Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
فلنواصل حصار ماسبيرو - ٢٨ يناير ٢٠١٢

فلنواصل حصار ماسبيرو - ٢٨ يناير ٢٠١٢

Ratings: (0)|Views: 429|Likes:
بيان الاشتراكيين الثوريين
بيان الاشتراكيين الثوريين

More info:

Published by: الاشتراكيون الثوريون on Jan 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2012

pdf

text

original

 
 
نﻮـﻳرﻮـﺜـﻟا
 
نﻮﻴﻛاﺮﺘﺷﻻا
 
ﻮﻋﺪﻳ
 
ﻰﻟا
 
ﺔﻳرﻮﺜﻟاو
 
ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟا
 
ىﻮﻘﻟا
 
ﺔﻓﺎﻛ
 
ﻢﺘﺗ
 
نا
 
ﻰﻟإ
 
وﺮﻴﺒﺳﺎﻣ
 
رﺎﺼﺣ
 
ﺔﻠﺻاﻮﻣ
 
ﺐـﻌـﺸﻟﺎـﻓ
 
،مﻼـﻋﻻا
 
ﺔـﻠـﻜـﻴﻫ
 
ةدﺎﻋإ
 
ﻦﻴﻠﻣﺎﻌﻟا
 
ﺐﺗاور
 
ﻊﻓﺪﻳ
 
يﺬﻟا
 
يﺮﺼﻤﻟا
 
ﺔـﻠﻴﺼﺣ
 
ﻦﻣ
 
،ﺔﻋاذﻻاو
 
نﻮﻳﺰﻔﻠﺘﻟا
 
ﻲﻓ
 
مﻼـﻋﺈﺑ
 
ﻊﺘﻤﺘﻳ
 
نأ
 
ﻪﻘﺣ
 
ﻦﻣ
 
،ﺐﺋاﺮﻀﻟا
 
ﻪـﻟـو
 
ﺔـﻄـﻠـﺴﻟا
 
ذﻮـﻔﻧ
 
ﻦﻋ
 
ﻞﻘﺘﺴﻣ
 
ﺔﻣﻮﻠﻌﻤﻟا
 
ﻢﻳﺪﻘﺗ
 
ﻰﻠﻋ
 
ردﺎﻗ
 
،ﺔﻴﻗاﺪﺼﻣ
 
ﻢـﻛﺎـﺤـﻟا
 
ﺢـﻟﺎـﺼﻟ
 
ﻒـﻴـﻳﺰـﺗ
 
نود
 
ﻲـﻟﻮـﺘـﻴـﺳ
 
ﻢﻛﺎﺣ
 
يأ
 
وأ
 
،يﺮﻜﺴﻌﻟاﻢﻜﺤﻟا
 
ﺪﻴﻟﺎﻘﻣ
.
 
ﻦـﻴـﻴـﻛاﺮـﺘـﺷﻻا
 
ﻦـﻣ
 
ﺎـﻧﺎﻤﻳاو
 
ةرﻮﺜﻟا
 
فاﺪﻫأ
 
ﻢﻫأ
 
ﺪﺣأ
 
نﺄﺑ
 
ﻦﻴﻳرﻮﺜﻟا
 
ﺔـﻟوﺪـﻟا
 
تﺎﺴﺳﺆﻣ
 
ﺔﻓﺎﻛ
 
ﺮﻴﻬﻄﺗ
 
ﻮﻫ
 
ىﺪـﻳﺄﺑ
 
ﻻا
 
ﻢﺘﻳ
 
ﻦﻟ
 
،ﺐﻌﺸﻠﻟ
 
ﺔﻛﻮﻠﻤﻤﻟا
 
ﻢﻬﺴﻔﻧأ
 
تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا
 
ﻚﻠﺗ
 
ﻲﻓ
 
ﻦﻴﻠﻣﺎﻌﻟا
 
ﺎـﻨـﻨـﻣﺎـﻀﺗ
 
ﻦـﻠـﻌﻧ
 
ﺎﻨﻧﺎﻓ
 
،ﻢﻬﻔﺗﺎﻜﺘﺑو
 
ﻦﻴﻠﻣﺎﻌﻟا
 
ﻦﻣ
 
ءﺎﻓﺮﺸﻟا
 
ﻞﻛ
 
ﻊﻣ
 
ﻞﻣﺎﻜﻟا
 
ﻞـﻛ
 
ﻊـﻣو
 
،رﺎﺒﺧﻸﻟ
 
ﻞﻴﻨﻟا
 
تاﻮﻨﻗ
 
ﻰﻓ
 
ﻦﻳﺬﻟاو
 
،ﻰﻤﺳﺮﻟا
 
مﻼﻋﻻا
 
ﻰﻓ
 
ءﺎﻓﺮﺸﻟا
 
تﺎـﺳﺎـﻴـﺴﻟا
 
ﻰـﻠﻋ
 
ﺎﺟﺎﺠﺘﺣا
 
اﻮﻀﻔﺘﻧا
 
ﺎـﻬـﺠـﻬﺘﻨﻳ
 
ﻰﺘﻟا
 
،ﺔﺤﺿﺎﻔﻟا
 
ﺔﻴﻣﻼﻋﻻا
 
ﻪـﻳﻮـﺸـﺘﻟ
 
غﺮﻔﺗ
 
ىﺬﻟا
 
،ﺔﻟوﺪﻟا
 
مﻼﻋا
 
ﻦـﻴـﺑ
 
ﻦﺘﻔﻟا
 
لﺎﻌﺷاو
 
،راﻮﺜﻟاو
 
ةرﻮﺜﻟا
 
ﻖـﺋﺎـﻘـﺤـﻟا
 
ﺲـﻤـﻃو،ﺐـﻌﺸﻟا
 
ءﺎﻨﺑأ
 
مﻼـﻋﻻا
 
ﺎﻨﺑ
 
دﻮﻌﻴﻟ
 
،ثاﺪﺣﻷا
 
ﻒﻴﻳﺰﺗو
 
نﺎﻛ
 
ﺎﻤﻣ
 
أﻮﺳأ
 
ﻰﻟا
 
ﻰﻤﺳﺮﻟا
 
ىﺮﺼﻤﻟاعﻮﻠﺨﻤﻟا
 
رﻮﺗﺎﺘﻜﻳﺪﻟا
 
ﺪﻬﻋ
 
ﻰﻓ
 
ﻪﻴﻠﻋ
. 
ﺎـﻤﺋاد
 
ﻞﻈﻴﺳ
 
ﺎﻨﻠﻣأ
 
نأ
 
ﺪﻛﺆﻧ
 
ﺎﻨﻧا
 
ﻰـﻓ
 
راﺮﺣﻷا
 
ﺮﺼﻣ
 
راﻮﺛ
 
ﻰﻠﻋ
 
ادﻮﻘﻌﻣ
 
ﻞﻈﻴﺳ
 
ﺎﻤﻛ
 
،ﻦﻃﻮﻟا
 
اﺬﻫ
 
ﻦﻳدﺎﻴﻣ
 
ﻞﻛ
 
ﻰـﻓ
 
ﻦـﻴـﻠﺿﺎﻨﻤﻟا
 
ﻪﻟﺎﻤﻋ
 
ﻰﻠﻋ
 
ادﻮﻘﻌﻣ
 
ﻦـﻴـﻠـﻣﺎـﻌـﻟا
 
ﻞـﻛ
 
ﻰﻠﻋو
 
،ﻢﻬﻌﻧﺎﺼﻣ
 
ﻰـﺘـﺣ
 
ﻢﻬﺗﺎﺴﺳﺆﻣ
 
ﺔﻓﺎﻛ
 
ﻰﻓ
 
ءﺎﻓﺮﺸﻟا
 
اﺬﻫ
 
ﺔﻣﺪﺧ
 
ﻰﻓ
 
تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا
 
هﺬﻫ
 
ﺢﺒﺼﺗ
 
ﺔـﻣﺪـﺧ
 
ﻰـﻓو
 
،ﺎـﻬﻜﻠﺘﻤﻳ
 
ىﺬﻟا
 
ﺐﻌﺸﻟاﻪﺗرﻮﺛ
 
فاﺪﻫأ
. 
راﻮـﺜـﻟ
 
ﻞﻣﺎﻜﻟا
 
ﺎﻨﻤﻋد
 
ﻰﻠﻋ
 
دﺪﺸﻧو
 
ﺔـﻠﺻاﻮﺘﻤﻟا
 
ﻢﻬﺗﺎﻛﺮﺤﺗ
 
ﻲﻓ
 
وﺮﻴﺒﺳﺎﻣ
 
عﺎـﺒـﺗا
 
ﻦـﻣ
 
مﻼـﻋﻻا
 
ﺮﻴﻬﻄﺗ
 
ﻞﺟأ
 
ﻦﻣ
 
مﺎـﺼـﺘﻋﻻا
 
ﺺﺧﻻﺎﺑو
 
،ﻖﺑﺎﺴﻟا
 
مﺎﻈﻨﻟا
 
،رﺎﺒﺧﻸﻟ
 
ﻞﻴﻨﻟا
 
ةﺎﻨﻘﺑ
 
ﻦﻴﻠﻣﺎﻌﻠﻟ
 
ﺮﻴﺧﻻا
 
ﺔـﻳﺮـﻳﺮـﺤﺘﻟا
 
ﺔﺳﺎﻴﺴﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺎﺿاﺮﺘﻋا
 
ﺔـﻳﺮﻳﺮﺤﺗ
 
ﺔﺳﺎﻴﺴﺑ
 
ﺔﺒﻟﺎﻄﻤﻠﻟو
 
،ةﺎﻨﻘﻠﻟ
 
ﻲـﻓ
 
ﺔـﻧزاﻮـﺘـﻣو
 
ﺔﻣﺮﺘﺤﻣو
 
ﺔﻠﻘﺘﺴﻣ
 
ﻞــﺧﺪــﺗ
 
مﺪــﻋو
 
ثاﺪــﺣﻷا
 
ﺔــﻴــﻄــﻐــﺗ
 
ﺮـﻴـﺛﺄﺘﻟاو
 
ةﺎﻨﻘﻟا
 
نﻮﺌﺷ
 
ﻲﻓ
 
تﺎﻄﻠﺴﻟاﻪﺘﻴﻄﻐﺗ
 
ﻰﻠﻋ
.
ةرﻮﺜﻠﻟ
 
ﺮﺼﻨﻟا
..
ءاﺪﻬﺸﻠﻟ
 
ﺪﺠﻤﻟا
 
ﻴﻛاﺮﺘﺷﻻا
 
تﺎﺳارﺪﻟا
 
ﺰﻛﺮﻣﺰﻴﺠﻟا
 
،داﺮﻣ
 
عرﺎﺷ
..
ﺰﻛﺮﻤﻟا
 
تﺎﻃﺎﺸﻧو
 
رﺎﺒﺧأ
 
ﻊﺑﺎﺗﺰﻛﺮﻤﻟا
 
ﻊﻗﻮﻣ
:ww.e-socialists.net
ﺎﻨﺗﺪﻳﺮﺟو
:
ﻲﻛاﺮﺘﺷﻻا 
Facebook.com/eg.socialistsTwitter: @eSocialists

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->