Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Drug Education

Drug Education

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 386|Likes:
Published by Arvin Kim Arnilla

More info:

Published by: Arvin Kim Arnilla on Jan 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2015

 
Kglkj Fk}balhf Falleie
Gklh`a, Kglkj
ME^KP]OEJ] AC FPHOHJALAIX
Vu`def} 4 FMH 5 "Mpui Emufk}haj kjm Shfe Faj}pal( Jkoe ac Erko 4 Ohm}epo Erkohjk}haj Jkoe ac Ckful}x 4 Kpjhllk, Kpshj Gho K*Vfbemule 4 Vk}upmkx
 
Mhpef}haj4 Ejfhpfle }be le}}ep ac }be fappef} kjvyep*
JA EPKVUPEV KLLAYEM*
;*
 
H} pecepv }a }be aseper}ejvhaj ac eccef}v ybej }aa oufb mpum hv }kgej hj}a }be ~bxvhalaihfkl vxv}eo ac }bebuokj `amx*K*
 
Kllepix @* Hmhavxjfpkvx F* Asepmave M* Vhme eccef}v0*
 
K je}yapg ac hlleikl mpui a~epk}hajv kjm okjjem fkpecullx `x ipau~v ac fphohjklv yba gjayhjilx }pkcchf}bpauib jeckphauv }pkme cap ~epvajkl ap ipau~ ~pach}K*
 
Mpui ~uvbep F* Mpui oejkfe@*
 
Apikjhtem fphoe M* Mpui vxjmhfk}e6*
 
Kj hjv}kjfe ybej }be uve ac fbeohfkl bkv ~pamufem jeik}hse ap bkpocul fajve{uejfevK*
 
Fbeohfkl k`uve F* Fbeohfkl asepmave@*
 
Fbeohfkl mek}b M* Fbeohfkl eccef}=*
 
Baj* Okpha V* Lhj}hg ykv k~~ahj}em kv Fbkhpokj ac }be Mkjiepauv Mpuiv @akpm aj Duje ;0, 0>;;* Ybej yhllbhv }epo er~hpe1K*
 
Duje ;0, 0>;3 F* Duje ;0, 0>;2@*
 
Duje ;0, 0>;9 M* Duje ;0, 0>;85*
 
]beve kpe mpuiv }bk} fao`k} ap faj}pal hjcef}hauv apikjhvov*K*
 
Kjklievhfv @* Faj}pkfe~}hsev F* Kj}h`ha}hfv M* Kj}h~xpe}hfv3*
 
Pe~u`lhf Kf} Ja* 8;35 ykv k~~pasem aj QQQQQQQQQQQ*K*
 
Dkjukpx 0;, 0>>0 F* Dkjukpx 06, 0>>0@*
 
Dkjukpx 00, 0>>0 M* Dkjukpx 0=, 0>>09*
 
]beve kpe mpuiv }bk} faj}pal ap fao`k} kllepihf pekf}hajv*K*
 
Kj}h~xpe}hfv @* Sh}kohjv F* Kj}hbhv}kohjev M* Mefajiev}kj}v2*
 
]be Mkjiepauv Mpuiv @akpm hv bekmem `x QQQQQQQQQQQQQQ*K*
 
Mhpef}ap Iejepkl F* ^pevhmej}@*
 
Fbkhpokj M* Vu~epshvap 8*
 
]beve kpe vu`v}kjfev jefevvkpx cap japokl ipay}b kjm mesela~oej} kjm ~pa~ep cujf}hajhji ac }be `amx*K*
 
Vemk}hsev @* Sh}kohjv F* Er~ef}apkj}v M* Lkrk}hsev;>*
 
Pe~u`lhf Kf} Ja* 8;35 hv gjayj kv }be QQQQQQQQQQQQQQQ*K*
 
Fao~pebejvhse Mkjiepauv Mpuiv Kf} ac ;890@*
 
Fao~pebejvhse Mkjiepauv Mpuiv Kf} ac 0>>0F*
 
Mkjiepauv Mpuiv Kf} ac ;890M*
 
Mkjiepauv Mpuiv Kf} ac 0>>0;;*
 
Ybhfb ac }be callayhji fauj}phev hv JA] ~kp} ac }be “Ialmej Fpevfej}‟1K*
 
@kjilkmevb @* Hpkj F* Hjmhk M* ^kghv}kj;0*
 
Ybhfb ac }be callayhji iasepjoej} kiejfhev ybhfb hv }be ~alhfx/okghji kjm v}pk}eix/capoulk}hji `amx hj }be ~lkjjhji kjm capoulk}haj ac ~alhfhev kjm ~paipkov aj mpui ~pesej}haj kjm faj}pal1
K*
 
^bhlh~~hje Jk}hajkl ^alhfe ‖ Jkpfa}hfv Faookjm
@*
 
^bhlh~~hje Mpui Ejcapfeoej} Kiejfx
F*
 
Mkjiepauv Mpuiv @akpm
M*
 
 Jk}hajkl @upeku ac Hjsev}hik}haj ‖ Jkpfa}hfv;6*
 
Yba hv }be bekm ac }be ^bhlh~~hje Mpui Ejcapfeoej} Kiejfx1K*
 
Fbhec Mpui Ejcapfeoej} Acchfep @*
 
Mhpef}ap IejepklF*
 
Vu~ephj}ejmej}M*
 
Fbhec Vu~ephj}ejmej};=*
 
Be hv }be layep ‖ efbelaj fphohjkl pefpuh}em `x k vouiilhji apikjhtk}haj }a fpavv k `apmep fkppxhji mpuiv, ap vaoe}hoev kj ujgjayj ~epvaj hj ybave `ki ap sebhfle }be mpuiv kpe ~lkj}em, cap }be ~up~ave ac pe}pheshjielveybepe*K*
 
Fauphep @* ]pkcchfgep F* Oule M* Jaje ac }beve;5*
 
Kll ac callayhji fauj}phev kpe ~kp} ac }be “Ialmej ]phkjile‟ ERFE^]4K*
 
]bkhlkjm @* Lkav F* Oxkjokp M* ^kghv}kj;3*
 
Ybhfb ac }be callayhji hv JA] k mu}x kjm ~ayep ac }be MM@1
 
K*
 
Capoulk}e, mesela~ kjm ev}k`lhvb k fao~pebejvhse, hj}eipk}em, ujhchem kjm `klkjfem jk}hajkl mpui uve ~pesej}haj kjm faj}pal v}pk}eix@*
 
^u} u~ mpui }ev}hji ckfhlh}hev hj vfbaalv, okllv, kjm fbupfbev }a sephcx }be erkf} juo`ep ac ~ea~le kcclhf}emyh}b mpui kmmhf}hajF*
 
Fajmuf} ~alhfx v}umhev, ~paipko oajh}aphji kjm eskluk}hajv kjm a}bep pevekpfbev aj mpui ~pesej}haj,faj}pal kjm ejcapfeoej}M*
 
Hjh}hk}e, fajmuf} kjm vu~~ap} vfhej}hchf, flhjhfkl, vafhkl, ~vxfbalaihfkl, ~bxvhfkl kjm `halaihfkl pevekpfbevaj mkjiepauv mpuiv kjm mkjiepauv mpuiv ~pesej}haj kjm faj}pal oekvupev;9*
 
H} hv }be lky ybhfb ykv pe~eklem `x PK 8;35*K*
 
PK 3=05 @* PK 255; F* PK 3895 M* PK 93;>;2*
 
Dumie Dekj Kjmpkme bkv ev}k`lhvbem ~pa`k`le fkuve ac }be fkve be hv hjsev}hik}hji* Ybk} hv }be ~epham ihsej }abho }a chle }be fappev~ajmhji hjcapok}haj u~aj }epohjk}haj ac }be hjsev}hik}haj1K*
 
0= baupv @* =2 baupv F* ;0 baupv M* 90 baupv;8*
 
Bepahj lk`apk}apx a~epk}haj pe~ap}emlx `eikj hj Okjhlk hj }be QQQQQQQQQQQQQ*K*
 
;89>‘v @* ;83>‘v F* ;85>‘v M* ;8=>‘v0>*
 
Mpuiv }bk} v}houlk}e mecefk}haj kjm ejfaupkie `ayel oaseoej}*K*
 
Er~ef}apkj}v @* Sh}kohjv F* Er~ef}apkj}v M* Kj}h~xpe}hfv0;*
 
Bay okjx oeo`epv fao~ave }be Mkjiepauv Mpuiv @akpm1K*
 
;5 @* ;3 F* ;9 M* ;200*
 
Mpuiv }bk} pelhese fajiev}haj ac }be jkvkl ~kvvkiev*K*
 
Er~ef}apkj}v @* Mefajiev}kj}v F* Lkrk}hsev M* Kj}h`ha}hfv06*
 
Yba k~~ahj}v }be oeo`epv ac }be Mkjiepauv Mpuiv @akpm1K*
 
^J^ Fbhec F* MHLI Vefpe}kpx@*
 
^pevhmej} M* KC^ Fbhec 0=*
 
Ybhfb ac }be callayhji fauj}phev bkv }be bhibev} meokjm cap hlleikl mpuiv1K*
 
Kuv}pklhk @* Ujh}em V}k}ev F* Skjuk}u M* Falao`hk05*
 
Bay laji vbaulm }be MM@ Fbkhpokj vepse }be `akpm1K*
 
6 xekpv @* = xekpv F* 5 xekpv M* 3 xekpv03*
 
Yba koaji }be callayhji hv }be OAV] {uklhchem }a `efaoe fbkhpokj ac MM@1
H*
 
@ellk, k fbeohv}
HH*
 
Celhfhkja, k lkyxep 
HHH*
 
Vehfbh, pe}hpem kpox falajel
HS*
 
Okp}bk, k vafhkl yapgep 
S*
 
Kj}ajha, k Fphohjalaihv}K*
 
H, HHH, HS kjm S F* H, HHH, S@*
 
HH, HS, kjm S M* Kll ac }beve09*
 
Yba koaji }be callayhji hv JA] kj er/acchfha oeo`ep ac }be Mkjiepauv Mpuiv @akpm1K*
 
FBEM Fbkhpokj F* Me~Em Vefpe}kpx@*
 
KC^ Fbhec M* Bekl}b Vefpe}kpx02*
 
H} hv }be faooaj hjipemhej} hj fauib vxpu~*K*
 
Pevhj ahl @* Famehje F* A~huo duhfe M* Bepahj08*
 
K}}x* Pu`ej V}k* Fput hv }be Jk}hajkl ^pevhmej} ac }be Hj}eipk}em @kp ac }be ^bhlh~~hjev* Hv be {uklhchem oeo`ep ac }be Mkjiepauv Mpuiv @akpm1K*
 
Xev, kv ~epokjej} oeo`ep @*
 
Xev, kv k~~ahj}em oeo`ep F*
 
Xev, kv peiulkp oeo`ep M*
 
Xev, kv
er ‖ acchfha
oeo`ep 6>*
 
Yba koaji }be callayhji hv {uklhchem }a `efaoe ^MEK Kiej}1K*
 
Mkshm, 0> xekpv alm, ipkmuk}e ac @V Fpho F* Ph}fbhe, 06 xekpv alm, ipkmuk}e ac Kvv* BPO@*
 
Pkjhe, 0; xekpv alm, ipkmuk}e ac @V Ju}ph}haj M* Vachk, ;8 ¿ xekpv alm, ipkmuk}e ac @V Fhshl Eji‘i6;*
 
Oe}bko~be}kohje bxmpafblaphme hv faooajlx gjayj kv QQQQQQQQQQQQ*K*
 
Bepahj @* Vbk`u F* Okphdukjk M* fauib vxpu~60*
 
H} hv }be ho~leoej}hji kpo ac }be Mkjiepauv Mpuiv @akpm kjm vbkll `e pev~ajvh`le cap }be ecchfhej} kjmeccef}hse lky ejcapfeoej} ac kll }be ~pashvhajv aj kjx mkjiepauv mpui kjm!ap faj}pallem ~pefupvap kjm evvej}hklfbeohfkl*K*
 
^MEK @* ^J^ F* KC^ M* J@H66*
 
H} hv }be kiejfx yh}bhj }be ^MEK }bk} hv pev~ajvh`le hj }be pefpuh}oej} kjm }pkhjhji ac KLL ^MEK kiej}v kjm ~epvajjel*K*
 
^MEK ]pkhjhji Vfbaal F* ^MEK Kfkmeox@*
 
^MEK Fej}ep M* ^MEK ]pkhjhji Ckfhlh}x6=*
 
Bay okjx me~u}x mhpef}ap iejepkl kvvhv} }be ^MEK mhpef}ap iejepkl1
 
K*
 
0 @* 6 F* = ;65*
 
Ybhfb ac }be callayhji fauj}phev hv ~kp} ac }be “Ialmej Fpevfej}‟1@*
 
@kjilkmevb @* Vph Lkjgk F* Hjmhk M* @bu}kj63*
 
Ybhfb faup} bkv aphihjkl duphvmhf}haj asep hlleikl mpuiv fkvev1K*
 
Oujhfh~kl ]phkl Faup} F* Peihajkl ]phkl Faup}@*
 
Faup} ac K~~eklv M* Vu~peoe Faup}69*
 
Mpuiv }bk} fkj ekve }be er~ulvhaj ac oufuv kjm ~bleio cpao }be lujiv kjm }be }bpak}*K*
 
Kjklievhfv @* Mefajiev}kj}v F* Lkrk}hsev M* Vemk}hsev62*
 
Bay okjx mkxv kpe ihsej }a k MAD v~efhkl ~pavefu}ap }a chjhvb }be ~pelhohjkpx hjsev}hik}haj ac k mpui fkve1K*
 
;> mkxv @* 0> mkxv F* 6> mkxv M* => mkxv68*
 
Yba bekmv }be ^MEK Kfkmeox1K*
 
Mhpef}ap Iejepkl F* Mekj@*
 
Vu~ephj}ejmej} M* ^phjfh~kl=>*
 
^pav* Klskpa @uejksej}upk bkv ev}k`lhvbem }be ~pa`k`le fkuve ac }be fkve be hv hjsev}hik}hji* Ybk} hv }be ~epham ihsej }a bho }a chle }be fappev~ajmhji hjcapok}haj u~aj }epohjk}haj ac }be hjsev}hik}haj1K*
 
0= baupv @* =2 baupv F* ;0 baupv M* 90 baupv=;*
 
]be fbkhpokj ac }be Mkjiepauv Mpuiv @akpm bkv k pkjg e{uhsklej} }a QQQQQQQQ*K*
 
Kvvhv}* Vefpe}kpx F* Ohjhv}ep @*
 
Me~u}x Vefpe}kpx M* Vefpe}kpx=0*
 
Hj ybk} fk~kfh}x ma }be ^J^ Fbhec kjm J@H Mhpef}ap vh} hj }be Mkjiepauv Mpuiv @akpm1K*
 
Peiulkp oeo`epv F* ^epokjej} oeo`epv@*
 
Fajvul}kj} M* Er acchfha oeo`epv=6*
 
Fkjk`hv vk}hsk
hv faooajlx gjayj kv QQQQQQQQQQQQQ K*
 
Okphdukjk @* Bepahj F* Vbk`u M* Efv}kvx==*
 
H} pecepv }a hlleikllx uvem mpuiv ap mkjiepauv mpuiv ybhfb kpe eh}bep ~pabh`h}em ap peiulk}em mpui*K*
 
Mkjiepauv mpui F* Jkpfa}hf mpui@*
 
Hlleikl mpui M* Peiulk}em Mpui=5*
 
Pecepv }a }be v}k}e ac ~ephamhf ap fbpajhf hj}arhfk}haj ~pamufem `x }be pe~ek}em fajvuo~}haj ac k mpuiK*
 
Mpui me~ejmejfe F* Mpui kmmhf}haj@*
 
Mpui uvkie M* Mpui k`uve=3*
 
Aje yba hlleikllx, ypajicullx, ap ho~pa~eplx uvev kjx jkpfa}hf vu`v}kjfev cap pekvajv ac fuphavh}x, ~eep  ~pevvupe, ap a}bep vhohlkp pekvajv*K*
 
Mpui kmmhf} F* Mpui er~ephoej}ep @*
 
Mpui me~ejmej} M* Mpui ~uvbep =9*
 
]be }ejmejfx }a hjfpekve mavkie ac mpuiv }a okhj}khj }be vkoe eccef} hj }be `amx*K*
 
]pek}oej} F* Kmmhf}haj@*
 
]alepkjfe M* Uve=2*
 
Kjx ~epvaj yba vellv, kmohjhv}epv, melhsepv ap ihse kykx }a kja}bep, mhv}ph`u}e, }pkjv~ap} kjx mkjiepauv mpuiK*
 
Sejmap F* ^uvbep @*
 
]pkcchfgep M* Kll ac }beve=8*
 
Kj k}}kfboej} }a mpui uve ybhfb kphvev cpao mpui k`hlh}x }a vk}hvcx vaoe eoa}hajkl ap ~epvajklh}x jeemv ac kjhjmhshmuklK*
 
^vxfbalaihfkl me~ejmejfe F* Pebk`hlh}k}haj@*
 
^bxvhfkl me~ejmejfe M* ]pek}oej}5>*
 
Be ykv }be Iepokj ~bkpokfhv} yba mhvfasepem oap~bhje*K*
 
Klmep Yphib} F* Cphemphfb Y* Vep}upjep @*
 
Kjielk Oepfbel M* Kp}bup Baccokj5;*
 
]be kf} ac hj}pamufhji kjx mkjiepauv mpui hj}a }be `amx ac kjx ~epvaj yh}bau} bhv gjaylemieK*
 
Fajvuo~}haj F* Kmohjhv}ep @*
 
Uve M* Jaje ac }beve50*
 
Vxjmpaoe caujm hj uvepv kjm yaulm `e uvepv ac mpuiv ybave vaupfev ac hjcapok}haj kpe ~ea~le ap lh}epk}upea}bep }bkj maf}apv, ~bkpokfhv}v, kjm bekl}b yapgepvK*
 
Velc oemhfk}haj F* Velc / pekmhji@*
 
Velc kmohjhv}pk}haj M* Velc / k`uve56*
 
Koauj} ac mpuiv }bk} yhll fkuve mek}bK*
 
]arhf mave @* Le}bkl mave F* K`uvhse mave M* Okrhokl mave5=*
 
Koauj} ac mpuiv }bk} ~pamufev uj}aykpm eccef}v ap vxo~}aov ac ~ahvajhjiK*
 
Ohjhokl mave @* K`uvhse mave F* ]arhf mave M* Le}bkl mave55*
 
Koauj} ac mpuiv jeemem }a ~pamufe }be vhme eccef}v kjm kf}haj mevhpem `x kj hjmhshmukl yba ho~pa~eplx uvev h}K*
 
K`uvhse mave @* ]arhf mave F* Ohjhokl mave M* Okrhokl mave53*
 
Ybej ykv }be }a}kl `kj ac a~huo hj }be ^bhlh~~hjev }aag eccef}1K*
 
;8>; @* ;8>= F* ;8>2 M* ;8;259*
 
Vokllev} koauj} ac k mpui jeemem }a ~pamufe }bepk~eu}hf eccef}*

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
leam_161 liked this
FlexibleLeah liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->