Fia is,de
-
ő 
alig látható.
 Mert
ő
t keresni kell! - Igaz,
ő
keres minket, mintelveszetteket - mondja a teológia, - mégis az els
ő
 karácsony tanúi csupán azok lehettek, akik keresték 
ő
t. Messze földr 
ő
l érkezve keresték 
ő
t a bölcsek, éskeresték a pásztorok is:
"...találtok egy kisgyermeket, akibepólyálva fekszik a jászolban." 
 - mondja az angyal a pásztoroknak.
"...találtok..." 
-márpedig találni az talál, akikeres.Hát keressük mi is! Keressük meg a karácsonyunkban Jézust. Ne elégedjünk meg a karácsonykörül kialakult értékes éskevésbé értékes szokásokkal,hanem keressük azt, aki miattegyáltalán van karácsony.Keressük az ünnepben JézusKrisztust, aki mint gyermek született meg, hogy emberitermészetben élje azt az életet,amelyet az Atya adott nekünk embereknek és, hogy emberitermészetében vigye végbe a mi megváltásunkat...
"... találtok ..." 
mondja az angyal, nekemeszembe jut egy másik ígéret is, amelyet Jézusmondott:
"Mert mindaz, aki kér, kap aki keres, talál és aki zörget, annak megnyittatik." 
(Lk 11,10)Hiszem és vallom, hogy az angyal szava ma isaktuális. S
ő
t Jézus szava is meger 
ő
síti azt. Keressük tehát a Megváltót, s ne tör 
ő
djünk bele, hogykarácsonyainkban Jézus alig látható...Gödöllei Károly (Calgary, Kanada)
* Az illusztráció Simon András grafikája.
 
 
2
52. évfolyam, 6. (811.) szám / 2008.12.16.
 
 Másokért Együtt
 
GYÜLEKEZETI ALKALMAK ÉS HÍREK 
Istentiszteletek 
 
Bécs, 1070 Lindengasse 44/a. kápolna
 
2009. január 25. 17.00 óra Ökumenikus istentisztelet (Helyszíne: 1010 Dorotheergasse 16.)2009. február 01. 11.00 óra Istentisztelet2009. március 01. 11.00 óra Istentisztelet2009. április 05. 11.00 óra Istentisztelet úrvacsoraosztással
 
Graz, Heilandskirche gyülekezeti terem
(8010 Graz, Kaiser Josef-Platz 9.)
2009. január 18. 17.00 óra Ökumenikus istentisztelet (Helyszíne: Welsche Kirche, Griesplatz)2009. február 22. 16.00 óra Istentisztelet2009. április 05. 16.00 óra Istentisztelet úrvacsoraosztássalA lelkészi hivatal telefonszáma (csak mobiltelefonon elérhet
ő
):
+43/650 58 777 12A lelkészi hivatal e-mail címe:
evang-ungarisch@chello.at
Ökumenikus istentiszteletek Bécsben és Grazban
 
Bécs, 1010 Dorotheergasse 16 – 2008. január 20. (vasárnap) 11.00 óra
 Hagyományos ökumenikus imaheti istentiszteletünknek 2009-ben az Bécsi Magyar ReformátusLelkigondozói Szolgálat a házigazdája. Az igehirdetés szolgálatát
Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház Déli Egyházkerületének püspöke
végzi, a liturgiában a bécsi római-katolikus,református és evangélikus gyülekezetek lelkészei vesznek részt. Az istentiszteletet szeretetvendégségköveti.
 
Graz, Welsche Kirche, Griesplatz - 2009. január 18. (vasárnap) 17.00 óra
Tavaly a Heilandskirche gyülekezeti termében az evangélikus gyülekezet volt a grazi ökumenikusistentisztelet házigazdája, 2009-ben a magyar katolikus gyülekezet lesz a házigazda, a Welsche-templomban lesz az istentiszteletet, evangélikus igehirdet
ő
i és katolikus liturgiai szolgálattal. Az alkalmat beszélgetés és agapé követi.
Kedves Olvasóink!„Megjelent az Isten üdvözít
ő
kegyelme minden embernek!”„Krisztus Urunknak áldott születésén Mondjunk angyali dalt megjelenésén, Mely Betlehemnek mezején nagy régen,Zengett eképpen: A magasságban dics
ő
ség Istennek,Békesség légyen földön embereknek,És jóakarat mindenféle népnekÉs nemzetségnek!” A Titusz levél örömhírével és egy régi szép magyar karácsonyi énekkel kívánunk áldott, békés, szeretettel teljes ünnepeket éskegyelemben gazdag, boldog új esztend
ő
t!
 
Újságunk ezévi utolsó számában a mellékelt csekken adományozásra hívjuk támogatóinkat! Kérjük ésköszönjük adományukat, amellyel m
ű
ködési költségeinket és az újság megjelentetését támogatja. Ittköszönjük meg eddigi támogatásukat, és kérjük, továbbra is segítse munkánkat. Köszönettel:A gyülekezet presbitériuma
 
 
 Másokért Együtt
52. évfolyam, 6. (811) szám / 2008.12.16.
3Az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet elmúlt id
ő
szakaVisszatekintés
Szinte hagyománynak tekintend
ő
, hogy karácsonyközeledtével soraimmal jelentkezem. Mintgyülekezetünk felügyel
ő
 je feladatomnak tartom, hogyhíveinknek, barátainknak beszámoljak gyülekezetünk helyzetér 
ő
l.Magyarnyelv
ű
gyülekezetünk alapjait 1956-banrakták le el
ő
deink, akikhez a kés
ő
 bbiekbencsatlakoztak már régebben Ausztriában él
ő
magyarok,majd az új hullámokban érkez
ő
k a történelmiMagyarország minden tájáról.A folyamatos m
ű
ködéstmisem bizonyíja jobban, mint az, hogy Ön most a 1957óta ca. 1600 példányban szétküldött hírlevelünk, a„Másokért Együtt” 811. számát tartja kezében.Irattárunkban lapozgatva, az id
ő
sebbeket hallgatvaés a magam több mint húsz éves gyülekezetimunkatársi tapasztalataimat összegezve megállapítható,hogy nehéz évtizedek állnak gyülekezetünk mögött.Ellenben mindig voltak áldozatkész társaink, akik felel
ő
sen segíttek a gyülekezeti jöv
ő
érdekében.Sokak munkájának és jóindulatának köszönhet
ő
en2003-ban önálló jogi státuszt kapott gyülekezetünk. Aválasztásokat követ
ő
en 2004. december 5.-én került beiktatásra presbitériumunk. Fél éven belül sikerültelérnünk, hogy legyen fix státusza lelkészünknek. Azelmúlt négy év munkája meghozta az eredményeket,gyülekezeti életünkben megmutatkoznak az egészségesm
ű
ködés jegyei. Csak néhány példát említenék aközelmúltból:-
 
Bécsben és Grazban rendszeresek azistentiszteletek, alkalmanként más városokban isvannak szolgálataink -
 
a kazuális szolgálatok (esketés, keresztelés,temetés) biztosítottak -
 
a közösségi együttlétek (gondolhatunk itt azistentiszteletet követ
ő
„Kirchencaffe”-ra, baráti beszélgetésekre, vagy akár születésnapok ünneplésére) er 
ő
sítik a tagjaink közötti összetartást,valamint új tagok megjelenését teszik lehet
ő
-
 
 jó az együttm
ű
ködésünk az ausztriai ésmagyarországi evangélikus egyházakkal, szervesrészesei vagyunk a bécsi egyházkerület életének -
 
rendszeres közös programjaink vannak másausztriai magyar szervezetekkel-
 
közös soproni kirándulásaink voltak a bécsisimmeringi és a lindengassei gyülekezetekkel-
 
 jó hangulatban ünnepeltük az aratási hálaadást az
ő
riszigeti magyar evangélikus gyülekezettel, majd atermést kóstolgattuk az Irányi háznál-
 
 jó kapcsolatot ápolunk a cserkészekkel és a BécsiMagyar Iskolával-
 
sikert aratott a Katolikus Egyházközséggel és aCollégium Hungaricummal közösen szervezett„Korona, kenyér és rózsák” kiállításunk -
 
lelkészünk, Solymár Mónika sikeresen megvédtedoktori értekezését, mely a közeljöv
ő
 ben könyvformájában is megjelenik egy göttingeni kiadónál-
 
közösségünk tagjai segítik egymást és a közösmunkában erejük szerint részt vesznek -
 
ezévi hagyományos ádventi rendezvényünketközösen szerveztük a Magyar KatolikusEgyházközséggel, a Bécsi Magyar Iskolával és aBécsi Magyar Csekészcsapattal, vendégeink voltak a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum ésa gyergyószentmiklósi Domonkos Pál Péter Asszonykórus.Anyagi helyzetünk ha nem is rózsás, de tudjuk  biztosítani a folyamatos m
ű
ködés feltételeit. AzAusztriai Evangélikus Egyháztól továbbra is nagyrésztvisszakaptuk a híveink által befizetett egyházihozzájárulást. Igaz, egyre nehezebb feltételek mellett,de továbbra is rendszeresen számíthatunk a BKA – Bundeskanzleramt – támogatására. A Szül
ő
föld Alaptólis kaptunk támogatást. Örvendetes, hogy híveinkt
ő
l és barátainktól kapott adományok növekednek, valamint a perselypénzek is fontos bevételt jelentenek.Mindenkinek köszönjük! Egyben kérjük további szívestámogatásukat, hiszen még sok feladat áll el
ő
ttünk.A jöv
ő
évben tervezzük rendezni irattárunkat és aBornemisza Péter Társasággal közös használatban lév
ő
 vendégszobát renoválni és berendezni. Az el
ő
szobára isráférne egy kis csinosítás. A 2005-ben felvett, a lakásés iroda felújítására felhasznált hitelünkb
ő
l hétezer eurót már törlesztettünk, azonban még két évig jelent
ő
sterhet ró ránk a visszafizetés.El
ő
ttünk áll még az interneten való megjelenésünk aktualizálása is. Szeretnénk a hívekkel valókapcsolattartásra valamint a megtalálhatóságunkra atovábbiakban is nagy hangsúlyt fektetni.A közelmúlt eredményeire visszatekintvereménykedve nézhetünk a jöv
ő
felé. Reménységünk alapja azonban továbbra is az az imádságos lelkületlehet, amely Isten áldását kéri munkánkra. Azsoltárossal együtt valljuk: „Ha az Úr nem építi a házat,hiába fáradoznak az épít
ő
k. Ha az Úr nem
ő
rzi a várost,hiába vigyáznak rá az
ő
rök. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget.” (Zsolt 127,1-2)Andorka Rudolf, felügyel
ő
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->