Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Meteoroloji HES Raporu

Meteoroloji HES Raporu

Ratings: (0)|Views: 132|Likes:
Published by Uğur Özkan

More info:

Published by: Uğur Özkan on Jan 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/06/2012

pdf

text

original

 
 1
ÇEVRE VE TEMĠZ ENERJĠ:
 
HĠDROELEKTRĠK ENERJĠ
 
ÖNSÖZ
 
Enerji; her ülke için kalkınma, istikrar, geliĢme, refah ve artan hayat kalitesi anlamına
gelmektedir. Enerjinin yerind
e, zamanında, makul fiyatlarla temini ise kalkınma içinvazgeçilmezdir. Çünkü üretim ancak enerji ile mümkündür.
Bununla birlikte enerji;ekonomik,
sosyal ve çevresel yönleri
bulunan,
aynı anda pek çok sektörle bağlantılı bir 
konudur.
Sahip olduğu bitki ve hayvan çeĢitliliği, tabii ve kültürel güzellikleri ile Türkiye; sürekli
enerji iht
iyacını sürdürülebilir kalkınma ve çevre koruma ilkeleri ile uzlaĢtırmaya büyükönem vermektedir. Bütün tabii kaynaklarımızın
kor
uma kullanma dengesini gözeten,
 
sürdürülebilir kaynak yönetimi anlayıĢının hakim kılınması için ulaĢımdan ziraate,
sanayiden at
ık yönetimine kadar pek çok alanda
hem mevzuatta hem de uygulamada
çok önemi adımlar atılmıĢtır.
 
Türkiye‟yi enerjiye çok ihtiyacı olmasına rağmen, çevreyi çok daha az kirleten bir ülkehaline getirmek için yatırımlarımızı bilhassa çevreyi göz önün
e alarak,
çevre ve insan içinyapıyoruz.
 
Çünkü biliyoruz ki sürekli enerji temini gibi temiz çevre de bir ihtiyaç, bir haktır.Temiz enerji, temiz çevre demektir.
 
Dünya genelindeki en yüksek büyüme oranlarından birine sahip olan Türkiye,
s
ürdürülebilir kalkınma hamlelerini yetersiz enerji kaynakları ile beslemek durumundadır.Dünyadaki temel enerji ihtiyaçlarının dörtte üçünü karĢılayan ancak hızla azalan fosilyakıtlar 
hem sera
gazları
 
ile küresel ısınmaya sebep olmakta hem de fiyatdalgalanmalarından çok çabuk etkilenmektedir. GüneĢ ve rüzgar gibi yenilenebilir 
enerjilerse
henüz büyük çaplı ihtiyaçları karĢılayabilecek kadar geliĢmiĢ değildir. Bu
itibarla artan e
nerji açığının kapatılması için Türkiye‟nin önündeki
en uygun
seçenek su
 yani hidroelektriktir.Haya
tın devamlılığı için vazgeçilmez olan zaruri ihtiyaçları bünyesinde barındıran, insanahem içme
suyu hem de
enerji olarak geri dönen su;
bereket
ve refahı depolayan baraj ve
tesisler sayesinde tarla
larımızda altın baĢaklara, lambalarımızda ıĢığa dönüĢür.
D
urmaksızın yenilenen su çevriminden elde edilen h
idroelektrik enerji; yenilenebilir,
güvenli,
verimli,
yeĢil, yerli ve ucuz bir kaynaktır.
T
emiz ve sürekli bir enerji kaynağı olan suyun mümkün olan en kısa sürede faydayadönüĢtürülmesi,
 
boĢa akan su kaynaklarının milli ekonomiye kazandırılması
, projelerin
daha kısa sürede tamamlanarak gelecekte muhtemel enerji açığının yerli
kaynaklar ile
karĢılanması için
26 Haziran 2003 tarihinde,
Su Kullanım Hakkı AnlaĢması Yönetmeliği
 
 
 2
çıkarılmıĢtır. Özkaynağımız olan bütün hidroelektrik potansiyelimizin harekete geçirilmesi;her yıl enerjiye ödediği
miz
döviz miktarını
 
15 milyar dolar düĢüreceği gibi
 
ülkemizin dıĢabağımlığını da azaltacaktır.
 
Akan suyun gücünden faydalanan hidrolik kaynaklı enerji tesisleri; çevre kirliliğine ve seragazı emisyonuna sebep olmadan, temiz ve yenilenebilir enerji sağlar, suyu kontrol edipdüzenleyerek sel ve taĢkınların önüne geçer. HES projeleri ile hem enerji üretilecek hem
de nehirlerimiz akmaya devam edecektir.
Ġyi planlanmıĢ çevre ile uyumlu, yeĢil ve maviyibuluĢturan hidroelektrik santral projeleri; enerji ve kalkınmayı da beraberinde getirecektir.
 
Prof. Dr. Veysel EROĞLU
 
Çevre ve Orman Bakanı
 
 
 3
1.
ENERJĠNĠN ÖNEMĠ VE ENERJĠ ĠHTĠYACI
 
Bir ülke için kalkınma, istikrar, geliĢme, refah
 
ve artan hayat kalitesi anlamına
gelen enerjinin v
azgeçilmezliği her zaman ve mekânda altı çizilebilecek bir gerçektir.Nasıl ki her canlının hayatını idame ettirebilmek için enerjiye ihtiyacı varsa, insanoğlununilmî 
 
ve teknik çalıĢmalar neticesinde ortaya koyduğu tesislerin, fabrikaların ve makinelerinde çalıĢmak, üretmek için enerjiye
 
ihtiyacı vardır. Dünyada nüfus artıĢı, ĢehirleĢme,sanayileĢme ve teknolojinin yaygınlaĢmasına paralel olarak enerji tüketimi de sürekliartmaktadır.
 
Ülkemizde ve bütün dünyada sosyal ve ekonomik kalkınmanın temel göstergesiolan enerjiye gün geçtikçe daha çok ihtiyaç duyulması, enerji kaynaklarının sınırlı olmasıve sürekli tüketilmesi gerçeğinin daha geniĢ kesimlerce anlaĢılması
,
ülkeleri
; enerji
politikalarını yeniden gözden geçirmeye ve enerjiyi daha etkin kullanmaya yöneltmiĢtir.Küresel enerji kullanımı, yılda yaklaĢık %2 artıĢ göstermektedir. Nüfus artıĢı, iktisadibüyüme ve yüksek hayat standartlarını yakalama çabaları, insanoğlunun tasarruf etmeyedair alıĢkanlıklarından giderek uzaklaĢması enerji sarfiyatındaki artıĢta etkili olan önemlifaktörlerdendir.
Tablo 1
 –
 
Enerji Ġhtiyacındaki ArtıĢ
 
ÜLKELER
 
 YILLIK ĠHTĠYAÇ ARTIġI
(%)
 
Dünya ortalaması
2.4
GeliĢmiĢ ülkeler ortalaması
< 2.0
GeliĢmekte olan ülkeler ortalaması
4.1
Türkiye
 
6-8
 
ġekil
1-
Elektrik Enerjisi Üretiminin DeğiĢimi (1971
-2007)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->