Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
spp

spp

Ratings:
(0)
|Views: 292|Likes:
Published by muhamad_faizal_8

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: muhamad_faizal_8 on Jan 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2014

pdf

text

original

 
Che Mah 2787 SPP 2011
 
Format SPP baru
 Temuduga secara berkumpulan (3-5 org).Perincian markah20% (Sahsiah/Perwatakan/Penampilan)20% (penyampaian)30% (pengetahuan akademik/ikhtisas)30% (pengetahuan isu2 semasa)
Soalan-soalan famous untuk temuduga SPP
 
1)
 
R
ukun Negara
 
1) Kepercayaan Kepada Tuhan
 
-Bangsa & Negara ini telah diwujudkan atas
kepercayaan yg kukuh
kpd Tuhan.
2) Kesetiaan Kepada
R
aja & Negara
-
 
setiap warganegara hendaklah
menumpukan sepenuh taat setia
, jujur & ikhlas kpd Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong.
3) Keluhuran Perlembagaan
-melindungi
hak dan keistimewaan
warganegara-menghormati, menghargai serta memahami maksud & latar belakang penggubalannya
4) Kedaulatan Undang-Undang
-
patuh kpd undang-undang
yg telah digubal supaya keamanan negara dapat dicapai.
5) Kesopanan dan Kesusilaan
Sifat sopan-santun dan tatasusila penting dlm mewujudkan perpaduan di Malaysia yang terdiri daripada berbilang kaum
2)
 
Falsafah Pendidikan Negara
F
alsafah Pendidikan Negara (
F
PN) yang disuratkan pada tahun 1987 berbunyi
:-
 
"Pendidikan di Malaysia adalah
satu usaha berterusan kearah perkembangan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhankepada tuhan
.
Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, bertanggungjawab danberkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara" 
F
alsafah Pendidikan ini menjurus ke arah mencirikan insan dan warganegara yang baik dengan mengemukakan ciri-ciri:
a.
 
Percaya dan patuh kepada tuhanb.
 
Berilmu pengetahuanc.
 
Berakhlak muliad.
 
Bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara.e.
 
Berbakti dan memberi sumbangan kepada masyarakat, agama. Bangsa dan negara.
f.
 
M
emiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu
.Keseimbangan dan keharmonian yang terdapat dalam
F
PN akan dapat dicapai jika nilai-nilai murni ini dapat direalisasikan melalui kurikulum(khususnya dalam pendidikan formal dan tidak formal) supaya ilmu pengetahuan akan dapat diperkembangkan sebagai khalifah Allah dimukabumiini, manusia hendaklah menyeru dan menyedarkan sesama manusia yang lain.
3)
 
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK)4)
 
16 Nilai yang terkandung dalam FPK dan mana datangnya nilai-nilai tu.
Pada bulan
M
ei 1969, rusuhan kaum
berlaku dalam sejarah negara. Selain daripada itu tekanan daripada cendikiawan Islam terutama sejakPersidangan Sedunia Tentang Pendidikan Islam di Mekah pada tahun 1977 serta penularan pelbagai jenis penyakit kerohanian, akhlak, sosialdikalangan pelbagai lapisan masyarakat mengalakkan pihak yang berkenaan memberi perhatian yang lebih kepada isu nilai dalam pendidikan
M
elahirkan masyarakat yang bersatupadu, berdisiplin, berpengetahuan, bertanggungjawab, berkebolehan berwawasan
 
dan terlatih
. Makaapakah corak pandangan hidup atau "world view" yang harus didedahkan kepada pelajar atau belia sekarang untuk mereka hayati, amal danwariskan?.
Untuk melihat output dan product yang positif yang dijelmakan oleh pelajar ialah melalui penanaman nilai-nilai murni sertapenekanan yang lebih jitu dalam usaha mendidik mereka agar selaras dengan penyataan FPN ini
.
Fungsi utama proses pendidikan ialah sebagai agen pemasyarakatan dan pembudayaan dalam menerapkan nilai-nilai tersebut
. Yang pentingsekali adalah
kesepaduan empat sifat utama iaitu JE
RI
(Jasmani, Emosi,
R
ohani dan
I
ntelektual)
yang akan menghasilkan keseimbangan dalammelahirkan individu yang berakhlak.Masyarakt adalah agen ketiga dalam membentuk nilai murni. Melalui
F
PN yang dipelajari disekolah-sekolah baik untuk ahli masyarakat yangsedang atau telah tamat bersekolah. Mereka telah diterapkan dan
diajar dengan nilai murni
. Kesan daripada apa yang dipelajari mereka boleh jelaskan kepada orang lain samada melalui bentuk penerangan, perbincangan melihat ataupun perubahan perlakuan sendiri.
Penerapan nilai itumestilah bersahaja dan tidak langsung dan sentiasa berterusan.
 Di Malaysia dewasa ini isu-isu penerapan nilai murni semakin ketara dan menonjol. Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakanstrategi penerapan nilai-nilai murni secara komprehensif dimana:
ilai-nilai murni akan disisipkan melalui kesemua matapelajaran
dan akan diperkukuhkan melalui kegiatan-kegiatan ko-kurikulum, formal dan tidak formal, di dalam dan di luar bilik darjah, akan digunakan sepenuhnya dengan cara bersepadu untuk memastikan penerapan nilai-nilai murni akan berhasil dan berkesan
.
5.0 16 Aspek Nilai-nilai
M
urniJawatankuasa Pendidikan Akhlak yang ditubuhkan pada tahun 1976
telah meneliti nilai-nilai yang terkandung dalam pelbagai agama yangdiamalkan di negara kita, tidak hanya memfokuskan kepada agama Islam sahaja. Berasaskan kepada pandangan dan maklumbalas yangdiperolehi , jawatankuasa ini yang dianggotai oleh wakil pelbagai agama telah menerima 16 nilai yang boleh diajar dan diserapkan kepada semuapelajar di negara ini untuk membentuk pelajar yang seimbang dan menyeluruh dari segi kognitif, afektif, psikomotor dan akhlak.Di sekolah penerapan nilai murni boleh disepadukan melalui:
a.
 
Secara pertuturanb.
 
Secara perlakuanc.
 
Secara teladan
 
Che Mah 2787 SPP 2011
 
d.
 
Secara isyarate.
 
Secara kefahamanf.
 
Secara interpretasig.
 
Secara konteksual
Tujuan pendidikan nilai murni ialah
untuk membentuk murid-murid supaya berperibadi mulia dan mampu dalam membuat keputusanberdasarkan nilai moral diri, keluarga, komuniti dan masyarakat.
Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) telah memperakui 16 nilai-nilai murni:-
1.
 
Baik Hati
Sikap sentiasa mengambil berat terhadap perasaan dan kebajikan orang lain secara tulus ikhlas. Sikap baik hati boleh dilihat dengan menilai tindaktanduk orang lain.
2.
 
Berdikari
Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain.
3.
 
Hemah Tinggi
Berbudi pekerti dengan tingkah laku mulia dan lemah lembut yang patut diamalkan oleh seseorang individu dalam hubungannya dengan ahlimasyarakat yang lain.
4.
 
Hormat
M
enghormati
Menghargai dan memuliakan seseorang dan institusi sosial dengan memberi layanan yang bersopan.
5.
 
Kasih sayang
Perasaan cinta, kasih sayang yang mendalam dan berkekalan. Rasa ini lahir dari hati yang rela terhadap sesuatu, tanpa sebarang unsur kepentingandiri:
6.
 
Keadilan
Perlakuan, pertuturan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah.
7.
 
Kebebasan
Kebebasan yang dimaksudkan ini, tertakluk kepada peraturan dan undang-undang yang ditentukan oleh agama, masyarakat dan negara.
8
.
 
Keberanian
Kesanggunpan seseorang untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah hati. Keberanian itu perlu ada pada setiap orang. Tetapi ia harustahu batas dan keupayaannya kerana keberanian yang melulu mengakibatkan bencana.
9.
 
Kebersihan fizikal dan mental
Kebersihan fizikal ialah kebersihan diri dan kebersihan persekitaran. Kebersihan mental pula merangkumi pertuturan, perlakuan, pemikiran dankerohanian.
10. Kejujuran
Sikap dan perlakuan yang menunjukan niat baik, amanah dan ikhlas tanpa mengharapkan sebarang balasan.
11.
 
Kerajinan
U
saha berteruan yang penuh dengan semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi dan daya usaha dalam melakukan sesuatu perkara.
12.
 
Kerjasama
U
saha baik dan membina yang dilakukan secara bersama pada peringkat individu, komuniti, masyarakat atau negara untuk mencapai sesuatumatlamat seperti persaudaraan, tanggungjawab bersama, gotong royang, ketoleranan dan perpaduan.
13.
 
Kesedaran
Sikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan supaya sesuai dengannorma dan nilai masyarakat.
14.
 
Kesyukuran
Perasaan dan perlakuan yang dilahirkan secara ikhlas di atas nikmat dan kesenangan yang diperolehi seperti berterima kasih,, mengenang budi danpenghargaan.
15.
 
R
asional
Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan yang sewajarnya, tanpa dipengaruhi oleh perasaan.
U
mpamanya seperti boleh membuat pertimbangan, boleh membuat penakulan dan berfikiran logik dan terbuka.
16.
 
Semangat Bermasyarakat
Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama bagi mewujudkan keharmonian hidup dalam masyarakat seperti bermuafakat, kerajinandan peka kepada isu-isu sosial dalam masyarakat.
5)
 
Teori-teori pengajaran dan pedagogi yang berkaitan - behavior theory, constructivist theory, humanistics theory,cognitive theory dan sewaktu dengannya. Pastikan tahu siapa tokoh2nya.6)
 
Cara mengajar dan cara meningkatkan motivasi murid ikut teori behavior, sosial dan kognitif (berdasarkankepada teori2 pembelajaran)7)
 
P
I
BG
y
 
Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) merupakan antara
mekanisme penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkualiti di sekolah.
 Menerusi PIBG,
banyak program dan langkah boleh diatur dalam mengatasi pelbagai kekangan yang boleh mencacatkan iklim pengajarandan pembelajaran di sesebuah sekolah.
y
 
Salah satu peranan yang boleh dimainkan oleh PIBG adalah sebagai
orang tengah antara guru dan ibu bapa
.
y
 
PIBG sebagai sebuah organisasi yang berwibawa boleh
menubuhkan tabung pendidikan untuk para pelajar
di sesebuah sekolah. Tabung iniboleh diisi bukan sahaja menerusi sumbangan ahli persatuan bahkan juga oleh
ahli korporat
dan individu tertentu. Dana yang terkumpul iniboleh digunakan
untuk kebajikan dan manfaat sekolah dan para pelajar
 
y
 
PIBG juga boleh
mengadakan seminar dan kem motivasi
untuk para pelajar di setiap sekolah. Program seperti ini penting demi memberikesedaran dan semangat kepada pelajar untuk terus belajar dan berjaya.
y
 
pemantau dan penilai terhadap perjalanan sekolah
. Dengan kata lain, ahli PIBG boleh berfungsi sebagai penilai terhadap prestasi sekolahsama ada dalam hal-hal akademik mahupun kokurikulum. Susulan daripada itu, perbincangan boleh diadakan dari semasa ke semasa denganpihak sekolah demi mengatasi sebarang kelemahan dan masalah yang dihadapi.
y
 
Di samping itu, pihak persatuan juga boleh berfungsi sebagai
penjamin atau penyelamat kepada guru sewaktu menjalankan tugas disekolah
. Hal ini wajar dilakukan kerana ramai kalangan guru berasa tertekan dan terancam apabila menjalankan tanggungjawab sebagaipendidik.
 
Che Mah 2787 SPP 2011
 
y
 
PIBG boleh juga mengadakan beberapa
sesi gotong-royong di sekolah
, misalnya gotong-royong menyiapkan bangunan tambahan, membinaTaman Sains sekolah dan sebagainya. Gotong-royong yang diadakan ini bukan sahaja akan dapat merapatkan hubungan antara ibu bapa danpelajar, malahan juga dengan guru di sekolah. Hubungan yang mesra ini mampu melenyapkan prasangka antara ibu bapa dengan guru.Hasilnya, akan wujud kerjasama lain antara mereka. Dengan itu, segala bentuk program yang dirancang oleh sekolah akan berjalan denganlancar. Ini sudah pasti membantu sekolah melahirkan lebih ramai pelaj ar yang berkualiti pada masa hadapan.
8
)
 
Struktur pentadbiran
Kementerian Pelajaran Malaysia adalah satu organisasi yang besar yang merujuk kepada proses mengurus dan mentadbir sistem pendidikannegara. Mereka berusaha memperkembangkan potensi masing-masing bagi mencapai kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat, dannegara. Justeru itu pendidikan berfungsi sebagai alat memenuhi keperluan-keperluan negara dalam pelbagai aspek sama ada politik, ekonomiataupun sosial. (Yahaya Don, 2005).
D
efinisi Pengurusan
D
an Pentadbiran Kementerian Pelajaran
M
alaysia
 Kamaruddin Kachar (1990) melihat pentadbiran pendidikan sebagai satu proses perkhidmatan yang melibatkan proses perancangan pendidikan,pengelolaan pendidikan, pengurusan kakitangan pendidikan, pengarahan pendidikan, penyelarasan pendidikan, penyediaan belanjawaanpendidikan dan penilaian pendidikan.Makna pentadbiran agak berbeza dengan makna pengurusan.
Pengurusan melaksanakan tugas-tugas atasan seperti membuat perancangan,menyusun atur, mengelola, mengarah, memimpin, mengawal sumber-sumber dan mendapatkan kerjasama daripada setiap individu di dalamsesuah organisasi.
Manakala
pentadbiran pula membantu pengurusan melaksanakan apa yang telah dirancang, disusun atur, dikelola, diarah,dipimpin dan dikawal supaya menjadi kenyataan
. Ia adalah satu
proses pengendalian sesebuah organisasi pendidikan, secara menyeluruhdalam usaha mencapai matlamat pendidikan.
 Jelaslah juga bahawa kedua-dua istilah tersebut mengurus dan mentadbir adalah saling melengkapi. Dalam pendidikan istilah yang paling sesuaidigunakan ialah pengurusan dan pentadbiran pendidikan kerana tugas kedua-duanya terdapat dalam mana-mana Institusi Pendidikan (Rosy Talin2002).
Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan
M
alaysia
 Struktur dan organisasi pentadbiran pendidikan di Malaysia dibentuk berdasarkan kepada sistem politik dan pentadbiran negara. Sistempendidikan di Malaysia merupakan sistem pendidikan berpusat.Struktur organisasi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) adalah sangat besar, namun secara ringkas terbahagi kepada lima peringkat iaitu;
1.
 
Eksekutif 2.
 
Pengurusan3.
 
Penyeliaan4.
 
Teknikal5.
 
Pelaksana
Kelima-lima peringkat di atas boleh dikategorikan kepada empat bahagian/struktur pentadbiran, iaitu: Peringkat Persekutuan, Peringkat Negeri,Peringkat Daerah dan Peringkat Sekolah.Rajah 1 berikut menunjukkan secara jelas Hierarki Struktur Organisasi Kementerian Pelajaran Malaysia.Kementerian Pelajaran terdiri daripada
dua puluh bahagian
.
D
ua belas bahagianprofessional
dan
lapan bahagian pentadbiran
. Tiap-
tiap bahagian professional diketuaioleh seorang pengarah
sementara
bahagian pendaftaran Sekolah dan Guru di ketuaioleh Timbalan pendaftar Besar
dan
bahagian Nazir diketuai oleh seorang ketua Nazirpersekutuan
.
Tiap-tiap bahagian pentadbiran pula diketuai oleh seorang setiausahakecuali bahagian pentadbiran diketuai oleh seorang ketua penolong setiausaha
 
9)
 
I
su-isu semasa dalam dan luar (baca paper, tengok berita)
 JAN
U
 ARI
- isu P
IS
MP posting lewat + isu KPL
I
posting dulu dr kite + G
STT 
dpt extend bkhidmat FEB
R
U
 ARI
- isu P
IS
MP posting (bersyukur) + isu camne nk g konvo + isu xde duit M
 AC 
- isu konvokesyen + isu da masuk gaji n x dpt gaji lg + isu susah nk dftr dlm web
S
PP
 A
P
RI
L - isu gambar konvo cam harem + segelintir dh dpt pangilan
S
PPME 
I
- isu x sbar dah nk cuti tgh thn
 J
U
N
- isu paling hot bln ni (ramai yg dh interview n bakal di interview) + nota2 utk study 
S
PP
10)
 
I
su Pembunuhan Osama
Obama secara simbolik memberitahu rakyat AS bahawa dendam telah berbalas. Osama yang merencanakan serangan itu kini telah dibunuh.Rakyat AS bersorak gembira dan Obama mengatakan bahawa
dunia kini lebih selamat setelah Osama dib
unuh.
R
ating popolariti Obama yangrendah kerana isu-isu ekonomi dan sosial yang gagal ditanggani Obama telah melonjak naik kerana pembunuhan itu
.Obama akan bertandingbagi penggal kedua
untuk mengekalkan kepresidenannya pada akhir tahun hadapan
kerana itu dia perlu meningkatkan ratingnya dari sekarang.Kenyataan Obama itu disahut sama oleh Perdana Menteri NajibTun Razak dengan kata-kata yang sama nadanya.Betapa hebatnya Najib keranamempunyai tahap dan aliran pemikiran yang sama dengan Obama. Sekurang-kurangnya mentornya, Tun Dr Mahathir tidak berkongsi pandangandengan Najib dan beliau mengecam tindakan Obama mengarahkan pembunuhan kejam itu dengan menceroboh memasuki wilayah Pakistan,sebuah negara berdaulat, walaupun Pakistan berkerjasama dengan AS dalam perang menentang keganasan.
11)
 
I
su-isu pendidikan yang terkini
1.
I
su cikgu atau guru GSTT
. Dari awal Disember hingga ke akhir Januari, cerita GSTT berjaya masuk ke surat khabar dan banyak mendapat responpada setiap hari. Tak kurang juga guru kontrak juga ingin mengetahui status terkini mereka seperti mana yang berlaku dengan kes GSTT. Sampaihari ini, belum ada apa-apa berita yang menggembirakan.
 
2.
I
su buku teks bahasa english
. Macam mana boleh ada kesilapan dalam buku teks tu? Nak salahkan penilai, penilai akan kata dia tak pilih bukutu. Dia pilih buku lain. Nak salahkan cikgu yang buat buku teks tu, memang dah sah-sah salah mereka. Tapi kalau buku tu dah banyak sangatsalahnya, apsal nak juga buku tu yang diterima? Mengapa buku itu yang dipilih? Takkan para penilai nak pilih buku teks yang bermasalah bukan?Kat sini, banyak isu panas timbul dan akibatnya..teruk Pak Muhyiddin nak jawab dibuatnya..

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
mynamesarah liked this
Ika Iki liked this
AhQi liked this
DemiMasa liked this
Wahir Permata liked this
halmin645168 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->