Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vật lý 12: Dao động điều hòa

Vật lý 12: Dao động điều hòa

Ratings: (0)|Views: 1,815 |Likes:
Published by Ngụy Ngọc Xuân
Đây là bản pdf (in được) để lưu lại bài giảng về Dao động điều hòa đã xuất bản tại nguyngocxuan.googlepages.com
Đây là bản pdf (in được) để lưu lại bài giảng về Dao động điều hòa đã xuất bản tại nguyngocxuan.googlepages.com

More info:

Published by: Ngụy Ngọc Xuân on Jan 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
Trang ch
V
ật Lý 12
V
ật Lý 11
V
ật Lý 10
Luy
n thi
đạ
i h
cTh
ư
vi
nGi
i
đáp thắ
c m
c
Thông tin nộ
i b
S
ư
u t
p
đề
thi TS
 Đ
H
Liên hệ
S
ơ đồ
tr
CH
Ủ ĐỀ
 
ÔN TẬ
P V
ẬT LÝ
12
Dao
độ
ng c
ơ
 Dao
độ
ng
đ
i
ều hòa
 
Sóng cơ
 
Sóng âm
 
Dòng đ
i
n xoay chi
u Dao
độ
ng
đ
i
n t
ừ vàsóng đ
i
n t
 
Sóng ánh sáng
 L
ượ
ng t
ử ánh sáng
 V
ật lý hạt nhân
 
Các hạ
t s
ơ
c
p C
u t
o v
ũ
tr
 
TÀI LIỆ
U
 Th
ư
vi
n 
 Đề
thi TS 
 
I. V
ề vòng tròn lượng giác
 
H
u h
ết các bài tậ
p v
dao
độ
ng c
ơ đ
i
ều hòa đều có thể
gi
i nhanh h
ơ
n nh
s
d
ng m
ối liên hệ
gi
a dao
độ
ng
đ
i
ều hòa
chuy
n
động tròn đề
u. Do
đó, việ
c n
m v
ng
đượ
c ki
ế
n th
c v
ề vòng tròn lượng giác là rấ
t c
n thi
ết. Hình sau đây là hình ảcác bạn nên rèn luyệ
n
để có thể
t
v
l
i
được trên giấy và hình dung đượ
c trong
đầ
u m
i khi c
ần dùng đế
n. 
II. C
ă
n b
n v
dao
độ
ng
đ
i
ều hòa
 
1. Dao
độ
ng
là chuyể
n
động có giớ
i h
ạn trong không gian, lặ
p
đ
i l
p l
i nhi
u l
n quanh v
ị trí cân bằ
ng. 
2. Dao
độ
ng tu
ần hoàn
là daođộng mà trong đó mộ
t tr
ạng thái
dao
độ
ng c
a v
t
đượ
c l
p l
inh
ư
c
ũ
sau nh
ng kho
ng th
igian b
ng nhau. Kho
ng th
i gian
này đượ
c g
ọi là chu kỳ
dao
độ
ng. 
3. Dao
độ
ng
đ
i
ều hòa
là daođộng có li độ là một hàm sin hay
cosin theo th
ời gian t , có dạnghoặc
Trong 
đó
 
x là li độ
c
a v
t (ta hi
u
m ki
ếm trang web này
https://sites.google.com/site/nguyngocxuan/vat-ly-12/dao_dong_co_dieu_hoa Page 1 / 4
 
LIÊN KẾT NGOÀI
 
B
GDDT
 
l
Thông tin
 
l
Tài nguyên
 
l
Đề
thi &
 Đáp án
 S
GD&
 Đ
T TPHCM 
CÁC WEBSITE GD
 Th
ư
vi
n V
ật lý
 Thi tr
c tuy
ế
n 
(Báo Tuổ
i tr
) 
CÁC WEBSITE
 
H
TR
XU
T B
N
 Latex codes Scribd html to pdf 
 
độ
l
ch
vị trí củ
a v
t sov
i v
ị trí cân bằ
ng) (m haycm)
A là biên độ
dao
độ
ng (hayli
độ
c
c
đạ
i) (m hay cm)
là tầ
n s
ố góc củ
a dao
độ
ng (rad/s)
là pha ban đầu (rad)
(
) là pha dao độ
ng t
i th
i
đ
i
m t (rad)
Trong hình minh họa bên cạnh:
l
Ở hình giữ
a:
Vật m (màu đỏ
) dao
độ
ng
đ
i
ều hòa theo phươ
ng th
ng
đứ
ng. V
ị trí cân bằng là vị trí củ
a v
ật m khđứng yên đượ
c
đánh dấ
u b
ng
đ
o
n --------
.
V
ị trí biên trênlà vị trí cao nhấ
t c
a v
ật;
v
ị trí biên dướ
i
là vị trí thấ
p nv
ật.
l
Ở hai hình bên trái
(Example 1 và Example 2) là các minh họ
a 2 dao
độ
ng
đ
i
ều hòa trong thự
c t
ế
:
Hình bên tr 
l
ắc lò xo; hình bên phải là con lắ
c xo
n. B
ạn click vào hình để
m
ở hình độ
ng trong c
a s
m
i, sau
đó bấ
m "Quay l
i" (Return)
để
tr
v
ề trang này.
 
Chú ý:
Qu
ỹ đạ
o c
a m
t v
t dao
độ
ng
đ
i
ều hòa là mộ
t
đườ
ng th
ẳng có chiều dài bằ
ng 2 l
ần biên độ
A.
 
4. Liên hệ
gi
a dao
độ
ng
đ
i
ều hòa và chuyể
n
động tròn đề
u
 M
t ch
t
đ
i
m P dao
độ
ng
đ
i
ều hòa trên mộ
t
đ
o
n th
ng v
ới
t
n s
ố góc
 luôn có thể được coi là hình chiế
u c
a m
t
đ
i
 chuy
n
động tròn đề
u v
i
tố
c
độ góc
 lên mộ
t
đường kính là đ
o
n th
ng
đó.
 
Gi
ải thích:
Xét mộ
t
đ
i
m M chuy
n
động tròn đề
u v
ới
t
c
độ góc
 trên vòng tròn tâm O, bán kính bằng A
theo chi
u dl
ượng giác
(
ng 
ượ 
c chi 
u kim 
đồ
ng h 
)
l
.
Lúc t = 0
: M
v
ị trí M
o
ng v
i
đỉ 
nh cung b
ng pha ban
đầu củ
a dao
độ
ng
đ
i
ều hòa. Hình
c
a
đ
i
m M
o
lên đường kính mang trụ
c Ox cho ta bi
ế
t v
ị trí và hướ
ng chuy
n
độ
ng c
a
đ
i
m
độ
ng
đ
i
ều hòa lúc t = 0.
 
l
T
i th
i
đ
i
m t
: M
v
ị trí Mt ứ
ng v
i
đỉ 
nh cung b
ng pha dao
động (
) t
i th
i
đ
i
ểm n
chi
ế
u c
a
đ
i
m M
t
lên đường kính mang trụ
c Ox cho ta bi
ế
t v
ị trí và hướ
ng chuy
n
độ
ng c
adao
độ
ng
đ
i
ều hòa lúc t đang xét.
 
Nh
ận xét:
Trong thời gian t giây, đ
i
m M chuy
n
động tròn đề
u (g
n li
n v
i
đ
i
m P dao
độhòa đang xét) đ
i
đượ
c m
t cung b
ằng
theo chi
u d
ươ
ng l
ượng giác
., ngh
 ĩa là bán kính OM quay đượ
c m
ột góc làcũng
theo chi
u d
ươ
ng l
ượng giác
.
Xem video minh h
a v
ề liên hệ
gi
a dao
độ
ng
đ
i
ều hòa và chuyể
n
động tròn đề
u
 
5. Chu k
 
là khoả
ng th
i gian ng
n nh
t
để
m
t tr
ạng thái dao độ
ng
đự
oc l
p l
i nh
ư
c
ũ
(c
ũng chính là khoả
ng th
ời gian m
th
c hi
n
đượ
c m
t dao
động), ký hiệu là T, đơ
n v
ị là giây (s)
 
Công thức liên hệ
gi
a chu k
ỳ vâ tầ
n s
ố góc là
Th
i gian m
t ch
t
đ
i
m dao
độ
ng
đ
i
ều hòa đ
i t
li
độ đặ
c bi
ệt này đế
n li
độ đặ
c bi
ệt khác cho bởi hình sau:
 
Liên hệ
gi
a dao
độ
ng
đ
i
ều hòa và chuyể
n
độ
ng
tròn đề
u
https://sites.google.com/site/nguyngocxuan/vat-ly-12/dao_dong_co_dieu_hoa Page 2 / 4
 
6.. T
n s
là số
dao
động mà vậ
t th
c hi
n
đượ
c trong m
ột giây, bằ
ng ngh
ch
đả
o c
a chu k
,
ký hiệu là f, đơ
n v
ị là Hz.
 
l
Công thức liên hệ
gi
a t
n s
ố và chu kỳ là
l
Công thức liên hệ
gi
a t
n s
ố và tầ
n s
ố góc là
6. V
n t
c
trong dao độ
ng
đ
i
ều hòa là đạo hàm củ
a li
độ
x theo t : v = x' N
ế
u li
độ
c
a ch
t
đ
i
m dao
độ
ng
đ
i
ều hòa phương trình thì vậ
n t
ốc có phương trình
nên thể
bi 
ế
đổ
i ph 
ương trình v ở trên thành 
Ta th 
y r 
ng 
:
l
V
n t
c c
a ch
t
đ
i
m dao
độ
ng
đ
i
ều hòa cũ
ng bi
ến thiên đ
i
ều hòa cùng tầ
n s
nh
ưng
s
m pha
so vớ
i li
độ
(
v là đạ
i l
ượ
ng
đạ
i s
). 
l
V
n t
c c
a ch
t
đ
i
m dao
độ
ng
đ
i
ều hòa cóđộ
l
n
 
c
c
đạ
i
khi nó qua vị trí cân bằ
ng (qua li
độ
= 0).
7. H
th
c
độ
c l
p
trong dao độ
ng
đ
i
ều hòa:
Vì vậ
n t
ốc v là li độ
x c
a dao
độ
ng
đ
i
ều hòa vuông pha nhau nên giữa v v
h
th
c
độ
c l
p (
ch 
ứ 
ng minh 
đượ 
c b 
ằng cách bình phươ 
ng t 
ỉ 
x/A r 
i c 
ng v 
ới bình phươ 
ng c 
ủ 
a t 
ỉ 
v/v 
max 
) t
ươ
ng
đươ
ng v
i
8. Gia t
c
trong dao độ
ng
đ
i
ều hòa
là đạo hàm bậ
c 2 c
a li
độ
x theo t : a = x" D
ễ dàng chứ
ng minh
đượ
c r
ằng dù phương trình li độ có dạ
ng sin hay d
ạng cos thì quan hệ
gi
a gia t
ốc và li độ là
Ta th 
y r 
ng 
:
l
Gia t
c trong dao
độ
ng
đ
i
ều hòa
ng
ượ
c pha
(đố
i pha) v
i li
độ
, t
ức là sớm phaso vớ
i v
n t
c.
l
Gia t
c trong dao
độ
ng
đ
i
ều hòa có
độ
l
n
 
c
c
đạ
i
 khi vậ
t
m
t trong hai v
ị trí biên (x = + A hoặ
c x = - A). 
Chú ý:
Vì gia tố
c a c
ũng vuông pha vớ
i v
n t
ốc v nên giữa a và v cũng có hệ
th
c
độ
c l
p 
9. C
ơ
n
ă
ng
dao độ
ng c
a m
t ch
t
đ
i
m dao
độ
ng
đ
i
ều hòa bảo toàn (không đổi) và tỉ 
l
v
ới bình phương biên độ
dao
độ
v
ật, ký hiệu là W, đơ
n v
J (
đọc là "jun")
 
https://sites.google.com/site/nguyngocxuan/vat-ly-12/dao_dong_co_dieu_hoa Page 3 / 4

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
truongxuanthi1234 added this note
cam on thay nhieu lam. mong thay nhieu suc khoe, song vui ve, luon yeu vat li va thuong chung em. tai lieu cua thay that tuyet voi. em khong biet noi gi hon. Chi biet cam on va chuc phuc hco thay. Em chao thay.
MinBê Êhêhê liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->