Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TRS_2011-12

TRS_2011-12

Ratings: (0)|Views: 384|Likes:
Published by andreastolbova

More info:

Published by: andreastolbova on Jan 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2015

pdf

text

original

 
Noviny pro oblast Chocně, Vysokého Mýta a Litomyšle
20. ročník 15. prosince 2011 cena 10,- Kččíslo
Skončí veVy 
 
sok 
 
ém Mý 
 
 
ě herny? ...str. 3Výstava o M. Horníčkovi na li
 
 
omy 
 
šl
 
sk 
 
émzámku str. Čerti řádili  lit 
 
omy 
 
šl
 
sk 
 
ém Zámeckém sklepení ... str. 8
Ch
 
oc
 
 
sk 
 
é muzeum předsta-vuje díla Tomáše Diblíka str. 8
Jak se daří vy 
 
sokomýt 
 
sk 
 
ému Nejzbachu v 1. lize ... str. 11
Noviny pro oblast Chocně, Vysokého Mýta a Litomyšle
1
 
12
Rozhovor s ukrajin- skými hudebníky Ilo-nou Iljinou - Vávrovoua Eugenem Rosem o jejich společném pro- jektu, který je plný barvité hudby a diva-delních efektůčtěte na straně 5
ROZHOVOR TRSU 
 TRIATLONISTA  TomášKabrhelZ LITOMYŠLEMÍŘÍ DO NĚMECKÉBUNDESLIGY str. 14
 Veselé Vánoce a šťastný nový rok přeje:Navštivte nás na Facebooku:
 TOP 09 - Vysoké Mýto TOP 09- Litomyšl TOP 09 Choceň
VYSOKÉ MÝTO/
 Již tři čtvrtě rokutrvá ve Vysokém Mýtě projekt ve-řejně prospěšných prací. Téměřtřicítka místních Romů díky němuzískala zaměstnání vTechnickýchslužbách.
Zde se vrámci své pracovní dobypodílí na úklidu veřejných pro-stranství, dětských hřiš, chodníkůičerných skládek, natírá sloupyazábradlí či provádí další, pro mě-sto potřebné, činnosti. Pracovnícimimo jiné přispěli velkou měrou kezvelebení bývalé Botanické zahra-dy. “Aby se ulehčilo rozpočtu toho-to projektu, dostali jsme zde za úkolprovést stěmito pracovníky terénníúpravy avýkopové práce, které setýkaly převážně výstavby veřejnéhoosvětlení,” vysvětluje ředitel Tech-nických služeb Jindřich Svatoš.Zaměstnanci se také zapojili dobouracích prací vM - klubu či stě-hování knihovny. Vrámci zimníúdržby budou navíc využiti pro od-klízení sněhu zchodníků aveřej-ných prostranství.Náklady na jednoho takto zaměst-
 Veřejně prospěšné práce daly vMýtěpříležitost téměř třiceti Romům
klesu kriminality. “Je to silný ved-lejší produkt projektu. Za uplynulýrok se nám idíky přispění Městsképolicie aPolicie České republikypodařilo snížit kriminalitu otřeti-nu,” doplňuje starosta.Vromské komunitě je otento způ-sob zaměstnávání zájem. Technickéslužby evidují dalších asi patnáctzájemců oúčast vprojektu. “Bohu-žel je nemůžeme zaměstnat všech-ny. Jsme limitováni penězi imnož-stvím práce, kterou jsme schopnizadat,“ lituje Soušek.Úřad práce obnovuje smlouvuoprojektu vždy po třech měsících.Stávající by měla vypršet na konciprosince. Technické služby majívšak opět připravenou žádost opro-dloužení smlouvy. “Plánujeme alepočet tímto způsobem zaměstna-ných pracovníků snížit. Myslím, žejich budeme potřebovat tak osm aždeset. Od ledna by totiž pro Tech-nické služby měli pracovat ilidé e-vidovaní na úřadech práce vrámciveřejné služby,” vysvětluje ředitelSvatoš. -
aš-
naného pracovníka jsou vyčíslenyna čtrnáct tisíc korun za měsíc.Úřad práce první tři měsíce při-spíval devíti tisíci korunami na jed-noho pracovníka, nyní je to osm ti-síc korun. Zbytek hradí Město zesvého rozpočtu. “Město tak ročnědává do projektu více než jeden mi-lion korun. Ale dá se odhadnout, žestejně přibližně čtyři miliony ročněušetříme tím, že práci, kterou vyko-nají tito zaměstnanci, nemusímezadávat firmám,” vysvětluje staros-ta Vysokého Mýta Miloslav Soušek.Přínos projektu spatřuje ive sníže-ní sociálního napětí ve městě apo-
Litomyšl: Kdo zaplatí archeologickýprůzkum na Zámeckém návrší?
Memoriál Jaroslava Doležala vzimním plavání:
 VOrlici plaval ičert
CHOCEŇ/
Napříč Chocní plavaliletos otužilci již po jedenačtyři-cáté. Vrámci zahájení si tento-krát minutou ticha připomnělipamátku nedávno zesnulého za-kládajícího člena choceňskéhooddílu zimního plavání ajehodlouholetého předsedy Jarosla-va Doležala. Jako vzpomínku naněj se místní otužilci rozhodli,že Napříč Chocní bude zároveňijeho memoriálem. Jaroslav Do-
těsně před sezónou jsem one-mocněl acelý trénink šel tak vni-več,” vysvětluje sedmačtyřicetile-tý Pavel Horák zOlomouce. Le-tošní přípravu proto nepodcenil.“Vím, že jsem to vloni přehnal,proto jsem se letos šetřil amámtak za sebou už závody vPře-rově,” doplňuje. Pro jistotu zvolilvChocni nejkratší, tedy stomet-rovou tra. Na tu se vydala inej-mladší účastnice choceňských
ležal zemřel ve věku nedožitýchpětaosmdesáti let.
Zimní plavání vTiché Orlici mě-lo ale iveselejší stránku, atoipřesto, že otužilcům, jako jižtéměř pravidelně vprosinci, ne-přálo počasí. Ráno ještě svítilosluníčko, plavci ale krátce pojedné hodině odpolední již dočtyři stupně chladné vody vstu-povali se zataženou oblohou nadhlavou aza občasných dešovýchpřeháněk. Vzduch měl tři stupně.Do Chocně se opět sjeli otužilcizcelé republiky, tentokrát dokon-ce vrekordním počtu sto dvacetiúčastníků. Aněkteří sem přijelivůbec poprvé. “S otužileckýmplaváním jsem začal vloni. Atojsem chtěl už izávodit. Jenžezávodů, teprve patnáctiletá KláraŠnoplová. Plavkyni na tratipřímo ve vodě jistil čert, který sido Chocně odskočil až zpekelněkrásného Nového Města nad Me-tují. “Klára je má dcera, sotuži-leckým plaváním teprve začíná,proto jsem ji pro jistotu ve voděhlídal,” uvádí vše na pravou míručert, Berthold Jeitner. VChocnise vroli čerta objevil naposledypřed třemi lety.Kromě stometrové distance siplavci mohli vybrat ještě tratěodélce dvě stě padesát, pět setasedm set padesát metrů, při-čemž nejdelší tra uplavala vícenež polovina všech účastníků.
Text afoto Andrea Štolbová
LITOMYŠL/
Revitalizaci Zámec-kého návrší vLitomyšli brzdíspory ohledně archeologickéhoprůzkumu. Stavební firma Hoch-tief, která vyhrála výběrové říze-ní na dodavatele stavby, jej chcezaplatit nad rámec dohodnutýchprací, vedení litomyšlské radnicevšak tvrdí, že je archeologickýprůzkum součástí celkové zakáz-ky. Zajišovatel archeologickýchprací, společnost Labrys, tak již21. listopadu pozastavila veškerésvé práce ačeká, až dojde kdo-hodě mezi Litomyšlí, jako zada-vatelem stavby, auvedenou sta-vební firmou.
Pře se tak vede otom, zda dodava-telská firma nepodcenila objem ar-cheologických prací, či zda jeprůzkum oprávněně prováděn vevětším rozsahu, než jaký stanovilypodmínky výběrového řízení.Vkaždém případě peníze společ-nosti Labrys vtuto chvíli nikdo za-platit nechce. “Město Litomyšlmělo, jak je zvykem, snahu řešitdanou problematiku maximálnězodpovědně. Vprůběhu zpraco-vání projektové dokumentace bylyMěstu Litomyšl dovoleny pouzenedestruktivní metody archeolo-gického průzkumu,” vysvětlujetisková mluvčí litomyšlské radni-ce Michaela Severová. “Město po-stoupilo řešení problematiky ar-
INZERCE
cheologie dodavateli, který zví-tězil ve výběrovém řízení Revitali-zace zámeckého návrší vLitomyš-li. Hlavním důvodem tohoto řeše-ní je fakt, že generální dodavatelby měl mít nejlepší předpokladypro koordinaci veškeré činnostivrámci takto komplikované stav-by. Proto byla vrámci výběrovéhořízení poptávána cena iza archeo-logické práce, jejíž výši byl povi-nen nabídnout každý účastníkvýběrového řízení.
Dokončení na straně 4
ČERT LEZE Z VODY, VYSTRKUJE ROHY...
Redakce Trsu přeje všem svým čtenářům, spolupracovníkům i obchodnímpartnerům požehnané svátky vánoční a v novém roce vše dobré.
 
20 let TRSU
2012
 
2
Noviny pro oblast Chocně, Vysokého Mýta a Litomyšle
INZERCE
VYSOKÉ MÝTO/
 Vysokomýtskáradnice udělala první krok vopti-malizaci dopravy vcentru města.Na pomoc křešení problému při-zvala místní Vyšší odbornou školustavební aStřední školu stavební. Její studenti podle zadání Odborudopravních aobčanských agendsledovali dva dny pohyb automo-bilů vhistorickém jádru města.
“Zaměřili jsme se na průjezdy vjez-dovými branami, hlavně PražskouaChoceňskou, na zatížení komuni-kací vcentru, na využívání jednot-livých parkoviš ivyužití ostatníchkomunikací kparkování,” vysvětlu-je vedoucí odboru Vladimír Bělou-šek. Předmětem zájmu byly takékřižovatky. “Tam jsme chtěli vědět,kolik aut na nich odbočí do přileh-lých ulic akolik dojede až na ná-městí,” doplňuje Běloušek. Pohybvozidel se tak sledoval zejména nakřižovatkách pod budovou Česképošty, uKomerční banky aza Praž-skou bránou uKvětinářství Pytlík.Dopravní situaci vcentru po dobudvou dní pečlivě zaznamenávalistudenti druhého ročníku Středníškoly stavební. Dvě asi třicetičlennétřídy se na určených stanovištíchstřídaly po dvou hodinách. “Nejpo-četnější skupinky jsme umístiliuvjezdových bran, protože tam stu-denti zapisovali registrační značky
Studenti vysokomýtské ‘stavebky’ se zapojilido optimalizace dopravy ve městě
vozidel, která jimi vobou směrechprojížděla,” popisuje ředitel školyPavel Vacek. Studenti také vpůlho-dinových intervalech obcházeliparkoviště, kde zjišovali jejich ob-sazenost.Výstupy budou předmětem dalšíhozpracování. “Největším přínosemakce je, že můžeme pracovat sreál-nými čísly ohledně pohybu motoro-vých vozidel vcentru,” pochvalujesi Běloušek. Již nyní se Odbor do-pravních aobčanských agend do-hodl sVyšší školou stavební, že pr-votní data zpracuje jeden ze stu-dentů vrámci své diplomové práce.Ta by měla být hotová do začátkučervna. “Dále můžeme kprovedenístudie optimalizace dopravy vcent-ru oslovit některou zfirem, která sena tuto problematiku specializuje,”plánuje Vladimír Běloušek.Problém sdopravou asnedostateč-nými parkovacími plochami nemáVysoké Mýto pouze vuvedenýchčástech. Neutěšená situace je takéna silnici 1/35, která městem vede.“V případě dopravních nehod,které se na této silnici stávají často,se doprava odklání na místní komu-nikace. Ty jsou přetěžovány anavícse stávají nebezpečnými pro obyva-tele města,” vysvětluje jedno zrizik‘pětatřicítky’ Vladimír Běloušek,který zároveň připomíná, že dalším
Půjčky 
až 166000 Kč
pro zaměstnance
pro osoby pobírající mateřský příspěvek
pro důchodce
půjčky na zástavu
konsolidace půjček
nový úvěr Tutovka
(stačí jen 2 doklady)
půjčky pro živnostníky a podnikatele Volejte zdarma
800701000
nebo tel.:
605841 058
CEREKVICE NAD LOUČNOU/
 Velkého úspěchu dosáhli dva žácicerekvické základní školy JanaMarečková aMichal Mach. Vcelo-republikové soutěži Logická olym-piáda se jim podařilo dostat se aždo finále, které se uskutečnilo napůdě Parlamentu České republiky.
“Výsledky krajského kola jsme oče-kávali snetrpělivostí. Nakonecjsme vněm byli velmi úspěšní. Zečtyř zástupců školy postoupili dopražského finále dva,” konstatuje u-čitelka cerekvické školy DagmarVíšková, která děti na olympiádupřipravovala.Oba finalisté tak zasedli koncem li-stopadu do lavic Poslanecké sně-movny. Ipřes velkou konkurenci,kterou představovali žáci zvýběro-vých gymnázií, se Jana aMichal vefinále neztratili. “Sice skončili až vedruhé polovině výsledkové listiny,ale pro nás byl velkým úspěchemuž jen samotný postup do finále,”doplňuje Víšková. Usvých žápodporuje samostatné apohotomyšlení, schopnost logického
Žáci cerekvické základní školybyli úspěšní vLogické olympiádě
míře jej rozvíjet, “ míní.Vpřípadě této základní školy sejedná ojiž druhý takto velkýúspěch vsoutěži. Před dvěma letyse finále vPoslanecké sněmovzúčastnila Lenka Storoženková.Tehdy, coby žákyně čtvrté třídy ce-rekvické základní školy, vkrajskémkole vkategorii čtvrtých apátýchtříd obsadila páté místo, což jí zaru-čilo jasný postup do finále.Logická olympiáda byla letos roz-dělena do tří kategorií. KategorieAje určena pro první stupeň zá-kladních škol, kategorie B pro žákydruhého stupně základních školaodpovídající ročníky víceletýchgymnázií akategorie C pro studen-ty středních škol. Vletošním rocese do soutěže zaregistroval historic-ky nejvyšší počet soutěžících - tři-cet dva tisíc tři sta žáků astudentů.Znašeho regionu se do finále vka-tegorii B, tedy vkategorii, kam patříiJana Marečková aMichal Mach,propracoval také student vysoko-mýtského gymnázia Ladislav Sem-rád.
-aš-
úsudku acelkové bystření mysli. “Oto všechno se při hodinách mate-matiky snažím. Snadáním sečlověk sice rodí, je však povinnostíučitele sním inadále pracovat, ne-nechat ho zakrnět avco největší
Ne nadarmo má Základní škola vCerekvici nad Loučnou ve znaku sovu, která je symbolemmoudrosti. To potvrdili svými výsledky vcelorepublikové soutěži Logická olympiáda iJana Ma-rečková aMichal Mach (na snímku sučitelkou Dagmar Víškovou).
ČESKÉ HEŘMANICE/
 VČeskýchHeřmanicích se diskutovalo oroz-počtovém určení daní. Krajského jednání se zde vúterý 29. listopa-du zúčastnili starostové obcíaměst, poslanci asenátoři Českérepubliky.
“Současný systém způsobuje, že e-xistují velké rozdíly ve sdílenýchdaňových příjmech na obyvatele.Nejvyšší má Praha, více než třicettisíc korun na obyvatele arok, o-statní pak průměrně jen šest tisícosm set korun. Tento rozdíl chcemezmírnit tak, jak je to obvyklé ve vy-spělých zemích,” uvedla starostkaMorašic Hana Štěpánová.Ministerstvo financí předložilo jižvlétě kprojednání návrh novelyzákona orozpočtovém určení daní,která navrhuje změnu ze současné-ho nevyhovujícího stavu pětinásob-ku na občana arok vPraze na troj-násobek. Jedná se oplnění voleb-ního programu TOP 09 aStarosanezávislých iprogramového pro-hlášení vlády. “Považujeme za neu-držitelnou situaci, kdy čtyři největ-ší města vrepublice - Praha, Brno,
Starostové chtějí změnuvrozpočtovém určení daní
Plzeň aOstrava, kde žije dvacetprocent všech obyvatel České re-publiky, pobírá téměř polovinu příj-mů ze sdílených daní,” doplňujeŠtěpánová stím, že je velký zájemna tom, aby byl předložený návrhnovely zákona arozpočtovém urče-ní daní co nejrychleji projednán.Vrámci diskuse se jednotliví účast-níci vyjadřovali kdanému tématu.Setkání se zúčastnil například po-slanec za TOP 09 aStarosty VáclavCempírek, poslanec za ČSSD JanChvojka, poslanec za ODS JaroslavMartinů, poslankyně Květa Matu-šovská (KSČM), poslanec MiroslavPetráň (VV) či poslanec VáclavNeubauer (ČSSD). Všichni pak nazávěr hlasováním potvrdili, že pod-poří novelu zákona orozpočtovémurčení daní, pocházející zdílny Mi-nisterstva financí ČR. “Žádáme pro-to zákonodárce, aby podporovali u-rychlené přijetí této novely apřihlasování ji schválili vne-změněném znění asúčinností od 1.ledna 2013,” shrnuje výsledek jed-nání vČeských Heřmanicích HanaŠtěpánová.
-red-
VYSOKÉ MÝTO/
Libá vůně adob-rá chu lákaly návštěvníky tradič-ního předvánočního Kujebáckého jarmarku na náměstí PřemyslaOtakara II. ve Vysokém Mýtěknávštěvě dvou stánků, vkterýchpředstavili svoji činnost dodava-telé potravinářských surovin propekařskou výrobu aStřední školapotravinářství aslužeb Pardubice. Její žáci tu ve spolupráci se za-městnanci Smékalova pekařstvípřipravovali pečené mufiny, sma-žené apletené čerty abriošky.
“Spolupráce naší školy svysoko-mýtskými pekárnami byla vždy navelmi dobré úrovni. Ve Smékalověpekařství pracuje několik našichabsolventů. Vedoucím pekárny jenapříklad Arnošt Svoboda, který u-končil dálkové studium vroce2009,” konstatuje ředitel školy PetrŠedivý. Nezapomíná přitom po-chválit spolupráci sfirmou Nopekasdistributory pekařských surovin- firmami Pfahnl Backmittel s.r.o. čiBackaldrin s.r.o., které se po od-borné technologické stránce podíle-jí na projektu UNIV 2 KRAJE aplníroli oponentů vprogramu Němčina
Žáci potravinářské školy dráždilipřed Vánocemi chuové pohárky
logie potravin - zpracování mouky,mlynářství avýroba krmiv amana-gement. Vtříleté formě studia za-končené výučním listem nabízí o-bory Kuchař - číšník, Prodavač,Výrobce potravin (specializacemlynář, pečivář, cukrovinkář, per-níkář), Cukrář, Pekař, Řezník - uze-nář. Nabídku doplňuje dvouleté ná-stavbové studium zakončenématu-ritní zkouškou avdálkové formětříleté nástavbové studium zakon-čenématuritní zkouškou voboruTechnologie potravin určené vyuče-ným voborech Pekař, Cukrář, Peči-vář, Cukrovinkář, Kuchař ačíšník.Stejně zaměřený pětiletý obor vzdě-lání zakončenýmaturitní zkouškouje zaměřený na mlynářství avýrobukrmiv ana zpracování mouky.Školu, která má téměř stoletou his-torii, nyní navštěvuje 948 žáků.“Nedávné sloučení rozhodně našiškolu posílilo aschválené obory u-možňují horizontální ivertikálníprostupnost žáků,” uzavírá ředitelŠedivý.
Ivan Hudeček
 Foto Ivan Hudeček 
pro potravináře vrámci vzdělávánídospělých. “Naši pedagogové školízaměstnance těchto firem, jejichpracovníci nám zase předávajícenné zkušenosti zvýroby, která seneustále modernizuje,” vysvětlujevýhody spolupráce Petr Šedivý.Střední škola potravinářství aslu-žeb nabízí vdenní formě studiačtyřleté obory vzdělání zakonče-maturitní zkouškou. Jsou to tra-diční obory Analýza potravin - sespecializací analýza potravinanově výživový poradce aTechno-problémem města je parkováníadoprava vsídlištích. Aut přibýváamy přemýšlíme, kde získat dalšíparkovací kapacity. Vysoké Mýtonemá příliš volných prostor azeleňaparky autům donekonečna ustu-povat nemůžou,” míní.
 Andrea Štolbová
HRUŠOVÁ/
Od poloviny listopaduvítají řidiče, kteří do Hrušové při- jíždějí po komunikaci 1/35, měřičerychlosti. Na své náklady je zdenechala instalovat obec Hrušová.
“Rozhodli jsme se pro to na základěpřipomínek místních obyvatel, kte-ří požadovali zvýšení bezpečnostina hlavní komunikaci, jež obec pro-tíná,” říká starosta obce VladimírNovák. Zastupitelstvo proto na rea-lizaci této akce vyčlenilo zletoš-ního rozpočtu osmdesát tisíc ko-run. Ty však nestačily. Dva základ-ní informativní měřiče totiž vyšlyna částku otéměř deset tisíc korunvyšší. “Investice se ale vyplatila. Jižněkolik dní po jejich instalaci jsmezaznamenali zpomalení rychlostiprojíždějících aut,” raduje se No-vák.Dalším krokem obce pro zvýšeníbezpečnosti svých obyvatel je reali-zace vodorovného značení na ko-munikaci vedoucí zHrušové kcere-kvické škole. To vymezí prostor ur-čený pro chodce. Na akci se podílíisousední Cerekvice nad Loučnou. Jedná se však pouze o prozatímnířešení. Vprůběhu několika let bytotiž vtěchto místech měl vznik-nout chodník, který definitivně oběobce mezi sebou propojí.
-aš-
Hrušová chránísvé obyvatele.
Instalovala měřiče rychlosti
 
Noviny pro oblast Chocně, Vysokého Mýta a Litomyšle
3
VYSOKÉ MÝTO/ Místopředsed-kyně vlády České republiky Karo-lína Peake zavítala při své říjnovénávštěvě Pardubického kraje i doVysokého Mýta. Za přítomnosti sta-rosty města Miloslava Souška, mís-tostarosty Františka Jiraského ačlenky zastupitelstvaJitky Losko-tové a radního Jana Pešiny (oba Vě-ci veřejné) si vicepremiérka českévlády prohlédla chátrající budovubývalého pivovaru a ocenila projektna revitalizaci celé oblasti pivovar-ského areálu, včetně rekonstrukcetéto zajímavé industriální budovy, acelému záměru následně vyjádřilasvoji podporu.Při příležitosti tohoto jednání, pro-bíhajícího v přímé blízkosti silniceI/35, která svým přetížením sužuježivot občanům Vysokého Mýta,představil Jan Pešina i toto téma ja-ko jedno z prioritních voblasti do-pravy v kraji, které se musí nejen veVysokém Mýtě řešit.
-red-
Karolína Peake se seznámilas projektem revitalizace pivovaru
Příští vydání TRSu ve čtvrtek 19. ledna 2012
Vzhledem ktrvalému naplnění  kapacity Logistického centraŠmídl Vysoké Mýto se vedení společnosti rozhodlo navýšit ob- jem skladových prostor. Rozšíře- ní stávajících skladových kapacit  přinese nová pracovní místavregionu avytvoří zázemí pro rostoucí objem zakázek firmy Šmídl ido budoucna.
Logistické centrum se nacházína okraji Vysokého Mýta smě-rem na Svitavy. Vprovozu je odzačátku roku 2009 arozloha je-ho skladovacích hal je 8000 m
2
,což představuje více než 17000paletových míst. Tato kapacita jevšak vzhledem ke stálerostoucí-mu počtu zakázek již nedostaču-jící. “Všechny skladovacíprostory jsou dnes prakticky vy-čerpány. Abychom nemuselivpříštím roce odmítat nové za-kázky, rozhodli jsme se navýšitkapacitu o6000 m
2
,” uvedl Ra-dek Voříšek, manažer logistikyspolečnosti Šmídl. Toto rozhod-nutí vpraxi znamená přistavěnínové haly. Výstavba by měla začítvprvní polovině roku 2012 atrvatzhruba pět měsíců. Rozšířením lo-gistického centra vznikne zhrubadvacet nových pracovních míst.
Šmídl ve Vysokém Mýtě
Obyvatelé Vysokého Mýta se nárůs-tu hustoty kamionové dopravyvsouvislosti srozšířením logis-tického centra obávat nemusí. Vy-soké Mýto je již nyní tranzitnímměstem, přes které denně projedevelké množství kamionů. “VozidlaŠmídlu představují vtomto objemujen malý zlomek, takže obyvateléměsta změnu prakticky nezazname-nají,” uvedl Petr Koblížek, dopravníanalytik společnosti Šmídl.“Věříme, že vbudoucnu dojde kvý-stavbě rychlostní komunikace R35,která by usnadnila život jak nám,tak iobčanům Vysokého Mýta,” do-dal Koblížek.“Naši pobočku ve Vysokém Mýtějsme se rozhodli rozšířit na základěnašich dobrých zkušeností stímtoregionem. Máme zde nejvíce ob-chodních partnerů achceme sevtéto lokalitě rozvíjet inadále,” u-vedla Martina Šmídlová, jednatelkaspolečnosti. Výhodou VysokéhoMýta je také jeho geografická polo-ha. Vedení společnosti Šmídl protonevylučuje ani další rozšiřovánílogistického centra po roce 2012.Vše bude záležet na počtu zakázekabudoucím vývoji rychlostní ko-munikace R35.
Důležitá je organizace
Logistické centrum ve VysokémMýtě není jen krytý prostor ke skla-dování zboží. Spravovat 17000 pa-letových míst vyžaduje precizní or-ganizaci asystém. Vtom pracov-níkům skladu pomáhá imodertechnologické vybavení, na které sive Šmídlu potrpí. “Investovat dotechnologií se nám dlouhodobě vy-plácí. Díky tomu jsme schopni na-bídnout našim zákazníkům nejvyš-ší standardy nejen samotné přepra-vy, ale také skladování. Vhodnýsystém řízení skladu šetří čas, pe-níze ausnadňuje práci našim zamě-stnancům, “ uvedl Voříšek. Skla-dované zboží je evidováno pomo-cí speciálního programu, elektro-nicky zabezpečeno anepřetržitěna něj dohlíží kamerový systém.Součástí vybavení haly je taképrotipožární signalizace spří-mým napojením na Hasičskýzáchranný sbor. Pohyb zbožívrámci skladu zajišuje manipu-lační technika včetně portálové-ho jeřábu pro transport těžkýcharozměrných předmětů. “Flexi-bilita je velkou devizounašehologistického centra. Do-kážeme vyhovět našim zákaz-níkům jak technologicky, takiprocesně,” shrnul Voříšek.
Logistické centrum ve Vysokém Mýtě - vykládka kamionu.
Šmídl s.r.o. rozšíří logistické centrum ve Vysokém Mýtě
Logistické centrum ve Vysokém Mýtě - interi-ér.Logistické centrum ve Vysokém Mýtě - venkovní plocha.
INZERCE
OBLAST/
Bez rozvoje lidskýchzdrojů není ekonomického rozvojespolečnosti. Shodla se na tomNárodní ekonomická rada vládyČeské republiky adlouhodobě ten-to názor zastávají všechny vyspěléstáty Evropy. Přesto si rovných 65procent lidí vnaší zemi myslí, že jejich vzdělání je pro karierní po-stup dostačující azájem orekvali-fikace projevilo pouhých 13,2 pro-centa dotázaných. Češi nemajíoceloživotní vzdělávání zájemadokládá to inedávno dokončenákomplexní analýza dalšího vzdě-lávání vPardubickém kraji. Koali-ce nevládek Pardubicka, která pro- jekt realizovala spodporou Evrop-ského sociálního fondu, státníhorozpočtu ČR arozpočtu Pardu-bického kraje, dospěla knelichoti-vým výsledkům. Lidé vkraji sechtějí dále vzdělávat až když jim,lidově řečeno, teče do bot.
Přestože je nabídka dalšího vzdě-lávání vnašem kraji velice uspoko-jivá, lidé se pro něj rozhodují ažvokamžiku, kdy jim to může zajis-tit zaměstnání. Jako důvod neúčastivdalším vzdělávání nejčastěji uvá-dějí, že po nich zaměstnavatel dalšívzdělání nevyžaduje, že nemají do-statek volného času aže nespatřujívdalším vzdělávání žádný přínos.Šetření se zúčastnilo 7000 obyvatelPardubického kraje vproduktivnímvěku.Nejvýznamnějším motivem pro za-
Lidé vkraji se rozhodnou dále vzdělávataž když jim hrozí ztráta zaměstnání
vídá republikovému průměru.Vporovnání svyspělými evrop-skými zeměmi jsme ale výrazně po-zadu. Ve Velké Británii či Švýcarskuse vzdělává polovina obyvatel, veŠvédsku dokonce více než 70 pro-cent. Liší se však také financovánídalšího vzdělávání. Zatímco ně-mecká vláda vynakládá na vzdě-lávání jednoho člověka 12304 ko-run ročně aHolandsko 7628 korun,vČesku je to pouze 1262 korun.“Celoživotní vzdělávání, tedy vzdě-lávání, které lidé absolvují po školevprůběhu své profesní kariéry, jeklíčem kbudoucímu rozvoji ekono-miky. Vzdělání získané ve školníchlavicích vdnešní době rychle zasta-rává. Pokud se lidé nebudou chtítdále vzdělávat, nemůžeme oče-kávat, že náš kraj či celé Českouspěje vmezinárodní konku-renci,” soudí Miluše Hor-ská, senátorka apředsed-kyně správní rady Koali-ce nevládek Pardubickaastejného názoru je ikrajsradní Jana Pernicová, zodpovědnáza školství, kulturu apamátkovoupéči: “Máme před sebou důležitýúkol - zdravě motivovat naše obča-ny kdalšímu vzdělávání, využít po-tenciál vzdělávacích institucí aa-gentur avoblasti rozvoje lidskýchzdrojů nadále zlepšovat spoluprácise zaměstnavateli.”
Ivan Hudeček
pojení do dalšího vzdělávání jehrozba ztráty práce. Vpřípadě, žeby zaměstnavatel tímto krokem vy-hrožoval, bylo by ochotno se dovzdělávání zapojit více než 40 pro-cent respondentů. Zájem oúčast nadobrovolném ipožadovaném dal-ším vzdělávání roste svýší dosa-ženého vzdělání. Srostoucím vzdě-láním se zvyšuje zájem omanažer-ské kurzy anaopak klesá podíl záj-mu ořemeslné kurzy avzdělávánívoblasti obsluhy strojů.Výmluvy typu “Nemám se kdevzdělávat” rozhodně neuspějí.VPardubickém kraji nabízí 142 or-ganizací více než 4 tisíce kurzů.“Nabídka kurzů je koncent-rována do měst, kromě Morav-ské Třebové jsme vkaždém mě-stě nad 8000 obyvatel nalezli něja-kou nabídku dalšího vzdělávání,”říká hlavní zpracovatelka analýzyPetra Vondráčková. LitomyšlskoaVysokomýtsko však patří koblas-tem, kde je vzdělávání vyžadovánonejméně. Podíl vzdělávajících sezaměstnanců tu nedosahuje 20 pro-cent. VLitomyšli aokolí se dobro-volně vzdělává méně než 10 pro-cent oslovených.VPardubickém kraji se účastní dal-šího vzdělávání 37,4% osob vpro-duktivním věku, což zcela odpo-
 Vysokomýtským hernám zvoní hrana
VYSOKÉ MÝTO/
Do tří let by zVy-sokého Mýta měly zmizet všechnyherny. Rada města totiž doporučilazastupitelstvu města schválit no-vou vyhlášku ozákazu provozo-vání sázkových her, loterií adal-ších podobných her na celém úze-mí města. Zastupitelstvo otom jed-nalo ve středu 14. prosince. Vdoběuzávěrky novin ještě nebyly vý-sledky hlasování známé.
Starosta města Miloslav Soušekvšak již předem avizoval, že veschválení vyhlášky nevidí žádnýproblém. “Domnívám se, že ti, kteříjsou zastoupeni vkoalici ajsouičleny Rady města, tedy nikdoztěchto politických subjektů, stímnemá problém. Proto věřím, žeschválení na zastupitelstvu proběh-ne hladce,” uvedl týden před veřej-ným zasedáním zastupitelstva.Nová vyhláška by měla přispět kezvýšení bezpečnosti ake sníženíkriminality ve Vysokém Mýtě.“Z hlediska zákona není situacezcela jednoduchá, má to určitou ča-sovou prodlevu. Ta bude trvat asitři roky ato iproto, že chceme pro-vozovatelům heren umožnit změnitjejich podnikatelský záměr tak, abyneutrpěli škody,”vysvětluje Soušek.Pokud dojde keschválení vyhlášky,bude to mít dopadna rozpočet města.Ve vybraných le-tech vybíralo městona poplatcích odprovozovatelů he-ren až tři apůl mili-onů korun. Pro rok2012 by to mělo činit okolo sedmiset šedesáti tisíc korun. “Víme, žeoto bude městská kasa chudší. Nadruhé straně výdaje, které jsou spo-jené sprevencí kriminality isná-slednými opatřeními proti ní aseškodami, které vznikají občanůmaměstu, jsou mnohem vyšší. Protoje pro nás izekonomického hledis-ka výhodné, aby zde herny nebyly,”zdůvodňuje starosta.
Miloslavu Souškovi jsme položili ještě dvě doplňující otázky, kterése týkají nové vy-hlášky ohernách.Pokud dojdekpřijetí vyhlášky,budete jednímzmála měst vre-publice, které sekpodobnému kro-ku rozhodlo. Pročmyslíte, že tomutak je?
“V současné doběje legislativně nejasná situace. Dobudoucna se neví, jaký bude vtétooblasti zdlouhodobého hlediskazáměr státu. Auměst aobcí určitěrozhodují ifinance, protože proněkteré menší obce je každá korunavrozpočtu dobrá. Navíc pokud jsouvdaném městě provozovatelé he-ren, se kterými se dá domluvit, abyse na prevenci kriminality také po-díleli, je asi možné za určitých pod-mínek herny vobcích udržet. VeVysokém Mýtě je ale situace jiná,máme zde určité problémy aprotojsme ktomuto opatření přistoupili.”
Nemáte obavu, že vpřípadězákazu heren ve městě, budou ne-legálně stejně fungovat dál?
“Nemyslím si to. Většinou je to tak,že se klienti heren iherny samotnépřesunou do jiných měst. Nám jdepředevším oto, aby kriminalita,která je spojená shernami, vnašemměstě nebyla. Netvrdím, že toto na-še rozhodnutí je definitivní. Je mož-né, že zákon bude dříve nebo poz-ději stát na straně obcí, apak jemožné přistoupit kregulaci. Vsou-časnosti ale nejsme schopni stáva-jící stav ovlivnit jinak než přímýmzákazem.”
Připravila Andrea Štolbová
Podíl respondentů účastnících se dalšího vzdělávání na požadavek zaměst-navatele.
KUJEBÁCKÝ JARMARK VONĚL TRADIČNÍMIREGIONÁLNÍMI POTRAVINAMI.
Na vysokomýtském náměstí se v rámci předvánočního jarmarku představili výrobci regionál-ních potravinářských výrobků. Velký zájem měla veřejnost také o produkty staročeské zabíjač-ky ve stánku společnosti TORO Vysoké Mýto. Foto Ivan Hudeček 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->