Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
7Activity

Table Of Contents

a var. an1 pf. privatif ou n´egatif gr. α,αν ;
f am. ´sa [a´s1] m. (ce qu’on obtient) part, par-
s am. sa m. ´epaule | coin d’un quadrilat`ere
k -aka [ac] vers | cf. -ka
k i t akathita [a-kathita] a. m. n. non men-
k ¦ y e akany¯a [a-kany¯a] f. femme qui n’est
k w a y akampya [a-kampya] a. m. n. imper-
akartr. [a-kartr.] a. m. n. non cr´eateur,
k m k akarmaka [a-karmaka] a. m. n. inactif
k e r ak¯ara [(a)-k¯ara] m. le son ou la lettre
k e r ak¯aran.a [a-k¯aran.a] n. absence de mo-
k e y ak¯arya [a-k¯ara] a. m. n. qui ne doit pas
k£ f ake´sa [a-ke´sa] a. m. n. chauve | myth
à e akk¯a f. [sg. voc. akka] m`ere (m´eprisant)
4 m aks.ama [a-ks.ama] a. m. n. incapable de
4 ¥ y aks.ayya [a-ks.ayya] a. m. n. indestruc-
g aga [a-gam] m. [“immobile”] montagne;
g # y agan.ya [a-gan.ya] a. m. n. innombrable
g d agad´a [a-gada2] a. m. n. non malade;
g i E t ag´asti [aga-asta] m. myth. np. du sage
agun.a [a-gun.a] a. m. n. sans qualit´e,
g o r agocara [a-gocara] a. m. n. qui n’est
g} h agraha [a-graha] m. phil. non
q o r aghora [a-ghora] a. m. n. non terrible
q o q aghos.a [a-ghos.a] a. m. n. phon. sourde
è y aghnya [a-ghnya] a. m. n. qui ne doit pas
¬ a˙nk´a [a˜nc1] m. crochet; courbe; courbe
½ ´a˙nga1 [a˙ng] n. membre; partie du corps;
½ n a˙ngana [a˙ng-ana] n. marche | cour
i À ´a˙nghri m. pied; pied d’un si`ege; pied
r acara [a-cara] a. m. n. f. acar¯ı immobile
l acala [a-cala] a. m. n. f. acal¯a immobile,
i i acitti [a-citti] f. stupidit´e
i ¦ @ y acintya [a-cintya] a. m. n. inconce-
i r acira [a-cira] a. m. n. bref — acc. aciram
g accha a. m. n. brillant, clair; transpa-
j aja2 [a-ja] a. m. n. f. aj¯a non n´e |qui existe
j n ajan´a [a-jana] a. m. n. d´esert — m. per-
j p ajapa [a-japa] a. m. n. qui ne prie pas
j y ajaya [a-jaya] m. d´efaite
j r ajara [a-jara] a. m. n. qui ne vieillit pas;
j ú ajasra [a-jasra] a. m. n. qui ne s’´eteint
j e t aj¯ata [a-j¯ata] a. m. n. non-n´e; non en-
i j t ajita [a-jita] a. m. n. invaincu — m
i j r ajira2 [vn. ajira1] v. [10] pr. r
j p g t aj¯ıgarta [g¯r.1] m. myth. np. du
â e t ´aj˜n¯ata [a-j˜n¯ata] a. m. n. inconnu; inat-
â e @ v e aj˜n¯atv¯a [a-j˜n¯atv¯a] adv. sans savoir
â e n aj˜n¯ana [a-j˜n¯a1-na] n. ignorance
Ñ l a˜ncala [a˜nc1-ala] m. frange d’un
i Ñ t a˜ncita [pp. a˜nc1] a. m. n. f. a˜ncit¯a re-
Ò i l a˜njal´ı m. posture [mudr¯a] de salut :
n at.ana [at.-ana] n. errance; promenade;
v p at.av¯ı [at.] f. forˆet
k an.aka a. m. n. insignifiant; m´eprisable
i h l p e k an.ahilap¯at.aka n. g´eo. np. de la
# an.d.a n. œuf | testicule | arch. dˆome
t l atala [a-tala] a. m. n. sans fond — n
i t k e y atik¯aya [ati-k¯aya] m. myth. [R¯am.]
i t m atikrama [atikram] m. d´epassement;
i t i ´atithi [at] m. hˆote (celui qui est re¸cu)
i t i þ y atipriya [ati-priya] a. m. n. tr`es cher
i t l atibala [ati-bala] a. m. n. tr`es fort;
i t f e r atibh¯ara [ati-bh¯ara] m. charge exces-
i t y o g atiyoga [ati-yoga] m. bd. “Yoga
i t r atiratha [ati-ratha] m. grand guerrier
i t r e G atir¯atra [ati-r¯atra] a. m. n. pr´epar´e ou
i t l y y atilaulya [ati-laulya] n. extrˆeme avi-
i t v e d ativ¯ada [ati-v¯ada] m. parole exces-
i t f y ati´saya [ati´s¯ı] m. ´eminence,
i t s g atisarga [atisr.j] m. renvoi; abandon;
t p t at¯ıta [pp. at¯ı] a. m. n. f. at¯ıt¯a pass´e,
8 y attavya [pfp. [1] ad1] a. m. n. comes-
i ´atti [ad1-tr.] m. qui mange
@ y e b y aty¯ajya [a-ty¯ajya] a. m. n. qu’on ne
G ´atra1 [ayam-tra] adv. ici | vers ici | en ce
G atr´a2 [ad1-tra] m. myth. d´emon d´evoreur;
i G ´atri [reli´e `a atti] m. myth. np. du
i d i t aditi [a-diti] f. myth. v´ed. np. d’Aditi
d£ v adeva [a-deva] a. m. n. non divin | sans
d£ f ade´sa [a-de´sa] a. m. n. (document) non
ady´a [div] adv. aujourd’hui; maintenant
y advaya [a-dvaya] a. m. n. sans ´egal,
i t p y advit¯ıya [a-dvit¯ıya] a. m. n. sans se-
{ t ´advaita [a-dvaita] n. phil. non-dualit´e;
h ´adha [reli´e `a atha] conj. v´ed. alors; ainsi;
h n adhana [a-dhana] a. m. n. pauvre
h ¦ y adhanya [a-dhanya] a. m. n. pauvre
h m adham´a [super. adhas] a. m. n. le plus
h r ´adhara [compar. adhas] a. m. n. au-
i h g t adhigata [pp. adhigam] a. m. n. f
i h g @ y adhigatya [pfp. [1] adhigam] a. m. n
i h b y adhijya [adhi-jy¯a3] a. m. n. qui a tir´e
i h d£ v adhideva [adhi-deva] m. divinit´e
i h r adhiratha [adhi-ratha] a. m. n. qui est
i h v£ f n adhive´sana [adhivi´s] n. installation;
h p adh¯ı [adhi-i] v. [2] pr. r. (adh¯ıt´e) pp
h p t adh¯ıta [pp. adh¯ı] a. m. n. f. adh¯ıt¯a ins-
d y e s adhy¯asa [adhyas] m. rit. imposition |
adhvary´u [adhvara] m. soc. v´ed. prˆetre
n -ana forme des noms verbaux d’action
n 4 r anaks.ara [an1-aks.ara] a. m. n. muet;
n q anagha [an1-agha1] a. m. n. sans faute
n ¦ d ananda [a-nanda] a. m. n. sans joie
n m p v anam¯ıv´a [an1-am¯ıva] a. m. n. sans ma-
n y e anay¯a [i. iyam] ind. par cette
n r # y anaran.ya [an1-aran.ya] a. m. n. myth
n y anarghya [an1-arghya] a. m. n. inesti-
n anartha [an1-artha] m. d´esavantage; in-
n v m anavama [an1-avama] a. m. n. haut;
n f n ´ana´sana [an1-a´sana] a. m. n. qui ne
n £ anas.t.a [a-nas.t.a] a. m. n. qui n’est pas
n e -an¯a forme des noms de causes f
n e g t an¯agata [an1-¯agata] a. m. n. non (en-
n e i d an¯adi [an1-¯adi] a. m. n. sans commen-
n e m k an¯amaka [a-n¯amaka] a. m. n. ano-
n e m y an¯amay´a [an1-¯amaya] a. m. n. bien
n e i m k e an¯amik¯a [a-n¯amika] f. auriculaire
n e h t an¯ahata [an1-¯ahata] a. m. n. “non
i n y m aniyama [a-niyama] m. absence de
i n z Ä anirukta [a-nirukta] a. m. n. inex-
i n z aniruddha [a-niruddha] a. m. n. auto-
i n v e y aniv¯arya [a-niv¯arya] a. m. n. qui ne
i n f ani´sa [a-ni´sa] a. m. n. ininterrompu
i n £ anis.t.a [an1-is.t.a1] a. m. n. non d´esir´e;
i n « e anis.t.v¯a [an1-is.t.v¯a] adv. sans avoir sa-
n p i t â an¯ıtij˜na [a-n¯ıtij˜na] a. m. n. mal ´elev´e,
n p y -an¯ıya forme des pfp. d’obligation ou
n p f an¯ı´sa [an1-¯ı´sa] a. m. n. qui n’est pas
r anucar´a [anucar] a. m. n. qui suit —
i r t anucarita [pp. anucar] a. m. n. f
r anuttara [an1-uttara] a. m. n. [“sans
anulban.a [an1-ulban.a] a. m. n. mince;
anuvr.tta [pp. anuvr.t] a. m. n. f
e n an¯uc¯an´a [ppft. r. anuvac] a. m. n
anr.n.a [an1-r.n.a] a. m. n. libre de dette
n£ k aneka [an1-eka] pn. m. n. f. anek¯a [“non
n£ ´anedya [a-nedya] a. m. n. qui ne doit
¦ t k ´antaka [anta-ka] a. m. n. finaliseur; qui
¦ t k r antakara [anta-kara1] a. m. n. qui
¦ t m ´antama [super. anta] a. m. n. le plus
¦ t r e antar¯a [antar] adv. au milieu; `a
¦ t r e y antar¯aya [antari] m. obstacle
i ¦ t k antik´a [anti-ka] n. voisinage;
i ¦ t t r antitara [compar. anti] a. m. n. tr`es
i ¦ t m antim´a [super. anti] a. m. n. dernier
¦ @ y antya [anta-ya] a. m. n. dernier; le plus
¦ G antra n. intestin | pl. antr¯an.i entrailles
¦ h andh´a a. m. n. f. andh¯a aveugle; aveugl´e;
¦ h} andhra m. g´eo. nom du pays Andhra du
à w f Ó annambhat.t.a m. hist. np. du lo-
¦ y t e anyat¯a [anya-t¯a] f. diff´erence
¦ y G anyatra [anya-tra] adv. ailleurs
¦ y @ v anyatva [anya-tva] n. diff´erence
¦ y e any´ath¯a [anya-th¯a] adv. autrement;
¦ y e y any¯aya [a-ny¯aya] a. m. n. injuste;
¦ v anvartha [anu1-artha] a. m. n. conforme
¦ v e s n anv¯asana [anv¯as-ana] n. fait de servir
i ¦ v anvi [anu1-i] v. [2] pr. (anv´eti) pr. r
g. iic. ) — f. anves.an.¯a id
p g r apagara [apag¯r.] m. soc. invective
p e r apac¯ara [vr. apacar] m. d´epart; ab-
p apatha [a-patha] a. m. n. non passable
p d e n apad¯ana [apa-d¯ana] n. acte glorieux |
p d£ f apade´sa [apadi´s] m. pr´etexte;
p f p apabh¯ı [apa-bh¯ı2] a. m. n. [“qui est sans
p r ´apara [compar. apa] a. m. n. f. apar¯a
p r @ v aparatva [a-paratva] n. proximit´e |
inf.
p v e d apav¯ada [apavad] m. blˆame; insulte;
p v} t ´apavrata [apa-vrata] a. m. n. infid`ele
p s d apasada [apa-sad1] m. enfant ou
p E t w apastamba m. hist. np. du
p e ½ ap¯a˙nga [apa-a˙nga1] m. coin ext´erieur
p e d e n ap¯ad¯ana [apa-¯ad¯ana] n. ´ecart | gram
p e y ap¯aya [ape] m. disparition; ce qui
p e r ap¯ar´a [a-p¯ara] a. m. n. [“sans rive op-
p p e ap¯ıd.¯a [a-p¯ıd.¯a] f. non oppression
p£ i 4 t apeks.ita [pp. apeks.] a. m. n. f
p o x h apobdha [pp. apobh] a. m. n. f
p y z q apaurus.a [a-paurus.a] n. qualit´e surhu-
þ k aprakat.a [a-prakat.a] a. m. n. non ma-
þ i t aprati [a-prati] a. m. n. sans ´egal
þ i t m apratima [a-pratim¯a2] a. m. n. sans
þ t p t ´aprat¯ıta [a-prat¯ıta] m. inapproch´e, in-
þ e Ø ´apr¯apta [a-pr¯apta] a. m. n. non obtenu,
l abala [a-bala] a. m. n. faible — n. fai-
o h abodha [a-bodha] m. inconscience;
f 5 y abhaks.ya [a-bhaks.ya] a. m. n. incomes-
f e v abh¯ava [a-bh¯ava] m. non existence;
i f g r abhigar´a [abhig¯r.] m. soc. approbation
i f e r abhic¯ara [abhicar] m. soc. incanta-
i f j e t abhij¯ata [pp. abhijan] a. m. n. f
i f â abhij˜na [abhij˜n¯a] a. m. n. exp´eriment´e;
i f h£ y abhidheya [pfp. [1] abhidh¯a1] a. m. n
i f d y e n abhidhy¯ana [-na] n. fait de penser
i f n y abhinaya [vr. abhin¯ı] m. gestuelle;
i f n v abhinava [abhi-nava1] a. m. n. tout
i f f v abhibhava [abhibh¯u] m. humiliation
i f m e n abhim¯ana [vr. abhiman] m. orgueil;
i f r i t abhirati [abhiram-ti] f. plaisir trouv´e
i f 3 p abhir¯upa [abhi-r¯upa] a. m. n. beau;
i f v e abhiv¯adya [pfp. [1] abhiv¯ad] a. m. n
i f h e s abhih¯asa [abhi-h¯asa] m. plaisanterie
f p abh¯ı1 [abhi-i] v. [2] pr. (abhyeti) pr. r
f p abh¯ı2 [a-bh¯ı2] a. m. n. f. sans crainte
f p k abh¯ıka2 [abhika] a. m. n. voluptueux;
t abh¯uta [a-bh¯uta] a. m. n. inexistant
f£ d abheda [a-bheda] m. absence de distinc-
` y Ä abhyakta [pp. abhya˜nj] a. m. n. f
abhyarth [abhi-arth] v. [10] pr. r
` y e @ m abhy¯atma [abhi-¯atma] a. m. n. dirig´e
` y e f abhy¯a´sa [vr. abhya´s] a. m. n. proche;
m r am´ara [a-mara] a. m. n. f. amar¯a immor-
m q amars.a [a-mars.] m. impatience; col`ere
m e @ y am¯atya [am¯a-tya] m. qui habite la
m e y e am¯ay¯a [a-m¯ay¯a] f. absence de trompe-
i m t amita2 [pp. am] a. m. n. f. amit¯a bless´e;
i m G amitra [a-mitra] a. m. n. ennemi
m p am¯ı [nom. pl. asau] ind. ceux l`a
w k ambaka n. œil
w e amb¯a f. m`ere |myth. [Mah.] np. d’Amb¯a,
Ý amla a. m. n. acide — m. acidit´e; vi-
y e ayath¯a [a-yath¯a] adv. improprement;
´ayuddha [a-yuddha] n. absence de com-
y£ aye ind. interj. oh! ah! (surprise) | eh!
y o g ayoga [a-yoga] m. s´eparation; disjonc-
y o d y ayodhya [a-yodhya] a. m. n. invincible
y o i n ayoni [a-yoni] a. m. n. hors de la ma-
r ar´a [arp] a. m. n. rapide — m. rayon d’une
r i ar´an.i f. bˆaton `a feu | sa partie
r e i t ´ar¯ati [a-r¯ati] f. d´efaveur; inimiti´e, hos-
z aru m. le soleil — acc. arum [arus] cf
z arun.´a a. m. n. rougeˆatre; rouge (cou-
z i arun.i m. phil. np. du muni Arun.i
z q arus.´a [reli´e `a arun.a] a. m. n. f. arus.¯ı
r£ are [voc. ari] ind. interj. (appel) h´e! hol`a!
y arghya [pfp. [1] arh] a. m. n. qui a de
k arcaka [arc-aka] a. m. n. qui honore; qui
n p y arcan¯ıya [pfp. [2] r.c1] a. m. n. `a ho-
e arc¯a [arc] f. culte, adoration | idole
arn.a m. n. flot, courant, vague; mer |
v arn.ava [arn.a-va] a. m. n. agit´e de vague,
´artha [r.-tha] m. but, cause, motif; in-
n p y arthan¯ıya [pfp. [2] arth] a. m. n. `a
i t arthita [pp. arth] a. m. n. f. arthit¯a de-
ardh [ca. r.dh] v. [10] pr. (ardhayati) sa-
i h k ´ardhika [ardh-ika] a. m. n. formant la
arp [ca. r.] v. [10] pr. (arpayati) pp. (ar-
i p t arpita [pp. arp] a. m. n. f. arpit¯a fix´e;
d ´arbuda n. quantit´e innombrable; cent
m ´arma m. pl. arm¯as ruines
y ary´a [r.] a. m. n. f. ary¯a [“qui sert avec
f s ar´sasa [ar´sas] a. m. n. souffrant
l ala n. aiguillon (d’abeille ou de scorpion)
l -ala forme des agt
l Ä alakta m. laque rouge (les femmes s’en
l i 4 t ´alaks.ita [a-laks.ita] a. m. n. qui passe
l x h alabdha [a-labdha] a. m. n. non obtenu
l v alavan.a [a-lavan.a] a. m. n. non sal´e
l e f al¯abha [a-l¯abha] m. manque `a gagner;
i l ali [reli´e `a alin] m. abeille | scorpion
i l k alika [reli´e `a al¯ıka] m. front
l p k al¯ıka a. m. n. f. al¯ık¯a faux; d´esagr´eable,
l o f alobha [a-lobha] m. absence de cupi-
p k alpaka [alpa-ka] a. m. n. tout petit,
v ´ava pf. vers le bas; `a l’´ecart de |p´ejoratif
v k e f avak¯a´s´a [avak¯a´s] m. place, espace; oc-
v k e y avak¯a´sya [pfp. [1] avak¯a´s] a. m. n
v g avagan.a [avagan.] a. m. n. `a l’´ecart;
v g} h avagraha [ava-graha] m. gram. signe de
v t e r avat¯ara [vr. avat¯r.] m. descente |
v d e t avad¯ata [pp. avad¯a2] a. m. n. f
v d e n avad¯ana1 [avad¯a1-na] n. d´ecoupage;
v d e n avad¯ana2 [avad¯a2-na] n. acte glorieux
v avady´a [a-vadya] a. m. n. qui ne m´erite
v h e avadh¯a [ava-dh¯a1] v. [3] pr. r
v h e r avadh¯ara [avadh¯ar] m. d´etermination
v i h avadhi [avadh¯a] m. attention | limite;
v d y avadhy´a [a-vadhya] a. m. n. `a qui on ne
v n e m avan¯ama [avanam] m. fait de s’incli-
v m avama [ava-ma] a. m. n. le plus bas;
v m @ y avamatya [abs. avaman] ind. ayant
v m ¦ y avamanya [abs. avaman] ind. ayant
v m e n avam¯ana [vr. avaman] m. m´epris |
v r o h avaroha [avaruh] m. racines a´eriennes
v avarn.a [a-varn.a] a. m. n. soc. hors du
v l w avalamba [avalamb] a. m. n. qui pend
v l o k avaloka [avalok] m. regard; spectacle
v l o i k t avalokita [pp. avalok] a. m. n. f
v f£ q ava´ses.a [ava´sis.] n. reste — ifc. dont il
abl. i.
v s r avasara [ava-sara] m. pluie [“descente
v s e y avas¯aya [avas¯a-ya] m. destruction
v i h @ avahittha n. dissimulation — f. ava-
v e y av¯acya [a-v¯acya] a. m. n. dont on ne
i v ´avi m. mouton — f. brebis lat. ovis;
i v â avij˜na [a-vij˜na] a. m. n. ignorant
i v â e y avij˜n¯aya [a-vij˜n¯aya] ind. n’ayant pas
i v ⣠y avij˜neya [a-vij˜neya] a. m. n. indis-
i v i d t avidita [a-vidita] a. m. n. inconnu |qui
i v avidya [a-vidy¯a] a. m. n. igno-
i v h v e avidhav¯a [a-vidhav¯a] f. qui n’est pas
i v n y avinaya [a-vinaya] m. mauvaise
i v n p t avin¯ıta [a-vin¯ıta] a. m. n. mal ´elev´e,
i v f Ä avibhakta [a-vibhakta] a. m. n. indi-
i v v£ k aviveka [a-viveka] a. m. n. sans discri-
i v q y avis.aya [a-vis.aya] a. m. n. en dehors
v p av¯ı m. [sg. nom. av¯ıh.] femme ayant ses
v£ 4 e aveks.¯a [aveks.] f. regard circulaire |
v£ 5 y aveks.ya [pfp. [1] aveks.] a. m. n. digne
8 y Ä avyakta [a-vyakta] a. m. n. invi-
f È a´sakya [a-´sakya] a. m. n. impossible
f ¬ a´sa˙nka [a-´sa˙nk¯a] a. m. n. sans
f n a´san´a [a´s2-ana] n. nourriture; repas —
f r a´saran.a [a-´saran.a] a. m. n. sans pro-
i f t a´sita [pp. a´s2] a. m. n. f. a´sit¯a mang´e,
i f £ a´sis.t.a [a-´sis.t.a2] a. m. n. mal ´elev´e; in-
f£ v ´a´seva [a-´seva] a. m. n. non amical; hos-
f o k a´soka [a-´soka] a. m. n. qui ne cause
f y a´sauca [a-´sauca] n. impuret´e; malpro-
t a´sruta [a-´sruta] a. m. n. ignorant
´a´sva m. cheval | cavalier aux ´echecs
l a´sval´a [a´sva-la] m. myth. np. d’A´svala,
ö y a´svya [a´svi-ya] a. m. n. compos´e de che-
q e as.¯ad.ha [a-s¯ad.ha] a. m. n. invincible
s i Ä asakti [a-sakti] f. d´etachement | phil
s ½ asa˙nga [a-sa˙nga] a. m. n. d´etach´e, libre;
s n asana [as2-ana] n. qui sert `a lancer
s i p # asapin.d.a [a-sapin.d.a] a. m. n. soc. pa-
s m asama [a-sama] a. m. n. in´egal
s h asaha [a-saha2] a. m. n. impatient; qui
s e d y as¯adhya [a-s¯adhya] a. m. n. impos-
i s as´ı [as2] m. ´ep´ee, glaive | v´ed. couteau
i s i asiddhi [a-siddhi] f. ´echec | phil
E t ´asta [pp. as2] a. m. n. f. ast¯a lanc´e, jet´e;
i E t asti [as1] ind. alors (au d´ebut de fables)
E t£ y asteya [a-steya] n. respect de la pro-
E p f aspar´sa [a-spar´sa] m. absence de
y aspr.´sya [a-spr.´sya] a. m. n. qui ne doit
E m e k asm¯aka [g. pl. aham] a. m. n. nˆotre
i E m t e asmit¯a [asmi-t¯a] f. conscience de soi;
E m{ asmai [dat. ayam] ind. `a ce
E y asya [g. ayam] ind. de ce
E y{ asyai [dat. iyam] ind. `a cette
ú asra [reli´e `a asr.j] n. var. a´sra1 sang |math
h aha2 ifc. pour ahan
h t ´ahata [a-hata] a. m. n. non frapp´e |neuf
h y e ahaly¯a [a-halya] f. myth. [R¯am.] np
h E t ahast´a [a-hasta] a. m. n. sans mains
h e y ah¯arya [a-h¯arya] a. m. n. qui ne peut
i h s e ´ahim. s¯a [a-him. s¯a] f. non nuisance; non-
¡ ahna ifc. pour ahan
e k r ¯akara [¯ak¯r.] m. [“qui donne en abondan-
¯akarn. [vn. ¯akarn.a] v. [10] pr
e k ¯akarn.a [¯a-karn.a] a. m. n. qui prˆete
e k e ° ¯ak¯a˙nks.a [¯ak¯a˙nks.] a. m. n. gram. qui
e k e r ¯ak¯ara2 [(¯a)-k¯ara] m. le son ou la lettre
e k e f ¯ak¯a´sa [¯ak¯a´s] n. [“visibilit´e”] espace,
e w y ¯akramya [abs. ¯akram] ind. ayant at-
e e ¦ t ¯akr¯anta [pp. ¯akram] a. m. n. f
e u e ¯akh¯ad.a m. gymnase | soc. ordre
e r y e ¯akhy¯a2 [¯akhy¯a1] f. nom |compte, total
e r y e t ¯akhy¯ata [pp. ¯akhy¯a1] a. m. n. f
e r y e i t ¯akhy¯ati [¯akhy¯a1-ti] f. r´ecit, rapport;
e r y e n ¯akhy¯ana [¯akhy¯a1-na] n. conte, r´ecit;
e g t ¯agata [pp. ¯agam] a. m. n. f. ¯agat¯a sur-
e g e i m k ¯ag¯amika [¯agam-ika] a. m. n. concer-
e n p h} ¯agn¯ıdhra [vr. agni-dhr.] m. v´ed. prˆetre
e g} y ¯agrayan.a [vr. agra] m. v´ed. premi`ere
e q} e ¯aghr¯an.a [¯aghr¯a-na] n. fait de sentir
e m n ¯acamana [¯acam-ana] n. soc. rite de
e m n p y ¯acaman¯ıya [pfp. [2] ¯acam] a. m. n. `a
e y ¯acarya [pfp. [1] ¯acar] a. m. n. qui doit
e g à ¯acchanna [pp. ¯acchad] a. m. n. f
e j ¦ m ¯ajanma [¯a-janman] adv. de naissance
e j e i t ¯aj¯ati [¯ajan] f. naissance
e j e n ¯aj¯ana [¯ajan] n. naissance
e i j ¯aj´ı [aj] m. course; comp´etition; bataille
e j p v ¯aj¯ıva [¯aj¯ıv] m. moyen d’existence;
e j p i v k ¯aj¯ıvika [¯aj¯ıv-ika] m. phil. [“qui suit
e â e ¯aj˜n¯a2 [¯aj˜n¯a1] f. ordre, commandement
e b y ¯ajya [¯a˜nj] n. soc. beurre fondu (pour la
e k ¯ad.haka a. m. n. f. ¯ad.hak¯ı qualificatif
e ä ¯ad.hya [reli´e `a arthya] a. m. n. riche; qui
e t t ¯atata [pp. ¯atan] a. m. n. f. ¯atat¯a´etendu,
e t p ¯atapa [¯atap] m. chaleur du soleil
e ¯atta [pp. ¯ad¯a] a. m. n. f. ¯att¯a pris, enlev´e;
e @ m n e ¯atman¯a [i. ¯atman] adv. par soi-mˆeme
e @ m n£ ¯atmane [dat. ¯atman] ind. pour soi
e G£ y ¯atrey´a [vr. atri-ya] m. myth. descen-
e d ¯ad´a [¯ad¯a] ifc. agt. m. f. ¯ad¯a1 qui prend;
e d r p y ¯adaran.¯ıya [pfp. [2] ¯adr.] a. m. n. f
e d f ¯adar´sa [¯adr.´s] m. acte de perception par
e d e ¯ad¯a [¯a-d¯a1] v. [3] pr. r. (¯adatte) pp
e d e n ¯ad¯ana [¯a-d¯ana] n. prise, enl`evement;
e d e y ¯ad¯aya2 [abs. ¯ad¯a] ind. ayant pris;
e i d h ¯adigdha [¯a-digdha] a. m. n. frott´e
e i d @ y ¯adity´a [vr. aditi-ya] m. myth. v´ed
e d p q ¯ad¯ırgha [¯a-d¯ırgha] a. m. n. allong´e,
e d£ v n ¯adevana [¯a-d¯ıv1] n. lieu de jeu; tripot
e d£ y ¯ade´sya [pfp. [1] ¯adi´s] a. m. n. qui doit
e ¯adya1 [pfp. [1] ad1] a. m. n. f. ¯ady¯a1 `a
e ¯ady´a2 [¯adi] a. m. n. f. ¯ady¯a2 premier,
e h e n ¯adh¯ana [¯adh¯a-na] n. depˆot; fait de dis-
e i h ¯adhi1 [¯adh¯a] m. r´eceptacle; d´epˆot; mise
e i h ¯adhi2 [¯adh¯ı1] f. pens´ee; souci; anxi´et´e
e h£ y ¯adheya [pfp. [1] ¯adh¯a] a. m. n. `a poser;
e d m e t ¯adhm¯ata [pp. ¯adham] a. m. n. f
e n ¯an´a [an2] a. m. n. exhal´e, souffl´e — m
e n k ¯anaka m. gros tambour militaire |nuage
e n n ¯anana [¯ana-na] n. [“ce par quoi l’on res-
e n p -¯an¯ı forme des noms f. not. d’´epouses
e n p t ¯an¯ıta [pp. ¯an¯ı] a. m. n. f. ¯an¯ıt¯a apport´e;
e ¦ t r ¯antara [vr. antara] a. m. n. int´erieur;
e ¦ h} ¯andhra [vr. andhra] a. m. n. relatif au
e p ¯apan.a [¯a-pan.] m. march´e; boutique;
e i p ¯api [¯ap] m. ami
e p p ¯ap¯ıd.a [¯ap¯ıd.] m. compression;
e Ø ¯apt´a [pp. ¯ap] a. m. n. f. ¯apt¯a obtenu,
e ó y ¯aptya1 [pfp. [1] ¯ap] a. m. n. `a obtenir, `a
e ó y ¯aptya2 [¯apas] m. myth. v´ed. esprit
e þ v e s ¯aprav¯asa [¯apravas] m. retour `a son
e þ p ¯apr¯ı2 [¯apr¯ı1] f. soc. v´ed. pri`ere conci-
e i x d k ¯abdika [vr. abda-ika] a. m. n. annuel
e f r ¯abharan.a [¯a-bhr.] n. [“ce qui est
e i f q£ k ¯abhis.eka [vr. abhis.eka] a. m. n. relatif
e m ¯am´a [¯am2] a. m. n. cru [“pas cuit”] |vert
e m y ¯amaya [¯ama-ya] m. maladie
e m o d ¯am´oda [¯a-moda] m. joie; parfum
e ß e y ¯amn¯aya [¯amn¯a-ya] m. doctrine sacr´ee;
e m}£ e ¯amred.¯a [¯amred.] m. r´ep´etition
e m}£ i t ¯amred.ita [ca. pp. ¯amred.] a. m. n
e Ý ¯amla [vr. amla] m. f. ¯aml¯a natu. bot
e y n ¯ayana [vr. ayana] a. m. n. relatif au
e y s ¯ayas´a [vr. ayas] a. m. n. f. ¯ayas¯ı de fer,
e y e n ¯ay¯ana [¯ay¯a-na] n. arriv´ee;
e y e m ¯ay¯ama [vr. ¯ayam] m. ´etendue; lon-
e r # y ¯aran.ya [vr. aran.ya] a. m. n. relatif `a la
e r ` y ¯arabhya [pfp. [1] ¯arabh] a. m. n. `a en-
e r w f ¯arambha [¯arabh] m. entreprise; com-
e r e i G k ¯ar¯atrika [¯a-r¯atrika] n. soc. c´er´emonie
e r e d y ¯ar¯adhya [pfp. [1] ¯ar¯adh] a. m. n. dont
e r e m ¯ar¯am´a [¯aram] m. plaisir, d´elice; repos
e z i ¯arun.i [vr. arun.i] m. phil. [ChU.] patr
e r o y ¯arogya [vr. aroga-ya] n. bonne sant´e
e r o p ¯aropan.a [¯arop-ana] n. acte de faire
e r o a y ¯aropya [pfp. [1] ¯arop] a. m. n. `a placer
e j p k ¯arj¯ıka [vr. r.j-ka] m. v´ed. r´egion riche
e ¯artha [vr. artha] a. m. n. f. ¯arth¯ı concer-
¯ardr´a [vr. ard] a. m. n. mouill´e, humide;
e y ¯arya [vr. arya] a. m. n. [“aux aspirations
e q ¯ars.a [vr. r.s.i] a. m. n. relatif aux sages [r.s.i]
e q£ y ¯ars.eya [¯ars.a-iya] a. m. n. relatif aux
e l e p ¯al¯ap´a [¯alap] m. fait d’adresser la
e l£ r y ¯alekhya [pfp. [1] ¯alikh] a. m. n. `a
e v ¦ t ¯avanta [vr. avanti] m. roi d’Avanti —
e v ¦ @ y ¯avantya [vr. avanti-ya] a. m. n. origi-
e v h ¯avaha [¯avah] a. m. n. f. ¯avah¯a qui pro-
e v e h ¯av¯aha [¯av¯ah] m. invitation; marriage
e i v k ¯avika [vr. avi-ka] a. m. n. relatif au
e i v l ¯avila var. ¯abila a. m. n. trouble (li-
¯avutta m. beau-fr`ere (mari d’une
e v£ f ¯ave´sa [¯avi´s] m. fait d’entrer, de prendre
e f ¯a´sa1 [¯a´s1] m. obtention
e f ¯a´sa2 [¯a´s2] m. repas; nourriture
e f ¬ e ¯a´sa˙nk¯a [¯a´sa˙nk] f. inqui´etude; d´efiance
e f y ¯a´say´a [¯a´s¯ı] m. lit; lieu de repos, re-
e f e ¯a´s¯a2 [f. ¯a´sa1] f. objectif, point atteint
e i f t ¯a´sita [pp. ¯a´s2] a. m. n. f. ¯a´sit¯a nourri,
e i f n ¯a´sin´a [¯a´sa1] a. m. n. v´ed. (qui a atteint
e f y ¯a´sauca [¯a-´sauca] n. impuret´e
e y ¯a´sraya [¯a´sri] m. support; refuge; pro-
e v ¯a´srava [¯a´sru] a. m. n. qui ´ecoute; qui
(¯a´slis.t.a) embrasser; adh´erer `a loc. acc.
e £ q ¯a´sles.a [¯a´slis.] m. embrassement, entre-
e ¯a´sva [vr. a´sva] a. m. n. f. ¯a´sv¯ı ´equestre;
A´svapata “descendant d’A´svapati”
e i n ¯a´svina [vr. a´svin] m. nom du mois
e q e ¯as.¯ad.ha [vr. as.¯ad.ha] m. astr. mois des
e s ¯asa [vr. as2] ifc. agt. m. qui lance
e s i Ä ¯asakti [¯asakta] f. attachement
e s ½ ¯asa˙nga [¯asa˜nj] m. attachement;
e s ¦ d p ¯asand¯ı [¯asad] f. soc. trˆone d’osier uti-
e s e ¯as¯adya [abs. ¯asad] ind. ayant ren-
e s e r ¯as¯ara [¯asr.] m. averse
e i s t ¯asita [pp. ¯as2] a. m. n. f. ¯asit¯a assis;
e s£ n ¯as´ecana [¯asic] n. cavit´e
e E t r ¯ast´ara [¯ast¯r.] n. couverture; tapis;
e E e ¯asth¯a2 [¯asth¯a1] f. pr´eoccupation; d´esir
e ú v ¯asrava [¯asru] m. jn. attraction de l’ˆame
e E v e d ¯asv¯ada [vr. ¯asvad] a. m. n. qui goˆute
e h i t ¯ahati [¯ahan] f. coup
e h @ y ¯ahatya [abs. ¯ahan] ind. ayant frapp´e
e h r ¯ahara [¯ahr.] m. offrande — ifc. qui ap-
e h v ¯ahava2 [¯ahu] m. sacrifice
e h v n p y ¯ahavan¯ıya [pfp. [2] ¯ahu] a. m. n
e h e y ¯ah¯arya [pfp. [1] ¯ah¯ar] a. m. n. qu’on
e i h t ¯ahita [pp. ¯adh¯a] a. m. n. f. ¯ahit¯a plac´e
e h o ¯aho ind. interj. de doute; ou (dans
i k -ika -ka av. i euphonique; f. -ik¯a des a
i t -ita -ta av. i euphonique
i ¤ -is.t.ha forme des super
s y -¯ıya forme des a. ord. ou possessifs fr
dat.
u k -uka forme des participes progressifs; cf
(ujj¯ata) v´ed. naˆıtre; ˆetre issu de abl.
udvr.tta [pp. udvr.t] a. m. n. f
upakartr. [upakr.] agt. m. qui fait une
Vikramorva´s¯ı
k -¯uka forme des agents de l’intensif
k e r ¯uk¯ara [(¯u)-k¯ara] m. le son ou la lettre
¯ud.h´a1 [pp. vah1] a. m. n. f. ¯ud.h¯a1 port´e,
¯ud.h´a2 [pp. ¯uh] a. m. n. f. ¯ud.h¯a2 conclu,
t ¯uta var. ut´a2 [pp. v¯a3] a. m. n. f. ¯ut¯a tiss´e
i t ¯ut´ı [av-ti] f. aide, secours; r´econfort |
n ¯un´a a. m. n. d´eficient; moindre de i. —
¯urj2 ifc. f. s`eve; force, vigueur; nourriture
j ¯urj´a [¯urj1] a. m. n. f. ¯urj¯a fort — m. force,
¯urn.a [vr.1] n. laine — f. ¯urn.¯a laine; toile
i m ¯urmi f. vague — ifc. qui d´eborde de —
h ¯uha [¯uh] m. examen; intelligence |
i h k ¯uhika a. m. n. de ce monde; s´eculaire;
i h t ¯uhita [pp. ¯uh] a. m. n. f. ¯uhit¯a chang´e,
i h t 8 y ¯uhitavya [pfp. [3] ¯uh] a. m. n. chang´e;
¯uhya [pfp. [1] ¯uh] a. m. n. `a changer; `a
' k e r r.k¯ara [(r.)-k¯ara] m. le son ou la lettre
' v£ d r.gveda [r.c2-veda] m. le R. gveda ou Veda
' p k r.c¯ıka m. myth. np. du r.s.i R. c¯ıka “Ver-
' j p q r.j¯ıs.a [r.j] n. v´ed. r´esidu du pressage du
abl. acc.
' y r.´sya var. r.s.ya m. natu. zoo. antilope
' q f r.s.abha [r.s.-bha] m. taureau [“qui
' i q r.s.i [r.s.] m. myth. chantre-auteur des
' © y r.s.ya [r.´sya] m. natu. zoo. antilope mˆale
k e r ¯r.k¯ara [(¯r.)-k¯ara] m. le son ou la lettre
e e [¯a-i] v. [2] pr. (eti) imp. (ehi) pp. (eta) pf
o k e r ok¯ara [(o)-k¯ara] m. le son ou la lettre
o i j ¤ ojis.t.ha [super. ugra] a. m. n. le plus
o d n odan´a [uda-na] m. n. riz (cuit `a l’eau);
o q os.a [us.] m. combustion — acc. os.´am adv
o q i h os.adhi var. os.adh¯ı f. herbe; herbe
o © os.n.a [¯a-us.n.a] a. m. n. ti`ede
y k e r auk¯ara [(au)-k¯ara] m. le son ou la lettre
y i m auttami [vr. uttama] m. myth. np
y r auttara [vr. uttara] a. m. n. nordique
y p w y aupamya [vr. upam¯a2-ya] n. comparai-
y v aurva [vr. ¯uru] m. myth. np. du sage
y f p n r au´s¯ınara [vr. u´s¯ınara] a. m. n. relatif
k ka1 pn. m. n. kim f. k¯a [pl. nom. ke] interr
k -ka var. -aka forme des agt. | ifc. apr`es s
kartr. [kr.1-tr.] a. m. n. f. [sg. nom. kart¯a;
r karp¯ura [kr.p] m. n. camphre ang. cam-
kukkut.´a [onomatop´ee] m. natu. zoo. coq
kuca [kuc] m. poitrine, sein |du. kucau les
£ l kucela [ku1-cela] m. myth. np. de Kucela
j kuja [ku2-ja] m. astr. np. de Kuja “n´e
e r kut.h¯ara [reli´e `a kut.a] m. hache
G kutra [ku1-tra] adv. o`u? vers o`u?
@ s kutsa [kuts] m. v´ed. np. du r.s.i Kutsa
£ r kubera [kuvera] m. myth. np. de Ku-
z k´uru [imp. kr.1] ind. inj. fais! — m. myth
¤ kus.t.ha n. l`epre
m kusuma n. fleur | fruit
k¯ut.´a a. m. n. f. k¯ut.´aa faux, menteur, trom-
@ y kr.tya [pfp. [1] kr.1] a. m. n. devant ˆetre
@ v e kr.tv¯a [abs. kr.t1] ind. ayant fait
p kr.pa [kr.p] m. myth. [Mah.] np. de Kr.pa
Kosala | pl. kausal¯as peuple des Kausal¯as
m£ l kramela m. natu. zoo. chameau gr
¥ y krayya [pfp. [1] kr¯ı] a. m. n. f. krayy¯a
8 y kravya [kravis] a. m. n. carnassier; cruel
p t kr¯ıt´a [pp. kr¯ı] a. m. n. f. kr¯ıt¯a achet´e;
£ y kreya [kr¯ı] a. m. n. f. krey¯a qu’on d´esire
o h kr´odha [krodh] m. col`ere; fureur | myth
Ë kva adv. o`u? en quel lieu? en quel ´etat? `a
4 ks.a [ks.i] m. champ
4 d e ks.an.ad¯a [ks.an.a-d¯a1] f. nuit [“qui donne
4 i G y ks.atriya [ks.atra-ya] m. soc. membre de
4 p ks.apan.a [ks.ap-ana] n. abstinence — m
4 p e ks.ap¯a f. nuit
4 ¥ y ks.ayya [pfp. [1] ks.¯ı] a. m. n. f. ks.ayy¯a qui
4£ m ks.´ema [ks.i] a. m. n. f. ks.em¯a habitable;
4£ y ks.eya [ks.¯ı] a. m. n. f. ks.ey¯a qui doit ˆetre
j kharb¯uja n. past`eque
G¯argya “descendant de Garga”
Siva “Seigneur de la montagne”
g guccha var. gutsa m. buisson; bosquet
Ò gu˜nja [gu˜nj] m. bourdonnement | natu
gud.a m. boule, balle | m´elasse (de jus de
gun.a m. fil; corde (d’un arc, d’un ins-
g´uhya [pfp. [1] guh] a. m. n. qui doit ˆetre
k guhyaka [guhya-ka] m. myth. esprit
t m guhyatama [super. guhya] a. m. n. le
t r guhyatara [compar. guhya] a. m. n
g¯ud.ha [pp. guh] a. m. n. f. g¯ud.h¯a cach´e,
gr.hya [gr.ha-ya] a. m. n. domestique
l e n gl¯an´a [pp. glai] a. m. n. f. gl¯an¯a ext´enu´e,
ghun.a [gh¯urn.] m. insecte sylvicole, ver `a
t ghr.ta [pp. ghr.] a. m. n. f. ghr.t¯a asperg´e
k e r ˙nak¯ara [(˙na)-k¯ara] m. le son ou la lettre
k e r cak¯ara [(ca)-k¯ara] m. le son ou la lettre
i c´akri [red. kr.1] a. m. n. f. qui fait; qui
can.a a. m. n. ifc. r´eput´e pour — m. pois
@ v r catvara [catur] n. carrefour; place
@ v e i r catv¯ari [n. catur] num. pers. pl. [nom
n can´a [ca-na] part. donne une valeur
m r camara m. f. camar¯ı natu. zoo. yack
r cara [car] a. m. n. f. car¯ı mobile; qui bouge
r caran.a [car-ana] m. n. pied; jambe |
r m carama [super. cara] a. m. n. f. caram¯a
i r t carita [pp. car] a. m. n. f. carit¯a accom-
z caru m. oblation constitu´ee d’une bouillie
carca [carc] m. discussion, d´elib´eration
y carya [pfp. [1] car] a. m. n. qui doit ˆetre
i l t calita [pp. cal] a. m. n. f. calit¯a
i l t 8 y calitavya [pfp. [3] cal] a. m. n. qui
i l s calisa [pkt. catv¯arim. ´sat] m. soc. pri`ere
Hind¯ı en 40 versets (not. pour Hanum¯an)
q e l cas.¯ala n. groin d’un sanglier | v´ed. an-
e È c¯an.akya [vr. can.aka-ya] m. hist. np. de
e # e l c¯an.d.¯ala m. syn. can.d.¯ala — ifc. le pire
e p c¯apa m. n. arc; arc-en-ciel | hist. np. de
e m r c¯amara [vr. camara] a. m. n. relatif au
e z c¯aru [reli´e `a canas] a. m. n. f. c¯arv¯ı serein,
e y c¯arya [c¯ara-ya] n. espionnage
e v e k c¯arv¯aka [c¯arv¯ac] m. myth. [Mah.]
cik¯ırs.u [cik¯ırs.] agt. m. qui se propose
p n c¯ına m. plomb | pl. c¯ın¯as les chinois
p r c¯ıra [ci] n. vˆetement v´eg´etal ou fait
e c¯ud.¯a var. c¯ul¯a f. touffe de cheveux au
c¯urn.a [c¯urn.] m. n. poudre; poussi`ere
£ l cela m. vˆetement | (au fig.) apparence —
{ @ y caitya1 [vr. cit2-ya] m. ˆame individuelle
{ @ y caitya2 [vr. cit¯a-ya] m. n. monument
{ G caitra [vr. citr¯a] m. mois de Citr¯a (mars-
o d n codana [coda-na] a. m. n. qui oblige —
o r cora m. voleur; plagiaire
y v n cyavana [cyu] a. m. n. tomb´e; qui
jih¯ırs.u [jih¯ırs.-u] agt. m. qui cherche `a
t j¯ım¯uta m. nuage | np. de cheval
Ja¨ınisme — f. jain¯ı jn. Ja¨ınisme
â j˜n´a [j˜n¯a1] ifc. a. m. n. f. j˜n¯a2 connaisseur; in-
& k e r ˜nak¯ara [(˜na)-k¯ara] m. le son ou la lettre
t.a nota. le nombre 1; cf. kat.apay¯adi
k e r t.ak¯ara [(t.a)-k¯ara] m. le son ou la lettre
e ¬ t.¯a˙nka [vr. t.a˙nka] n. boisson alcoolis´ee
k e r d.ak¯ara [(d.a)-k¯ara] m. le son ou la lettre
e k d.¯aka m. myth. g´enie malfaisant au service
p n d.¯ına [pp. d.¯ı] n. vol d’oiseau
k e r n.ak¯ara [(n.a)-k¯ara] m. le son ou la lettre
t m -tama forme des super. ou des a. ord
t y -taya forme l’adjectif n-partite apr`es le
t r -tara forme des a. compar
tarku [tark] m. n. fuseau
tarp [ca. tr.p1] v. [10] pr. (tarpayati) satis-
t 8 y -tavya forme des pfp. d’obligation ou de
t e -t¯a forme des sf. d’´etat; qualit´e de fr
i t -ti forme des s. f. d’action
titirs. [d´es. t¯r.] v. pr. r. (titirs.ate) d´esirer
titirs.u [titirs.-u] agt. m. qui d´esire tra-
½ tu˙nga a. m. n. f. tu˙ng¯a haut; pro´eminent;
t¯un.a var. t¯un.¯ıra m. carquois
l t¯ula n. touffe d’herbe; grappe; panicule
tr.n.a [reli´e `a tarun.a] n. herbe, herbage, gra-
# tr.n.n.a [pp. tr.d] a. m. n. f. tr.n.n.¯a perc´e;
loc. g. iic. )
Si´sup¯alag¯arha
Tosala | g´eo. peuple Tosala
tta ifc. m. n. [datta] apr`es pr´everbe, dont
@ y -tya forme des a. `a partir de particules
@ y Æ e tyaktv¯a [abs. tyaj] ind. ayant quitt´e;
@ y e b y ty¯ajya [pfp. [1] tyaj] a. m. n. `a aban-
G tra [trai] agt. m. ifc. qui prot`ege
G -tra forme des adv. de lieu |forme l’instru-
G E t trasta [pp. tras] a. m. n. f. trast¯a effray´e
G e k tr¯at.aka n. phil. [yoga] fixation visuelle
d e -d¯a fois (forme des adv. de temps)
q dugha [duh1] ifc. a. m. n. qui trait | qui
l durbala [dus-bala] a. m. n. faible, ch´etif;
D f l duh.´sala [dus-´sala] m. myth. [Mah.] np
D s h duh.saha [dus-saha2] a. m. n. insuppor-
dr.d.ha [pp. dr.h] a. m. n. f. dr.d.h¯a ferme,
f dr.´sa [dr.´s1] a. m. n. f. dr.´s¯ı ifc. qui a l’ap-
y dr.´sya [pfp. [1] dr.´s1] a. m. n. visible; `a
e v e dy¯av¯a [nom. du. div] iic. v´ed. le Ciel et
8 y dravya [pfp. [1] dru1] n. [“ce vers quoi
t druta [pp. dru1] a. m. n. f. drut¯a rapide;
dva num. pers. du. [m. nom. dvau; f. nom
y dvaya [dva-ya] a. m. n. f. dvay¯ı double;
e dv¯a iic. pour dva
e p r dv¯apara [dva-apara] m. coup de d´e de 2
e E dv¯astha [reli´e `a dv¯ar] m. porte
ang. twice
p p dv¯ıpa m. n. ˆıle | continent; la g´eographie
h e -dh¯a forme avec des num. des adv. signi-
t dhuta var. dh¯uta [pp. dh¯u] a. m. n. f
n e -n¯a var. -n.¯a forme des s. f
i n -ni var. -n.i forme des s. m
nipun.a a. m. n. f. nipun.¯a intelligent, ins-
nirgun.a [nis-gun.a] a. m. n. d´epourvu de
(nivasita) s’habiller — ca. (niv¯asayati) revˆetir
d nis.¯uda [nis.¯ud] m. destruction; meurtre
(nis.n.¯ata) ˆetre plong´e ou absorb´e dans loc.
n p -n¯ı var. -n.¯ı forme des s. f
(n¯ıh¯ar¯ayate) faire du brouillard
nutta var. nunna [pp. nud] a. m. n. f. nutt¯a
nr.tt´a [pp. nr.t] n. danse; th´eˆatre, panto-
Nirr.ti”] ogre-vampire; syn. r¯aks.asa
d nyarbuda [ni-arbuda] n. math. cent mil-
p pa1 [p¯a1] ifc. m. f. p¯a3 qui boit | acte de
p pa2 [p¯a2] ifc. m. f. p¯a4 qui prot`ege
gr. πoλιoς ; lat. palleo; fr. pˆale
Vit.t.hala-Pun.d.ar¯ıka
G putr´a m. fils | enfant; petit (d’animal) |
G k putrak´a [putra-ka] m. jeune fils; petit
3 pur¯u iic. pour puru
£ pus.t.a [pp. pus.] a. m. n. f. pus.t.¯a bien
r p¯ura [p¯ur1] a. m. n. ifc. emplissant; satis-
p¯urn.´a [pp. p¯r.] a. m. n. f. p¯urn.¯a plein, rem-
Ä pr.kta [pp. pr.c] a. m. n. f. pr.kt¯a m´elang´e
pr.tha [pr.th] a. m. n. large — m. paume de
£ pr.s.t.´a [pp. pra´s] a. m. n. f. pr.s.t.¯a demand´e;
¤ pr.s.t.h´a [prastha] n. [“ce qui est
section du V¯akyapad¯ıya
(prak¯ırn.a) ´eparpiller; ´emettre
pragr.hya1 [pfp. [1] pragrah] a. m. n. `a
pragr.hya2 [abs. pragrah] ind. ayant pris,
pram¯ud.ha [pp. pramuh] a. m. n. f
pr¯arth [pra-arth] v. [10] pr. r
k e r phak¯ara [(pha)-k¯ara] m. le son ou la
phan.a m. natu. zoo. capuchon du cobra
l ph´ala [phal] n. fruit (d’un arbre);
¥ phulla [phal] a. m. n. f. phull¯a´epanoui; en
£ n phena var. phen.a m. n. ´ecume; bulle |
k e r bak¯ara [(ba)-k¯ara] m. le son ou la lettre
g d e d bagad¯ada m. g´eo. np. de la ville de
i q bad.is.a n. hame¸con
i h r badhira [bandh] a. m. n. sourd; syn. ed.a
} babhru a. m. n. f. babhr¯u brun | castor;
r barbara a. m. n. f. barbar¯a qui b´egaie;
h barha [br.h2] m. n. plume de queue (not
h barhan.a [br.h2-ana] n. arrachage — a. m
l v balava var. valava n. astr. deuxi`eme
l e k bal¯aka m. natu. zoo. sorte de h´eron
l e h bal¯aha m. bd. np. du cheval volant
i l bal´ı m. pr´esent; offrande | soc. obla-
i l ¤ balis.t.ha [super. balin] a. m. n. f
v bava var. vava n. astr. premier demi-jour
e b¯an.a var. v¯an.a m. roseau (servant de
e ¦ h v b¯andhava [vr. bandhu] m. parent (not
e l b¯ala [vr. bala] a. m. n. f. b¯al¯a jeune [“qui
e i l f b¯ali´sa [b¯ala] a. m. n. f. b¯ali´s¯a enfantin;
e © k l b¯as.kala m. hist. np. du maˆıtre
e p k b¯ahl¯ıka m. g´eo. nom d’un pays (Pan-
{ j k baijaka [vr. b¯ıja-ka] a. m. n. relatif `a la
{ v bailva [vr. bilva] a. m. n. provenant du
{ © k bais.ka [bles.ka] n. viande d’animal tu´e par
o h i y @ v e bodhayitv¯a [abs. bodh] ind. ayant
f bha [bh¯a1] a. m. n. ifc. semblable `a |suffixe
lat. frango; fr. briser
bhartr. [vr. bhr.-tr.] agt. m. [sg. nom
Kir¯at¯arjun¯ıya
Ä bhukta [pp. bhuj2] a. m. n. f. bhukt¯a dont
j bhuja [bhuj1] m. bras; trompe
t bh¯ut´a [pp. bh¯u1] a. m. n. f. bh¯ut¯a ´et´e;
½ bhr. ˙nga m. natu. zoo. abeille; bourdon;
@ y bhr.tya [pfp. [1] bhr.] a. m. n. devant ˆetre
p bhrukut.¯ı [bhr¯u-kut.] f. froncement de
} bhr¯u f. sourcil; cf. subhru gr. oφρυς ; ang
matkun.a m. insecte; not. punaise (de
loc.
r may¯ura m. f. may¯ur¯ı natu. zoo. paon
masr.n.a a. m. n. tendre, moelleux; onc-
p m¯adr¯ı [vr. madra] f. myth. [Mah.] np. de
m e n -m¯ana var. -¯ana forme des ppr. r. ou ps
m¯arj [ca. mr.j] v. [10] pr. (m¯arjayati) frot-
h mugdh´a [pp. muh] a. m. n. f
# mun.d.a [mun.d.] a. m. n. f. mun.d.¯a chauve;
l mudgala m. g´eo. [Mah.] np. du pays
mum¯urs.u [mum¯urs.-u] agt. m. qui d´esire
r mura [mr.] m. myth. np. de Mura ou
k m¯uka a. m. n. f. m¯uk¯a muet; silencieux —
m¯ud.h´a [pp. muh] a. m. n. f. m¯ud.h¯a confus,
G m¯utra n. urine
l m¯ula n. racine; pied (d’une arbre);
e l mr.n.¯ala n. tige ou racine du lotus (sym-
i. iic.
y -ya (avec vr.ddhi du th`eme) appartenant
g yadr.ccha [yad-r.] a. m. n. spontan´e; ac-
m yugma [yuj1-ma] a. m. n. math. pair
t yuta2 [pp. yu2] a. m. n. f. yut¯a2 ´ecart´e;
yuddha [yudh1] n. combat, bataille |
v yuva iic. pour yuvan
y¯utha [yu1] n. m. troupeau; troupe,
q y¯us.a [yu1] m. n. brouet; soupe (not. de
i r -ri forme des a
z -ru forme des a
lagud.a [reli´e `a lakut.a] m. bˆaton, canne;
v -va forme des a. et s. indiquant la posses-
v r -var´a exprime “celui qui fait” apr`es un
varj [ca. vr.j] v. [10] pr. (varjayati) pp
vart [ca. vr.t] v. [10] pr. (vartayati) pp
vigr.hya [abs. vigrah] ind. ayant s´epar´e;
vivr.ddha [pp. vivr.dh] a. m. n. f
vi´suddha [pp. vi´sudh] a. m. n. f
chapitre de la G¯ıt¯a vi´svavidy¯alaya [vidy¯alaya] m. universit´e.
loc. ) | communication confidentielle
4 vr.ks.´a m. arbre
vr.tt´a [pp. vr.t] a. m. n. f. vr.tt¯a accom-
G vr.tra [vr.t-ra] m. myth. v´ed. np. de Vr.tra
vr.ddha [pp. vr.dh1] a. m. n. f. vr.ddh¯a aug-
n vr.´scana [vra´sc] m. natu. zoo. scorpion;
q vr.s.a [vr.s.] m. mˆale (animal); taureau;
£ vr.s.t.a [pp. vr.s.] a. m. n. f. vr.s.t.¯a tomb´e en
8 y i Ä vyakti [vya˜nj-ti] f. manifestation;
8 y j n vyajana [v¯ıj-ana] n. ´eventail |mod. ven-
8 y p£ 4 e vyapeks.¯a [vyapeks.] f. consid´eration;
8 y f} vyabhra [vi-abhra] a. m. n. sans nuages
8 y E t vyasta [pp. vyas] a. m. n. f. vyast¯a mis
8 y e q} vy¯aghra [vi-¯aghr¯a] m. natu. zoo. tigre —
8 y e h vy¯adha [vr. vyadh] m. chasseur
8 y e i h vy¯adhi [vy¯adh¯a] m. maladie; not. l`epre
8 y e n vy¯ana [vi-¯ana] m. phil. [yoga] le souffle
8 y e p à vy¯apanna [pp. vy¯apad] a. m. n. f
8 y e i Ø vy¯apti [vy¯ap-ti] f. accomplisse-
8 y e y t vy¯ayata [pp. vy¯ayam] a. m. n. f
Yama “Qui ´eteint (la vie)”
Siva “(qui tue) avec sa fl`eche”
l ´s¯ard¯ula m. natu. zoo. tigre — ifc. le
k ´suka [´suc] m. natu. zoo. perroquet |
# p ´sun.t.h¯ı f. gingembre sec; opp. ¯ardraka
f ´subha [´subh1] a. m. n. f. ´subh¯a brillant
´sulba var. ´sulva n. corde
n ´s¯una [pp. ´s¯u] a. m. n. f. ´s¯un¯a enfl´e; creux
y£ n ´syena m. natu. zoo. aigle; faucon;
v ´sravan.a2 [sru] a. m. n. boiteux — f
i v ¤ ´sravis.t.ha [super. ´sravin] a. m. n. tr`es
8 y ´sravya [pfp. [1] ´sru] a. m. n. digne d’ˆetre
e v k ´sr¯avaka [´sr¯av-aka] a. m. n. audible —
e v ´sr¯avan.a1 [vr. ´sravan.a1] a. m. n. prescrit
e v ´sr¯avan.a2 [vr. ´sravan.a2] a. m. n. astr
e v E t ´sr¯avasta [vr. ´sravas-ta] m. hist. np. du
Sr¯avasta “le Glorieux” — f. ´sr¯avast¯ı g´eo. np
p l ´sr¯ıla [´sr¯ı-la] a. m. n. f.´sr¯ıl¯a prosp`ere, heu-
@ v e ´srutv¯a [abs. ´sru] ind. ayant entendu;
o p ´sron.¯ı f. hanche, fesse; cf. su´sron.¯ı | du
o t 8 y ´srotavya [pfp. [3] ´sru] a. m. n. digne
o i G y ´sr´otriya [´srotra-iya] a. m. n. ´erudit, ex-
y t ´srauta [vr. ´sruti] a. m. n. phil. conforme
o k ´sloka [´sru] m. strophe, stance h´ero¨ıque
´sva iic. pour ´svan1
e ´sv¯a [nom. ´svan1] ind. chien
£ t i k ´svetaki m. myth. [Mah.] np. du pieux
s sa2 [m. tad] pn. 3`eme pers. m. [sg. nom
sagun.a [sa1-gun.a] a. m. n. dou´e de
samr.ddha [pp. samr.dh] a. m. n. f
sarp [ca. sr.p] v. [10] pr. (sarpayati) faire
i r t sucarita [su1-carita] a. m. n. bien ac-
t suta1 [pp. su2] a. m. n. f. sut¯a1 pressur´e
t suta2 [pp. s¯u1] a. m. n. f. sut¯a2 mis au
@ y sutya var. s¯uya [su2-ya] n. v´ed. (jour de)
Ø supta [pp. svap] a. m. n. f. supt¯a endormi
l subala [su1-bala] m. myth. [Mah.] np. de
} subhru [su1-bhr¯u] a. m. n. qui a de beaux
o p su´sron.¯ı [su1-´sron.¯ı] f. (femme) qui a de
E sustha [su1-stha] a. m. n. qui est `a son
E v r susvara [su1-svara] a. m. n. harmonieux
E k ¦ d skanda [skand] m. myth. np. de Skanda
E k e ¦ d sk¯anda [vr. skanda] a. m. n. myth. re-
E t i n t stanita [pp. stan] a. m. n. f. stanit¯a qui
E t w stamb´a m. touffe (not. d’herbe); gerbe
E t p st¯ırn.a [pp. st¯r.] a. m. n. f. st¯ırn.¯a ´etendu;
E t o f stobha [stubh] m. v´ed. syllabe sans si-
E @ y e n sty¯ana [pp. sty¯a] a. m. n. f. sty¯an¯a coa-
E stha [sth¯a1] ifc. a. m. n. f. sth¯a2 qui se
E g sthaga [sthag] a. m. n. clandestin; frau-
E e p @ y sth¯apatya [pfp. [1] sth¯ap] n. architec-
E e a y sth¯apya [pfp. [1] sth¯ap] a. m. n. `a ins-
E e i v r sth¯avira [vr. sthavira] a. m. n. vieux;
y spr.´sya [pfp. [1] spr.´s1] a. m. n. `a toucher;
E e i k sph¯at.ika [vr. sphat.ika] a. m. n. cris-
E m t 8 y smartavya [pfp. [3] smr.] a. m. n. ce
E m e t sm¯arta [vr. smr.ti] a. m. n. relatif `a la
E y m ¦ t k syamantaka m. myth. [VP.] np. du
E y e l sy¯ala var. ´sy¯ala m. beau-fr`ere (fr`ere de
v sruva [sru] m. soc. petite cuiller de bois
E v k svaka [sva-ka] a. m. n. f. svak¯a son; son
E v g e svag¯a ind. interj. prosp´erit´e! (exclama-
E v h e svadh¯a f. soc. offrande d’eau servant de
E v Ù svapna [svap-na] m. sommeil; rˆeve lat
E v svarn.a [reli´e `a suvarn.a] n. or
E v i E t svasti [su1-asti] f. bien-ˆetre; bonne for-
E v i E t k svastika [svasti-ka] m. barde (charg´e
E v e g t sv¯agata [su1-¯agata] a. m. n. bienvenu
E v e i t sv¯at´ı var. sv¯at¯ı f. astr. np. de Sv¯ati
E v e sv¯artha [sva-artha] m. (son) propre des-
E v e h e sv¯ah¯a ind. interj. soc. gloire `a dat. !
E v e h e r sv¯ah¯ara [su1-¯ah¯ara] a. m. n. facile
E v p sv¯ı iic. pour sva
E v{ r svaira [sva-¯ıra] a. m. n. f. svair¯a auto-
hartr. [hr.1-tr.] agt. m. qui enl`eve; voleur
hars. [ca. hr.s.] v. [10] pr. (hars.ayati) exciter,
l hi˙ngula m. n. vermillon
voc.
gr. ωρα; lat. hora; ang. hour; fr. heure
p hr¯ı2 [hr¯ı1] f. honte; pudeur; modestie; ti-
p t hr¯ıta [pp. hr¯ı1] a. m. n. f. hr¯ıt¯a modeste,
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
20794829 Sanskrit Dictionary

20794829 Sanskrit Dictionary

Ratings: (0)|Views: 288|Likes:
Published by Arnaud Fournet

More info:

Published by: Arnaud Fournet on Jan 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 10 to 187 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 197 to 213 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 223 to 353 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 363 to 374 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 384 to 491 are not shown in this preview.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Rajan Menon liked this
Deshpandem liked this
sweelinck liked this
rubiorecilla liked this
sanvean liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->