Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
bharadvaja.shiksha

bharadvaja.shiksha

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
This contains the major education literature related to Snatan Dharma
This contains the major education literature related to Snatan Dharma

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2015

pdf

text

original

 
.;r√;j ix=; 
g,ex'p[i,pTy;h's'deh;n;'invOˇye  xI=;mnup[v+y;im ved;n;'mU lk;r,m(1 -a-vOjnej ¨d;ˇíedk;re, shoCyte  Stut'pd'tuv;Ky;Ntep[cy'pirk«itR tm(2 a; pçm;ıVypU voR `Oteno?vR í a;¸tm(  v;Ky;Ntoåip tq; p[ oˇ_o y"pU vR Stun ite3 -Svr.iˇ_"-r;dt(prxurNto∞eiTv©‰" pxu R í .iˇ_t;  pWR ∞eh;itpW;R ip Svr.ˇ_ÉStuinTyt; 4 p;p'ivlompU ve Rc;k;W|k;WIˇd;idWu Svr.iˇ_˘ivj;nIy;•;Nyv,oR å] s'.vet(5 -a;-a¶et;•pte]I'í i]∑ë.; cwvm;d(.vet(  -î-îy i=p[ ; .}yR iy}yr;}ymN}yip}y;ip k;#kÉ sm;netupdeÓSv;" shLr; ivr¬;í ye  -î-ju∑o v;c" p[j;i¶'ic m;noim] ¨dSt c 7 ai¶v;R vc dev;vwkÉxv;piv/;yk" r=;'sITynuv;kÉWuÁPyetIk;rv;n(.vet(8 zNd; y; ten bihR í îı‰; a¶ebOhNpre 
242
 
yDSy pU vRî∑‰wc iTvk;r;id" p[k«itR t" 9 ak;irW'c ," pvoR rIirWo rIirW•ip t;irW∞;irW'cet(Sy;t(Svr.iˇ_nR iv¥te10 ¨psge R Wupve R WuiTvyuirTy] iv¥te  -È-ju∑"p[Xnk;<@;iCz{;r<ykÉm;nuWIsÈt(11 ivin„pyR sur"pU vR £«yeTy] n tepre  c;tU rqSypU v;R  Ny* ho]InP]Ic dI`R g* 12 po]Ine∑^ I SvßISto]Ixt®{In ,;'pr" vrIysIc pIyU Wo dvIyoåq ÓsIy c 13cIytec i√tIyí tOtIy;d* tqwv pIyit TvStOtIyí;vOk;SteË?vR g;mIyu" 14 -¨-SvroˇrppU ve RtuxWho?ve Rtum?yg" ref;duk;r EvSy;t(Svr.iˇ_nR iv¥te15 r;duTvm®W≈u∞ed®h&h c;®hm(  it£⁄∑ c£⁄Wí£⁄" £⁄õ±õmu =ıroˇre16  ph,;mt Ë?ve Rc Tvi.im]kpvR   &Wd'vw& /[  uv;/[  uõ™n;n;ÎTy Îit≈uit" 17 Îxeån;ÎTy ÎWd" ¨√O∑ ¨ıOtoıOt" c ivmenm a; dev" StuhIh hvneTyiss(18 v;j'vo vwist SviW|tpo me˙dyen c 
[BhŒradvŒja]
.;rÃ;j 
I    
x=; 
BHÌRADVÌJA SHIKSHÌ
243
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENTVEDIC LITERATURE COLLECTION
 
g,(m;Cyo?vR≈ut" ≈uIu/Iut(Xmuxu≈uv;n(19 i√Tv'c;PyOtvo yDo vR t" pU v|i≈t" t(  pirNyyo vco?ve Rc ßuit xBdí sßuW" 20 ßuk™pdeßuÁuk;r" Sy;TssOv;'s n iv¥te  W;Nt" p[  u$(m[  uiˇ_co?ví v;Gb[  U xu.[  uc x]uc 21 .[  uim'.[  uivg[  umui∑í =;mn[  u®c vv[  u®t(  xtimÊy;n(c m;mSm;n(pU v|n;duTvmuCyte22 ju◊TyPy;ih ju◊ºåNTySv;ro gOop.oˇre  ¨k;rv;n(ju◊xBd" s'/;n'prto n cet(23 dev;n;'Tve£tu 'c;s* yjm;neWuW;ˇdut(  -Ë-.U te>y" p[ o=it tSm;i√.U de R v;yt" pre24 -A-vO∑‰˙t Ak;r" Sy;d(ivv; ySy h A?yte  -l»-a=r;Ntl»k;ro y" Svro Deyo ivc=,w" 25 ¨d;˙t" KlO¢xBden pd;¥Ntyo" Svr"-E-bıwnes; .vemw∞ ye Nt Ek;dx]ym(26  ¶IpU vR to juWet;'c p[qmoåÔiNtsTyyo" -Ee-yeixn" sEek;ro VywCzi•Ty] vi,R t" 27
[BhŒradvŒja]
ix=; 
SHIKSHÌ
244
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENTVEDIC LITERATURE COLLECTION

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->