Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Durman (2006)_Spondilus_najranija Europska Vrijednosnica

Durman (2006)_Spondilus_najranija Europska Vrijednosnica

Ratings: (0)|Views: 59|Likes:
Published by Indiana Frankovic

More info:

Published by: Indiana Frankovic on Jan 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/29/2012

pdf

text

original

 
v
NUMIZMATICKEVIJESTI
GODINJ\44.ZAGREB,2002.
BROIl(55)
Glavni
i
odgovnrniurednik:
Edgar
Fabry-
Redakcijskiodbor:
DamirKovac,Ladislav
Korirnaros,
BorisPristet;BrankoBestak,Edgar
Fabry.-
Izdaje:HRVATSKONUMIZMATICKODRlTSTVO,Zagreb,Bugoviccva1,Hrvatska-Tisak:Tiskara"OREIS"d.d.,Ilica65,Zagreb,Hrvatska-Adrcsaglavnogurednika:EdgarFabry,Bogoviceva1,10000Z<tgreb,Hrvatska,tel.++385(U)l-492052()
SADRZAJ
Edgar
Fabry:
Prcdvelikirnjubilcjem
AleksandurDillman.'
Spondylus-najranijaeuropska"vrijednosnica"
DamirKovar:
AEGIS
u
rimskojnurnizrnatici
Zvonko
t
labus:
UIntaprutivKarakale
212.1213.
godincnanovcu
l'lautile
i
JulijeDornnc
Boie
Mimica:
NalazinovcaizGradine
1I
Klani
3
5
HI
2536
Miljenknl'andiic:
Preglcd
i
kronologijahrvatskihbanova
i
hercega
1I
dobaposljednjegArpadovicaAndrijeII.!lII.
AlcksandarBenaiic:
Podrijetlosimbolakunenahrvatskomnovcu(IT.)
Rubert,\'maj!(Jgh':
OstavasluvouskihbanskihdenaraizRakitovice(opcinaDonjiMiholjac)
IulijanDobrinic:
Prilogistrazivanju
niatapana
i
njihovihimitacija
RubertKavazovu':
Neobicandubrovackiartilukiz1702.godine
BorisMasu':
Grbovljenukasnogotickimpecnjacimaizzagrcbackcradionicena
Novo;
Vesi
ltisluv
Dolenec:
Novespoznaje
0
probnimotkovimanovacazavrijcmcNIHI1941.godine
MrjoN
Curie.
Hrvalskidinar
BrankoMatui:
Standardizacijakvalitetekovinskognovcakilosastavnica
zakonaunuvcu
5097
122
147151157161
BrankoBestak:
OdlikovanjaMiroxlava
i
BeleKrleze
Boris
Prister:
DvijcskolskemcdaljecariceMarijcTcrezije
limosRayman:
NagradaNikolaZrinski
Edgar
Fabry:
NepoznatapismaJosipaBrunsmidaNumizrnatickcinformacije
170
175
193
198
202
TIt'>
 
Alcksandar
Durman
(Zagreb)
UDK336:51.1"(11111)(11'11
"CS'
tz
v
cuuau.mstvcui
fad
I-'nJI1IJcJI~J:
6,
12.2UU
r.
SPONDYLUS-NAJRANIJA
ElJROPSKA
"VRUEDNOSNICA"
Ljudsku
egzistencijunije
rnogucesvestisarnonaelcmentarnepotrebeprezivljavanja,cakni
onda
ako
ju
jcutompravcureligijaizrazitouxmjcrila.Vjcc-ni
sinh
0.1
gladi
jest
iskustveni
oprez
covjekakoji
jc
uvijckbiosvjestansvojeog-ranicencmatiprcmacudimaprirudc,
ali
i
1
odnosunamogucepostupkedrugihljudskihzajednica,
napose
kadjeusaoutzv."civilizacijska"vremena.Stvarativis-kovc
izalihchranesasvirn
jeprirodno,
ali
cesto
!leprak
ticnll
zbog
njezin
a
ogranicena
trajanja
i
kvarenja,pajepotrcbnnrazrnijenitije.Akanerna
mogucnosti
iiicakpotrcbezarazrnjcnomzadruguvrstuhrane,hranascmozerazmjcnjivati
i
za.koju
druguprijcknpotrebnurobu,robukojavisenijesamopmizvodprirode,negoprijc
svega
plodiskustava,spoznajc
lc
vjcstinc
ljudskih
ruku,akojaunapredujeljudskizivotnistandard.Dahisctakvaotezanarazmjenamoglauspjesnije
odvi-
jati,bilojcputrchnoutvrditipojedinacnuvrijeduost
svih
mba
prema
nekojuuivcrzalnoj,dogovorenojvrijednostikojombiscrnjcrilasvapraizvedenaroba,
i
kojabi
jO]
priskrbilainstitucionalnojamstvosireljudskezajednice,
Ko
jimjeputnvirnahilacivilizacijski
dosegnu
tadanasnjarazlnarazmjcnc,
!II
l
)'/,da
jeuputnijcrccitrgovincputemposrcdnika-novca,pokusatcemoodgovoriti
051a-
njajuciseteknanekalikoilustrativnijihprirnjcra,medukojima
i
arheoloskinalaziizHrvatskcimajuvaznuulogu,
Stanovnistvopalcolitickoga
i
nezolitickogasvijeta,
okrcnutu
lovu
i
kuplja-nju,rnoralojcbiti
pakretno,
asvojujcegzistencijuvccirndijclorndugovaloslucaju
i
xrcci,
Buducidasctakveblagonakluncokolnostiuprirodinazalostnemogu
plan
irati,
ljudi
su
uglavnurn
kratkotrajnoboravilinaograniccnorn
podrucj
ll,
veza-
niuzzadane,ncrijctkooskudne,resurse.L.Mumford(196R.,12)navodidajezazadovoljcnjcpatrebezahranomnatakavnacinskupinioddesetIjudibiloprijekopotrebno26.000hektarazemljc(priblizn»povrsina
od
16x16km).Svjetskezali-
hehranedobivenenatakavnacinnemoguprehranitistanovnistvohrojnijcod20milijunapi!Asimov(1965.,654)pracjenjujedajc
Cilav()
svjetsko
sranovnistvo
pr-
ijcpocetkazcmljoradnjebrojilo
iZ,TT1C{tll
6
i
10milijunaIjudi.Snestalnimmjestomboravka,
snalazeciseizrncdu
gladi
i
prejcdanja,
covjek
jemagaosamonpstati,nnneiplaniraiisvojucgzistenciju.Katkad
je,
istina,
mezolitickornprivrcdom
i
hilomogucctrajnijestvoritiviskovehrane,
stll
potvrdujeprimjerizrazitoribarskog
naselja-LepenskogVim
II
Dcrdapu.Dunavjenatommjestubionajranijaellrop-sku"njiva",Nazapadnomdijelu"plodnogpolumjeseca"-usjcvcrnojSiriji,aka9000.g.
pI".
Kr.
zabiljczenisutragovi
prvllga
sij
anja,aprvezitarice
kojesenisuraspr-skavaleodmahnakondozrijcvanjasusrccuse
1I
J
erihonu
i
ujordanskojdolinioko1)000.pr.Kr.U
isto
se
vrijeme
na
Zagros
planinarna
z,apadnogIranadomesticirajuprve
()VCC
i
kozc.Vrlojezanimljivnacinkojimseprovodilaselekcijau
dames-
tikacijizivotinja.Bliskoistocnevajcdnicepodjcdnakosuovisileagazeli
i
kozi.Prern-
5
 
dasuse
levuntinski
zemljoradniciuglavnornoslanjaIinamesogazele,
mazda
veeutodobapolupripitornljene,ipakjujevee7000.
pro
Kr.potpunoistisnulakoza,kojaseraznovrsnijchrani,pascnaisiompodrucjumozeprehranitiznatnoyiSl:liv(Jti-fila.Ncolitik.terrninsto
g<l
jc
UVl:O
sir
.JohnLubbock
lS65.
godinc,pokrivakorjc-nite,slobodnosemozerccirevolucionarncprornjcncugospodarskom,dernograt-
skornisocijalnom
nacinumczolitickogzivota,
Tesu
promjcnc
hill:posljedicacks-
perimentiranjaudorncstikacij
i
hiljakaizivotinja.Izpasivnog,lovacko-skupljackoggospodarstvapalcolitika
i
mezolitikaprcsloscnaprolzvodno-planskogospodarsrvo.Skupljanjehranepostupnoprelaziuproizvodnjuhranc,a
osnovni
jepreduvjetzato
trajnije
zaurlav<lllje
najerlnorn
mjestutegradnja
nastarnbi
inasclja.Tpak
prva
vetanaseljajcsuprijesveganaseljazemljoradnika,atckkatkadstocara,Pravi
st(Jcarski
narodi
kojineprekidno
putujuzasvojimstadimarijctkuizasebeostavljajuvidljivetragovcnasclja,Zcmljoradnickiohlikgospodarstvamozcnovojuzojzajednicikojasc
IJ
uru;-
tvutekpocolastvarati-obitelji-osigura
ti
postojan
ali
minimalan
izvorhrane.Tekce
II
mnogokasnijemvrernenu,ncposrednoprijc
3nnO
gndinapI'.
Kr,
navodnjav-anjcpocelidonositiizrazitijeviskove,
ali
onozahtijeva
komunalnu
orgfllli/,aciju,
kaouMezopotamiji,iiiudruxivanjcvi.~eobitelji,kaouJerihonu(Durney,1977.,
B).
Najranijieuropski
zemljoradnici,kukvi
xuuistocnojSlavonijipripadnicistarcevackckulture(6000.g.pr.
Kr.),
gradeverazcmunicnanaseljaukojimaselllo/.eprq)()l.Ilati
izdvojeniindividualniobiteljskiprostor.Izrazita
jczcrnljorad-nickapopulacija,asayjckucniinvcntarnastaoiskljucivousklopuobiteljskogakucnograda.Ncrnanikakvihtragovarobnojrazrnjcni.Tekseukasnomneolitikunaistompodrucju(vincanska
i
sopotskakultura,s
poccrkorn
oko5300g.pr.Kr.)
1l'I.
zcmljoradnjuuocava
i
ozbiljnijestocarstvo,kojenudiizrazitovisistandard,prcpoznatljivuprostranimkucamaiznatno.~irernkucnominvcntaru.Stosuuopcemoglirazrnjcnjivatincolitickizernljoradnici?Anatolijskisuzernijoraduicisirijskimanudiliopsidijan("vulkanskostaklo")zaistotakotvrdumetamorfnustijenu,ro/.njak,kujupotcnjinisuimali.
Cernu
jesluzilatarazrnjcnateskoje
i
pretpostavitijersuobjevrsrcstijcnajednakotvrdc
i
pugudncza
proizvodnju
orudazarezanje
i
truganjc,
Mozdasarnostuga
.~t()
sc
II
prirodijavljaju
1I
razlicitim
bojarna,UKarpatxkojkotlini
i
naBalkanuukasnom
neolitiku
nijetolikoopsidijanpredmetintenzivnerazrnjcnckaonacgcjskirnotocima
i
Tesaliji(Renfrew1973.,
19U),
negoimjepotrcbnaskoljkaSpondylus
Gacilcropux
(hrvatskijenaziv"ko-pito"),kojasesusreceubrojnim
naseljima
citavogporijecjaDunava
i
Rajne.Zastojevladalatakvapotraznjazaspondylusom,kojijegotovoncjcxtiva
skolj-
ka,ancrnan
i
drugcvidljiveuporabnevrijednosti?
Premanalazu
iz
nekoliko
grobova,
ali
i
premavincanskojfigurini
i/.
Bariljcva(Garasanin
1979.,
IRR)nosenjcnaprsimakaoamuletkruznogoblikasdvijepro-busenerupicezaprovlacenjcuzicc
0
koju
Sl:
vjc.'i2l.ookovrata,Ovajamuletna]-6

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->